Limiet bereikt, inschrijving gesloten BRAND IN MAKKUM voM'dwWerf Gade SKroar Inschrijving voor Elfsteden rijwieltoertocht 1979 is wegens bereiken maximum aantal deelnemers gesloten Eerdmans assurantiën V akmanschap Bromfietsverzekerinq..? Rabobank CS Sanitaire installaties r .’.-J Politie wist van niks Macht over het stuur kwijt Workumer botst tegen bus en vrachtauto Wommels moet nog even wachten op gezinsvervangend tehuis Makkumers botsten in Witmarsum Automobilist rijdt door na aanrijding met meisje bromfietsverzekeringen FINEER BINNENDEUREN in mahonie en eiken g viadukt Afsluitdijk I Kluis begaf het niet SI IHIIlllllllllllllllllllllllllllllllll Bleeker bouwt, verbouwt en onderhoudt 3^.^= bouwbedrijf Bleeker bv Technisch installatiebedrijf v.d. Weerd b.v. I T Vóór 1 maart uw plaatje halen bij de persoonlijke bank Regel uw bromfietsverzekering vóór 1 maart. Bij de Rabobank krijgt u meteen uw plaatje mee. Klaar terwijl u wacht, gewoon een kwestie van even binnen wippen! STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderad.ee!Hindelaopen, Wonseradcel, Workum en Wymbritseradeel I w n? wgtói - r f WOENSDAG 7 FEBRUARI 1979 118e JAARGANG Nr. 11 1 de sjees. VOOR 8701 AM Bolsward BOUWSTOFFEN BOLSWARD - Tel. 2316 Uitgave A- J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag NAAR Op 3 februari waren ruim 11.000 deelnemers ingeschreven. Dagelijks vragen tientallen mensen nog om informatie. De inschrijvingen blijven binnenstromen. Per dag rond 200. Deze week wordt dan ook de 12.000e verwacht. Premie p. jaar f 93,28 Inkl. kosten Floridus Campuslaan 2 tel. 05157-2294/3464 b.g.0. 2593/3776/4055 üs hjoed to sizzen Men moat arbeidzje sawol foar de rok as foar de brok staan in Bolsward. In de nieuwbouw? Persoonlijk zag hij Bolsward helemaal niet zitten. Hij is van mening dat je de supermarkten lukt dat niet of veel moeilijker. De gehele idee van de gezins- standig zijn gaan wonen. Het kontakt met de burgers staat voorop. Volgens de heer Muller prevaleert Wommels d fraaiste sjezen, die Kuipers onder handen kreeg. Het is een sjees van de heer Jellesma uit t naar afgeschuurd worden, waarna Murk Kui pers het moest plamuren en in de verf zetten. Daarna werden zowel de bak als Hwat hat Havenweg 7, Harlingen, tel. 05178-6041 Makkum - Bolsward. BOLSWARD - Gistermorgen werd de 12-jarige Ivonne de Vries met haar fiets aangereden door een uit een verboden richting komende automo bilist. De aanrijding vond plaats in de Kerkstraat nadat de bestuurder van de auto het meisje van de weg af had gedrukt en met zijn buitenspie gel achter de fiets was blijven haken. Ivonne viel naast de auto en kwam met haar been onder een wiel van het voertuig. Ook reed de man met de wagen over de fiets. Het meisje werd licht gewond. De bestuurder, die volgens de politie van de botsing beslist iets gemerkt moet hebben gaf onmiddelijk gas en verdween om de hoek. Het voertuig was een witte Opel-kadett (personenwagen), een twee-deurs en een oud type, zo bleek uit de beschrijving die het meisje gaf. Ze had (evenals haar broertje die het hele ongeval had gezien) van de bestuurder een glimp opgevan gen. Het was een man van middelbare leeftijd. Meer kon Ivonne niet vertellen. De politie vraagt eventuele getuigen zich in verbinding te stellen met het buro in Bolsward. Ook dit jaar zal dat weer gebeuren. Hopenlijk met meer resultaat, want uit de gesprekken, die in de afgelopen maanden