Brand in Heidenschap legt boerderij en woonhuis in 44 koeien vonden de dood van d£* Werf 6abeShroar Eerdmans assurantiën Kingma’s bank schenkt elektronisch scorebord voor sporthal Bromfietsverzekering..? Rabobank O Zinkwerken. Friesland Bank ..m<lllllllllllllllllllll^ r/SI Politie waarschuwt voor loslopende schapen Ufo boven Bolswarder sporthal gesignaleerd Inhaalmanoeuvre op spekgladde weg Schade aangericht aan molen bij Cornwerd bromfietsverzekeringen Zout voor patat hielp ook voor FRAMbus HANDVORM BAKSTEEN STRIPS in geel en rood v.d. Weerd b.v. Mevr. Antsje de Boer-Takema 102 jaar Inbraak Marinahaven in Stavoren Regionale bank BOUWSTOFFEN BOLSWARD - Tel. 2316 Een opname die ’s morgens vroeg werd gemaakt tijdens de nablussingswerkzaamheden. Er bleef niets van de boerderij over. BOUWBEDRIJF JONGEMA I MAKKUM B.V. Indien u voor de schoonmaak nog wilt verbouwen of verfraaien Reparaties goten eet. Technisch Installatiebedrijf Vóór 1 maart uw plaatje halen bij de persoonlijke bank Regel uw bromfietsverzekering vóór 1 maart. Bij de Rabobank krijgt u meteen uw plaatje mee. Klaar terwijl u wacht, gewoon een kwestie van even binnen wippen! bel dan 05158-1625 ’s avonds 05158-1246 of 05188- 531 WWW W0ENSDAG 14 FEBRUARI 1979 STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND 1 hij JI i "y 118e JAARGANG Nr. 13 '9 VOOR p 8701 AM .Bolsward Cd ...ml Hwat haf Uitgave A- J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag NAAR Ook voor onderhoud van bedrijfsgebouwen staan wij voor u klaar. „Sneller dan een straaljager” meende een van de jongens. Overigens maakte de Ufo geen geluid. Eén van de jongens ver telde dat hun meester, de heer Sjaak Huitema, weinig waarde hechtte aan hun verhaal, hetgeen hun duidelijk teleur stelde. Zoals bekend zal zijn namen twee Bolswarder jongetjes enkele weken terug eveneens een vreemd voorwerp waar. Floridus Campuslaan 2 tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 Uw spaargeld wordt aangewend voor de economische ontwikkeling van uw eigen provincie. Meer dan duizend mensen zetten vrij dag, tijdens de open dag in de recep- tieboeken hun handtekening. Vele han den moesten door de heer Ter Horst en zijn echtgenote worden gedrukt. Loven de woorden, voor het tot standkomen van dit bijzonder fraaie bouwwerk, werden gericht aan het adres van de architekt van dit geheel, de heer Jelle Grunstra en de bouwer Hielke Jorritsma en hun staf van medewerkers. Zij zijn er in geslaagd op de plaats, waar enkele jaren geleden een enorme brand verwoestend werk verrichtte een in het historisch geheel passend bouwwerk neer te zetten. Het gemeentebestuur werd vertegen woordigd door de heren Jan Hulshoff, Wim la Roi, Harm Dunnik en secre taris Wim Ziengs. „Een prachtig onderkomen,” zo noemde de heer La Roi het bankgebouw in zijn toespraak. „Het is vandaag feest voor een ieder, die het stadscentrum na aan het hart ligt.” De wethouder zei ondermeer dat het gemeentebestuur na de brand zich grote zorgen had gemaakt voor het weer opvullen van de gaten in de binnenstad. Het initiatief van de Kingma’s bank werd dan ook door de gemeente bijzonder toegejuicht, Het bankgebouw bestaat uit enkele verdiepingen, waarvan twee zullen worden gebruikt. Op de benedenver dieping bevindt zich de balie en zullen de klanten te woord worden gestaan. Via luchtkokers wordt het geld naar andere afdelingen ver voerd Op de eerste etage bevindt zich ondermeer de spreekkamer van de direkteur. In de kelder zijn de klui zen gebouwd. Met de bouw van de Kingma’s bank is het zogenaamde „gat van Bolsward” na de grote