Bolswarder raad had moeite met gift Kingma’s Bank Bewoners Kerkstraat niet enthousiast over komst Vannu Nieuw onderkomen VANNU 6ahe SHroar s OSINGA Raad niet zo gelukkig met plaats mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury PvdA wilde Johannes Nota in het zonnetje zetten FRAM-bus botst tegen personenauto onder Arum PvdA-raadslid wil enquete instellen over schoolartsen dienst Auto rijdt voetganger aan: hoofdwond en beenbreuk Barre winter brengt problemen Wellicht woningen voor bootvluchtelingen in Bolsward Gas- en waterleiding- installaties v.d. Woerd b.v. VARA’s Stoomradio haalde Bolswarders voor de microfoon SSvxj3/Verf ■i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll VRIJDAGAVOND even naar om een BOEK OF TIJDSCHRIFT Technisch installatiebedrijf Hwat haf STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND VRIJDAG 2 MAART 1979 79 118e JAARGANG Nr. 17 Op de plaats van dit pand, dat voorheen werd gebruikt door de firma Van den lllllllll MANNEN Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Berg en daarvoor nog dienst deed als openbare lagere school, zal over enige tijd het nieuwe VANNU-onderkomen worden neergezet. den houden t ook een veel De laatste liep aanzienlijke schade op. De FRAM-bus werd aan de linkervoor- zijde ingedeukt. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Op het scorebord staat namelijk met grote letters de naam van de bank vermeld en dat schoot met name de PvdA-fractie en de heren Anton Hettema en Henk van Dalen van het CDA in het verkeerde keelsgat. dit voor De barre winter van 1979 is echter ook aan Moeders voor Moeders niet onge merkt voorbij gegaan. Door de weersom standigheden stagneerde soms het huis- aan-huis ophalen van de urine door de ruim zeventig auto’s die hiervoor op de weg zijn. Daardoor gingen vele duizen den liters urine verloren. Slechts een forse aanwas van het aantal deelneem sters in de komende maanden van dit jaar, zal dit verlies nog kunnen compen seren. üs hjoed to sizzen Men moat jin net tofolle yn ’e slingerslakken jaen BOLSWARD - Tijdens de tweede ronde van de raadsvergadering van de gemeente Bolsward, afgelopen woensdagavond, kwam het eervol ontslag van twee ambtenaren aan de orde. Het eerste voorstel tot eervol ontslag betrof de heer Willem Woud- stra, die als tuinman werkzaam is bij de afdeling plantsoenen van de ge meente Bolsward. Geen enkel raads lid had er moeite mee Woudstra eervol ontslag te verlenen. Niet dat dat wel het geval was met een medewerker van de afdeling reiniging, de heer Jo hannes Nota. P. DE BAKKER-SMITH enquete instellen ‘W’ Tilbury •vtr aanleg, onderhoud en reparaties Havenweg 7, Harlingen, tel. 05178-6041 Makkum - Rolswanj.^. BOLS WARD - Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bankgebouw van de Kingma's Bank op de hoek Witherenstraat/Marktstraat enige tijd geleden, kreeg wethouder Wim la Roi, in zijn funktie als loco-burgemeester van Bols ward, uit handen van de direkteur van de bank, de heer Jan ter Horst een afbeelding van een elektronisch scorebord dat door Kingma's Bank aan de gemeente zou worden geschonken. Het scorebord zou een plaatsje krijgen in de sporthal „De Middelzee". Het vrij kostbare geschenk, of liever het accepteren daarvan, kreeg afgelopen dinsdagavond in de bijeenkomst van de raad, een staartje. BOLSWARD - „We moeten iets doen voor de Vietnamese bootvluchtelin gen,” vond dinsdagavond het CDA- raadslid Minie van der Werf. Zij wilde voor deze mensen drie of vier woningen in Bolsward beschikbaar stellen. Mevrouw Van der Werf-Pal- stra werd hierin gesteund door de twee andere vrouwelijke raadsleden, Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD) en Brechtje Jasper-Klom (PvdA). Het leek de dames niet verstandig eerst een vraag vanuit Den Haag omtrent deze zaak af te wachten, doch zelf het initiatief te nemen. De Workumer liep een hoofdwond en een beenbreuk op en werd per ambulance naar het St. Anthony ziekenhuis in Sneek overgebracht. Er hebben zich reeds enkele getuigen gemeld. Bij better perse gaan van deze editie moesten die nog worden gehoord evenals het slachtoffer. De laatste drie spraken