Friesch Dagblad hield enquete: Sabrina Helena werd in rijdende auto geboren Gabe Shroar Antieke H.D-er zorgt voor schoon ijs Kleuterschool Pingjum wordt dorpsverenigingscentrum „Fryslan bliuwt Frysk” Tilbury als het om mannen mode gaat. Tilbury Orgelkonsert Martinikerk voor televisie Gekompliceerd verkeersongeval onder Welsrijp Aanrijding in Workum op Dwarsnoard VANNU OPENT SCHOOLDEUREN NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW LEEUWARDEN - Het bevorderen van de friese taal en cultuur is niet alleen een aangelegenheid van een paar doordrijvers”. Het taalbevorderend bezig zijn van de provinciale bestuurders wordt gesteund door brede lagen van de bevolking. Dit is één van de conclusies uit de enquete die het Friesch Dagblad in het jubileum nummer van december 1978 organiseerde. „Net tsjinsteande de oanhaldende stream Hollansk, bliuwt Fryslan Frysk”. Ook dat is een conclusie uit de enquête, aldus drs. J. G. van Rijn van de fryske Akademy. Bijna honderd procent (96%) van de friezen verstaat de taal hier goed of redelijk goed. SSv.d.wferf Gas- en waterleiding- installaties v.d. Weerd b.v. „Franske kater” yn Warkum STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, HennaarderadeelHindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiillll TOEGANG GRATIS Technisch Installatiebedrijf Hwat hat VRIJDAG 9 FEBRUARI 1979 '9 118e JAARGANG Nr. 12 vervolg op pagina 3 ■mii; i <B> Tot morgen! Bestuur, vrijwilligers en beroepskrachten Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag üs hjoed to sizzen Stek dyn fuotten net langer dyn tekkens lang binne MANNEN MODE De voormalige kleuterschool wordt reeds nu al enkele ochtenden in de week gebruikt door de peutergroep terwijl het in het weekeinde wordt betrokken door de jeugd soos „It Oventsje”. Als de verbouw een feit is zal ook de bejaardensoos en de damclub gebruik maken van het gebouw. In de akte van oprichting staat onder meer vermeld dat de belangen van de plaatselijke horeca niet geschaad mogen worden. Morgen om 14.30 uur openen wij voor iedereen de deuren van de voormalige openbare lagere school aan Plein 1455. Dit wordt het tijdelijk onderkomen van Vannu. Na de opening draaien we om 15.00 uur voor de jeugd van 6 tot 12 jaar tekenfilms en een sprookje uit de 1001-nacht (speelfilm). Ook om 15.00 uur voor de oudere jeugd een spannende misdaadfilm. Tevens is er gelegenheid rond te kijken ons nieuwe poolbiljart te testen en om iets te drinken. Deze uitkomsten van de enquête zijn des te opvallender, omdat met name de laatste maanden het Fries nogal in het brandpunt van de belangstel ling heeft gestaan. Aanleiding hier toe was het rapport „Fries in het officiële verkeer”. „Ik neam it in tige posityf risseltaet,” aldus de hear Van Rijn, „binammen ek omdat ek de jongerein (under de 35 jier) der sa oer tinkt, sa docht bliken”. Even opmerkelijk is het feit dat bijna alle friezen it heitelan niet voor een paar centen willen verlaten. Friezen zijn al leen maar bereid naar elders te vertrek ken als dat een flink financieel voordeel oplevert. Overigens is dat nog maar 7 procent. De rest wil blijven, ondanks alle lokkende perpectieven elders. Drs. Van Rijn: „Dit seit fansels wol hwat fan it wolwêzen yn ’e provinsje”. Hij noemt de uitslag verrassend. „Tweintich jier lyn hiene je ris sa’n fraech stelle moatten.” Volgens onderzoeker Van Rijn kan het provinciaal bestuur hier een belangrijk beleidsaspect uit distilleren: de provincie hoeft niet meer vanuit een achterstands situatie te redeneren. Achterstand van WARKUM - It ófroune wykein waerd yn de seal fan Paul en Tine it toanielstik „De Franske kater” op- fierd troch de Warkumer Jongerein. De Jongerein hat tige laitsje kinnen om byg. de katerige Arje spile troch Jelle de Jong üt Hieslum en om syn lêstige skoanmem. Alle rollen wiene yn goede hannen. - Nee - Ja (veel op vooruit) - Ja (iets op vooruit) - Geen mening WELSRIJP - Dinsdagavond vond onder Welsrijp omstreeks negen uur een gekompliceerd verkeersongeval plaats waarbij de 31-jarige mevr. F.H. de V. uit Franeker gewond raakte. Ze brak enkele ribben en is overgebracht naar het ziekenhuis Oranjeoord te Harlingen. Doordat het wegdek van de Suderpolderwei spiegelglad was, raakte de 59-jarige R.B. uit Wommels in een slip en belandde vervolgens