11 Fyftjin jier aeisykjers deiboek INGEZONDEN STUKKEN F an stêd en lan s TAXI? bel 05157 2314 H. VAN DER WERF LEO DE VRIES 149 VOORDEEL AANBIEDINGEN Gebr. van der Weerd b.v. nu 329,- Kaatsvereniging Bolsward” in de sporthal Pagina 2 nu 199,- Nu Z99," Nu oD9,- TAXIBEDRIJF Harlingerstraat 14 - Bolsward 05157 - 2314 r OOK VOOR: ZIEKENVERVOER TROUWRIJDEN BOLSWARDS NIEUWSBLAD WOENSDAG 14 MAART 1979 vervolg van pagina 1 O O o SCOREBORD SPORTHAL 1 ORANJECOMITE ZET GEEN HANDTEKENING 4 BOLSWARD - Op zaterdag 17 maart 1979 wordt er opnieuw in de sporthal „de Middelzee” gekaatst, ’s Mor gens 9 uur wordt er begonnen met de jeugd en de dames. Er zal in 2 klassen worden gespeeld, n.l. school jongens en welpen (leeftijd tot en met 13 jaar) en dames en jongens van 14 tot 17 jaar. De aangifte voor deze ledenpartij kan geschieden bij F. v.d. Hauw, De Him 23 te Bolsward. De prijzen bestaan uit eretekens. P. T. v.d. Werf, De Bun ders 21 Bolsward BOLSWARD S GEMEENTERAAD EN HET SCOREBORD ERRES COMBINATIE KOELKAST RSK 275 liter _QO van 799,- nu 599,- ERRES STOFZUIGER RS 6025 600 W motor vermogen. Adviesprijs 215,- nu bij ons Makkum tel. 05158-1241 Bolsward, tel. 05157-2614 Franeker, tel. 05170-2378 Harlingen, tel. 05178-2595 EXCELSIOR STOFZUIGER type 8020 Normaal 280,- «q PHILIPS STOFZUIGER HR 6244 Normaal 369,- Nu Z99,- NATIONAAL STOFZUIGER MC 571 (de beste) Normaal 369,- OQO H.E. STOFZUIGER type 3000 Normaal 439,- OCQ Buiten verantwoordelijkheid van de redaktie. Graag ondertekend met eigen naam en adres. Ingeval van pseudoniem moet in elk geval naam en adres bij redaktie bekend zijn Hoewel wethouder Wim la Roi, die wij om een reaktie vroegen, in eerste instantie liever geen kommentaar wenste te geven, wilde hij wel enkele uitspraken van De Vries ontzenu wen. „Ik vraag me af,” zo zei La Roi, „waar meneer De Vries die vier ton weghaalt die wij in VANNU pompen. De gemeente geeft dit sociaal cen trum een jaarlijkse subsidie van, ik meen, 80.000,Daar doet het Rijk dan nog eens zo’n bedrag bij. Die vier ton is rijkelijk overdreven. Voorts wil ik nog het volgende, als eerste voorzichtige reactie kwijt: Er strijkt hier iemand in Bolsward neer, die* op zuiver commerciële basis judolessen geeft. Da’s voor die man gewoon handel. Daarmee wil ik niet ontkennen dat hij daarmee goed werk doet. Maar het is gewoon business.” Over het feit dat van de kant van de wethouder weinig interesse voor de judosport wordt getoond zei de heer La Roi: We zijn door hem nooit benaderd hieromtrent. Éénmaal is het college gevraagd eens een judo- demonstratie bij te wonen. Ik was toen verhinderd; maar de burge meester en de andere wethouder zijn toen wel wezen kijken. Ik heb me toen laten verontschuldigen. Ik ben ervan overtuigd, nogmaals, dat de heer Leo de Vries in een bepaalde behoefte voorziet, maar dat doet Poiesz ook; en daar ben ik ook nog nooit geweest.” GEWOON EEN VERGISSING VAN KINGMA’S BANK Voor alle duidelijkheid moet men zich afvragen waarom Kingma’s Bank dit bord in de sporthal had neergehangen: 1. Als een geschenk aan de gemeente Bolsward omdat er sprake was van een historisch feit in de geschiedenis van Kingma’s Bank (een geschenk zonder voorwaarden). 2. Als een reklame-objekt. 