brand van maart ’77 gedicht. ARUM - Ondanks de slechte konditie van de wegen zijn er toch nog be stuurders die het noodzakelijk ach ten inhaalmanoeuvres te plegen. Zo ook de heer S. S. uit Harlingen die afgelopen maandagmiddag op de spekgladde Sytsamaweg onder Arum trachtte in te halen toen hij richting Harlingen reed. De heer S. S. raakte dientengevolge in een slip en kwam vervolgens in de sloot terecht. Het voertuig van de heer S. liep lichte schade op terwijl de automobilist zelf vrij van verwondingen bleef. Tegen de heer S. is proces verbaal opgemaakt volgens een zegsman van de Rijkspolitie te Witmarsum wegens onzogvuldig rij gedrag. üs hjoed to sizzen Men moat net tofolle aeijen under ien hin lizze De heer Gerbrandy van het waterschap deed de afgelopen week aangifte van de vernieling bij de Rijkspolitie groep Won- seradeel te Witmarsum. De Rijkspolitie te Witmarsum verzoekt een ieder die in lichtingen kan verschaffen over deze vernieling zich in verbinding te stellen met de politie te Witmarsum (05175- 1666). |TELEF. 05158-1625 Havenweg 7, Harlingen, tel.05178-6041 Makkum - Bolsward Franeker uw eigen bank Tijdens het blussen werd de brandweer man Jappie Bergsma, wiens helm van het hoofd was gevallen en daarna iets op het hoofd kreeg, gewond. Nadat zijn wond door een dokter was gehecht ging Bergsma weer door met zijn blussingswerk. Zoals gezegd werd de hele boerderij in de as gelegd. Ook de machinerie en de gereed schappen van de heer Tjalma konden niet meer worden gered. De familie Tjalma is tijdelijk ondergebracht bij kennissen in Workum. BOLSWARD - Maandagavond slipte een FRAM-bus op de Barge- fenne en kwam tegen een gepar keerd staande auto tot stilstand. De bus blokkeerde de hele rijweg en was met geen mogelijkheid (door de ijzel) van de plaats te krijgen. Bij de restauranthouder Tjitte van der Meulen werd een bus zout gehaald, dat normaliter gebruikt wordt voor de patates-frites. Het middel bleek te helpen, want na enige tijd kon de bus zijn rit voortzetten. De schade aan de voertuigen was gering. „Het ging hier om één van de meest kwetsbare plaatsen van Bolsward. Wat hier is neergezet,” zo zei la Roi, „is zeer eigentijds; doch doet de historische ge- velwand geen geweld aan.” Erg ingenomen was hij met het kado dat door de heer Ter Horst was aangeboden. „Ik neem het kado onder voorbehoud aan, want de raad moet nu nog toestemming geven deze gift te aanvaarden. Maar dat zal wel los lopen,” verzekerde de wet houder de gevers. BOLSWARD - Over enkele weken zal de Bolswarder sporthal „De Mid delzee” een enorm electronisch sco rebord rijk zijn. Dit vernuftige tel mechanisme werd afgelopen vrijdag middag door de direkteur van de Bolswarder Kingma’s bank de heer Jan ter Horst aan de loco burge meester de heer Wim la Roi over handigd, ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe ves tiging van deze bank. De heer Ter Horst deed dat door loco-burgemees- ter een afbeelding van het scorebord te geven. Op zijn beurt overhandigde de heer La Roi de direkteur een wandbord met een friese spreuk, die een plaatsje in het nieuwe bankge bouw zal krijgen. Honderden handen moesten afgelopen vrijdagmiddag door de direkteur van de Bolswarder Kingma’s Bank Jan ter Horst en zijn echtgenote worden gedrukt. Hier worden zij gelukgewenst door de heer Hielke Jorritsma (rechts) direkteur van het bouwbedrijf Jorritsma b.v., de bouwers van het nieuwe bankgebouw. BOLSWARD - Zaterdagmorgen om vijf minuten voor vijf ontstond er in de boerderij van de heer Lubbe Tjalma in het Heidenschap, nummer 59 op de grens van de