Qeboorte AUTO KOPEN? Kramer 2__J een Bolswards Nieuwsblad treft altijd doel advertentie i BOLSWARD W. Louwsma - Bolsward BEL nieuwtjes GEMEENTE BOLSWARD Noodslachtplaats Makkum Schutjas* kampioenschap van Bolsward een jonge medewerker Vogels in Friesland,dl. 3 f 29.50 WITBOEK VAN FRIESLAND assistent(e) van de boekhouding H.H VEEHOUDERS TE KOOP: UITSLAG CAB- LOTERIJ 979 WOENSDAG 14 MAART 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 3 SIMON BEREND GEVRAAGD: op modern veebedrijf. JOHAN HOEKSTRA i Gezang 293 vers 1 en 4 Makkum: mochten ontvangen. Makkum: V Rotterdam: STICHTING WONINGBOUW BOLSWARD Gelegenheid tot 10 Oosterend: ANTJE DE BOER-STRUIVING op de leeftijd van 60 jaar. Bolsward: Amstelveen: GEMEENTE BOLSWARD Franeker: Wons: Bolsward: Bergum: 11 maart 1979 Bolsward: VERSCHIJNT 24 MAART IN MEI VERSCHIJNT: Tjerkwerd, maart 1979 zeggen wij hartelijk dank Psalm 91 1 onberijmd Fam. Bruinsma Workum, 12 maart 1979 JAAP STERENBORG Lollum, maart 1979 op de leeftijd van 50 jaar. Workum: Bolsward, 8 maart 1979 Bolsward: Tel. 05175-1742 Sneek: r Zwardveld, Pothüs- r rd Met dank aan God en gtote blijdschap geven wij kennis van de ge boorte van ons zoontje en broertje hwer’t wy tige wiis mei binne. 8701 ZT Boalsert, 12 maert 1979 De Dammen 76 8701 WK Bolsward, 9 maart 1979 2e Hollandiastraat 37 Hille en Annie Rusti- cus-Damstra, bruorke fan Tjomme Oene H. Kroese S. Kroese-Poepjes op de leeftijd van 50 jaar, na een gelukkig huwelijk van bijna 30 jaar. Gelegenheid te feliciteren van 20.00-22.00 uur in hotel „De Groene Weide” te Bols ward. Toekomstig adres: Harlingerstraat 41, Bolsward. Bolsward, Brunostraat 34 Bolsward, Oppers 8 Bolsward, maart 1979 Dr. Obe Postmastraat 16 Bestuur en leden: P.V. „De Luchtpost” Bolsward Gelegenheid te felicite ren van 20.00-22.00 uur in „Het Park”, Sneker- straat, Bolsward. Bolsward, maart 1979 Bauke de Vriesstraat 37 De Mieden 12 Toekomstig adres: Chr. Schotanusstr. 24, Sneek. op de gezegende leeftijd van 73 jaar; na een gelukkig huwelijk van 49 jaar. Na een ernstige ziekte is van ons heenge gaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder op de leeftijd van 60 jaar, na een gelukkige echtvereniging van 38 jaar. Workum, Mariënacker 37: Makkum: Heden overleed nog onverwacht onze zuster en schoonzuster Zeer onverwachts is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder, beppe en oerbeppe Condoleantie- adres: wyk 14, Workum. Workum: Bayum: Spannum: Edens: Nylan: ANNE DE BOER, geb. STRUIVING „Vaste rots van mijn behoud” Gez. 174:1 oude ber. B. de Boer G. de Boer F. de Boer-Osinga A. Visser-de Boer H. Visser H. G. Hoekstra-de Boer M. Hoekstra H. v.d. Weerd-Struiving J. v.d. Weerd J. Struiving T. Struiving-Rinia en tante-zeggers TE KOOP: 3 PAK le SNEE HOOI Bolsward, maart 1979 Snekerpoort 18 Tinus en Gré Dijkstra- Lucas H. Kooijenga- Hoekstra Sietse en Marie Palstra en kinderen De verkeersmaatregelen in verband met opdooi zijn vanaf heden vervallen. Gemeenschappelijke raad voor het openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten Bolsward, Hennaardera- deel en Wonseradeel 2209 2278 2869 2169 3379 2878 2934 12000 60 x 263 15000 60 x 327 R: ER EN Heden overleed nog onverwacht onze sport vriend