zijn gevoerd met politiefunkti- onarissen is wel gebleken, dat juist de volgauto’s voor de nodige problemen zorgen. Ons is dan ook verzocht aan dit punt extra aandacht te besteden. Nu de vergunning er is en de route vast staat, kunnen de startkaarten worden gedrukt. Begin mei zullen de kaarten etc. worden verzonden. Natuurlijk zal op zaterdag 2 juni de Mini-Elfstedentocht worden georganiseerd. Een tocht van 45 km langs 11 dorpen in de omgeving van Bolsward. Tezijnertijd zullen daarover in het Bolswards Nieuwsblad nadere mede delingen volgen. stichting gemeenschaphuizen hebben en dat iedere bewoner een eigen zitslaap- kamer heeft waar hij zich terug kan Üliii, ■ta Alle ingeschreven deelnemers ont vangen deze week een berichtje met het verzoek belangstellenden erop te wijzen, dat de inschrijving is geslo ten, Tevens is een Persbulletin uit gegeven en over Nederland ver spreid. Hopenlijk zullen deze maat regelen er toe leiden, dat de stroom inschrijvingen wat afneemt. fronteren met een stad van 1 inwoners. Daar leggen ze niet kontakten, zo zei hij. De heer Muller meent: „Zet ze in een dorp neer waar ze L-- WOMMELS - Hoewel de plannings- nota Gehandicapten Voorzieningen door de Provinciale Staten van Friesland aangenomen is voor de plaatsen waar gezinsvervangende tehuizen moeten komen is nog niet gekozen. De heer Muller, direkteur van de stichting gezinsvervangende tehuizen geestelijk gehandicapten Friesland, zei ons dat weliswaar de planningsnota is aangenomen met daarin aangegeven de regio, maar dat GS nog akkoord moet gaan met de aanwijzing van de plaatsen. Daarna moet CRM haar goedkeuring nog geven. In provinciale staten werd vorige week onder meer naar voren ge bracht dat er mogelijkheden dienden te zijn voor de bewoners van de te bouwen huizen. Gedeputeerde Staten van Friesland heb ben bij besluit van 22 januari 1979 nr. 39.068 toestemming verleend voor de Elfstedenrijwieltocht op pinkstermaan dag 4 juni 1979. Eén van de voorwaarden is dat: „De deelnemers door geen andere motorvoertuigen worden begeleid of voorafgegaan dan door die van politie, pers of organisatoren”. Volgauto’s zijn dus verboden. Helaas blijkt in de prak tijk dat velen het erg moeilijk hebben met deze bepaling. Steeds weer wordt een beroep gedaan op de deelnemers om zich niet te laten volgen door een auto. Belangstellenden die nog niet heb ben ingeschreven, worden verzocht dat nu ook niet meer te doen. Hun inschrijving zal niet meer worden geaccepteerd. Zij zullen moeten wachten tot de Elfstedenrijwieltocht 1980. BOLSWARD - Naast de in deze winter zo in het nieuws gekomen Elfstedentocht per schaats, kent Friesland sinds 1912 ook een Elfstedentocht per fiets. Een toertocht, georganiseerd door de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht te Bolsward. Een Elfste dentocht die, in tegenstelling tot alle andere Elfstedentochten, NIET start in Leeuwarden maar in Bolsward. Waarom? Omdat een Bolswarder huisarts in 1912 het initiatief nam voor deze tocht. Bolsward is sedertdien startplaats gebleven. Met name gedurende de laatste 10 jaar geniet de Elfstedenrijwieltocht grote belangstelling onder de toerfietsers. Vele duizenden fietsers trekken jaarlijks op pinkstermaandag naar Friesland om hun konditie te beproeven op het 30 km lange trajekt langs de Friese 11-steden. Op Pinkstermaandag 4 juni a.s. zullen dat er maximaal 12.000 kunnen zijn. Uit veiligheids overwegingen