3. Als een relatiegeschenk aan de ge meente Bolsward. Als je uitgaat van het eerste, dan komt het begrip „reklame” niet eens bij je op. Door de publiciteit er omheen is er ZANUSSI TAFEL KOELKAST ZC 1400 140 liter Geen 439,- Tijdens de zaalkaatswedstrijden om de Hotse Schuilbokaal in de Harlinger Sporthal De Waddenhal heb ik mij afgelopen weekeinde de ogen uit het hoofd gekeken. De wanden van de sporthal bezaaid met reklame. Hier steekt toch wel schril bij af de weigering van de meerderheid Van de Bolswarder gemeenteraad het prachtige scorebord aangeboden door de Kingma’s Bank te accepteren. Zou onze gemeente raad alsnog de moed kunnen opbrengen haar standpunt te herzien? J. F. v.d. Klei Achter de Smeden 4 Bolsward agenda. De raadsleden die niet via pers op de hoogte waren van de schenking dan wel de afbeelding niet als zodanig hadden herkend bij het doornemen van de stukken als be doeld onder 4. werden daar via het mondelinge voorstel voor het eerst mee gekonfronteerd. 6. Er werd toen gevraagd of het ge schenk bestónd uit het scorebord met reklame. Dat bleek zo te zijn. Direkt daarop is om schorsing van de verga dering gevraagd. 7. Na de schorsing is door verschillende raadsleden gesteld dat het scorebord een prachtig geschenk werd gevon den. Van de er bij behorende reklame konden wij dat niet vinden. Er viel niet te overzien welke konsekwentie's dit zou hebben voor anderen die eveneens, op initiatief van wie dan ook, reklame zouden willen maken in de sporthal. 8. Het college werd verzocht daarover met Kingma’s Bank te gaan praten. Dit werd door het college geweigerd. Argument daarbij was dat men een zo prachtig „gegeven paard” niet „in de bek mocht kijken”. Welnu, dat was ook niet onze bedoeling. Wij vonden echter dat dit gegeven paard niet kon worden geaksepteerd met een bord om zijn nek waarop de naam van de bank. wel „momentelijke” reklame, maar dat was niet de bedoeling, en je kan het moeilijk tegenhouden. Als concessie zou je dan wel toe kunnen staan dat er een beschaafd bordje komt met de woorden: „Geschonken door Kingma’s Bank enz.”, zoals voorgesteld door zes raadsleden. Wanneer een bedrijf reklame gaat maken zoals bij punt 2 genoemd, dan spelen er o.a. de faktoren: a. Wat kost deze reklame per jaar, hoelang is de levensduur van het objekt (scorebord)? b. Is deze investering verantwoord, met andere woorden hoeveel nieuwe cliën ten (klanten) krijg ik er bij? c. Hoe bereik ik een groot gericht publiek (o.a. jonge mensen)? Het is duidelijk dat deze drie en mis schien wel meer factoren met elkaar te maken hebben. Ik vind het niet pasend inhoudelijk nog verder op deze zaken in te gaan, want ik weet bijna zeker dat DIT niet de bedoeling was. Ook kan ik me niet voorstellen dat dit bord bedoeld was als een relatiegeschenk, want dit is een presentje aan cliënten in de vorm van een zakboekje, ballpoint enz., alhoewel je soms wel raar staat te kijken. Tenslotte: Ik ga er vanuit dat dit score bord ’n GESCHENK was van Kingma’s Bank zonder enige bijbedoelingen, en dat die grote naam er onder heel gewoon een VERGISSING was. de oare deis kaem er al mei 8 Ijipaeijen thus. It deiboek wurdt öfsletten mei de meidieling, dat it in goed jier wie mei hieltyd goed aisikers waer. Yn 1968 foun Palstra syn earste aeijen pas op 30 maert, hy en Henky kamen