Johannes Nota wordt 65 jaar Bolsward zal zijn straatveger missen Babe Shroar i l mannen- mode gaat. Tilbury als het om Tilbury Jlllllllllllll 11 t ..«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Toch niet op de foto in gemeentehuis Hennaarderadeel? Vrouwenvereniging adopteert kind mede dankzij BN Kostbare Friese klok uit modelwoning ontvreemd Centrale verwarming in woning, industrie en agrarisch bedrijf Twee auto’s total loss, één bestuurder zwaar gewond BOLSWARD - „Hij heeft de laatste dertig jaar voor een zeer groot deel het straatbeeld van Bolsward bepaald.” Dit zei onlangs één van de raadsleden van Bolsward toen bekend werd dat Johannes Nota vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een punt zou zetten achter zijn loopbaan als straatveger. De stadsbestuurder had gelijk; immers wie kent hem niet? De robuuste Hannes Nota die op zijn eigen bekende kalme manier zijn vegerskar voortduwde en wiens ogen speurend naar papier, sinaasappelschillen en ander straatvuil zochten, om daarna uiterst behoedzaam de schóp en veger ter hand te nemen en de rommel in de kar te mikken. Steeds vond hij tijd om even met voorbijgangers een praatje te maken. Dan weer ging het gesprek over het weer; dan handelde het over de gemeentepolitiek en soms liet hij zijn mening horen over de voetbalsport. Dertig maart is de laatste werkdag voor de heer Nota; tevens viert hij op die dag zijn 65ste verjaardag. SSvxj .werf In - ai Gebr. v. d. Weerd b.v. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindéloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Fs-. 79 r XN iiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiil I Hwat haf t' V'?- OK wL r At- W-l W I i VRIJDAG 9 MAART 1979 118e JAARGANG Nr. 19 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag O Voor het laatst werden vorig jaar de gevallen herfstbladeren door Bolswards straatveger Johannes Nota opgeveegd. Een vertrouwd beeld dat door de pensionering van Nota gaat verdwijnen. Bolsward zal zijn straatveger met de bekende bakfiets missen. MANNEN MODE met ons dansen, want als we trans pireerden kwamen die. vetluchten van de fabriek uit onze huid los. Nee dat was niet zo plezierig; dat kun je je voorstellen. Maar ja wat wil je. Het waren „minne” tijden en je was toen blij dat je werk had. Onbekenden hebben zich waarschijnlijk middels een slaapkamerraam toegang tot de woning verschaft. De Friese klok is voorzien van een boerderijmechaniek en is gemaakt van massief eikenhout. De modelwoning is gebouwd door Kustplan b.v. uit Rotterdam en wordt beheerd door makelaardij Faber uit Sneek. De heer Van G. stopte woensdagavond omstreeks half tien ter hoogte van de Kimswerderhoek tussen Kimswerd en de rijksweg 9 plotseling midden op de weg. üs hjoed to sizzen Men moat jaen, dat men jower bliuwe kin Vader Tako werkte als losarbeider in een steenfabriek en dat leek Johannes ook wel wat. „Mijn vader was ver schrikkelijk sterk,” weet Johannes zich te herinneren. „Het was een hond De naam „stinkfabriek” was volgens Nota niet onterecht gekozen. „Ik was in die tijd in Witmarsum bij Heeringa op dansles. De meisjes wilden niet tilbury ■vir De heer Johannes Nota is zijn leven lang vrijgezel gebleven. Lang heeft hij bij zijn ouders ingewoond. Toen moeder, nu zo’n 20 jaar geleden overleed vader was toen al gestorven) trok hij bij zijn zuster Baukje in. Nu woont Johannes bij zijn oomzegger Merlin Nota in. De 32-jarige Merlin, die als onderwijzer verbonden is aan de r.k. basisschool in Bolsward heeft aan de