Goed nieuws Mallemolenfeest in Frieslandhal op Koninginnedag Opnieuw schrijven bewoners Kerkstraat brief naar college WAARHEEN IN BOLSWARD Wist u... Jongeren aktief rondom ruilverkavelingsgebied Wommels” hielden gespreksavond in Oosterend 2295,- o W ’i Industriepark „Kernvraag is nog steeds niet beantwoord” Statenlid spreekt over Ontwerp Streekplan Friesland in Wit- marsum Arresleewedstrij den op Thialf CAB hield feestavond met toneelstuk Gebr. van der Weerd b.v. Tige slagge ütfiering gymnastiekforiening ODI Skütsje bemanning bij Fryske Krite Van den Berg landbouw- a van de prijsverlaging voor Philips video- cassette-recorder bezitters! A N'l -'A'ChaN’SATI'e BEDRIJF WOENSDAG 14 MAART 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 13 MM Alle op- In bisünder wurd fan tank komt ta de ploech fan seis manlju fan de foriening Stanfries üt Drylst dy’t in demonstraesje joech fan har kinnen. Earst op de lange matte, doe oan de rekstok en letter op de lange matte en de springmatten. It wie prachtich hwat dy manlju sjen lieten. Se oefenje dan ek trije kear yn ’e wike en jowe regelmjittich demonstraesjes. It wie in tige slagge en gesellige joun dêr’t jong en aid elkóar yn foun. Geen 2895,- maar Makkum, tel. 05158-1241 Bolsward, tel. 05157-2614 Franeker, tel. 05170-2378 Harlingen, tel. 05178-2595 Onder de deelnemers bevinden zich ondermeer de heer Jan Kroes uit Bols ward, Haye Attema uit Makkum, Ate van Dijk uit Cornwerd, Gerrit Lettinga uit Oosterlittens en Franke Schuurman uit Mantgum. De wedstrijden bestaan uit ringrijden en harddraven. Natuurlijk weer Loopt U in gedachten eens door uw huis of bedrijf en wees daarna zo vriendelijk even via het onderstaande contact adres te melden waar één en ander kan worden af gehaald. Een stukje daadwerkelijke hulp dat zeer op prijs wordt gesteld. Het contactadres in Bolsward is: J. v.d. Linde Gasthuissingel 31 Tel 05157-2555 PARTIJ V.D. ARBEID 14 maart: Openbare ledenvergadering Partij v.d Arbeid afd. Bolsward, in sociëteit De Doele Aanvang: 20.00 uur. ORATORIUMVERENIGING Elke maandagavond Repetitie van 20.00 tot 22.00 uur in De Doele. Nieuwe leden van harte welkom. Door het afsluiten van een Service-certificaat kunt u thans hoge reparatie-kosten aan uw video-recorder besparen. Nadere inlichtingen worden u gaarne verstrekt. Ook over de waterlopen was ér een vraag, maar dat gehele plan komt na 12 maart in de volgende ronde hüskearhergearkom- sten aan de orde. Dit antwoord kwam van de heer Schurer, die als sociaal-ekono- mis voorzitter werkzaam is bij de Friese Mij. Daarnaast is hij de eerst verant woordelijke voor de voorlichting in ons blok. De standorganisaties hebben daar nml. een verdeling voor gemaakt, om dubbelwerk te voorkomen. WITMARSUM - Donderdag 22 maart zal het statenlid Joop Hooiring in hotel Steensma een inleiding houden over hèt Ontwerp Streekplan Friesland. Hij zal dat doen voorafgaand aan de diskussie op een bijeenkomst van de Partij van de Arbeid afdeling Wonseradeel. De heer Hooiring is statenlid en geldt als een deskundige op het gebied van de Ruim telijke Ordening en het Ontwerp Streek plan. De bijeenkomst die om 8 uur aanvangt staat open voor leden van de Partij van de Arbeid en alle overige belangstellenden. BOLSWARD - Opnieuw hebben de bewoners van de Kerkstraat een brief naar het Bolswarder college en de gemeenteraad gezonden waarin gesteld wordt dat de kernvraag, „Staat het definitief vast dat VANNU in de Kerkstraat komt” nog steeds niet is beantwoord. Tot nu toe, zo zeggen de bewoners, zijn wij alleen maar door de persberichten nader geïnformeerd omtrent de nieuwbouwplannen van het sociaal-cultureel jongerencentrum. De delegatie ontkent daarnaast ten stelligste in de brief, dat zij vorige week op de zeven gestelde vragen antwoord hebben