doe togearre mei 7 aeijen thus. Mar de bem hiene sünt 23 maert ek al safolle foun. Der waerden dit jier hiel hwat aeijen en broedtsjes foun en dat gie sa troch oant peaskemoarn 14 april. It oare jier wie it slim kald. It earste Boalserter aei waerd pas op 1 april foun en wol troch A. de Boer to Hichtum, seis foun Palstra pas syn earste aei op 4 april, mar dan komme se ek hurd opsetten. Syn bem allinne fine trije dagen letter mei him 14 aeijen op ien dei. It waerd in gouden tiid! Palstra Sóe noch snipper dagen opnimme, mar Jurre waerd siik en doe koe it der net mear fan komme, mar gjin need, Antoon hie in frije wike en kaem mei petten fol thus. Yn 1970 wie it al wer in kald foarjier. dochs foun Van Foeken it earste Boal serter aei by Laerd en Saerd op 22 maert, Palstra folge pas op de 28e. De skea waerd goed ynhelle hwant op 4 april foun hy mar efkes 5 aeijen yn ien nést. It waerd suver in grossierderij dêrre yn ’e Beginestrjitte, hwant 4 dagen letter foun er 11 aeijen op ien dei. Binammen Antoon wie in goede soan fan syn heit, op 13 april foun er 10 aeijen, op 14 april, togearre mei Viberink 20 aeijen, op 15 april wer 13 (syn heit doe 5) en op 16 april kamen der 18 aeijen yn ’e pet. Dochs waerden der neffens it deiboek yn dizze kalde maitiid ien mei gans snie en hagel, minder aeijen foun as oars. Ek it oare jier, 1971, wie kald. Yn Boalsert foun kelner W. Looijenga, it earste aei wer pas op 22 maert. Palstra foun syn earste aeijen pas op 2 april, mar dat wiene dan ek daliks 5! Dochs wie it gjin bést aeisikerswaer. De kjeld dreau de fügels hieltyd wer it suden yn en as hja weromkamen „waren de rijen gedund”. Der wiene ek tofolle aeisikers warber. It wie in toer om hwat to finen. De léste dei waerden noch aerdich aeijen foun, mar dy hat men mar lizze litten. It oare jier wie it moai waer, mar to droech. De fügels koene gjin wjirmkeguod fine. It earste aei wie wer let, to Boalsert op 22 maert foun troch „zuivelheer Van der Ploeg”. Palstra hat wer alle fynsten noteard: 5, 7, 9, 5, 1, 9, ensfh. De léste» wike wie pürbêst. Allinne Antoon foun doe 25 Ijipaeijen en 42 skriesaeijen. Mar ’s Middags om 1 uur is de beurt aan de senioren. Deze kunnen zich zoals gewoon lijk opgeven bij B. Bons, Industriepark te Bolsward. Er zal getracht worden in poules te kaatsen, zodat een ieder dan meerdere partijen kan kaatsen. Ook bij de senioren bestaan de prijzen uit eretekens. De aangifte sluit zowel bij de jeugd/dames en senioren vrijdagavond 16 maart om 7 uur. Op 21 maert, de middeis om healwei fjouweren yn it jier 1965 founen riedslid Sytse Palstra en syn soantsje Henky oan it paedtsje nei de Bargepels, yn it lan mei de stekken der op, it earste Boalserter Ijipaei fan dat jier. It wie net it earste fan Fryslan, dat wie de deis tofoaren foun troch de 15-jierrige Jorrit Brouwer to Eastermar, mar it hie by wize fan sprekken wol it earste wêze kinnen, as er in dei earder dêrre socht hie, hwant it 10- jierrich soantsje fan Bekema, doe noch op de Wurkmansbloei dy’t it aike sjen mocht, foun efkes letter by de Bargepels al twa eikes yn ien nést. It earste aike waerd yn de riedssitting fan de tiisdeis dêrop oan boargemaster Mr. J. A. Geu- i kers oanbean. It waerd in hiele happe ning en it barren krige noch in apart