Verontruste buurt bewoners richten zich tot college Alle bewoners Kerkstraat zetten handtekening op lijst fiaöeShroap Harlingen toonde interesse voor „Bolswarder” scorebord Eerdmans assurantiën „Concordia” brengt „The Messiah” Friesland Bank Rabobank C3 UITGEWASSEN GRINDTEGELS diverse maten en kleuren Uitvoering Passiemuziek op 22 maart MAKELAARDIJ BOLSWARD BV i.o. Krachtinstallaties BOLSWARD - De bewoners van de Kerkstraat hebben met verbazing kennis genomen van de publikaties in de pers omtrent de nieuwbouw- plannen ten behoeve van VANNU in de Kerkstraat. Zo vangt de brief aan van de Kerkstraat-bewoners in Bolsward die gericht is aan het Bolswarder college van burgemeester en wethouders en de ge meenteraad. De brief ging vergezeld van een lijst met handteke ningen van alle bewoners uit deze straat (72 in getal). Bovendien werd een afschrift verstuurd aan de Gedeputeerde Staten van Friesland. Bleeker onderhoudt t goed voor jaren Subsidie voor stichting dorpshuis Baijum na veel geharrewar Rijkspolitie Wonseradeel noteerde rekord aantal aanrijdingen Hennaarderadeel wil geen kind adopteren Hennaarderadeel verstrekt sneeuwgratificatie ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Verlichtingsprojecten v.d. Weerd b.v. Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Regionale bank VOOR DE AAN- EN VER KOOP VAN UW WONING llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 afd. onderhoud 3069 Technisch Installatiebedrijf i KINGMA’S BANK NV WOENSDAG 7 MAART 1979 118e JAARGANG Nr. 18; 9 p a Jongemastraat 19 Bolsward Tel. 05157-2381; ’s avonds tel. 05150-14139 S. Heeres Hwat haf 8701 AM .Bolsward t ■l. BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 i i i i i Uw spaargeld wordt aangewend voor de economische ontwikkeling van uw eigen provincie. Floridus Campuslaan 2 tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 üs hjoed to sizzen Men moat gjin kij mei hoamen weijaen WOMMELS - Het gemeenteperso- neel van Hennaarderadeel dat tij dens de recentelijke barre weersom standigheden zulk uitstekend -‘Werk heeft geleverd ontvangt een gra tificatie van honderd gulden netto. Geen van de raadsleden had moeite met het namens het kollege door burgemeester Abma gelanceerde voorstel. I i i i i - Havenweg 7, Harlingen, tel. 05178-6041 Makkum - Bolsward Franeker uw eigen bank geld en goede raad Hein Meens, tenor, is een veelgevraagd lied- en concertzanger en maakt regelma tig opnames voor radio en televisie. Charles van Tassel, bariton, is een Amerikaan die in 1968 de overtocht naar Europa maakte waar hij o.m. optrad in Duitsland, Italië en in Nederland. Gezien de te verwachten interesse van velen is het raadzaam vroegtijdig kaarten te bestellen. Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! f I Wat er nu met het bord ging gebeuren kon de direkteur ons niet zeggen. Wei zei hij terloops, dat er bij hem een tele foontje van Harlingen was binnengeko men. De burgemeester van de havenstad, de heer De Haan hield zich aanbevolen als men in Bolsward met het bord in de maag mocht blijven zitten.” De heer Abma benadrukte dat de mate van waardering niet was uitgedrukt in de hoogte van het bedrag. Het toekennen van de grati ficatie moest meer worden gezien als een teken van erkenning voor het vele werk dat vaak onder barre om standigheden was verricht. De bur gemeester zei dat wat betreft de hoogte van het bedrag het voorbeeld van de gemeente Wonseradeel was overgenomen. Naar schatting heeft het winterse weer en de daarmee gepaard gaande moeilijkheden de gemeente Hennaarderadeel negentig mille gekost. Het koor staat weer onder leiding van Piet Post en het Frysk Orkest zorgt voor de begeleiding. Er zijn vier solisten van naam aangetrokken. Rina Cornelissen, sopraan, is een veelgevraagd oratorium- zangeres, zij trad regelmatig op in het buitenland. De Schotse alt Linda Finnie is een bekendheid in Duitsland, Enge land en Oostenrijk. Ook trad zij al eerder in Nederland op. 6. Waarom moet er nu opeens zo snel worden beslist terwijl het huisves tingsprobleem van VANNU reeds langer bekend is? 7. De bewoners zijn tegen deze plannen en wensen zo spoedig mogelijk ant woord op deze vragen. Maandagmorgen werd de brief èn de lijst met handtekeningen door een drietal Kerkstraatbewoners, de heer Schaafsma en de dames Boekema en Bosma aan het college overhandigd. „Burgemeester Mulder heeft het pak ket in ontvangst genomen doch wilde in dit stadium nog niet op de vragen ingaan,” zo werd ons door de heer Schaafsma meegedeeld. „Het