met zijn perso nenauto op de kop in een sloot. Een achter hem rijdende automobilist uit Harlingen, de 29-jarige P.E. die ach ter de heer B. reed stopte om eerste hulp te verlenen. Mevr. De V. merkte de stilstaande auto te laat op en botste met grote snelheid tegen de auto van E. Toen ongeveer een kwartier later een vrachtwagen kwam aanrijden vanuit de richting Winsum, werd de ravage nog groter. De bestuur der van de vrachtwagen, de 21-jarige J.B. uit Bolsward, remde even en raakte vervolgens in een slip. De wagen schoot ruim 50 meter door en kwam in de bermsloot terecht. De lading - een paar ton appels - ging hierbij verloren. BOLSWARD - Aanstaande dinsdag 13 februari zendt de EO een orgelkonsert uit van Feike Asma. De opnames hier voor werden gemaakt in de Bolswarder Martinikerk. De EO zendt de orgelmu ziek uit in het programma „Ars Musica” aanstaande dinsdag vijf over half negen via Nederland 1. - Ja - Nee - Geen mening - Ja - Nee - Geen mening - Ja - Nee - Geen mening Tilbury W,- I De heer Huizenga vertelde ons dat de school uit een lokaal bestaat en uit wat hij noemde een woonkamerruim- te. Ingrijpende verbouwingen zullen zich niet voordoen meende de heer Huizenga. Hij durfde niet te voorspel- le wanneer een aanvang zal worden genomen met de verbouwingswerk zaamheden temeer omdat de school die het eigendom van vier personen is nog altijd aangekocht moet worden. Het stichtingsbestuur van het dorps- verenigingscentrum ziet zich in de voorbereidingsperiode gesteund door de welzijnsstichting Sudergoa uit Sneek. Aan deze stichting besteedden wij onlangs uitgebreid aandacht. De bereidheid van de gemeente Won- seradeél is groot vindt de heer Hui zenga. Van de totale kosten zal zij ongeveer 90% voor haar rekening nemen. Gemeentewerken is momen teel druk bezig met het maken van verbouwingsplannen. Vooral de men sen uit het westen die nu in Pingjum wonen weten niet wat hun overkomt, Ulin, It stik hannelt oer de gefolgen fan in auto-üngelok nei in bisite oan in her- berch. Dochs hie it toanielstik in lokkich ein. Yn it tredde bidriuw waerd in feestje halden dêr’t in echte kater oan to pas kaem. It beest spile ek noch moai, sa waerd der sein. Nei öfrin spriek de foarsitter noch inkelde wurden. In extra applaus wie der foar Jelle de Jong en de regisseur, de hear Haitsma. Alle spilers en spylsters krigen beerenburch en blommen. Nei öfrin koe der noch efkes gesellich dounse wurde op musyk fan it Verona Trio. PINGJUM - „De bereidheid van de gemeente Wonseradeel is boven alle lof. zegt de heer Huizenga die deel uitmaakt van het zeven man sterke stichtingsbestuur dat de voormalige kleuterschool in Pingjum wil omtoveren in een dorpsvereniginscentrum. De heer Huizenga spreekt bewust van een dorpsverenigingscentrum en niet van een dorpshuis. Hoewel het initiatief tot één en ander is uitgegaan van de „Foriening fan doarpsbilang” waarin de gehele bevolking vertegenwoordigd is zal het gebouw niet door de gehele bevolking van Pingjum worden gebruikt. De heer Huizenga meent dat Pingjum een beetje een vreemd dorp is met twee stromingen. De ene stroming heeft al een onderkomen waar haar aktiviteiten plaatsvinden, de rest nog niet. - Ja - Tamelijk - Nee - Geen mening Vraag 1B: Bent u bereid om even tueel naar de Randstad te verhuizen? WORKUM - Gistermorgen vond op het Dwarnoard te Workum een aanrijding plaats waarbij een tractor met aanhang wagen en een personenauto betrokken waren. De bestuurder van de personen auto de heer H. H. uit Workum bemerkte te laat doordat een voor hem rijdende auto pas rechtsafsloeg dat uit tegenge stelde richting de heer A. uit Workum bezig was een aantal geparkeerd staande auto’s in te halen. De heer A. probeerde de personenauto nog te ontwijken maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. De wagen van de heer H. liep lichte blikschade op. De bestuurder zelf bleef ongedeerd. TOTAAL-UITSLAG FRIESLAND: Vraag la: Woont u over het algemeen met plezier in de provincie Fries land? Vraag 3: Vindt u, dat ieder, die enige tijd in Friesland woont, het Fries goed moet verstaan? Vraag 5: Vindt u, dat de overheid zich meer moet inspannen voor het behoud van de Friese taal? Vraag 4: Vindt u, dat ieder, die enige tijd in Friesland woont, het Fries moet leren spreken? het welzijn ten opzichte