kleurke meidat ien fan de riedsleden in foar dit doel makke huldedicht dekla- mearre. Palstra krige in „diploma” en om dit goed to biwarjen plakte er it yn in plakboek. Hy fortelt deryn, dat er it jiers dêrfoar, yn 1964, dus nou 15 jier lyn, ek al „hast” it earste aei foun. Dat wie by Hichtum, mar jouns tofoaren wie de hear Stevens him krekt foar. It aerdige is, dat Palstra sunt elk jier syn aeisikersbifi- ningen yn it plakboek skreaun hat en dit jowt us nou in aerdich oersjoch fan 15 jier aeisykjen om Boalsert hinne. It jier 1966 wie it in iere maitiid. Ek de Ijippen wiene bitiid. Op 12 maert wie it moarns stoarmwaer en it reinde dat it eaze. De moarns om in ure of tsien waerd it droech waer en stiek Palstra óf. Wer nei de Bargepels! Der fleach in ekster oer de finne fan de famylje Hiemstra en der daliks in aid hij efteroan! En ja, hear, by de Kleasterfeart wie it wer raek. It horloazje wiisde fiif foar alven. Hurd nei hüs mei it aei yn de pet. Wér wie it it earste Boalserter aei en wér kaem der in diploma. Der sille net folie Friezen wêze mei twa sokke diploma’s efter elkoar. It earste aei wie ditkear foar lokoboarge- master J. Visser. Efkes letter stiene de jonges fan Witteveen der ek al op ’e stoepe, krekt to let. Har aike kaem by wethalder Oldenziel op it brea. Ek nou hie it noch earder kinnen, hwant noch deselde dei founen Bertus en Antoon twa aeijen yn ien nést. Hurd giet it dat jier fierder net mei it sykjen, mar op 2 april foun Palstra al in broedtsje skriesaeijen, soan Leo wie de earste Palstra, dy’t dat jier in broed Ijipaeijen foun, it wie op 12 april te Blauhüs. De lêstè tocht wie op 16 april. Risseltaet 3 Ijipaeijen, 1 aei fan in bünte liuw (stranljip) en 3 nestkes Ijurke- aeijen. Dy léste lieten se fansels lizze. „Het was een goed eierzoekersjaar voor ons allen,” sa slüt de kronyk fan 1966 óf. Yn 1907 waerd it earste aei to Boalsert efkes letter foun, op 16 maert, en wol troch de hearen Haagsma en Nieuwen huis. Palstra syn earste aei wie dit jier pas op 24 maert, syn earste broedtsje op 8 april, tagelyk mei in broed skriesaeijen, dei- wurdt hwat langer hwat earder bigoun mei meanen en it deiboek fan dizze rasechte siker komt dan ek mei it idé, de aeisikerstiid mar mei in wike yn to koartsjen. De natür wikselt noch alris, hwant 1973 hie wer in ier foarjier. It earste aei wie al foun yn Aldegea (W) troch in jonge fan 8 jier op 10 maert. Op 19 maert foun de hear Hollander it earste Boalserter aei by de Wettertoer. Palstra syn eigen earste aei wie op 25 maert. Antoon is yn de Palstrafamylje dit jier wer kampioen, hy foun in 80 aeijen, Bertus 20, Leo 19, heit Palstra „mar” 11. „Er waren minder vogels dan andere jaren,” forsuchtet it deiboek, „en meer zoekers, het was ook steeds koud weer!” Dan folget lykwols in sêfte winter. Dochs is it earste aei net bitiid. Yn Boalsert wurdt it foun troch de 73-jierrige Durk Adema. It wie ek it earste fan Fryslan, mar dat hat er stil balden, in pear ure letter waerd dat „offisiëel” foun op ’e Westerein. Leo foun dit jier mar 8 aeijen. „Hij had weinig tijd, want Geiske kreeg een baby, een kleine Sasja, gebo ren op 7 april, „dochs waerd dy dei noch in broedtsje foun. Elk jier wurdt it oars minder en it fait net mear ta de pet fol to krijen. Wer in pleit yn it deiboek de tiid to bikoartsjen, „dan krijgen de vogels meer tijd te broeden.” 