over de aktuali- teiten. Hen werd gevraagd hoe men stond tegenover de plannen om buiten landse werknemers ook stemrecht te verlenen. Juffrouw Schraa bleek evenals de heer De Haas voor dergelijke plannen te zijn. De grondwet zou in dit verband veranderd moeten worden. De heer Roorda drukte zich wat voorzichtiger uit; hij voorzag moeilijkheden in een even tuele taalbariere. Het programma „de Stoomradio werd ge presenteerd door Tonny Huurdeman en Joop Groesz. De produktie en eindredaktie was in handen van Marijke Schmidt en Joop Smit. In het korte gesprek sprak Hilda Schraa voorts haar ongenoegen uit omtrent het ontbreken van een goed cultureel cen trum in Bolsward. Voor een goede voorstelling, toneeluitvoering of film moest de jeugd volgens haar uitwijken naar Sneek of Drachten. De heer Stef de Haas haalde aan, toen men hem vroeg naar de plaatselijke aktualiteiten, de sluiting van de H.M.S.-fabriek en het dreigende vertrek van een andere grote zaak uit de stad. ARUM - Aan de van Camminghaweg onder Arum vond woensdagmorgen een aanrijding plaats waarbij een bus van de FRAM en een personen auto betrokken waren. Tengevolge van de gladheid raakte de bestuurder van de personenwagen, de heer J. H. uit Amsterdam, omstreeks kwart o- ver acht ’s morgens in een slip waarna hij in een sneeuwbult in de berm tot stilstand kwam. De sporthal wordtvoor een groot deel overdag gebruikt door de schooljeugd. Het leek de tegenstanders van deze bank- reclame niet verstandig de jeugd daar dagelijks mee te konfronteren. Bovendien, en dat was het belangrijkste argument, werden door het accepteren van scorebord precedenten geschapen Het was gebleken, zo zei mevrouw Van der Werf, dat de Vietnamezen zich bijzonder goed thuis voelden in het Noorden. Hoewel het college er sympha- tiek tegenover stond wees de heef Mulder erop dat de regering bepaald waar de vluchtelingen in Nederland moeten worden ondergebracht. De da mes Van der Werf, Jorritsma en Jasper wilden niet afwachten maar toch liever zelf het initiatief nemen. De heer Wim la Roi zei hen later toe, „informatie te zullen inwinnen om daar wat mee te doen als dat mogelijk is.” Bestraat 6 Bolsward Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 BOLSWARD - VANNU krijgt een nieuw, permanent onderkomen in de Kerkstraat. Zoals U in onze woensdag editie heeft kunnen lezen zal het nieuwe sociaal-cultureel jongerencentrum worden gebouwd op de plaats waar destijds het landbouwindustriebedrijf Van den Berg zijn werkplaats had. Nieuwbouw dus. Bijzonder ingenomen toonden zich afgelopen dinsdagavond de Bolswarder raadsleden, toen hen door wethouder Wim la Roi deze bouwplannen werden voorgelegd. Wel vreesden enkelen van hen moeilijkheden in de toekomst en met name op het gebied van lawaai- en verkeersoverlast. Immers het nieuwe VANNU-gebouw is geprojekteerd in een dicht bevolkte relatief smalle straat. Omdat de gemeente Wonseradeel straks naar, Zuidwest Friesland gaat, raadde ook hij een enquête af. Wonseradeel is nu nog aangesloten bij Harlingen, Frane- ker, Menaldumadeel en Barradeel. De heer Tjeerdsma adviseerde de klachten bij de gemeente in te dienen die er dan voor zou zorgen dat ze worden doorge speeld naar Z.W.-Friesland. We hoorden slechts één optimistisch geluid: „As it hwat rêstich bliuwt fyn ik it net slim. „Waarom gaan ze niet naar de Broerekerk of die Lootsmahal?”, was een „Een ongelukkiger plaats in de stad kan ik me niet indenken,” was de eerste reactie op de B en W medede ling. Deze was afkomstig van het PvdA raadslid Piet Bonte, die voorts vreesde dat de geluidsoverlast een heet hangijzer zou worden. „Blij met deze principeuitspraak,” was me vrouw Annemarie Jorritsma-Leb bink (WD) haar mening. Maar ook zij kon zich een idealer plaats voor stellen. Evenals het CDA-raadslih Minie van der Werd-Palstra die zei „er stil van te zijn. Ik heb nooit aan die plaats gedacht. Ik ben er nu niet direkt gelukkig mee.” De heer Henk vanDalen had het redelijker gevonden dat de zaak eerst met Kingma’s bank was besproken. Nu het kollege naar zijn zeggen „to stiif was om met de schenkers te praten, leek het hem verstandig om