du* Werf Kerkstraat? Op ijsbaan in Makkum: dertig deelnemers voor arresleewedstrijden Instuif voor gehandicapten in Workumer sporthal Krijgt Vannu nieuw onderkomen in de Eerdmans assurantiën Bromfietsverzekerincj..? Rabobank D Politie moest bij vechtpartij waarschuwingsschot lossen Dakbedekkingen Sneeuwruimen zelfs - van het dak Jongeman na vechtpartij in bar waarschijnlijk blind aan een oog Wer in ferhaal fan ’e heide bromfietsverzekeringen MONTAGE KOZIJNEN in vuren en meranti BOOG gaat aktiviteiten verenigingsleven coördineren v.d. Weerd b.v. ■K •n ■■llllllllllllllllllllllllll I I I" I I I I I I I I I STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Ook voor onderhoud van bedrijfsgebouwen staan schoonmaak nog wilt verbouwen of verfraaien bel dan 05158-1625 ’s avonds 05158-1246 of 05188- 531 Vóór 1 maart uw plaatje halen bij de persoonlijke bank Regel uw bromfietsverzekering vóór 1 maart. Bij de Rabobank krijgt u meteen uw plaatje mee. Klaar terwijl u wacht, gewoon een kwestie van even binnen wippen! Technisch Installatiebedrijf I I I I I I I I I j de nieuwste plannen voorgeschoteld, omtrent de nieuwe huis- vesting van VANNU. Was er in het begin sprake van de herbouw I ---- AA BOUWBEDRIJF JONGEMA I MAKKUM B.V. SSs Ai - WOENSDAG 28 FEBRUARI 1979 118e JAARGANG Nr. 16 79 Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel. BHndeloopen, Wonseradcel, Workum gezien dit spannende element. - VOOR 8701 AM .Bolsward Redaksje B.N. BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 BOLSWARD - Bij het ter perse gaan van deze editie kregen wij de nieuwste plannen voorgeschoteld, omtrent de nieuwe huis- NAAR De goed gevulde prijzenpot bestond o.a. uit Makkumer aardewerk ter waarde van zo’n tweeduizend gul den. De prijswinnaars waren zeer enthousiast over het stukje aarde werk van Makkumer makelij. Ook de andere prijzen vielen bijzonder goed in de smaak, zoals zakken paarden- biks, pakken vlees en flessen met een geestrijk vocht. Ook op de door de zon overgoten ijsbaan was het paar- denschouwsel een lust voor het oog. Het een en ander zorgde voor een fleurig en kleurrijk geheel. De ijs vlakte bleef droog en niemand be hoefde natte voeten te halen - zoals elders wel het geval was - de toe schouwers konden het spektaculaire sleeën volgen vanuit de binnenring op de ijsbaan. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Floridus Campuslaan 2 tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 Toen de agenten evenwel buiten kwamen stonden twee van de oproerkraaiers de agenten op te wachten. Eén van hen dreigde met een ketting. Toen de politie dit wapen wilde afnemen, sprong num mer twee ertussen. De ander nam daarop de benen. Er ontstond een vechtpartij tussen de barbezoeker (de 20-jarige B. H.) en de twee agenten. Al snel kwam er BOLSWARD - Donderdagavond kre gen in bar-dancing De Hof van Hol land twee jongelui ruzie. Het waren de 20-jarige R. H. de J. uit Bolsward en de 19-jarige D. B. eveneens uit de Hanzestad. Toen eerstgenoemde, na dat de zaak enigszins gesust leek, zijn bierglas weer naar de mond wilde brengen trapte D.B. tegen ’t glas, dat in ’t gelaat van de J. door- schoot. De jongen kreeg enkele snij- wonden in het gezicht en ook kreeg hij glas in zijn oog. Bolswanls Nieuwsblad en Wymbritseradeel bleek gistermiddag, met I I I I het cultureel jongerencentrum (het sooswerk) zal niet Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 0'5157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 WORKUM - Maandag werd in de sporthal „De Rolpeal” in Workum een sportieve instuif in de carnavalssfeer gehouden voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte mensen uit de Zuidwesthoek van Friesland. Maar liefst 125 deelnemers hadden zich voor deze grootse happening aangemeld. Om vooral de carnavalssfeer te benadrukken werd het geheel muzikaal omlijst door de Blauhüster Dakkapel. Het feest werd helemaal kompleet toen Prins Edward de eerste uit Sneek met zijn gevolg de sporthal betrad. Op de foto ziet u de Sneker Prins Carnaval temidden van enkele feestelijk uitgedoste deelnemers aan deze zeer geslaagde instuif. De volgende instuif zal worden gehouden in oktober van dit jaar. BOLSWARD - Overal in onze provincie is men de laatste dagen fanatiek aan het sneeuwruimen. Niet alleen worden de stoepjes, stegen en straten door mensen schoongeschrobd, ook vindt men zo hier en daar iemand op het dak aan het sneeuw ruimen. Vorige week zak onze