college was niet bereid de zaak te wijzigen, doch voelde wel voor een gesprek met de bewoners,” aldus de heer Schaaf sma, die besloot met: „We laten niet over ons heen lopen; desnoods gaan we over tot akties.” De heer Luc Tuinstra, één van de beroepskrachten van VANNU be treurde het, dat de buurtbewoners reeds in dit stadium hebben ge reageerd, „terwijl men feitelijk nog niet eens weet wat er gaat gebeuren.” Dat men het niet met de gang van zaken eens is, vond de heer Tuinstra naar zijn zeggen begrijpelijk. „Het spreekt voor zich op de basis van zoals dat vroeger ging ongerustheid bestaat omtrent de bouw van een nieuw VANNU in deze straat. Wat de bewoners klaarblijkelijk vergeten WITMARSUM - In de maanden januari en februari vonden in het rayon van de Rijkspolitie van de groep Wonseradeel ruim negentig aanrijdingen plaats. Normaliter be draagt het aantal aanrijdingen in een heel jaar ongeveer Het zal duidelijk zijn dat de gladheid' van grote invloed is geweest op het aatal aanrijdingen. Een woordvoerder van de rijkspolitie te Witmarsum noemde de blikschade die de auto’s opliepen enorm. Opvallend was dat zich bij de aanrijdingen bijna geen persoonlijke ongelukken voordeden. Was hier wel sprake van dan „wie het npt iens slim," zo zei men ons. In meer dan de helft van de negentig gevallen werd geen proces verbaal opgemaakt. BOLSWARD - Het kado van de Bols warder Kingma’s Bank, een uiterst kostbaar elektronisch scorebord, werd maandagmorgen door een tweetal medewerkers van het elek- trobedrijf Van der Weerd van de muur in de sporthal De Middelzee geschroefd. Het merendeel van de Bolswarder raadsleden had onover komelijke bezwaren tegen de naam van de schenker op het bord, zoals U vorige week kon lezen. Een speciale „scorebord-commissie” heet vori ge week een gesprek gehad met de direkteur van Kingma’s Bank, de heer Jan van der Horst. De heer Van der Horst deelde ons na het onder houd mee, dat „het gesprek eigelijk niets heeft opgeleverd. De argumen ten van de raadsleden bleven zwak,” zo meende Van der Horst. De raads leden waren de heren De Haas (PvdA) Van Dalen en Hettema (CDA). WOMMELS - Het voorstel van de socialist Anne Visser inzake finan ciële adoptie van een kind uit de derde wereld haalde de eindstreep niet. Visser lanceerde zijn voorstel naar aanleiding van een brief die Hennaarderadeel had ontvangen van de gemeente Lienden. De financiële adoptie van een kind in de derde wereld kost maandelijks tien gulden. Het kollege stond niet onsympathiek tegenover initiatieven in deze rich ting, althans wanneer deze doelge richt van opzet zijn. B en W hadden meer oog voor een aktie zoals die in de gemeente wordt gevoerd voor „Gorrit en Tryntsje”. De heer Visser achte „de minske yn de tredde wrald in wichtige saek.” Ook de FNP-er Ruerd Posthuma vond het voorstel op zich acceptabel doch hij was geen voorstander van hulp aan de derde wereld „yn kommisje”. Posthuma meende dat één en ander wel in de persoonlijke sfeer moest blijven. On danks 'dat hij het idee sympathiek vond kon hij niet achter het voorstel van de heer Visser staan. De CDA-er Homme de Vries dacht in dezelfde richting als de heer Posthuma. Hij stond volledig achter het standpunt van B en W. De Vries meende: „Jo helpe wol ien bem. Jowt dit ek problemen mei bern yn de omjo- wing?” Hij kon zich dan ook niet met het voorstel van de heer Anne Visser vereni gen. is de geheel andere opzet van VANNU. Een VANNU met, naar we hopen, minder „gedonder”. Als de Kerkstraatbewoners de nieuwe plannen onder ogen krij gen, dan laten ze hopelijk deze bezwaren vallen,” aldus Tuinstra. Hij wees er in dit verband op dat er vanaf het eerste moment over leg met de bewoners gepleegd zal worden. „Men krijgt zelfs in spraak bij de bouw van het cen trum,” belooft Tuinstra, die voorts zei te hopen dat men deze plannen binnenkort aan de bewoners van de Kerkstraat zal kunnen voor leggen. „De raad had te kennen gegeven in deze VANNU-zaak als eerste geïnfor meerd te willen worden en dat hebben wij vorige week dinsdag, toen de besprekingen met het VANNU-bestuur waren beëindigd ook dezelfde dag nog gedaan." Dit zei ons burgemeester Mulder nadat hij de brief met de bezwaren van de buurtbewoners had gelezen. De heer Mulder zei voorts de delegatie uit de Kerkstraat antwoord te hebben gegeven op alle zeven vragen. „We konden nu nog geen uitspraken doen, maar ik heb de mensen gezegd, de brief te zullen voorleggen in de raadsvergadering, zodat de problemen daar kunnen worden