Öjink een prachtig huis gebouwd waar hij samen met moeder Baukje en „omke Hannes” woont. „We hebben het nu geweldig, zo zegt Johannes Nota. „Mocht Merlin straks trouwen dan gaan mijn zuster en ik gewoon naar de overkant,” terwijl hij naar Huylckenstein wijst. Het is mogelijk wat betreft de vakbe kwaamheid ontheffing aan te vragen bij de SER te Den Haag. Dat heeft Hen naarderadeel dan ook gedaan. In haar besluitvorming laat de SER zich advise ren door de Kamer van Koophandel. Hoewel dit advies, niet bindend is, wordt het meestal wel opgevolgd door de SER. Ons kwam ter ore dat de KvK een negatief advies heeft uitgebracht. Een woordvoerder van de KvK die aanvanke lijk niks kwijt wilde over het advies omdat dit intern is, liet toch het één en ander los. Achttien jaar zat Johannes „in de ton nen”. Daarna begon zijn straatvegers- loopbaan. Een periode waar hij nu, vlak voor zijn pensionering met veel plezier op terugkijkt. De „minste dag” was volgens Nota de maandag. „Dan was het een grote troep. Bij de bushaltes en bij de bars daar vond je de meeste rotzooi. SCHARNEGOUTUM - Uit een mo delwoning aan de fleardyk 3 te Scharnegoutum is een Friese hang klok ontvreemd. De klok vertegen woordigde een waarde van bijna drieduizend gulden en is het-eigen dom van de „Klokkenwinkel” uit Sneek. Hoewel deze week pas aan gifte is gedaan van de vermissing vetmoedt men dat de diefstal reeds eind vorig jaar is gepleegd. Na de oorlog, op 35-jarige leeftijd kwam Johannes Nota bij de gemeente. In die tijd werden in Bolsward nog op grote schaal tonnen gebruikt. Met een praam haalde Nota, samen met ondermeer Douwe Ade ma en Rein van der Schaaf, Willy Heintjes en Marten Hiemstra deze tonnen op. Dagelijks en zelfs op de zaterdagmorgen konden de ingezetenen van Bolsward op deze service rekenen. We gingen met de praam door de grachten. Sommige tonnen konden wé vanuit de praam, door een luik uit het „hüske” tillen. Daarnaast maakten we gebruik van een kruiwagen met ijzeren wielen. Bij sommige mensen moesten we de tonnen van boven halen. Ik heb eens meegemaakt dat de ringen van een ton verroest waren. Ik stond bij die mensen boven aan de trap toen de ■zaak brak. Het enige wat ik in handen hield waren die ringen. De ton spatte uiteen beneden aan de trap. De hele rotzooi over de vloer; konden ze de troep opdweilen. KIMSWERD - Met een gekompli- ceerde beenbreuk, een hersenschud ding en diverse hoofdwonden id de 54-jarige heer D. van G. uit Frane- ker woensdagavond oyergebracht naar het ziekenhuis Oranjeoord in Harlingen. 4 I Vroeger telde Bolsward twee straat vegers. Het werk is onder andere gedaan door de heren Richel van der Wal, Douwe Adema, Simon Brattinga en Tiemen Adema. Met de komst van de vegerwagen werd een vegerskar overbodig. Of na de pensionering een opvolger zal worden benoemd wist Nota niet. „Ik denk niet dat er weer iemand met de bakfiets door de stad zal gaan,” zegt hij. In die beginperiode moesten door de mensen van de gemeente zo’n 1700 tonnen worden opgehaald. Eerst ging dat met de praam, later kon men gebruik maken van een auto. Nog steeds wordt in Bolsward op zeer bescheiden schaal gebruik gemaakt van deze tonnen. Nog zo’n veertien dagen zal Johan nes Nota met zijn bakfiets op straat te vinden zijn. Dan gaat de vegerskar na 18 jaar trouwe dienst op stal. „Onwillekeurig zal ik het toch wel een beetje missen. Ik ben een stuk van de straat geworden. Als ik er een keertje niet was, misten de mensen me. Maar ja; voor mij zit het er straks op. Je wordt ouder en