van andere provincies of landsdelen wordt niet erva ren. Volgens drs. Van Rijn wint hierdoor het regionaal beleid aan status en aan mogelijkheden. „It achterstan bisef lib- bet yn elts gefal net by de ynwenners,” zo is de heer Van Rijn van mening. Het zich in Friesland welbevinden en gebon den weten leeft niet alleen bij de ouderen, maar ook bij de jongeren, zo blijkt uit de enquête. m. v. tot. 77% 72% 76% 21%25%22% 2% 3% 2% m. v. tot. 36% 30% 34% 57%65%60% 7% 5% 6% WITMARSUM - Zoals op vele ijsbanen in Friesland wordt de sneeuw met behulp van een motor van het ijs af geveegd; zo ook in Witmarsum. Gezeten op een oude Harley Davidson uit 1944 schuift de heer Sipke Palsma uit het koepeldorp met grote nauwkeurigheid de sneeuw van de baan. Gistermorgen „betrapte” onze fotograaf de heer Palsma, die in het dagelijks leven werkzaam is bij een loonbedrijf. „Och je moet het wat bijhouden,” zo zei hij. „Het ijs is bijzonder slecht, maar de „bern” vermaken zich hier nog dagelijks op de baan.” Hoelang er nog geschaatst kan worden kan niemand voorspellen. De temperaturen schommelen de laatste dagen om het vriespunt, maar gestaag nadert de lente. m. v. tot. 93% 93% 93% 5% 5% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% m. v. tot. 54% 53% 54% 36% 36% 36% 10% 11% 10% Bi^atraaie Botswana KIMSWERD - In de nacht van maandag op dinsdag werd Sabrina Helena de Boer gebören in de rijdende auto van haar vader Jaco bus Cornells (29). Men was op weg naar het Harlinger ziekenhuis „O- ranjeoord", waar de bevalling zou plaatsvinden; de vijf-en-een-half pond wegende Sabrina evenwel meldde zich eerder dan moeder Jacoba de Boer-Visser (22) had gedacht. Dokter Leemhuis uit Arum, die met het echtpaar De Boer was meegereden, klapte de achterbank naar voren en tussen het autoge- reedschap werd de baby geboren. Vader Jacobus de Boer, die schilder van beroep is, moest op last van de dokter doorrijden, omdat het in de wagen nogal koud was en op deze manier de temperatuur wat con stant bleef. „Ik was erg rustig," zei de gelukkige moeder ons, toen we haar opzochten in het ziekenhuis. ,,Toen we hier aankwamen lag Sabrina al op mijn buik. Het ging allemaal bijzonder vlot”. Op de foto ziet u Jacoba de Boer uit Kimswerd met haar dochtertje, Ach ter hen staat zuster Hinke Mellema die werkzaam is op de kinderafde ling van Oranjeoord. Moeder en dochter maken het goed. Sabrina is het eerste kind van Jacoba en Jacobus. aanleg, onderhoud en reparaties Havenweg 7, Harlingen, tel. 05178-6041 Makkum - Bolsward^^ zo spontaan en goed is de medewer king van de gemeente Wonseradeel. Met de heer Huizenga vinden wij dat dat ook wel eens gezegd mag worden. Een van de vragen in het Friesch Dagblad, dat begin december huis- aan-huis in Friesland werd bezorgd (Jubileum-nummer) ging over een compromis-school. De meerderheid van de ongeveer 2000 mensen die het formulier invulden, is voor de compro misschool (60%). De gereformeerden zijn hier als enige groep in meerder heid (57%) tegen een compromis school, ook als het gaat om daarmee een school voor een klein dorp te behouden. Opmerkelijk is echter dat de gereformeerde generatie boven de 35 jaar er afwijzender tegenover staat dan de jongeren. Bij de jongere garde blijkt meer dan de helft wel voor een compromisschool te zijn als het gaat om het behoud van de kleine school op het dorp. De heer Van Rijn noemt dit een belangrijk gegeven, waarmee bestuurders en planners toch wel rekening moeten houden. Opmerke lijk is ook dat de vrouwen in elk geval ,™j!Lcler bezwaar malen tegen ’n com promisschool. Zij zullen het vraagstuk wellicht van de meer praktische kant hebben benaderd. Het zijn immers vaak de moeders die opdraaien voor het wegbrengen van de kinderen Wat betreft de kerkgang vormen de gereformeerden de meest trouwe groep van gelovigen. Ook de Hervormden (inclusief de jongeren) komen vrij goed naar de kerk. De katholieke jongeren laten het in dit beeld wat zitten. Volgens de geënqueteerde jeugd van katholieke huize komt maar eenderde regelmatig in de kerk. Uit de enquête blijkt ook dat de hervormden „kerkser” zijn dan de katholieken en dat is jarenlang andersom geweest. m. v. tot. 82%82%82% 7% 6% 7% 4% 4% 4% 7% 8% 7% Bolswards Nieuwsblad as

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1