Tank tegen auto dorpssmid GabeSkroar BOLSWARD Circulaire over sneeuw in plasticzakken roept bij ge meentewerken vraagtekens op I l« mannen mode gaat. Tilbury als het om Van Asma: „Kwalijke grap. Wij weten van niets” Sneeuw bracht overlast maar ook saamhorigheid in Witmarsum Lucht-verhitters Tilbury GEMEENTE Auto totaal vernield na aanrijding onder Heeg Drie gewonden bij kettingbotsing in dichte mist Frontale botsing tussen bus en personenauto J| t SSv<Cj.werf Frambus en vracht wagen botsten bij Scharnegoutum Hl Wereldgebeds dag op donderdag STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Vérschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Ter voorkoming van wateroverlast, ieder tengevolge van dooi, wordt een verzocht de overtollige sneeuw in vuilniszakken, donderdag 2% februari op de volgende plaatsen worden gede- bureau -bij het stadhuis op de hoek van de Wipstraat -ingang ijsbaan verdere afvoer zorg dragen. HELPT UW GEMEENTEWERKEN HELPEN. Bij voorbaat onze hartelijke dank, Dienst Gemeentewerken lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zijn naaste omgeving te verzamelen. Deze sneeuw, kan verpakt in plastic poneerd -plein 1455 tegenover het politie- W 1 /i/fciir// if Warme lucht gordijnen Technisch Installatiebedrijf v.d. Weerd b.v. De gemeentewerken zal dan voor ’s morgens tussen 10.00 en 12.00 uur h f XV - U’ f VRIJDAG 23 FEBRUARI 1979 118e JAARGANG Nr. 15 verdienen ze niet.” Hwat haf Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 Uur 4661 WITMARSUM - De plotselinge sneeuwstorm bracht vorige week een totaal ander beeld in Witmarsum. De inwoners geraakten enige tijd volledig afgesloten van de buitenwereld. Dit was vaak erg lastig. Vele Witmarsumers konden niet meer op hun werk komen, de land en tuinbouwschool moest enkele dagen sluiten. De bussen reden niet meer en dus konden de leerlingen niet komen. De boeren konden niet van hun boerderijen komen en dat gaf veel problemen, met name voor de afvoer van de melk. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Wie bij dit ongeval nou precies de schüldige is, kon een woordvoerder van het Rijkspolitiekorps van Witmar sum ons niet zeggen. Hoofdschuldige is, zo kan gesteld worden, de dichte mist. MANNEN MODE SCHARNEGOUTUM - Dinsdagmor gen omstreeks negen uur botsten een bus van de Fram en een vrachtwagen frontaal op de Hegedyk bij Scharne- goutum. Door de dichte mist ont waarden de bestuurders elkaar te laat, remden allebeide nog wel. doch konden niet voorkomen dat beide voertuigen doorgleden en tegen el kaar botsten. üs hjoed to sizzen Men moat jin op ’e tiid forwarre, oars bite de hounen jin ■w] De bus die richting Bozum reed, werd bestuurd door de heer S.L. uit Sneek. De vrachtwagenchauffeur was de heer G.J. van D. uit Scharnegoutum. Hoewel de bus en de vrachtwagen beide aanzien lijke schade opliepen, bleven beide chauffeurs ongedeerd. Uih. had geen schade. De aanrijding ontstond nadat de pantserwagen, op weg naar de Blokken met een PEB man, moest afremmen voor een paar mensen. Later probeerde men met dit voertuig bij de Blokken een PEB busje door de sneeuw te trekken waarbij het busje finaal in tweëen werd getrokken. niet zeggen. Wel is bekend dat de Bols- warder politie is ingeschakeld. „Het is gewoon vervalsing en daarom is deze zaak doorgegeven aan de politie. Wat kunnen we er meer aan doen, zo zei de heer Van Asma. Opperwachtmeester der Rijkspoli tie, de heer Sjerp Haitsma kon evenmin de „grap" waarderen. „Moreel gezien vinden we dat hier iets is misgegaan, zo meende de opper Haitsma. Hij sprak van een misplaatste grap. „De gemeentewerken hebben onder de meest barre omstandig heden naar onze mening voortreffelijk werk verricht. Deze mensen verdienen niet zo’n afgang, wat kennelijk met dit schrij ven bedoeld