dan moet je er een punt achter zetten. Of ik me ga vervelen als ik niet meer hoef te werken? Wel nee. Ik mag graag fietsen; ik heb een stuk tuin en ik heb een bootje. Vissen vind ik prachtig werk, dus ben ik bang dat ik straks tijd te kort kom. i V R* staat 6 Bolsward Hij vertelde dat in het advies onder meer is gesteld dat de bewoners van Hennaar deradeel uitstekend in de stad terecht kunnen voor het laten maken van pasfo to’s. Geredeneerd wordt dat bijna een ieder tegenwoordig mobiel is, regelmatig in de stad komt öm boodschappen te doen en één dezer gelegenheden te baat kan nemen om foto’s te laten maken. Een woordvoerder van het gemeentehuis te Wommels vertelde dat men dus nog steeds niet op het gemeentehuis terecht kan voor pasfoto’s. Mocht de SER het advies van de Kamer van Koophandel niet opvolgen en toch beslissen de gemeente Hennaarderadeel ontheffing te verlenen dan nog zal het waarschijnlijk niet eerder dan mei worden voordat men in het gemeentehuis op de foto kan. WOMMELS - De Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging van Wommels gaat eenkind uit de derde wereld adopteren. Dat wil zeggen dat ze overgaat tot financiële adoptie. Eén van de bestuurs leden van de vereniging vertelde ons dat het voorstel tijdens een bijeenkomst is gelanceerd naar aanleiding van een raadsverlag van de gemeente Hennaarde radeel in BN. In onze vorige editie vermeldden wij dat de gemeenteraad van Hennaarderadeel had besloten niet tot financiële adoptie over te gaan. Dit na een voorstel van de socialist Visser die ervoor pleitte het voorbeeld van de gemeente Liemden te volgen. WOMMELS - Alle goede voorteke nen ten spijt ziet het er nu toch naar uit dat de bewoners van Hennaarde radeel niet op de pasfoto kunnen in het gemeentehuis te Wommels. Voor het maken van deze foto’s moet men voldoen aan het vestigingsbesluit voor het fotografisch bedrijf. Tevens moet de fotograaf in het bezit zijn van een diploma waaruit onder ande re de vakbekwaamheid blijkt. Het betreffende diploma kan men beha len in Apeldoorn. Tot dusver heeft niemand van het personeel van de gemeente Hennaarderadeel zich be reid verklaard de kursus hiervoor te volgen. Hoewel de jongere generatie Bols- warders de heer Nota alleen maar zal kennen in zijn hoedanigheid als straatveger; de ouderen onder ons weten dat dit niet het enige beroep is dat Johannes Nota heeft uitgeoe fend. We zullen maar bij het begin beginnen en dat was op de Land- büurt. In deze straat werd Johannes geboren. Zijn wieg was toen in middels al eens vaker gebruikt en ook later zouden nog een aantal kleine Nota’s in deze wieg liefderijk worden toegestopt. Want vader Tako Nota en zijn vrouw brachten maar liefst 15 kinderen groot; 7 zonen en 8 dochters. De oudste was Sjoerd, die thans 71 jaren telt; de benjamin is Theo. Hij is nu 52 jaar en woont in Sneek. Twee broers en een zuster van de heer Johannes Nota zijn inmiddels gestorven. Wijbrand Nota werd in de oorlogsjaren op 22 jarige leeftijd door de bezetters doodge schoten. Zijn broer stierf op 63- jarige leeftijd, zuster Wiepie was 27 jaar toen zij overleed. Lang heeft Johannes Nota niet in zijn „bertehüs” gewoond. Toen hij vier jaren telde verhuisde vader Tako met zijn vrouw en kroost naar het Laag Bolwerk. Hier zou men 24 jaar blijven wonen. Johannes Nota ging naar de r.k. lagere school. „Een mooie tijd” zegt hij nu. „In die tijd was het niet de gewoonte om door te leren. Dus ging ik werken.” Als dertien jarige jongen kreeg hij werk als kleinknecht bij boer