en om administratieve en organisatorische redenen heeft de organisatie deze limiet moeten instellen. Sedert 2 januari 1979 is de inschrijving open. De belangstelling voor de tocht blijkt zo groot te zijn, dat nu reeds de limiet is bereikt. Den Helder dacht gistermorgen ondanks de gladheid 100 a 110 km. te kunnen rijden. Vanwege de hoge snelheid raakte de heer S. nabij het viadukt op de kop van de Afsluitdijk in een slip en botste eerst rechts en daarna links tegen de vangrail waarna hij uiteindelijk langzaam tot stilstand kwam. De personenauto van de heer S. die aan kwam rijden vanuit de richting Bols ward moet als total loss worden be schouwd. De bestuurder uit Den Helder bleef zelf ongedeerd aldus de woord voerder van rijkspolitie groep Wonsera- deel te Witmarsum. MAKKUM - Vorige week woensdag avond tegen acht uur werd de brand weer van Makkum gealarmeerd voor een brand aan het Vallaat in Mak kum. Op het „pieper”-signaal werd onmiddellijk uitgerukt, en binnen de kortst mogelijke tijd was de brand weer op de aangegeven plaats aan wezig. Het betrof een schoorsteen brand in het pand van de heer Abe van der Zee. De brandweer wist een uitslaande brand te voorkomen, en de schade beperkte zich dan ook in hoofdzaak tot water schade. Zoals de foto toont, werd volop water gespoten in de „krimpe” links het pand van de heer Van der Zee, waar de sneeuw nog zichtbaar is op het dak van de woning. Rechts het pand van de familie Klaas Hogeboom (zelf brand weerman). In het rechts gelegen pand wordt de bovenverdieping bewoond door de familie Hoogeboom. Op de brandweerauto houdt spuitgast Jan van der Hoop de brandende schoorsteen onder „schot”. Desgevraagd deelde ons de politie mee, dat zij niet op de hoogte waren gesteld van de brandmelding en derhalve hierbij niet aanwezig waren. Volgens de politie is dit een kommuni- katiestoornis geweest tussen het alarm nummer (brand en ongeval) in Sneek, het zgn. oude alarmnummer en het pas ingevoerde alarmnummer 0011. Hoe dan ook, de brandweer was in ieder geval bijzonder snel ter plaatse. gehandicapten zelfstandig te laten wor- den. Vandaar dat alle tehuizen van de I gerestaureerd. Gisteren werd de laatste hand gelegd aan één van de trekken. De heer Muller vertelde dat zelfs twee gehandicapten geheel zelf- standig zijn gaan wonen. Het kontakt -- met de burgers staat voorop. Volgens de Rotstergaast Het voertuig, dat heer Muller prevaleert Wommels dan I schatting loO Jaa>;o'’.d is, moest helemaal toch wel boven bijvoorbeeld Bolsward. I het onderstel afgewerkt met bladgoud. e „Er zijn in Friesland maar weinig men- 1 S J nzw, xJ i zx rJ i 4- v»zx rx4-r», s v«r»rxtsrzx zIzxqv» r»zx r» r\i WITMARSUM- De 24-jarige R. H. S. uit j ziet u de heer Kuipers in zijn atelier met BOLSWARD - Vakmanschap is - - Lvoor de Bolswarder kunstschilder Murk Kui pers; en dan in het bijzonder voor het LZZ1; wat door s Bolswarder wordt verricht. Steeds meer mensen weten voor dit specifieke werk de weg naar zijn atelier aan de Elandslaage te sen die dit restauratiewerk doen,” zo zei Kuipers ons. „Daarom krijg ik hier steeds meer sjezen. Het is „sinnich wurk, mar ik mei it graech dwaen.” Op de foto WITMARSUM - Op de kruising Gysbert Japiksweg en de Van Aylvaweg vond gistermorgen omstreeks 8 uur een aan rijding plaats waarbij twee personen auto’s betrokken waren. Beide bestuurders die kwamen aanrijden uit de-richting Makkum wilden bij de kruising