\MLM.dutWerf GaüeShroar Ook Bolsward en omliggende plaatsen enkele dagen door sneeuw in isolement Bromfietsverzekerinq..? Rabobank Ei Eerdmans assurantiën Sanitaire installaties i IS rl 'W Ti h J Friesland Bank I hebben we de hele lading met de 3 F H* CS 1 11 J F T A All YTT A AM MAAK* l GEPROFILEERDE PLAFONDBALKEN Bleeker onderhoudt t goed voor jaren Met belsliden naar Bolsward Boetiek Homma opnieuw slachtoffer brand Voorzieningen Engwier (Makkum) kosten Wonseradeel f 21.000,extra Bolswards Nieuwsblad gestrand in de sneeuw bromfietsverzekeringen j .illlIllIlllllllOT Jongens bekennen diefstallen uit gestrande auto’s I Vara’s stoomradio woensdag de 28ste vanuit Bolsward STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Vérschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hehnaarderadeel. Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel v.d. Weerd b.v. xü Mi Uw eigen bank llllllllllllllllllllllllllllllfflillll bouwbedrijf Bleeker bv afd. onderhoud 3069 Vóórl maart uw plaatje halen bij de persoonlijke bank! Regel uw bromfietsverzekering vóór 1 maart. Bij de Rabobank' krijgt u meteen uw plaatje mee. Klaar terwijl u wacht, gewoon een kwestie van even binnen wippen! Premie p. jaar 93,28 Inkl. kosten Bk Technisch Installatiebedrijf 79 118e JAARGANG Nr. 14 WOENSDAG 21 FEBRUARI 1979 i VOOR p vervolg op pagina 3 Hwat hat BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 De eerste pendelrit van de Bolswarder politie tussen het tankstation op de rijksweg en de stad. Passagiers genoeg. Het aantal gestrande auto’s op de rijksweg was naar schatting honderd. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag NAAR üs hjoed to sizzen Stil en bistendich, mar de knepen ynwindich Men kent er de Friese verhoudingen en is bereid plaatselijke en provinciale belangen te dienen. Twee werknemers van de Nestlé, de hren Jan Schotanus en Albert van Lingen „konden op de fabriek niks doen. Op de melkontvangst waren tot woensdagmorgen 12 uur 10 melkbussen binnengekomen. „Normaal zitten we omstreeks die tijd al op zo’n 2000 bussen. Het is hopeloos. Geef mij nog maar een koffie." MAKKUM - Donderdagavond om streeks zes uur kwamen in Bols ward de gebroeders Attema uit Makkum met belsliden getrokken door Fryske hynders vanuit hun woonplaats naar Bolsward om hier bij bakkerij Nauta gist op te halen. De bakkers in Makkum zaten zon der en de enige manier om in Bolsward te komen was met de slee. GROUW - Een tweetal jongens, de 19-jarige B. N. uit Sneek en de 18- jarige A. W. uit Scharneguotum zijn maandag door de politie uit Grouw in de kraag gevat. De jongens hadden zich enkele dagen daarvoor schuldig gemaakt aan diefstallen uit de in de sneeuwstormen gestrande auto’s, waaronder een tweetal wagens die bij het Shell-station op de rijksweg A7 nabij Bolsward stonden. De jon gelui hebben inmiddels bekend. Hun buit bestond uit onderandere een radio-casetterecorder, sleepkabels, ben zine, lampen en verbandtrommels. Hun zal, zo melde de politie een zware straf worden opgélegd. Dit in verband met het plegen van misdrijven tijdens een nood situatie. Toen betrof het boetiek Jeannet op de hoek Witherenstraat/Marktstraat. Het pand brandde op die bewuste nacht geheel af. Vorige week opende op deze plaats Kingma’s Bank haar deuren. Hoe groot de schade voor de heer Johan Homma nu is, was nog niet bekend. Het bedraagt ook hier zeker enkele tonnen. BOLSWARD - Vorige week dinsdag werd, zoals gewoon lijk, de woensdageditie van het Even later mevrouw Van der Vlis was na de koffie maar overgegaan op Be- renburg, strompelden twee matrozen het café binnen. Het waren de Groningers Aris Sipma en Abel Ammels. Even voor zessen waren zij die morgen uit Gronin gen vertrokken. Om half negen reden ze door Sneek. Ze hadden met veel moeite toch de hanzestad weten te bereiken. „Verder konden we niet,” vertelde één van hen. „We moeten nog naar Den Helder voor de aflossing van de wacht, maar dat zal wel niet lukken. Blij dat ik hier nu zit. We wachten tot het beter wordt; we zitten hier goed.” Ook Gro ningers blijken Berenburg te kennen. Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 ASSEN - Bij de enorme brand, die afgelopen dinsdagmorgen omstreeks 2 uur in het nieuwe winkelcentrum Mercurius in Assen heeft gewoed zijn naar verluid 18 winkelpanden in vlammen opgegaan. Onder de ge dupeerde middenstanders bevond zich de heer Johan Homma uit Bols ward, die daar sedert enige tijd een damesmode-zaak runt. Twee jaar geleden bij de enorme brand in de binnenstad van Bolsward werd van Homma ook al eens een boetiek in de as gelegd. geld en goede raad Terwijl voor het Wapen van Wonsera deel het politiebusje met de tweede „lading” stopt stappen enkele c.v.-mon- teurs uit Sneek binnen. Het zijn de heren Lubbers, Bouma, en Wijnia. Lubbers: „De ellende begon bij Folsgare. We zijn achter een sneeuwploeg aangereden. Toch hebben we ongeveer drie uur werk gehad om bij het Shellstation te komen. Het enige wat ons toen restte was uitstappen. We moesten zien ons eigen hachie te redden, dus hebben we de wagen maar laten staan. Er zat niets anders op.” BOLSWARD - Ontelbare plaatsen in de drie noordelijke provincies werden vorige week woensdag door de hevige sneeuwval, die gepaard ging met een zware storm, geïsoleerd. Enorme sneeuwbanken werden gevormd en talrijke automobilisten moesten woensdagmorgen noodgedwongen hun reis onderbre ken. De auto’s werden, indien dat mogelijk was, langs de kant van de weggezet; andere bestuurders lieten hun auto op de rijbaan staan en zochten een veilig heenkomen. Binnen enkele minuten waren hun auto’s geheel ingesneeuwd. Er was geen doorkomen meer aan. Bij het Wapen van Wonseradeel wer den de eerste gestranden gedropt. Onder hen bevond zich mevrouw Richt van der Vlis uit Harlingen. Om half acht ’s morgens was zij uit de Friese havenstad vertrokken om naar haar werk in Sneek te gaan. Zij is als lerares verbonden aan het Bogerman- college aldaar. „Ik vervloek het mo ment dat ik van huis ben gegaan,” zei ze, toen ze zich wat bij de kachel had opgewarmd. „Mijn hart klopt me in de keel. Ik heb een hele tijd in de wagen gezeten; omdat ik dacht dat het weer wel wat beter zou worden. Na enige tijd ben ik toch maar uitgestapt. Het was verschrikkelijk.” Bolswards Nieuwsblad in de drukkerij te Bolsward gezet, Burgemeester en wethouders schrijven de raadselden van Wonseradeel dat de kommissie van Openbare Werken zich eind 1978 akkoord heeft verklaard met het door de dienst gemeentewerken ontworpen beplantingsplan voor Engwier I-Oost. B en W willen de gelden voor deze voorzieningen putten uit het fonds al gemene voorzieningen (dorpsuitleg). De raad van Wonseradeel zal zich maan dagmiddag tijdens de behandeling van de begroting over het voorstel van B en W uitspreken. trein uit Leeuwarden naar -■ Sneek gehaald en weer met zeer veel moeite langs de oude weg naar Bolswaïd gebracht. Het was inmiddels al vrijdagavond geworden. Onmiddelijk werd overgegaan tot bezorging in Bolsward. De andere steden en dorpen wer den, zij het zeer moeizaam, ’s nachts en daags erna bevoor raad. Op verschillende plaatsen leverde dit nogal wat moeilijk heden op; in Witmarsum moest zelfs een tank van het leger onze mensen uit de sneeuwbanken lostrekken. Ook in de plaatsen Workum en Koudum kwam het Bolswards Nieuwsblad vast te zitten. Hier werd door de plaat selijke bevolking hulp gebo den. Een woord van dank is hier dan ook zeer op zijn plaats. Ook moeten de bezorgers, die on danks alles er toch in slaagden meer dan 75% van de oplage te distribueren, in deze hulde wor den betrokken. Intussen lag onze drukkerij ook bijna stil. Want meer dan de helft van de medewerkers kon door de sneeuw Bolsward niet bereiken. Omdat hierbij ook de fotozetters en de kameraman behoorden was het onmogelijk een krant te maken en moest U, tot onze grote spijt, de vrijdag- editie missen. Voor al het onge rief bieden wij onze lezers en adverteerders onze excuses aan. WITMARSUM - Het kollege van B en W van de gemeente Wonseradeel wil in het bestemmingsplan Engwier I-, Oost Makkum een aantal extra voorzieningen laten aanbrengen. Naast de gebruikelijke beplanting waarvoor een bedrag van f 12.000,— is uitgetrokken wil het kollege van B en W onder meer zandbakken, klim- bomen, bokspringpalen, rotspartij en, bielzenheuveltjes en rustbanken laten aanbrengen. Met één en ander is een bedrag gemoeid van f 21.000,— De derde pendelrit vanaf het Shell station leverde weer een tiental pas sagiers voor de Bolswarder politie agenten op. Inmiddels was de per sonenauto van de politie ook inge sneeuwd op de rijksweg. Opper wachtmeester Sjerp Haitsma