is.” Rik straat 6 Bolsward Het ongeluk ontstond toen een langzaam rijdende vrachtwagen van het vervoers- Vrijdagmorgen was er in het dorp een vreemde aanrijding; een pantserwagen botste voor de smederij tegen de auto van de smid. De beide zijdeuren van de auto werden gekraakt. De pantserwagen De wagen van de Witmarsumer smid Menage werd door een pantservoertuig in de flank geramd. De heer Haitsma zei voorts, de herkomst van de circulaire trachten te achterhalen. Wel vreesde hij geen grond te hebben om tegen de makers en bezorgers van de huis-aan-huis- folder een proces verbaal op te maken. „Er is hier geen sprake van strafbare belediging, waarin de eer en goede naam van iemand wordt aangetast en de makers hebben er geen financieel voordeel van. Het ligt zuiver op het morele vlak en niet op het strafrechtelijke,” zo besloot de Bolswarder politiefunktionaris. Tot zover bekend zijn er geen mensen geweest die „er in getuind zijn”. HICHTUM - Woensdagmiddag om streeks tien voor zes botsten op de weg tussen Hichtum en Burgwerd een Fram-autobus en een personen auto frontaal op elkaar. De nog aanwezige gladheid op het wegdek, een wegversmalling door sneeuw- duinen en de zeer dichte mist waren de oorzaak van het ongeval. In de Fram-bus zaten ongeveer dertig passagiers. De autobus werd bestuurd door de 30-jarige chauffeur J. Rusticus uit Bolsward. De personenauto die in de richting van Burgwerd reed, werd be stuurd door de 38-jarige B. Kramer uit Burgwerd. Er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor, wel raakte de personenauto total-loss en liep de auto bus materiële schade op. De kranten verschenen enkele dagen niet terwijl ook de post haar service aanzien lijk moest beperken. Het kantoor was zelfs twee dagen gesloten. Ook de dieren hadden en hebben het moeilijk. Er werden en worden nog steeds hazen in het dorp gezien. Willen de hondenbezit ters hun dier vasthouden; de hazen zijn nu een te gemakkelijke prooi. Maandag werden de busdiensten hervat eerst nog wat vertraagd, maar na de middag reed de FRAM weer volgens dienstregeling. De bussen waren voller dan normaal. Lang zamerhand komt het gewone leven weer op gang, laten we hopen dat de saam horigheid van de laatste dagen niet weer als sneeuw voor de zon verdwijnt. bih. Of het gemeentebestuur ook stappen zal ondernemen kon de heer Van Asma nog WITMARSUM - Tijdens de plotse linge dichte mist, waarbij het zicht op sommige plaatsen terugliep tot niet meer dan 10 meter, ontstond afgelopen woensdagavond op Rijks weg A7 tussen de kop van de Afsluit dijk en Kievitshorne een botsing waarbij een zestal auto’s betrokken waren. Drie mensen werden hierbij gewond. Zij moesten per ambulance worden overgebracht naar het ,Oran- jeoord”-ziekenhuis in Harlingen. Eén van hen kon vandaag het zie kenhuis weer verlaten. De twee an deren, beide slachtoffers hadden borstklachten en een hersenschud ding, zullen enkele dagen het bed moeten houden. Donderdagmiddag kwam echter voor velen de verlossing. Nadat een groot aantal boerderijen bevrijd was, trok ken de boeren met wagens en trek kers beladen met melkbussen, naar de zuivelfabriek in Workum. De vol gende dagen kon de melk bij Werk hoven worden gebracht, hetgeen een ongewone drukte met trekkers gaf op de rondweg. Maar niet iedereen kon mee. De fam. Kikstra bijv, aan de Molenweg werd eerst vrijdagmiddag bevrijd. Ze wisten echter de melk goed te houden door de melkbussen in de sneeuw te plaatsen. Havenweg?, Harlingen, tel.05178-6041 - Makkum - Bolsward rraneKer „Een kwalijke grap,” vond de direkteur van gemeentewerken, de heer Meindert Asma, toen wij hem vragen stelden omtrent deze wel vreemde gang van zaken. „Het is een erg vroege 1 april mop. Wij weten hier helemaal niks van. De folder is bij bijna alle inwoners in de