fotograaf de gemeenteambtenaar Hans Molenaar bezig de goot van het stadhuis leeg te scheppen; daarbij nauwlettend in de gaten houdend waar hij de sneeuw deponeerde. Overigens begint de geval len sneeuw in de steden en dorpen alweer aardig te smelten. Zou nu dan toch de lente echt in aantocht zijn. Uitslagen: Fries ras: 1. F. Schuurman, Mantgum met Casimia 2. A. de Winter, Ruigahuizen met Friso 3. B. Gaastra, Workum met Conny. Geregistreerde paarden: 1. M. v.d. Meer, Donkerbroek met Wervel wind 2. B. van Smeden, Franeker met Marian 3. H. Attema, Makkum met Toy-Toy Bovenlanders: 1. H. Attema, Makkum met Bruno 2. D. D. van Langen, Franeker met Heidi 3. A. de Winter, Ruigahuizen met Eergas Schoonste geheel Fries ras: 1. H. Bouma, Idsegahuizen 2. F. Schuurman, Mantgum Bestgaande Fries stamboekmerrie H. Bouma met Wop uit Idsegahuizen Schoonste geheel Bovenlanders: I. N. de'Winter, Balk 2. Joh. de Winter, Balk Bestgaande Bovenlandse stamboekmerrie, D. Hofman met Jonkvrouw uit Workum. Op de feestelijke prijsuitreiking in het hotel De Zwaan werden woorden van lof door de deelnemers aan de leiding en organisatie toegezwaaid. Terecht werd opgemerkt dat Makkum als een van de eersten en tevens met een van de laatsten wedstrijden uitschreef, waarbij zij als de beste organisatie uit de bus komt! De heer Cupido bracht als deelnemer en voorzitter van een Terschellinger ijsvereniging zijn dank aan het adres in Makkum, voor de grote inspanning die was ingezet om het evenement te doen slagen. Hij merkte op, dat op het eiland uitslui tend ringsteeksleewedstrijden worden gehouden, maar dat de arresleewed strijden nu ook wel eens naar Ter schelling zouden kunnen overslaan, geld en goede raad I te vestigen. Het VANNU-bestuur is deze plannen akkoord gegaan. I MAKKUM - De ijsvereniging Makkum organiseerde als afsluiting van het ijsseizoen voor de tweede maal een arresleewedstrijd op de ijsbaan. De eerste keer werd dit gehouden op het Ijsselmeer. Om niet dezelfde groep sleeërs op het ijs te hebben, waren deelnemers uit Noord Holland en Terschelling uitgenodigd. De organisatie had een maximum van dertig deelnemers voorop gesteld, en die kwamen er met een „makkie”. De deelnemers waren verdeeld in de rubrieken Friese parden (7) geregistreerde paarden (7) en bovenlanders (16). De ruim 700 meter lange en rondlopende baan moest met wisseling door de „coureurs” tweemaal worden afgelegd, waarbij de totaaltijd bepalend was voor de overwinning. De publieke belangstelling had groter kunnen zijn, maar het werd door de organisatie ook weer niet onbevredigend genoemd. Ds. J. A. Visscher Wy binne bliid dat nei it sukses fan it boek „De leafde giet nea forlern” fan ds. J. A. Visscher, wy op ’en nij de oersettingsrjochten krigen fan ien fan syn meast bikende forhalen fan de „earme Fryske heide.” It is in roman „Sa’n Heidekeardel”, dêr’t wy hjoed de pleatsing as Frysk Feuilleton fan mei bigjinne. Omt it wol kans makket - as it ferhaal der goed ynfalt, en der twivelje wy net oan - dizze roman letter yn boek- foarm ut to jaan, is dy meiïens yn de steatestavering set, dy’t ek op de skoallen leard wurdt en dat ek de stavering is fan de Fryske Bibel en it Lieteboek foar de tsjerken. Dus net mear „forhael” mar „ferhaal", krekt sat jo it sizze. It is efkes wennen, mar al gau lést it makliker en ek’. jonge lezers doggé wy der in deugd mei. Wy winskje jimme mei dit dochs wol oangriperide ferhaal nof- like oeren. Spannend waren ook nu weer de ritten bij de geregistreerde paarden waarbij o.a. de kamprit tussen de rijders A v.d. Meer met Roland en Haye Attema met Toy-Toy een hoogtepunt vormden. Sier lijk van stijl en compositie van rijders waren ook de Friese paarden in de ring. Het toekennen van een prijs voor het schoonste geheel behoort eveneens tot dit soort ijsevenementen en dit brengt met zich mee dat er steeds meer gewerkt wordt aan het uiterlijk van het geheel. In de royaal bezette groep van Boven landers was de spanning te snijden, zou de Makkumer Bruno het kunnen maken tussen de Terschellingers en West Frie zen? De grote groep deelnemers waren er duidelijk op uit, om alles op alles te zetten. Het publiek leefde enorm mee, zodat elke rit opnieuw aangemoedigd werd, waarbij de speaker zich niet onbetuigd liet, de stem was van Andries de Vries, die op zijn beurt met een wervelend en smeuïg taalgebruik, zich presenteerde als een commentator van speciale klasse! Premie p. jaar f 93,28 Inkl. kosten