1975 jowt dan,,de zachtste winter sinds jaren” It earste aei waerd dan ek al foun op 6 maert, mar yn Boalsert wie it pas wer 22 maert en wol troch Jacob Statema. Dit jier wie it eisikersseizoen ynkoarte en sa kaem Antoon mar op 16 aeijen, Bertus op 12 en de baes seis op 9 „Het weer was koud en guur met hagel en sneeuw, zodat het zoeken niet veel werd, maar een afwachten of het ook beter wordt,” seit it deiboek. It kommende jier, 1976, frear it op 21 maert noch 6 graden. Dochs waerd dy dei it earste aei foun to Wikel, it earste to Boalsert troch Jouke Hettihga op Loanjé op 31 maert. Antoon foun dy deis ek al ien, mar wie krekt to let. Op 4 april foun Sytse Palstra al trije yn ien nést. Hy hie hwa wit wer de earste wêze kinnen! It bleau dit foarjier kald. Ek wie it hwat droech. Dat wie al oars yn 1977, doe wie it waer sa sêft as side. Op 10 maert waerden al aeijen foun to Bakhuzen, Warkum, Ferwalde en Stiens, mar op 19 maert forsuchte Palstra as deiboek- skriuwer: „Ik heb het hele weekend gezocht maar niets kunnen vinden.” Dat waerd pas op 26 maert. It kaem syn ear wol hwat to nei, hwant soan Antoon foun dit jier mear as 100 aeijen, Palstra seis „mar” acht. It léste jier wie fansels dat fan 1978, de side fan 1979 stiet noch iepen. Yn 1978 wie it mids febrewaris winter en koe der pas op Palstra syn jierdei riden wurde. Mar nei de froast kamen de Ijippen al gau en krekt as yn 1974 wurdt it earste provinsiale aei wer troch Boalserters foun en wol troch de neven Pier en Jurre de Haan by Skettens. Op 14 maert krige Palstra der in pakesizzer by en dy sil it letter noch faek hearre moatte, dat krekt op dy dei to Boalsert by de 1ste Tille it earste aei foun waerd troch Johnny Maurix, in omkesizzer fan Pier en Djurre. Op 26 maert „vond Anneke het eerste kievitsei van haar leven” en dat moast fansels yn it deiboek! Op 11 april foei der forline jier noch in pak snie fan wol 15 sintimeter en doe wie it sykjen wol dien. Dochs wie it in goed jier. Antoon wie wer de heechste mei 74 aeijen, Henky, yntusken ek al great wurden, hie 20 en Palstra seis 16. Op de foto sjogge wy it oanbieden fan it earste aei op 23 maert 1975. Henky mei it „kostbaar kleinood” oer langje en riedslid J. M. A. Mulder (nou boargemaster) sjocht ta. Wy slute dit oersjoch mei it ferske dat op de earste side ynplakt stiet en faekswol oanlieding wie dit boek oan to lizzen: januari 1979. Er zijn meer van dit soort opmerkingen en reaktie’s geweest. Wel, de agenda van die raadsvergadering bevatte 27 punten. De raad heeft daar voor in totaal ongeveer 8 uur, verdeeld over twee avonden nodig gehad. De indruk lijkt te bestaan alsof alleen voor het scorebord die tijd nodig geweest is, De werkelijkheid is uiteraard anders. Het beste zou wellicht zijn dat U zelf eens komt oordelen. De publieke tribune is er niet voor niets. maart 1979 Bolsward De raadsleden: P. Bonte H. v. Dalen S. J. M. M. de Haas A. Hettema B. Jasper-Klom G. H. v.d. Schaaf De gang van zaken rond de schenking van een elektronisch scorebord inclusief reclame door Kingma’s Bank aan de gemeente Bolsward heeft de gemoederen danig in beweging gebracht. Toch heb ben die reaktie’s, naar onze mening, meer de nadruk gelegd op het scorebord dan op de daarbij gevoegde reklame. En juist om die reklame ging het. Wij laten, ter verduidelijking, de gang van zaken in chronologische volgorde hierna volgen. U oordeelt daarna maar of U het al dan niet met de meerderheid van de raad eens kunt zijn. Wat is voorgevallen: Bij gelegenheid van de opening van de nieuwe vestiging van Kingma’s Bank wilde deze de Bolswarder gemeen schap een geschenk aanbieden. 