gemeentes Workum en Hemelumer Oldeferd een enorme brand die binnen enkele ogenblikken de hele „pleats” en het woongedeelte in de as legde. Bij de brand die vermoedelijk ontstaan is door hooibroei, vonden 44 koeien de dood. Alle bezittingen van de familie Tjalma werden een prooi van de snel om zich heen grijpende vlammen. De heer Tjalma was verzekerd. geld en goede raad BOLSWARD - Met de regelmaat van een klok komen bij de politie in Bols ward meldingen binnen van ge schrokken automobilisten die op de rijksweg of op de provinciale weg nabij Bolsward loslopende schapen op de rijbaan hadden gezien. Tot nu toe konden door snel ingrijpen ern stige aanrijdingen worden voorko men. De politie wijst de eigenaars van de schapen er dan ook op goed op de dieren te letten. Ook waar schuwt zij de weggebruikers, en dan in het bijzonder de automobilisten er rekening mee te willen houden, dat zowel Rijksweg A7, als op de pro vinciale weg Workum - Bolsward en Wommels - Bolsward loslopende schapen op de rijbaan kunnen lopen. STAVOREN - Bij een inbraak, die zondagmorgen werd ontdekt, zijn uit het gebouw van de Staverse Marine haven 2 sets scheepsklokken gesto len. De totale waarde van de buit is naar schatting 3600 gulden. De dieven zijn door de achterdeur te forceren binnengedrongen. De politie heeft de zaak in onderzoek. BOLSWARD - Vorge week donder dag avond omstreeks kwart over zeven namen een viertal Bolswarder scholieren boven de sporthal de Middelzee een vreemd voorwerp waar. De leerlingen van de R.K. Basisschool Frans Houwer, Willem van der Werf, Mark Tersteeg en Don van Hettema, verklaarden wel een beetje geschrokken te zijn. Frans Houwer zegt: „Ik was wel een beetje bang.” Even voor vijf uur werd mevrouw Tjalma gewekt door het blaffen van de hond. Toen zij naar buiten keek, zag zij dat de stallen al in lichterlaaie stonden. Uit de ligboxstal kon men nog 56 koeien redden door de deuren te openen en het vee naar buiten te jagen. Het ovenge vee, dat zich in een ander gedeelte van de boerderij bevond kon niet meer worden gered. Het vuur werd bestreden door het brandweerkorps uit H.O., die, gezien de omstandigheden (de boerderij was moeilijk te bereiken) toch bijzonder snel ter plaatse was. De Koudumers werden afgelost door het korps uit Wor kum, dat zich met de nablussingswerk zaamheden bezig hield. Premie p. jaar f 93,28 Inkl. kosten Bols wards Nieuwsblad Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel WITMARSUM - Gisteren vierde mevr. Antsje de Boer-Takema haar 102de ver jaardag in Aylvastate te Witmarsum. De verjaardag werd gevierd in een gezellig onderonsje met de familie in het Witmar- sumer bejaardentehuis. Hoewel het ge zichtsvermogen iets te wensen overlaat, ziet mevr. De Boer toch nog kans om met behulp van een vergrootglas te lezen terwijl ze zo af en toe zelfs nog een breiwerkje maakt. Op haar kamertje zorgt „muoike Antsje” zelf voor de huishoude lijke klusjes. Mevrouw De Boer werd in Pingjum geboren waar ze ook het grootste gedeelte van haar leven doorbracht. CORNWERD - Vermoedelijk mids vorige week hebben onbekenden acht ruiten en een slotpaal vernield van een molen vlakbij de boerderij van de heer Mensonides aan de Sotterumerdijk te Cornwerd. Het waterschap „It Marnelan” is de ei genaresse van de molen. Volgens de jongens hebben ze het voorwerp ongeveer drie minuten lang gezien en leek het de ene keer op een „rode vuurbal en de andere keer op een witte lamp”. De snelheid waarmee het voorwerp zich verplaatste was erg hoog. f iM i BI 1 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1