brengt de passagiers naar het politiebusje. Terwijl hij met zijn handen de oren tegen de felle kou beschermt zegt hij, het nog nooit zo erg te hebben meegemaakt. ,,Je bent machteloos. Meer kunnen we op dit moment voor de mensen niet doen. Wij staan ook met de rug tegen de muur.” werd gebracht. Triest en doornat zat Lok achterin het bomvolle politiebusje. „Ik ben seiknat,” prevelde hij. gemonteerd en geheel gereed gemaakt voor het afdrukken. Deze laatste fase van het ma ken van een krant, het eigen lijke afdrukken, vindt de laatste jaren plaats in Leeuwarden op een grote offsetrotatiepers. Dinsdagavond werden zoals ge bruikelijk de montages naar Leeuwarden gebracht en daar werd woensdagmorgen de krant afgedraaid. Inmiddels was Friesland geteis terd door de sneeuwstormen. Door de enorme sneeuwduinen was het onmogelijk de krant voor verspreiding en verzen ding uit Leeuwarden naar Bols- ward te krijgen. Leeuwarden te bereiken via Sneek was aanvan kelijk helemaal onmogelijk. We hebben het ook via Harlingen en Franeker geprobeerd, maar strandden in Dronrijp. Toen la ter één baan naar Sneek vrij kwam kregen we van de politie geen toestemming daarvan ge- bruik te maken. Uiteindelijk Evenals alle omliggende plaatsen kwam ook Bolsward in de sneeuwproblemen. Alle invalswegen werden geblokkeerd door grote „sneeuwbergen”. De hoogste berg, naar schatting vier meter hoog, vormde zich aan het begin van de Snekerstraat. Enkele automobilisten strandden in deze hoop en konden pas daags erna hun voertuigen weer loskrijgen. Op de rijks weg A7 tussen Bolsward en Sneek werden naar schatting van de politie en de harde werkers van de Rijkswaterstaat ongeveer honderd auto’s tot stilstand gedwongen. Hieronder bevonden zich talrijke vrachtwagens; zelfs deze kolos sen werden onder de sneeuw bedolven. Het Shellstation aan de rijksweg werd een opvangcentrum voor gestrande auto mobilisten. Al voor zevenen meldden zich woensdagmorgen hier de eersten. Floridus Campuslaan 2 8701 AM Bolsward tel. 05157-2294/3464 b.g.0. 2593/3776/4055 BOLSWARD - Woensdag 28 febru ari komt de VARA naar Bolsward en wel met het radioprogramma „Stoomradio”. Dit programma zou aanvankelijk 3 januari j.l. uitge zonden worden maar moest toen in verband met de slechte weersge steldheid worden afgelast. Stoomradio wordt rechtstreeks uit gezonden vanuit Het Park. Het programma via Hilversum II staat bol van informatie, gesprekken en muziek. Aan het programma zal worden meegewerkt door o.a. Dou- we Tamminga uit IJsbrechtum. Ver der zullen De Merels onder leiding van Piet Zonneveld oude school liedjes zingen. Voorts zal er een gesprek volgen over de aktualiteit met o.a. de oud-Bolswarder Lam mert Rooda, PvdA raadslid Stef de Haas en de 18-jarige doktersassis tente Hilda Schraa. De familie Henk van der Meer die onlangs een plaat liet uitbrengen met kinderliedjes zal eveneens acte de présence geven. Overige mede werkenden zijn: Betty v.d. Laan, Joop Groesz (presentatie). Lo v.d. Werf, Olga van Beurden, Marijke Smidt (produktie) en Joop Smits (eindredaktie). Een gezellige en uiteraard interes sante middag voor degene die eens van dichtbij wil meemaken hoe radio „gemaakt” wordt. Het pro gramma gaat om 13.30 uur de lucht in. De toegang is gratis en een ieder is van harte welkom. Wel wordt men verzocht op tijd aanwezig te zijn i.v.m. „zaal vol, deuren dicht.” Met behulp van een busje pendelde de politie tussen het benzinestation en de stad. Vele automobilisten werden woens dag door hen naar de hotels in Bolsward gebracht, waar men een beetje op ver haal kon komen. Onder de eerste pas sagiers in het politiebusje bevonden zich een aantal Bolswarders. Eén van hen was de heer Piet Landskroon. „In de stad leek het nog wel aardig,” zo zei hij ons, onderweg naar Bolsward. „Maar toen ik de rijksweg opreed, was ’t een hel. Ik zag niks meer. In ’63 hebben we „min weer hat, maar dit slaat alles.” Ook de vertegenwoordiger Jan Lok uit Bols ward was één van de eerste slachtoffers die door de politie weer naar de stad Uiiu Bolswards Nieuwsblad Éindelijk de auto weer uitgegraven en dan blijkt dat de hele motor is ingesneeuwd. Honderden automobilisten kampten afgelopen week met dit probleem. Havenweg 7, Harlingen, tel. 05178-6041 Makkum - Bolsward^ «7 T.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1