uit het gemeente bestuur enkele mensen aan te wijzen. WORKUM - Door nog onbekende oorzaak werd de heer Van der Tol uit Workum gistermorgen op het Sud in Workum aangereden door een per sonenauto bestuurd door de heer G. J. H. uit Leeuwarden. De heer H. die voornemens was richting Koudum te rijden reed de heer Van der Tol door nog onbekende oorzaak aan. Op het moment dat de heer H. uit zijn auto stapte en voorbijgangers wilde waarschuwen voor de gladheid kwam uit de richting Arum een FRAM-bus aan rijden bestuurd door de heer H. R. L. uit Ijlst. De laatste raakte eveneens ten gevolge van de gladheid de macht over het stuur kwijt en botste vervolgens tegen de voorkant van de personenauto. Ulllu kb. „Het kollege is niet stijf, maar er zijn fatsoensnormen,” vond wethouder La Roi. Voorts deelde La Roi mee, dat hij het in school halen van reclame, zoals dat door de tegenstanders als argument werd gebruikt, een lachertje vond, ’s Zomers wordt voor de gymnastieklessen vaak uitgeweken naar de sportvelden. Langs de lijnen wemelt het daar van reclame borden. „Ook op de t.v. stikt het ervan. Nü komt er een reclameopdruk in de sporthal en heel Bolsward staat op z’n kop. Onbegrijpelijk,” vond La Roi. Maar de heer Piet Bonte (PvdA) vond dat de heer Nota iets aangeboden zou moeten worden. Hij stelde dat iedereen Nota kent. „Wij zullen hem uit het stadsbeeld missen,” zei de heer Bonte. „Hij behoort tot een uitstervend ras. We kennen hem als een noeste werker. We moeten hier wel even bij stilstaan,” vond de PvdA-er. Het CDA-raadslid Eelke S. de Jong vroeg zich af: „Wêrom de ien wol en de oare net. Moatte wy dat op dit plak dwaen?” De heer De Jong had net zoveel waardering voor het werk van Nota als Bonte. Hij vond de suggestie van de heer Bonte niet helemaal korrekt. „Ik haw hjir muoite mei”. De heer De Jong vond dat waarderende woorden konden worden uitgesproken op een receptie. In derge lijke gevallen was het CDA-raadslid wel bereid een gedicht te maken. „Liever niet,” mompelde het PvdA-raadslid Ger- rit van der Schaaf. De heer Anton Hettema steunde zijn fraktiegenoot Eel ke S. de Jong: „Allemaal of niemand,’’ meende Hettema. De socialist Bonte wilde weten waarom de mogelijkheid niet was onderzocht om VANNU onder te brengen op de plaats waar nu nog de oude r.k.-school staat. Er was door het college echter wel over deze plaats gesproken, doch wethouder Wim la Roi wist te melden dat ook het Sint Anthoniegasthuis hoog nodig aan uitbrei ding toe is. Het gasthuis heeft ruimte nodig en die ruimte vindt men op het daarnaast gelegen terrein van de r.k. basisschool. Bovendien wees de heer La Roi er op dat ook voor een eventueel te bouwen gezinsvervangend tehuis in de binnenstad zo’n 2500 vierkante meter gereserveerd moest worden. Dit terrein bood die mogelijkheden. andere firma's die reclame wensten te maken. Men stelde het college voor nog eens met de schenkers van dit kostbare kado te praten; iets dat met klem door het kollege werd geweigerd. BOLSWARD - „Earst hienen wy dy trekkers fan dat leanbidriuw hjir. Wy hawwe der foar striden om dy hjir De CDA-wethouder Wim la Roi ant woordde dat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd altijd een af scheidsgeschenk wordt aangeboden. Hij richtte zich tot de PvdA met de woorden: „U moet niet proberen een stuntje uit te halen. U bent nu aan het diskrimineren. Ook burgemeester Mulder wilde geen uitzondering maken. „Ze zijn ons allen even dierbaar.” Ook na de schorsing werd er de tweede dag over de schenking van Kingma’s bank langdurig gesproken. Er was van de direkteur van de Bols warder bank een brief binnengeko men, waarin hij verklaarde dat het een normale gang van zaken was, dat op dergelijke borden een reclame stond. Het scorebord was, buiten het medeweten van de bank om inmid dels door de fabrikant in de sporthal opgehangen. Op korte termijn zal het dure mechanisme zo werd in de brief meegedeeld weer worden verwij derd. Enkele raadsleden zullen bin nen enkele dagen nog een gesprek hebben met mensen van de Kingma’s bank omtrent deze wat vreemde gang van zaken. De speciale „com missie” bestaat uit een afgevaardig