2. 2. De direktie van de bank pleegde overleg met het college van burge meester en wethouders. De gemeente had juist tevoren een offerte van elektronische scoreborden ontvangen. Het deed de bank een suggestie in die richting. 3. De bank neemt deze suggestie over. Bij opening van de nieuwe vestiging mocht de wethouder het geschenk in ontvangst nemen. Hij ontving een afbeelding van het scorebord, hetgeen hij aksepteerde onder voorbehoud van goedkeuring van de schenking van het origineel door de gemeenteraad. 4. In de map met raadsstukken wordt vervolgens, naast een hoeveelheid informatie en stukken, nodig voor een goede afhandeling van zaken welke op de agenda staan, die afbeelding ge legd. 5. Wethouder La Roi laat direkt na aanvang van de vergadering die af beelding zien en doet de raad het voorstel de schenking te accepteren. Er stond geen voorstel daartoe op de t“ 1 7' Het Oranje Comité heeft het plan opge vat om, in verband met de 70ste ver jaardag van Hare Majesteit de Koningin op 30 april a.s., een gekostumeerde optocht te organiseren. De bedoeling is dat iedereen hieraan deel kan nemen, zowel individueel als in groepen, buurt verenigingen, scholen enz. Er zal op verschillende plaatsen in de stad worden gestart, maar daarover volgen nog nadere mededelingen. Ook zal getracht worden om op een centraal punt de optocht af te sluiten met een aubade. Het Oranje comité hoopt dat velen gehoor zullen geven aan deze suggestie en tijd zullen kunnen vinden vóór Koninginnedag voor hun kinderen en ook voor zichzelf het één en ander te organiseren. Vandaar ook deze vroege mededeling in ’t Bolswards Nieuwsblad. Over enkele weken zal dit bericht nogmaals worden geplaatst. Het Oranje comité Naar aanleiding van de open brief van het comité „Stop de SS-20 raket” in het Bolswards' Nieuwsblad van 7 maart j.l. zou ik een paar zaken recht willen zetten. In genoemde brief wordt de Sovjet Unie onomwonden als de duivelse agressor afgeschilderd, wat toch op zijn zachtst gezegd een zeer ongenuanceerde bena dering is. Wat zullen de Russen hebben gedacht toen het Westen in 1949, vóór de oprichting van het Warschau-Pact, het NAVO-bondgenootschap oprichtte? Wat zullen de Russen hebben gedacht toen de Amerikanen hun raketten nabij de Russisch-Turkse grens op NAVO grondgebied opstelden? In dit licht be zien is zelfs de Cuba-crisis van 1963 moeilijk uit te leggen als een louter agressieve daad van de Russen, maar veeleer door de Amerikanen zelf uitge lokt. Het voornoemde comité wekt de indruk, dat de SS-20 raket de nieuwste helse vinding van die vermaledijde Russen is, met als gevolg een totale verschuiving van het machtsevenwicht, waarmee zelfs f efen bezetting van West-Europa zou kunnen worden afgedwongen. Belang- rijker dan de vraag of de Russen dit laatste zouden kunnen of