gekregen, zoals burgemeester Johan Mulder tegenover het Bolswards Nieuwsblad verklaarde. „Er is zelfs nadrukkelijk om schriftelijke beantwoording der vragen verzocht, hetgeen tot nu toe niet is geschied,” aldus de verontruste buurtbewoners. De inhoud van de brief aan het gemeentebestuur is als volgt: „Uit de persberichten kan men geen andere indruk krijgen dan dat Vannu wel in de Kerkstraat komt. B. en W. gaan hier ook duidelijk van uit daar zij reeds met de bewoners over de overlast e.d. willen gaan praten. De bewoners willen hier echter niet over praten; zij willen dat Vannu niet in de Kerkstraat gaat bouwen of dat de gemeente gaat bouwen en het ge bouw aan Vannu verhuurt”. „Het College van B. en W. maakt zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur en bezorgt de bewoners ongerustheid en slapeloze nachten door te zeggen, al thans te suggereren, dat er besloten is dat Vannu in de Kerkstraat komt: dat is immers onmogelijk. B. en W. kan zo’n besluit immers niet nemen daar dit volstrekt in strijd met de wet is. Het is immers de Raad als hoofd van de gemeente die een dergelijke beslissing mag en moet nemen terwijl deze dan ook nog door Gedeputeerde Staten goedge keurd moet worden (art. 171 en 228 Gemeentewet). Als er vóór 1 maart beslist moest zijn - zie o.a. Leeuwarder Courant d.d. 28-2-1979: „vóór één maart moest er een definitieve beslissing geno men zijn met het oog op de subsidiever lening” - dan kan Vannu naar de subsidie fluiten daar er geen rechtsgeldig besluit is genomen (zie boven). Is de datum 1 maart niet ten onrechte genoemd? In de Leeuwarder Courant van 8 maart j.l. zegt de heer La Roi: „zou voor 1 maart geen beslissing genomen zijn dan zou het van invloed kunnen zijn op de uit te keren subsidie na 1 september”! De heer La Roi zegt dus duidelijk dat er een beslissing genomen is voor 1 maart, hetgeen niet mogelijk is zoals boven reeds is betoogd. Voorts zegt hij dat de datum 1 maart van invloed „KON ZIJN” op de subsidieverlening, hetgeen doet veronderstellen dat de datum 1 maart toch niet zo belangrijk was en is”. „Er is dus niets beslist omtrent de bouw van Vannu in de Kerkstraat: de zaak is LEEUWARDEN - Op Koninginnedag (maandag 30 april 1979) wordt er in en om de Frieslandhal in Leeuwarden weer een groots opgezet evenement gehouden, het Mallemolenfeest 1979. Eén grote „boeren jaarmarkt” naar het model van de zo succesvolle Mallemolenfeesten in 1973, 1975 en 1977. Ook deze keer wordt het Mallemolenfeest een fries gebeuren, evenals de vorige keer wordt het georganiseerd door alle negen Friese Lionsclubs, t.w. Leeuwarden, Sneek, Bolsward, Heerenveen, Drach ten, Franeker/Harlingen, Wolvega, De Walden en Dokkum. gebrek en het ligt in de bedoeling van de organisatoren van het Mallemo lenfeest 1979 om voor Pieter Feen stra/ 150.000,—a 200.0000bijeen te brengen door middel van een nog grootser feest dan dat in de voor gaande jaren. Een prettige bijkom stigheid is dat het eindbedrag door de Nederlandse regering zal worden verdubbeld. Het geld zal worden gebruikt voor de start van een school-onderzoek-projekt, een vorm van preventieve gezondheidszorg die zich richt op het voorkomen van lepra en andere tropische ziekten onder de jeugd. OOSTEREND - Verslag van de gespreksavond over „hüskeamer- gearkomsten”. De avond die opnieuw was georganiseerd door de Ruilverkavelingsgroep Wommels werd gehouden in café Bergsma te Oosterend en werd bezocht door zo’n 40 geïnteresseerden. Voorzitter Steffen Koopmans opende de avond en gaf het woord aan de heer Albert Poelsma, die als vertegenwoordiger van de Voorberei- dingskommissie de stand van zaken vertelde. Er was sinds de vorige keer weinig nieuws, men is doende. Nieuw was wel dat het Vooront werp niet binnenkort, maar pas in de herfst zal verschijnen. Wat