Rients Jorna op Lonjé. Ondanks het feit dat Johannes hier het melken leerde spreekt hij over „een slechte tijd” als hij aan die periode terugdenkt. „Er werd slecht verdiend en ik ben na een half jaar vertrokken.” Nota kwam terecht bij een andere boer, nu in het dorpje Rauwerd. Ook hier bleef hij niet lang. Na een jaar in Rauwerd te hebben gewerkt meldde hij zich bij boer Pieter Terpstra in Burgwerd. Na ruim een jaar besloot Johannes het boeren leven maar vaarwel te zeggen. De heer Van G. die richting Harlingen reed ontmoette de 26-jarige heer G. T. uit Anjum op zijn weg. De laatste kon een aanrijding niet meer vermijden. Hij raak te de Simca van de heer Van G. vol in de flank. Beide wagens raakten total loss. Wat me ook veel werk bezorgde waren die papieren pijlen die door de jeugd uit zo’n plastic buis worden geblazen. De man die dat heeft uitgevonden moesten ?e wat doen. Voor de rest was het echt gezellig werk. Ik maakte dagelijks mijn route door de stad. Soms werd ik door mensen van buiten de stad aangespro ken. Ze maakten me dan complimenten voor de schone straten. Nou ja, en daar ben ik dan trots op; da’s logisch. Nu moet ik wel zeggen dat Bolsward vergeleken met andere plaatsen een zeer schone stad is. En dat werd me ook vaak door vreemdelingen gezegd.” Nadat hij nog enkele andere banen had gehad, ondermeer op de boterfabriek in Sneek kwamen voor Johannes Nota de oorlogsjaren. Hij werd tewerkgesteld in het kamp „Port Natal” in Assen, waar hij het „slechts” drie weken uithield. Samen met Johan Velting uit Bolsward wist hij te ontsnappen. Johan kwam met het smoesje dat hij onder de luizen zat. Ook ik heb tegen de Duitsers gezegd dat ik er last van had. We werden op transport gezet naar Groningen waar we in een hospitaal zouden worden behandeld. Toen we in de wagen stapten bleek die vol te zitten met mensen die wel echt luizen hadden. We schrokken ons dood. Toen we in Groningen aankwamen wer den de mensen naar het hospitaal gediri geerd. Velting en ik wisten er tussen uit te knijpen. We zijn over een hek ge- sprong en de stad ingerend. De ouders van Johan Velting woonden in Groningen en bij hen heb ik de nacht doorgebracht. Daags erna ben ik lopend richting Bols ward gegaan. Onderweg kwam ik Hepke van der Zee tegen en samen kwamen we in Bolsward aan.” V- A' Technisch installatiebedrijf Havenweg 7 - Harlingen Tel. 05178-6041 in het werken. Gooiden de andere arbeiders de stenen met vieren om hoog. Hij smeet met stapels van 12. Verschrikkelijk, wat was die man sterk. Hij was een „ütloper” in de familie. Vader kon goed leren; maar wilde niet. Hij kon in het losse werk meer verdienen, snap je.” Zo kwam Johannes Nota ook terecht op de steenfabriek in Bolsward. De fabriek Zorgvliet bevond zich inder tijd aan de Snekervaart en was ei gendom van Erven Feenstra. Het werk van Johannes op deze fabriek bestond uit verse stenen transpor teren naar de droogplaten. Tijdens de krisisjaren kreeg Nota werk aange boden op de Nederlandse Termo Fa briek (N.T.F.) Ip de volksmond sprak men van de „stinkfabriek”. Dit filiaal met de hoofdvestiging in Bergum stond op de plaats waar tegenwoordig de H.M.S. staat; men verwerkte er vleesmeel, dat in schepen werd aan gevoerd. Gemalen kadavers werden gekookt en werden in Bolsward ge perst. Het vet wat hieruit loskwam werd gebruikt in de kaarsenfabriek Nota was 17 jaar toen hij hier kwam. Meer dan tien jaar h^eft hij hier gewerkt. Bolswards Nieuwsblad Af.-A j-N9 i I I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1