Eigenlijk zouden we willen zeggen „moet hier gebruik van maken.” Dit klinkt niet democratisch, doch een goed coördine rend verenigingsleven in Bolsward is wenselijk en dan is het ook werkelijk noodzakelijk dat U gebruik maakt van deze mogelijkheid. Immers mede door Uw opgave is te voorkomen dat er meerdere manifesta ties van dezelfde strekking plaats vinden op dezeflde dag of avond, of in dezelfde week, zoals in het verleden wel eens is voorgekomen. Uw kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de BOOG op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagavond tussen 7 uur en half 8 bij mevr. A. Houben, Godscalcusstraat 4, Bolsward van het verbrande pand in de Hoogstraat het nieuwste plan, waar gisteravond door de Bolswarder raad over werd publiek opdagen, dat zich er mee ging bemoeien. Eén van de agenten voelde zich daardoor bedreigd en loste een waarschuwingsschot. Dat hielp, want binnen enkele ogenblikken was het pu bliek verdwenen en konden de agenten B. H., die bijrijder van beroep is, overmeesteren. De knaap is overge bracht naar het buro waar hij enkele nachten in de cel heeft doorgebracht. I worden hersteld; zodat de bewoners van de Kerkstraat zo weinig I mogelijk overlast zullen hebben van I glaasje hebben gekeken. Om ook de verkeersoverlast te voor - I komen is men van nlan een parkeerplaats te creeëren aan voor woningen en industrie hallen Havenweg?, Harlingen, tel.05178-6041 Makkum - Bolsward Franeker BOLSWARD - Zaterdagnacht ont stond er in bar-dancing Sir Patrick ruzie tussen een zestal uit Bolsward afkomstige jongeren en een man uit Makkum. De politie moest worden ingeschakeld. Toen evenwel de agen ten in de bar arriveerden was de Makkumer al gevlucht. De politie trachtte de zes ruziezoekers uit de bar te halen; hierbij stuitten zij op verzet. De politieagenten werden door de zes bezoekers uitgemaakt voor ,,N.S.B.-ers”, „eonsentratie- kamphouders”, „C.P.N.-ers”, „vieze communisten” en wat dies meer zij. Toch gelukte het hen de zaak een beetje te sussen. Een aantal knapen verliet de bar. waar gisteravond door ae uoiswaraer raaa over wera gesproken is: nieuwbouw in de Kerkstraat. Men doelt hierbij op j de plaats waar voorheen het landbouwbedrijf Van den Berg was gevestigd. Het pand werd onlangs door de gemeente opgekocht j en thans ligt het in de bedoeling hier het nieuwe VANNU-gebouw te vestigen. Het VANNU-bestuur is zo F’ -1JJ-“ ----- - deze plannen akkoord gegaan. Hoe de raad hierover zal beslissen leest u in onze vrijdag editie. I De frontbreedte van het te bouwen VANNU-onderkomen is 15 I meter breed en de diepte bedraagt 40 meter. Het oude karakter I van 1 Alleen de sleden die normaal als werk- slede op het eiland worden gebruikt, zullen dan moeten worden aangepast. Speciaal werd dank gebracht aan de familie Attema uit Makkum, die het mogelijk heeft gemaakt dat veertien mensen met hun paarden en sleeën een gastvrij onthaal in Makkum te bieden. De heer Gauke Bootsma voorzitter van de Hindeloper ijsvereniging bood in een humoristische speech, de beroemde Hin- deloper ’’Bruno maatlat” nu fraai be schilderd aan de menner van Bruno de heer Haye Attema uit Makkum aan. Deze maatlat is onlangs gehanteerd óm het probleem Bruno, of dit nu wel of geen paard of pony was, uit de wereld te helpen. De maatlat krijgt zeer zeker een ereplaatsje bij de rijke verzameling van prijzen van Bruno. Voorzitter Jelle van der Meer, van de Makkumer ijsvereni ging bracht dank aan alle medewerken den en deelnemers. BOLSWARD - Met ingang van woensdag 7 maart a.s. en voortaan elke daarop volgende woensdag, ver schijnt er in het Bolswards Nieuws blad een rubriek met de naam: Waarheen in Bolsward? Muziekuitvoeringen, toneelvoorstel lingen, tentoonstellingen, openbare politieke vergaderingen, sportevene menten, volksdansen, biljart en kaartavonden, ja noem maar op, elke vereniging die, op wat voor manier dan ook, iets naar buiten heeft te 'brengen, kan gebruik maken van deze rubriek. jongelui, die te diep in het e verkeersoverlast te voor I komen is men van plan een parkeerplaats te creeëren aan de I Kampen/Vossepólle. I Zoals gezegd is het VANNU-bestuur met bovenstaande plannen I akkoord gegaan. Hoe de raad over deze zaak denkt leest u I aanstaande vrijdag. Im BBB BB MB BB BBB BBB Mi BB BM BB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB Mi BBB MB BB BBB BBK f I ij |TELEF. 0S158-1625 Ju.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1