besproken." Voorts zei burgemeester Mulder, even als de heer Tuinstra, dat binnenkort een gesprek met de bewoners zal volgen. De uitspraak, zoals de heer Schaafsma dat beweerde, dat het col lege niet bereid zou zijn de zaak te wijzigen, was volgens de heer Mulder beslist niet gedaan. „Nee, dat heb ik niet gezegd; ik heb de afgevaardigden alleen gewezen op het gesprek dat met hen en de andere buurtbewoners zal worden gevoerd.” WOMMELS - Na veel geharrewar werd uiteindelijk besloten de stich ting dorpshuis Baijum een subsidie van f 25.000,- te verstrekken. Niet dat de raadsleden van Hennaardera deel moeite hadden met het verstrek ken van de subsidie. Punt van dis- kussie vormde of het voormalige schoolgebouwtje beheerd moest wor den door een stichting zoals B. en W. hadden voorgesteld of dat gekozen moest worden voor een of andere beheersvorm. Het CDA-raadslid Jan Buwalda merkte op dat het dorp maar liefst f 16.000,- had opge bracht voor de verbouw van het gebouw. En dat voor een dorp met slechts 100 inwoners. De CDA-er Homme de Vries ging niet akkoord met de voorwaarde stelling dat het gebouw zou moeten worden beheerd door een stichting. Hij achtte het niet belangrijk wie het beheert of exploiteert. „Men moat net komme mei in stifting,” meende De Vries.„In stifting hat ek biswieren,” aldus de CDA-er. Welke die bezwaren waren gaf hij niet aan. De PvdA-wethouder mevrouw Atje Geert- sma-Jouta pleitte vurig voor een stich tingsvorm. Zij achtte het niet wenselijk dat het gebouw aan de kerk bleef, temeer omdat alle mensen geld hebben gegeven voor het gebouwtje, ook die bewoners die niet tot de kerk behoren. FNP-er Ruerd Posthuma achtte een stichtingsvorm niet wenselijk omdat het stichtingsbestuur naar zijn mening toch door die mensen zou worden gevormd die nu in het kerkbestuur zitting hebben. CDA-er An ne Elgersma maakte kort en bondig duidelijk dat een stichting het hele dorp vertegenwoordigt en dat de kerk dat niet doet. Zijn konklusie was dan ook: „Dêryn leit in wezenlik forskil”. De Stichting zal de eigenaar van het gebouw worden, het beheren en vijfentwintig mille subsidie ontvangen. lllll. WORKUM - Ook dit jaar zal de uit voering van Handel’s „Messiah” weer plaats vinden in de Grote Kerk te Workum. Zonder te overdrijven kunnen wij stellen dat deze ver tolking kan worden aangemerkt als een muzikaal gebeuren van meer dan plaatselijke en zelfs meer dan regio nale betekenis. Vorige week werd in de raadsbijeen- komst door het college bekend ge maakt dat op het terrein waar voor heen de gymnastiekzaal en het land- bouwmechanisatiebedrijf van Van den Berg zich bevonden het nieuwe onderkomen van het sociaal-kultu- reel jongerencentrum VANNU zall worden gebouwd. Het bestuur van VANNU was akkoord gegaan met deze nieuwbouwplannen. Enkele raadsleden toonden zich in eerste instantie nu niet direkt enthousiast en hadden liever een andere plaats voor de bouw van dit centrum gezien; doch door het college werd hen meegedeeld dat er op korte termijn geen andere mogelijkheden voor handen waren. De verontruste bewoners van de Kerk straat brengen in de brief de volgende punten onder de aandacht van het stadsbestuur: 1. Wij willen voorop stellen dat wij niet tegen VANNU in het algemeen zijn. 2. We vinden de manier waarop wij van de plannen op de hoogte zijn gebracht zeer teleurstellend. Waar is de be roemde inspraak? 3. Waarom zijn de raad èn de bewoners niet tijdig voor 1 maart j.l. ingelicht? 4. Is het beslist noodzakelijk dat VAN NU in deze smalle Kerkstraat moet komen? Zijn alle andere mogelijkhe den voldoende onderzocht? 5. In welk stadium verkeren de plannen en worden de bewoners er nog in betrokken? „Zoiets kan alleen in Bolsward. Een lachertje, zo was de mening van Jacob de Vries (rechts op foto) die samen met zijn kollega Bart Greydanus het scorebord van de muur moest halen. „Ik ben helemaal geen sportman, maar ik kan me wel voorstellen dat de mensen die wel aan sport doen dit zonde zullen vinden. Bart Greydanus: „Nu we het bord er af hebben moeten we ook maar met de geluidsboxen beginnen die hier in de sporthal hangen. Daar staat namelijk ook reclame op. Zelfs op alle gymnastiektoestellen staat de naam van de fabrikant afgedrukt. Zo kun je aan de gang blijven.” j==^z.Bolsw3rds Nieuwsblad ™ivooruitbetaHng)Giro887926 STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Advertentie-tarieven op aanvraag IiT Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbntseradeel

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1