betreft het „fugeltsjelan” zei hij dat de Voorbereidingskommissie hier uiteindelijk wel akkoord mee moest gaan, maar dat ze alles zullen doen voor de gedupeerde boeren. Namens die boeren zei de heer Zeinstra dat ze weliswaar alle begrip hadden, maar dat ze zich toch door de standorganisaties in de steek voelen gelaten. Er is nog een derde aanleiding om het komende Mallemolenfeest een fries ge beuren te noemen. Iedereen in deze provincie kan namelijk meehelpen dokter Feenstra zoveel mogelijk geld mee op stap te geven. En met deze hulp kan nu reeds begonnen worden. Eén van de meer dan200 attrakties op het Malle molenfeest is namelijk een enorme Wa- terlooplein (rommeltjes)markt. Een eve nement dat altijd veel „netto” geld opbrengt omdat er geen inkoop tegen over staat. Daarom zouden de leden van de Lionsclubs graag ieders hulp willen inroepen. Ze willen niet alleen zoals vorige keren tienduizenden mensen een plezierige Koninginnedag bezorgen en daardoor dokter Feenstra helpen zijn doel te bereiken, ze zouden U ook graag willen afhelpen van dingen die wellicht al lang als overbodig en als sta-in-de-weg worden beschouwd, maar die toch nog te goed zijn om te worden weggegooid. Winkeldochters, oude boeken of tijd schriften, gramofoonplaten, relatiege schenken, zolder-opruimingen tijdens de schoonmaak, de oude brommer van uw zoon die al lang het huis uit is. Uw nog zo keurige fauteuils die plaats moesten maken voor een bankstel. Of heel ge woon, een ding of produkt dat u wilt afstaan voor dit doel, dat U zo sympa thiek is. Ook het doel, hoewel ver van ons bed krijgt een fries accent. De arts Pieter Feenstra, heeft z’n huisartsenprak tijk in Oldeberkoop opgegeven om binnenkort met zijn gezin naar Cele bes te trekken waar hij gaat werken aan de opbouw van de leprabe strijding aldaar. Er is echter geld- BOLSWARD - Gistermiddag om 2 uur werd door burgemeester Johan Mulder van Bolsward het nieuwe onderkomen van het landbouwme- chanisatiebedrijf Gebroeders Van den Berg officieel geopend. Ruim 21 jaar geleden vestigde de heer Sjoerd van den Berg zich met dit bedrijf in de Kerkstraat. Na verloop van jaren werd de zaak door de gebroeders Leo en Pieter overgenomen. Vader Sjoerd begon met 3 man perso neel. Thans telt het landbouwmechanisa- tiebedrijf 15 werknemers. In Blauwhuis, waar de Van den Berg’s nog een smede- rij/garage hebben, werken 2 man. Het nieuwe gebouw, waarin voorheen Brug’s groothandel was gevestigd, heeft een vloeroppervlakte van bijna 2000 vier kante meter. Daarnaast heeft men de beschikking over zo’n 6000 vierkante meter onbebouwd terrein. De totale oppervlakte zal, zo zei ons een woord voerder van het bedrijf, in zijn geheel worden benut. Aanstaande vrijdag leest u meer over de opening. De eerste ronde is in ons blok Wommels al van start gegaan en de heer Schurer vond het jammer dat bij de eerste bijeenkomsten slechts weinig vrouwen aanwezig waren, terwijl die er straks toch ook erg veel mee te maken zullen krijgen. Hij hoopte dat dat in de toekomst zou veranderen en wij zijn dat van harte met hem eens. De hüskeamergearkomsten zullen in ons blok in drie rondes verlo pen. Nml.: een eerste keer met wat algemene informatie, dan (na 12 maart) over het waterlopen en wegenplan (met kaarten) en dan als het voorontwerp klaar is. Iedere geïnteresseerde kan dit Voorontwerp dan ook kopen voor f 2,50. Daarna vinden er nog algemene dorpsbij- eenkomsten plaats. wordt op een hoorzitting dan nog eens mondeling toegelicht. De stemming. Zoals bekend zijn er twee stemmingen; nml. 1 per persoon (belanghebbende) en 1 per hectare. Voor dit laatste geldt, dat een pachter met een huurkontrakt, dat is goedge keurd door de Grondkamer, stem recht kan krijgen voor 50% van het gepachte land. Wel moet hij zich daarvoor hebben