de van het CDA en de PvdA-fractie. De WD wenste hieraan niet mee te werken. BOLSWARD - Ondanks een voort gaande daling van het geboortecijfer slaagde Moeders voor Moeders er in 1978 in, het aantal deelneemsters nagenoeg constant te houden. Een toenemend percentage van de zwan gere vrouwen meldt zich in de laatste jaren voor deelname aan. Zoals be kend, wordt uit urine van vrouwen in verwachting een preparaat gemaakt, dat kan worden toegepast bij de behandeling van bepaalde vormen van onvruchtbaarheid, zowel bij de vrouw als bij de man. DOUWE DE WIT. Hij werd woensdag middag door de VARA voor de microfoon gehaald. Het derde boek van de heer De Wit, „Uit het leven van een arbeiders jongen deel 2” rolt binnenkort van de persen. BOLSWARD - Woensdagmiddag om half twee werd vanuit het zalen centrum Het Park het programma „VARA’s Stoomradio” rechtstreeks uitgezonden. Aan het programma, dat tot vier uur duurde, werkten onder andere mee, de dichter/auteur Douwe Taminga, Hendrik en Beitske van der Meer mei harren bern Wytske, Tèake, Gerbrich en Rinske. Daarnaast werden voor de microfoon gehaald de heer Douwe de Wit (80) uit Bolsward, wiens derde boek binnenkort van de persen rolt, de oud-stadstimmerman Lammert Roorda (72), het 36-jarige PvdA raadslid en docent Stef de Haas en de 18-jarige studente Hilda Schraa. „Onbehoorlijk,” vond burgemeester Mulder zoiets „om zo’n kostbaar gege ven paard in de bek te zien. Wij als college zijn zeer ingenomen met het bord. Ik schaam me dood om nu weer naar de bank te stappen en hierover te praten. Ik ga niet.” Ook wethouder La Roi voelde er klaarblijkelijk weinig voor. „En ik ga ook niet,” riep hij uit. veel gehoorde suggestie. Een van de bewoonsters had graag gezien dat de plaats waar Vannu mogelijkerwijs komt wei to krijen. Doe’t dat bidriuw fuort te staan was gebruikt voor het bouwen van garages, omdat de Kerkstraatbewo- ners hun auto’s moeilijk kwijt kunnen in de smalle straat. Bolswards Nieuwsblad Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel WITMARSUM - In de gemeente Wonseradeel zijn er klachten over het funktioneren van de schoolart sendienst volens het PvdA-raadslid mevrouw De Bakker-Smith. Zij vroeg de burgemeester van Wonsera deel, de heer Tjeerdsma of het niet mogelijk was een enquête in te stellen. Voorzitter Tjeerdsma ver klaarde hier niet voor te zijn. Wet houder Brunia meende dat er inder daad wel eens klachten zijn maar dat die er ook altijd zullen blijven. Ook hij zag een enquête niet zo zitten. wie, koenen wy de flagge wol ütstek- ke. Nou binne wy noch fierder fan hüs.” Dit was één van de reakties die wij te horen kregen toen wij enkele bewo ners van de Kerkstraat vroegen naar hun mening over de eventuele aanleg van een onderkomen van Vannu in de Kerkstraat. Zoals u in onze vorige editie heeft kunnen lezen, heeft de Bolswarder raad zich in principe akkoord verklaard met de bouw van een jongerencentrum in de Kerk straat. De bewoners zijn over het algemeen van mening dat ze veel hinder zullen ondervinden van een jongerencentrum. Men is bang voor overmatig drankgebruik, rumoer vechtpartijen etc. Eén bewoner vond: „We hebben kunnen konstateren hoe het in de Hoogstraat is gegaan. Vechten en messteekpartijen waren schering en inslag. Het zijn van die linkse figuren die voorlichtingsavon den houden over drugs. Daar komt van die rotzooi op af’. „Waarom bouwen ze op de plaats waar dat jongerencentrum komt niet een paar lèuke huisjes. Dat zou de buurt goed doen. Men zou zich bijna schamen dat men hier woont. Er is bijna nooit wat aan de straat gedaan en nou word je hier op getrakteerd.” Toen wij een van de bewoners vertelden dat het niet de bedoeling is dat er een bar in het nieuwe onderkomen wordt getimmerd en het niet de bedoeling is drank te schenken, reageerde hij met: „Ik weet precies hoe het gaat. In het begin zal het inderdaad wel rustig zijn omdat er geen drank wordt geschonken. Langzaam maar zeker zal dat uiteindelijk wel weer het geval zijn. Dan zal het er weer net zo gaan als in het Hoogje. Drankmisbruik en een hoop trammelant.”

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1