Gafie Skroar vcmcUrWerf Eerdmans assurantiën „Judoleerlingen wordt subsidie onthouden” Nieuw Heamielcomité 1979 van start Rabobank C9 4 MAKELAARDIJ BOLSWARD BV i.o. Illllllllllllllllllllllllllllllllllll Geen ronde van Wommels Gas- en waterleiding- installaties ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent HANDVORM BAKSTEENSTRIPS in geel en rood Nieuws van de Matthaus-uitvoering Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Van der Weerd b.v. BOLSWARD - De 41-jarige judoleraar Leo de Vries uit Gaast is zeer teleurgesteld in het gemeentebestuur van Bolsward. Hij vindt het gehele beleid van de gemeente ten aanzien van de judosport volslagen onbegrijpelijk en raadselachtig. Zijn bezwaren richten zich op een aantal zaken. Zo zou wethouder Wim la Roi nog nooit de moeite hebben genomen eens een kijkje te komen nemen in de maar liefst 300 leden tellende judoschool van De Vries, terwijl de heer La Roi toch de portefeuille voor sportzaken beheert. Ook uit de heer De Vries zijn kritiek op de sportraad van Bolsward, die hij vier jaar geleden, toen hij in Bolsward met zijn judoschool begon, heeft benaderd. ,,Ik heb me toen bij die sportraad aangemeld maar tot vandaag taal nog teken vernomen. Ik begrijp dat niet; die mensen zitten toch in zo’n commissie, het lijkt me dan vanzelfsprekend, dat je je ook in die materie gaat verdiepen. Ik vind dat op zijn zachtst gezegd vreemd.” STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hehnaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 79 VWj zijn gespecialiseerd in: agrarische bedrijfsgebouwen industriehallen BOUWBEDRIJF JONGEMA MAKKUM B.V. Hwat hat Heeft u interesse, neemt u dan even kontakt met ons op: tel. 05158-1625; ’s avonds 05158-1246 of 05188-531 gkV cl '4 •r 118e JAARGANG Nr. 20 WOENSDAG 14 MAART 1979 i' Leo de Vries teleurgesteld in beleid gemeente KOOP VAN UW WONING Jongemastraat 19 Bolsward Tel. 05157-2381; ’s avonds Floridus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward tel. 05150-14139 S. Heeres Ld aanleg, onderhoud en reparaties BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 JUDOLERAAR LEO DE VRIES: „Ik ben afhankelijk van geen mens; daarom kan ik m’n grote bek openscheuren. Als dat anders was hield ik me stil. Daar ben ik oud en wijs genoeg voor." Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! „Mede daarom vind ik dat je als wet houder van sportzaken je ook met deze tak van sport bezig moet houden. Iedere week 300 kinderen in de dojo (judozaal). üs hjoed to sizzen Men kin fan in rier safolle net forneare as fan in aid kou ITELEF. 05158-1625 geld en goede raad „Volgens de gemeente voldoe ik niet aan de normen die gesteld zijn aan een vereniging. En ik verdom het om er een vereniging van te maken. Ik heb mijn investeringen gedaan en als ik nu zeg: ik maak er een vereniging van, is het risico dat ik dan loop mij te groot. Mijn positie in zo’n vereniging kan in gevaar komen omdat ik dan met meer mensen (een bestuur) te maken krijg. Ik heb nu al zo’n twee jaar geleden een werkgroep van ouders ingesteld, com pleet met een penningmeester. Een penningmeester is aangesteld omdat het geld dat voor.de judo bestemd is niet bij mij binnenstroomt, maar voor de jeugd wordt gebruikt. Ik heb mijn gewone lóón van de lessen, maar de aktiviteiten die naast de lessen wor den georganiseerd, ik denk in dit Da’s voorwaar geen kattedrek. En dan te bedenken dat we in Bolsward niet eens een eigen onderkomen hebben. Er wordt deze kinderen een zinvolle besteding van hun vrije tijd geboden. Noem het gerust welzijnswerk. Een stuk welzijnswerk dat de gemeenschap niets kost. Daarom kan men op een andere manier wat voor ons