laten inschrijven door het kadaster. Vóór de stemming wordt nog bekend gemaakt hoe en waar dat kan gebeuren. nog volledig open. In de eerstkomende raadsvergadering zal dit punt aan de orde moeten komen. De bewoners doen dan ook een appèl op alle raadsleden om zich uit te spreken tegen nieuwbouw van Vannu in de Kerkstraat daar dit zonder meer, en ook voor Vannu, een hele slechte oplossing is.” „Voorts vragen de bewoners de burge meester om zo snel mogelijk na ontvangst van dit schrijven bekend te maken, bijv, middels pers en/'of schriftelijk aan onder staande kontaktadressen, dat er niets definitiefs beslist is, daar dit veel onge rustheid en slapeloze nachten bii de bewoners zal wegnemen. Mocht B. en W. van mening zijn dat er wel een definitieve beslissing omtrent de bouw van Vannu in de Kerkstraat is genomen, dan vernemen de bewoners dit gaarne op dezelfde wijze opdat zij weten waar zij' aan toe zijn. Daarop hebben zij toch recht.” Tot zover de brief uit de Kerkstraat. Alvorens het uit drie bedrijven bestaan de blijspel werd opgevoerd vroeg CAB- voorzitter Gerrit van der Schaaf de aanwezigen enkele ogenblikken stilte in acht te nemen in verband met het overlijden van de heer Jaap Sterenborg. De heer Sterenborg was jaren achtereen aktief lid van CAB. Het toneelstuk „Telefoon voor meneer; telegram voor mevrouw” viél bij het publiek in goede aarde. Vlekkeloos werd het stuk naar voren gebracht. De hoofd rollen waren voor Piet Visser en Afke Wijna-Aukema. Voorts speelden mee: Réne Prins-Salverda, Albert Quissen- aerts, Berend-Jan Veldman, Juul Harsta- Zeinstra, Ria Lammers-Stuur, Piet Bruggenkamp, Piet Prins, Durkje Ade- ma-van der Meu len en Ate Harsta. De regie was in de vertrouwde handen van de heer Barend van Dalen, teiwijl mevrouw Liesbeth Veldman-Minkes als souffleuse optrad. De grimeuses waren de dames Anneke Zeinstra en Akke Jorna uit Witmarsum. Toneelassistent was de heer Tonny de Vries. Niet iedereen was het met alle rege lingen even eens en men vond ook dat men straks moet gaan beslissen zonder dat men eigenlijk weet wat er nu allemaal gaat gebeuren. De heer Schurer zei dat men inderdaad op plannen gaat stemmen, maar, als na de stemming veranderd zou moeten worden in de plannen, dan moet dat weer langs dezelfde weg van ter visie leggen, bezwaarschriften e.d. Na de pauze legde de heer Zeinstra nog eens het standpunt uit van de gedupeer de boeren. Hij vertelde dat ze als groep niet tegen het fugeltsjelan zijn, maar dat het op de manier zoals dat nu gegaan is niet kan. Ze zullen dan ook blijven proberen andere mogelijkheden te vin den. Van vrijwilligheid^ zo immers geen enkele sprake. Men begrijpt dan ook nog steeds niet goed hoe de voorbereidings kommissie en de standsorganisaties er toch akkoord mee zijn gegaan. Door de jongeren was het idee geopperd om een enquête in het gebied te houden om zo te kijken of het echt niet mogelijk is het gebied op basis van vrijwilligheid te vinden. De heer Zeinstra zei dat hij alle suggesties weer eens met de hele groep door zou praten en dat ze dan een plan de campagne zullen maken. We zullen dus nog wel wat van ze horen. uur. NED. VER. V. HUISVROUWEN 15 maart Ned. Ver van huisvrouwen afd. Bols ward. voorlichtingsbijeenkomst ver zorgd door het „Produktschap voor groenten en fruit” in hotel De Wijn berg. De toegang is gratis. Aanvang: 20.00 uur. KRITE BOLSWARD 17 en 24 maart Feestjounen. opfierd ‘wurdt it blyspul: Lok hwat jowste. Muzyk: Stimmings- orkest „Cosy” in De doele te Bols ward. 4 Aanvang 20.00 uur. MARTINI CANTORIJ 18 maart Cantate met medewerking van de Jeugdcantorij. De toegang is gratis. Aanvang 14.45 uur DE NED CHR. VROUWENBOND AFD. BOLSWARD 20 maart Vergadering in Het Konvent. Spreker: Pater Stolk. Onderwerp: Het gemeng de huwelijk Aanvang 19.45 