Oppers 13.Bols ward Tel. 05157-4385 ring aar- ?eld De 'oor t is. Het ens s er )79 ard en: nte len aas ma om aaf JACOB STERENBORG en INEKE BOSCHMA De diepbedroefde echt genote en kinderen: A. E. Sterenborg-Brug- genkamp Pietje en Willem Auke, Jacob, Rients, Akke Egbert en Joke Jacob, Elske Trijntje en Gerrit Akke, Wilbert Geertje en Ynse Daniëlla Alie en Sjoerd Akke Lenie en Freddie (verl.) Elisabeth en Jacob (verl.) Ynskje en Richard (verl.) Pieter ROB FOEKEMA en ELLY v.d. EEMS IJTJE SCHOTANUS-SCHRIEMER echtgenote van Beene Schotanus H. Reitsma, Exmorra, tel. 05157-2368 J. S. ATTEMA MAKKUM maandag 18 maart aanvang 8 uur in de POSTHOORN GEMEENTE deel 1, 2 en 3 samen f 85,- Op ’e nij ha wy it wunder fan nij libben meimakke Beme is üs jonkje OENE ATE Nei in tige warber libben hat de Heare ünforwachts by üs weinommen myn ynleave man, üs leave heit en pake ANNE D. DE BOER yn ’e aldens fan 72 jier, nei in lokkich houlik fan rom 47 jier. Syn soarch foar üs, wy binne der tankber foar. ■IIIIIIIIIIIIBIIl BESTEL NU: f 15.90 rd 89, rd Bij onze administratie is op korte termijn plaats voor een - BOEKHANDEL BE PAPIERMOLEN Kerkstraat 17 - Makkum - tel. 05158-1492 1ÈIMIIIIIIIIII1 Voor deze funktie wordt vereist: - diploma mavo of gelijkwaardige oplei ding; - diploma praktij examen Boekhouden of ver gevorderde studie hiervoor; - enkele jaren kantoorervaring. Salaris volgens CAO voor personeel in dienst van woningcorporaties. Het algemeen bestuur van bovengenoemde gemeenschappelijke raad zal een openbare vergadering houden op donderdag 22 maart 1979 om 14.00 uur in het stadhuis te Bolsward. Agendapunten: 1. Benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter. 2. Vaststelling van een reglement van orde voor de vergadering van het algemeen bestuur. 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Vaststelling van een regeling van het beheer van de gelden van de gemeen schappelijke raad alsmede een reke ning-courant overeenkomst. GEWASSEN GRINTTEGELS 60 bij 40 cm en 50 bij 50 cm vanaf 4,25 incl. BTW ook ronde tegels en patioblokken. VRIJDAG 17.00 UUR VERKOOP VAN RUND-, LAMS- EN VARKENSVLEES Bolsward, 8 maart 1979 E. Mobachstraat Spannum, 8 maert 1979 Felsumerleane 18 De begrafenis heeft maandag j.l. plaats gevonden. hebben het genoegen mede te delen, ook namens hun ouders, dat zij gaan trouwen op vrijdag 23 maart om 14.30 uur in het stadhuis van Bolsward. Ons huwelijk wordt kerkelijk ingezegend in de R.K. kerk te Burgwerd om 15.30 uur door pater R. Hoekstra. De bigraffenis hat pleats foun op moandei 12 maert 1979. condoleren woensdag avond 14 maart a.s. van 19.30 tot 20.00 uur in de aula, Kerkstraat te Makkum. De crematie zal plaatsvinden donderdag 15 maart a.s. om 12.00 uur in het crematorium te Goutum bij Leeuwarden. Vertrek vanuit voornoemde aula om 10.45 uur. De begrafenis is gesteld op a.s. donderdag 15 maart 1979 in de Geref. Kerk te Makkum ’s middags om 2.00 uur, voorganger ds. B. de Boer uit Workum. B. Schotanus W. Schotanus A. Schotanus-Alkema A. Zwardveld-Schotanus P. C. Zwardveld A. Schotanus H. Schotanus-Vallinga G. P. Schotanus G. Schotanus-de Boer Klein- en achterklein kinderen De eerste baby. Hoogtepunten in het leven blijven een mooie herinnering met een juweliersgeschenk! Die laat u natuurlijk financieren! Dat is heel gewoon tegenwoordig. le prijs lot nr. 