doen. Ik denk in dit verband aan een eigen ruimte.” Leo de Vries was zeer tevreden met de dojo in de Kerkstraat. De gymnastiekzaal die moest worden afgebroken. „Een te gekke ruimte,” aldus De Vries, „die zo nodig moest worden gesloopt. Straks is de kans groot dat VANNU op deze plaats komt. Een instituut waar wel zo’n vier ton voor beschikbaar wordt gesteld. Kijk ik wil.de waarde van het VANNU” werk niet aanvechten, dat moet je goed begrijpen, maar aan de andere kant wordt hier wel geld ingepompt en voor de judosport is er geen cent; terwijl ik in m’n dooie eentje tracht met gerichte aktivi teiten de jeugd bezig te houden.” Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Zoals de stand van zaken nu is, gaat de ronde van Wommels niet door. Het parcours is niet goedge keurd en dus zal Wommels Sybolt Greidanus niet in eigen plaats in actie zien. Overigens haalde Sybolt bij de opening van het wielerseizoen iri De Ster van Zwolle de finish niet. Hij kwam ten val. Winnaar werd Hans Plugers, beste Fries was Piet Hoekstra met een 25ste plaats voor Cathrinus Haitsma, die 32ste werd. sportief genoeg om te weten wat er bij judo speelt. Ik stap niet zelf naar een raadslid toe, want dan wordt het al gauw uitgelegd alsof ik voor mezelf aan het schooien zou zijn. Dat is het pertinent niet. Ik heb een goede baan (De Vries geeft 26 uur in de week les aan het SIOS in Heerenveen. red.) met een uitste kend salaris. Dus daar gaat het mij niet om. Ik ben van geen mens afhankelijk en daarom kan ik mijn grote bek openscheuren. Als dat anders was hield ik me wel stil. Daar ben ik oud en wijs genoeg voor om dat te begrijpen.” vervolg op pagina 2 achterste rij v.l.n.r.: Jan v.d. Horst, David Dijkstra, Adry Dolman, Gerlof Jorritsma en Syb de Jager. voorste rij Henk Nijdam, Tineke Kroontje, Freerk Wagt en Robert Wielinga. Ook dit jaar kunnen dames tussen de 18 en 30 jaar zich weer opgeven voor de verkiezing tot Heakeninginne of hofdame. De kandidates moeten aan de volgende eisen voldoen: leeftijd tussen 18 en 30 jaar (ze mogen best gehuwd zijn), representatief in woord en gebaar en Fries spreken mag geen probleem zijn. De aan meldingen dienen voor 19 april a.s. te worden gericht aan Heamielco mité 1979 p.a. dhr. Gerlof Jorritsma. Gysbert Japicxlaan 26 Bolsward. Op 12 mei a.s. zullen tijdens een feestelijke bijeenkomst de namen van de Heakeninginne 1979 en haar hofdames bekend worden gemaakt. Het Heamiel comité is als volgt samengesteld: voor zitter Syb de Jager, seer. Gerlof Jor ritsma. penningmeester Jan v.d. Horst en de leden Adry Dolman, David Nog even een aanvulling op hetgeen wij woensdag 7 maart schreven: De heer W. Hülsmann was adviseur toen het derde klavier (van het orgel in de Martinikerk) werd gerestaureerd. Het is dit jaar 250 jaar geleden dat Balch de M. Passion heeft geschreven, dit was zoals gezegd namelijk in 1729. Dei volledige Matthaus Passion is pas elf jaar later in 1740 uitgevoerd en wel in twee delen, het eerste in de voor- en het tweede in de namiddag van de Goede Vrijdag. Daarna is de Matthaus-Passion in het vergeet boek geraakt. In 1829, dus 150 jaar geleden, is de M. Passion teruggevonden door Men delssohn Bartholdy en toen weer in zijn geheel uitgevoerd. Ook in dit nummer weer een soliste, n.l. de altzangeres Map Baks. Zij studeerde bij Elisabeth Glastra van Loon te Am sterdam en bij de bekende zgng-peda- goge Jo Bollekamp te Rotterdam. Haar repertoire omvat alle bekende oratoria, concertwerken en liederen, inclusief ne gro-spirituals en volksliederen. Ze do ceert stemvorming en zangtechniek aan vele koren. Op haar naam werden meer dere langspeelplaten uitgebracht. Map Baks zingt regelmatig