uur. DRIE STEDEN CONCERT 24 maart Medewerkenden: „Oranje” Bols ward; „Soli Deo Gloria” Leeuwar den; „Advendo” Franeker. In de Sporthal De Middelzee. Entrée f 5,- Aanvang 20.00 uur VROUWEN IN DE PvdA 28 maart Thema avond: Emancipatie van de vrouw. Spreekster en discussieleid ster op dit thema: Agnes Bonte-v. Enkhuizen. Aanvang 20.00 HEERENVEEN - Aanstaande zon dagmiddag, om 14.00 uur wordt op de kunstijsbaan Thialf in Heeren veen, ter afsluiting van het wintersei zoen ’78-’79 een arresleewedstrijd gehouden. De organisatie is, even als voorgaande jaren, in handen van de Koninklijke Ijsvereniging Thialf, de Stichting Noord Nederlandse kunstijsbaan en „De Friese Aan spanning” uit Gorredijk. Aan de wedstrijden nemen 13 arresleden deel. Zaterdagavond 24 maart zal Siete ■Vee ter en de bemanning van het Bolswarder Skütsje aanwezig zijn °P de feestavond van de Fryske Krite. Om ook ui de wintermaanden kontakt te 'houden met de Skütsje fNwnning. heeft de Bolswarder Skütjse Commissie, dit georgani seerd. Bij dezen roepen wij donateurs en aspirant donateurs op, om op deze avond aanwezig te zijn, om Siete Meeter en de zijnen alvast weer steun toe te zeggen voor de komende wedstrijden, want natuurlijk zal de Bolswarder skütsje proberen weer kampioen te worden. De avond begint om 20.00 uur en word gehouden in De Doele. en aanmerkingen uit de hüskeamergearkomsten worden schriftelijk vastgelegd en gaan dan naar de sekretaris van de Voorberei dingskommissie. De voorbereidings kommissie doet er dan een advies bij en dan gaat alles naar de Centrale Cultuurtechnische Commissie in Ut recht, die het uiteindelijke vooront werp (en de begroting daarvan) moet goedkeuren. Dan stuurt de CCC het aan Gedeputeerde Staten en die leggen het plan dan ter visie. Iedereen die het dan ergens niet mee eens is, kan daar, binnen 30 dagen, bezwaar tegen maken (bezwaarschrift). Dit EASTEREIN - Ofroune sneon halde dé gymnastykforiening ODI har jierlikse üt fiering yn de sporthal De Greidhoeke to 'Easterein. De bern. jongerein en froulju dienen allegearre tige har best. Lytse bern winne alle herten dat it is eins altyd slagge. De fammen tusken 12 en 17 jier leveren tige knap wurk by de frije oefening, op de mini-trampoline en op de falmatte. GYMNASTIEKVER. HANZESTAD-BOLS WA RD Op woensdag en donderdag Gymnastiek voor meisjes en jongens, dames en heren. Op dinsdag en woensdag Ritmische gymnastiek voor meisjes en dames. Op woensdag Kieutergymnastiek voor leeftijd 4 en 5 jaar. Op donderdag Recreatie gymnastiek voor dames'. Op woensdag Recreatie volleybal voor heren, woensdag Recreatie gymnastiek voor dames op donderdag. Recreatie volleybal voor heren op woensdag. Tel. 2487-3877-3806 Wedstrijd Volleybal vereniging Han- zestad-Bolsward. Dames en heren op woensdag inl tel. 4479 Kopy voor deze rubriek kunt U inleveren op dinsdag-woensdag- donderdag-vrijdagavond van 19.00 tot 19.30 uur bij mevr. A. Houben, Godscalcusstraat 4, Bolsward. BOLSWARD - Meer dan 300 mensen kwamen afgelopen zaterdagavond naar de sociëteit De Doele waar de voetbal vereniging CAB haar jaarlijkse feest avond hield. Een bijzonder geslaagde avond; mede door een uitstekend opge voerd toneelstuk door de eigen toneel club van de Bolswarder voetbalvereni ging. In de pauze werden door ere voorzitter Cor Wielinga, onder het toe ziend oog van de wachtmeester der Rijkspolitie Yde Plat, de winnende loten getrokken van de loterij ten bate van het jeugdvoetbal. Na afloop van het toneel stuk was er bal. De muziek hierbij werd verzorgd door het orkest De Stampers. Dit is het nieuwe onderkomen van het landbouwmechanisatiebedrijf Van den Berg uit Bolsward. Gistermiddag werd de nieuwe zaak officieel door burgemeester Mulder geopend. T I' j I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 13