bus gedaan. Het kwalijke van de zaak is, dat men het stadswapen heeft gebruikt en de zaak heeft ondertekend met de Dienst Gemeentewerken. Ik vind dat de grappenmakers hun tijd beter hadden kunnen gebruiken door sneeuw te gaan ruimen.” voi®n kwam. De fam. Deelstra coör dineerde een boodschappendienst voor mensen die niet uit huis konden. Allerlei mensen hielpen elkaar sneeuw te ruimen. Mensen aan de Gysbert Japiksweg maakten een groot gedeelte van de secundaire weg weer berijdbaar. Overal stonden mensen met elkaar te praten, zondagmiddag waren er zeer veel wandelaars die de sneeuwbergen kwa men bewonderen. Over het algemeen hield men zich goed aan de oproep van de politie om niet onnodig te rijden. MAKKUM - In Makkum wordt dit jaar bij wijze van proef, de wereld gebedsdag gehouden op donder dag, om de winkeliers en hun personeel ook gelegenheid te ge ven de dienst mee te maken. U wordt verwacht donderdag 1 maart ’s avonds om 7 uur in de Doopsge zinde Kerk aan de Bleekstraat. BOLSWARD - Deze circulaire werd woensdagavond in bijna alle brievenbussen van Bolsward gegooid. Het rondschrijven, dat klaarblijkelijk van de Dienst Gemeentewerken afkomstig was, was om het een en ander officieel te doen lijken, van het stadswapen van Bolsward voorzien. De burgers werden verzocht, ter voorkoming van wateroverlast tengevolge van de dooi, de overtollige sneeuw in zijn naaste omgeving te verzamelen en op een vastgestelde tijd in plasticzakken naar bepaalde aangegeven plekken te brengen. De gemeentewerken zouden dan voor de verdere afvoer zorgen. „Helpt Uw gemeentewerken helpen”, zo werd de circulaire besloten. Ook was er een flinke hamsterwoede. donderdagmorgen was het bij de bakker en de supermarkt zeer druk. Op uitge breide schaalwerd er brood, melk e.d. gehamsterd, zo zelfs dat er mensen waren die met zeer veel huiswaarts keerden terwijl anderen met lege handen naar huis moesten. Een bedenkelijke situatie. HEEG - Dinsdagmorgen vond om kwart voor negen een aanrijding plaats tussen Heeg en Lytshuzum waarbij een personenauto en een vrachtwagen waren betrokken. De vrachtwagen van de firma Dijkstra uit Hijlaard, die kwam aanrijden vanuit de richting Oudega, werd bestuurd door de 22-jarige S.H. uit Beetgum. Uit tegengestelde richting naderde mevr. G.T.K. uit Heeg in een personenauto. Toen zij plotseling de veewagen van de heer H. ontwaarde, raakte zij lichtelijk in paniek, remde instinctief en raakte in een slip. Zij botste dientengevolge met de linkerzijde tegen de voorkant van de vrachtauto. De auto van mevr. T. werd totaal vernield. De bestuurster zelf liep lichte kneuzingen op. Nadat ze door een arts in Heeg was behandeld, kon ze weer huiswaarts keren. bedrijf Pieter van der Kooy uit Makkum, die net de sneeuwopruimings-werkzaam- heden op de weg had beëindigd, van achteren werd geramd door de 66-jarige bestuurder Otto Smook uit Delfzijl. In de wagen zaten behalve de bestuurder, zijn 40-jarige zoon de de 44-jarige Aüke Girbes uit Groningen. Alle drie moesten na de botsing naar het ziekenhuis worden vervoerd. De chauffeur van de vracht wagen was de heer Dirk Ruiter. Door het geringe zicht op dat moment vlogen nog een vier wagens op de auto van de heer Smook. Twee daarvan waren daarna total-loss. Alle andere bestuurders kwa men met de schrik vrij. Gelukkig waren er ook hele prettige dingen waarin de saamhorigheid naar Dit bleef er afgelopen woensdagavond van de auto’s over na de kettingbotsing nabij Kievitshorne, waarbij een zestal auto’s waren betrokken. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis in Harlingen worden vervoerd. Van de wagens waren er twee total-loss. Bolswards Nieuwsblad „Gemeentewerken wordt hierin op cynische wijze geblameerd; en dat 79

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1