Witmarsum inslaan. De 56 jari ge mevrouw A. L. die voorop reed schakelde voor de bocht van de tweede naar de derde versnelling, raakte door de gladheid in een slip en botste na een halve draai te hebben gemaakt tegen de personenauto van de 23-jarige heer M. v.d. W. uit Makkum. De beide auto’s raakten elkaar met de voorzijden. De schade aan beide voertuigen was vrij groot. Van persoonlijke ongelukken was geen sprake. De burgemeester van Bolsward, de heer Johan Mulder, vond het jammer dat Wommels een gezinsvervangend tehuis krijgt en niet Bolsward. Onlangs zei hij tijdens een raadsvergadering dat hij Wommels feliciteerde maar dat hij het voor de toekomstige bewoners jammer vond. De heer Muller bestreed dat Bols ward meer mogelijkheden heeft te bie den dan Wommels. De heer Muller vroeg zich af waar het tehuis eventueel zou moeten komen te Want zodra de 12.000e er is, wordt de inschrijving gestopt. Inschrijfgel den die dan nog per giro binnenko men worden gerestitueerd met de mededeling: „Limiet bereikt, in schrijving gesloten”. Uit een telling is gebleken dat onge veer 40% van de deelnemers uit Friesland komt. De andere 60% komt van buiten Friesland/Nederland. MAKKUM - Gistermorgen raakte om kwart over negen de Brabantse vrachtwagen chauffeur A. B. bij de rondweg de macht over het stuur kwijt van zijn vrachtwagen met oplegger. De heer B. was voorne mens ijzerplaten af te leveren bij Amels te Makkum en naderde de rondweg vanuit de richting Witmarsum. De heer B. schoot vervolgens de berm in en botste tegen een lantaarnpaal die zwaar werd beschadigd. De vrachtwagen liep lichte schade op terwijl de bestuur der zelf ongedeerd bleef. geld en goede raad SCHARNEGOUTUM - Onbekenden hebben 't afgelopen weekeinde getracht een brand vrije kluis van het KBC (Keuken Bouw Centrum) in Scharnegoutum open te bre ken. De onbekenden verschaften zich toegang tot het pand door een ruit van de kantoorruimte te forceren. De buit bestond uit enkele pakjes sigaret ten aldus een zegsman van de Rijkspolitie groep Wymbritseradeel. Bolswards Nieuwsblad KIMSWERD - Aan de Greate Pierwei te Kimswerd vond gistermorgen omstreeks 8 uur een botsing plaats waarbij een bestelauto, een FRAM-bus en een vrachtwagen betrokken waren. De botsing deed zich voor toen de heer D. Y. uit Workum die Kimswerd vanuit de richting Arum kwam binnenrijden een geparkeerd staande vrachtauto wilde inhalen. Geschrokken van een naderende bus uit tegengestelde richting remde de heer Y. Hij kwam door de gladheid in een slip terecht en raakte vervolgens de vrachtauto en de FRAM-bus. De Simca-bestelwagen van de heer Y. liep volgens een zegsman van de rijkspo litie te Witmarsum aanzienlijke schade op. De schade aan de overige voertuigen was gering. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. geestelijk gehandikapten niet moet kon- Zo. z.è restauratieschilderwerk kontakten I deze. .50iarige kunnen leggen met de bevolking, met de bakker, de winkelier. In een stad met zijn supermarkten lukt dat niet of veel - I vinden. Zo ook de bezitters van de xinjciiijxvcijl/c ticiicic iticc van vic guzaïnr - vervangende tehuizen is erop gericht de I fr>’ske sJezen’ wl®ns voertuigen weer aan de „grote beurt toe zijn. Al meer dan tien van die sjezen zijn door Kuipers in de loop der jaren U’ limxt Bolsward Broeiestraat 13 tel. 05157-3946 afd. onderhoud 3069

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1