willen, is de vraag in hoeverre de SS-20 raket iets nieuws is. Het nieuwe zit hem in een „verfijning” van reeds bestaande kern- wapentechnieken, een verfijning waarin de VS al vanaf het begin een voorsprong hebben gehad en deze koste wat het kost willen vasthouden. Daarom moeten de VS meer dan de Sovjet Unie als de grote gangmaker van de krankzinnige bewape ningswedloop worden beschouwd. Heeft het comité zich mogelijk laten inspireren door de zo suksesvolle aktie tegen de neutronenbom, dan dient zij te beseffen dat de neutronenbom wèl als een nieuw technologisch hoogstandje van de Amerikanen moet worden gezien. Een aktie als die tegen de neutronenbom heeft dan ook veel meer zin, omdat daarmee een nieuwe impuls aan de bewapeningswedloop kan worden voor komen. Tot slot getuigt het comité van een grote naïviteit door te schennen met klassieke militaire modellen uit de Twee de Wereldoorlog. Ook zij schijnen nog niet te beseffen dat de ontwikkeling van de atoombom een keerpunt is geweest naar een toestand waarin, ingeval van oorlog, woorden als „overwinnaar” en „bezetter” geen betekenis hebben. Het voorgestelde verbreken van de kontakten met de Sovjet Unie zou in feite een terugkeer zijn naar de Koude Oorlog, een toestand van achterdocht en eenzijdige interpretatie van eikaars handelen, die gemakkelijk tot misverstanden met alle katastrofale gevolgen vandien kan leiden. Wat wij u adviseren is uw handtekening aan de aktie „Stop de SS-20 raket’ te onthouden. Vanzelfsprekend willen wij daarmee geen pleidooi houden voor de invoering van de SS-20 raket, maar een ongenuanceerde benadering gebaseerd op Luns-achtige c.q. leugenachtige argu menten vertroebelt naar onze mening het juiste inzicht en staat een serieuze discussie in de weg. IKV-kerngroep Bolsward R. Postma, Grote Dijlakker 29, Bolsward As de maitiidsrop wer klinkt, As de foarjierssinne blinkt, As de skrouske maertewyn Boartet mei de sinneskyn, As de Ijippen en de skriezen, Komme ynsté fan kjeld en friezen, Dan op ’e klaei en yn ’e walden, Bin gjin Friezen mear to halden, De pols oer ’t skouder, de pet oer’t ear, Hy fielt gjin ink’le krupsje mear, Hy fielt him jong, hy fielt him soun, Hy hat de eale kriich oanboun! Elk wol dan de earste wêze, Hwaens namme sil men yn ’e krante léze? Nümer ien yn ’t lan, gewest en gritenij? „Ik!” sei Sytse, „Boalsert is foar my!” De heechste ear, de kroan op ’t wurk, In nije stjir oan ’t sikersswurk, Us lokwinsk, Palstra, heit en soan, Biede jo yn rike mjitte oan! Allinne ien winske wol wy hjir sprekke: Soene jo jou „fan” mar net forbrekke? Ien letter mar, myn goede man, De a in o, sa meitsje jo der Polstra fan!. Tot zover de essentie van de gang van zaken rond het scorebord. De reaktie’s zijn niet uitgebleven. De Bolswarder Ondernemers Vereniging vond dat de raad zich met belangrijker zaken moest bezig houden en bouwde via een aantal voorbeelden een verwijt in. Daarbij vergetend dat de raad weinig greep heeft op de door hen genoemde voorbeelden. En kennelijk niet op de hoogte van de feiten, immers er is een interpellatie geweest over sluiting van de H.M.S. en er zijn vragen gesteld over Koopmans en de FRAM onder andere tijdens de begrotingsvergadering van

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 2