voor radio en televisie en treedt veelvuldig op in binnen- en buitenland. Zoals gezegd kwam Leo de Vries nu ruim vier jaar geleden naar Bolsward om hier een judoschool op te richten. On danks het feit dat er jaren geleden op judogebied in de hanzestad al eens iets was georganiseerd, kan men gerust stel len dat deze sport in Bolsward in haar kinderschoenen stond. De Japanse ver- dedigingssport sloeg goed aan; binnen enkele jaren kon Leo de Vries niet minder dan 300 leerlingen inschrijven. Ook de successen bleven niet uit. Diver se kampioenschappen, in tal van leef tijdsgroepen werden behaald. Binnen een tijdsbestek van vier jaar is Bolsward uitgegroeid tot één van de sterkste jeugdgroepen van Friesland. Zo werd de jeugdgroep van 11 tot 13 jaar kampioen van Friesland, behaalde de groep van 14 tot 17 jaar een finalistenplaats, en werd de groep van 11 tot 15 jarigen vorig jaar eveneens Fries kampioen. Bij de kam pioenschappen die volgende maand wor den gehouden zullen de jongens onge twijfeld ook nu weer hoge ogen gooien. „Er wordt in Bolsward op bijzonder hoog niveau de judosport bedreven,” conclu deert De Vries. Technisch installatiebedrijf Havenweg 7 - Harlingen Tel. 05178 - 6041 Makkum, Bolsward^^^^^^^ Franeker Dijkstra, Tineke Kroontje, Henk Nijdam, Freerk Wagt en Robert Wielinga. Met vereende krachten zal worden ge tracht gestalte te geven aan ’t verlangen er in 1979 iets speciaals van te maken. We houden U op de hoogte. BOLSWARD - Op 27/28/29 en 30 juni worden in Bolsward voor de 27e maal de traditionele Heamieldagen gehouden. Het belooft dit jaar een bijzonder groot feest te worden. De hoge verwachtingen zijn mede te danken aan het feit dat eveneens dit jaar de Bolswarder Zuivelschool haar 75 jarig bestaan zal vieren. Verschillende festiviteiten worden gedurende deze periode door het heamielcomité in samenwerking met een comité van de jarige Zuivelschool georganiseerd. VOOR DE AAN- EN VER- f verband aan tournooien, leveren niets op, maar kosten alleen maar geld. Als je er een vereniging van rhaakt en ik zou in loondienst treden van die vereniging, dan zou men mij niet kunnen betalen. Daarvoor is de klub gewoon te klein.” Op zijn zachtst gezegd vindt Leo de Vries het vreemd dat hij enige tijd geleden wel toestemming van de ge meente kreeg om een verloting te orga niseren. „Dat geld vertrouwen ze ons klaarblijkelijk wel toe,” zegt hij. „Ik vind het daarom hypocriet als ze aan de andere kant ons niet willen erkennen. Er wordt de kinderen die aan judo doen door de gemeente een stuk subsidie onthouden waar ze recht op hebben. De gemeente doet mij niet te kort; maar de kinderen. Kijk de jeugd betaald 10 gulden in de maand. Daar kunnen ze drie keer in de -week voor trainen. Dit lage bedrag is alleen moge lijk door de mede werking die ik krijg van de r.k. basis school die de zaal voor een zeer laag bedrag aan ons verhuurd. Als deze huur opgeschroefd zou worden pakken ze niet mij, maar opnieuw de kinderen en de ouders die dan de contributie niet of' moeilijk kunnen betalen. Dat moet toch zo’n PvdA-fraktie in de Bolswarder ge meenteraad tegen de borst stuiten. Op die manier namelijk maak je van de judosport een elitesport en dat zou ik in en in triest vinden.” Het aantal aanmeldingen bij De Vries groeit gestaag. Het grote aan tal betekent volgens de judoleraar dat men judo in Bolsward wil. „Waarom wil het gemeentebestuur dan niet meewerken. Het klinkt al lemaal wat chaotisch misschien maar de kinderen wordt een stuk mede werking onthouden waar ze recht op hebben. Onbegrijpelijk, want bij voorbeeld burgemeester Mulder is Bolswards Nieuwsblad

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1