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs De prijzen zijn of worden gebracht. 8754 EK Makkum, 11 maart 1979 Doniastraat 2 5000 36 x 171 8000 48 x 217 Andere bedragen, ook voor andere doelein den, zijn mogelijk. Premiewijziging voorbehouden. Uw nieuwe auto moet ook VERZEKERD worden. De premie daarvoor wil wel eens tegenval len. GEEN probleem. De premie voor de autoverzekering kan in uw maandtermijn worden verwerkt. R. P. de Boer-Bergsma Douwe en Hotske Sijke en Rijkholt Anne en Annie Auke en Hotske Pjirkje en Johannes en pakesizzers Voor de vele blijken van belangstelling in de vorm van kaarten, bloe men en fruit, tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuiskomst, wil ik graag een ieder, ook namens mijn man, heel hartelijk dank zeggen. Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk dank zeggen. Hoge sneeuwduinen en gladde wegen mochten niet ver hinderen, dat de feest avond mij door de fa. S. H. de Jong aangeboden, een geweldig afscheid is geworden. Ook voor de vele kado’s en bloemen onze hartelijke dank. Voor de zeer vele blijken van belangstelling en voor uw medeleven na het overlijden van onze mem en beppe NEELTJE BRUINSMA- WESTRA Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk be danken voor de vele be langstelling, kaarten, bloemen en kado’s, die wij na de geboorte van ons dochtertje MARIAN WILLY GRIETJE JANNA Langs deze weg wil ik allen die van hun belangstelling, op welke manier dan ook, hebben blijk gegeven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, hartelijk dankzeggen. Inl. over dit unieke systeem bij: 3e Hollandiastr. 17 - tel. 05157-4262 geven, mede namens we derzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk daarvan de vol trekking zal plaats vin den op donderdag 29 maart a.s. om 13.30 uur in het stadhuis te Bols ward. Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de Mar tinikerk door de weleer waarde heer ds. A. J. van Binsbergen. ruk, else i is, ring D. de Way sr. ooit Bolsward, 8 maart 1979 Makkum, 11 mrt. ’79 lité Jannette Jolanda Annieta Andre Bobby Annemarie Herman Geertruida JUDOSCHOOL de Vries. Ie dere maandag, woensdag en vrijdagmiddag vanaf 16.30 uur. Gymlokaal R. K. Basis school Laag Bolwerk. Ook voor Damesgymnastiek. In lichtingen en aanmelden a.d. zaal. NAAIMACHINE-reparatie aan alle merken. Het oudste adres ter plaatse: Sikma, Jongemastraat 5, telef. 3153. ANTIEK boerderij „Hunia Sate o/d Nijland, Huniadyk 9, richting Oosterend. Iedere week iets nieuws! Geopend dond. t/m zondags vanaf 2 uur. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te zenden aan ons kantoor Nieüwmarkt 1 te Bolsward binnen 7 dagen na vandaag. Heden overleed toch nog onverwacht mijn lieve man, onzé lieve vader en opa in Marktstraat 11 - 'Waar de Blauwe bril uithangt'' BOLSWARD >ge- eer- igin rde g is len, urt- op den lere den f te mje Hen Hen oor één ook rds dit ten ttie j te als van Sen om dat de >or- van net ee- tog van est /an en Jet ten ;en ;en ige die 11e en. ing te wij de sen ;rd gu- ret ize van het j.l. ten. Jnie ssor htst ;na- ben 'óór act, tte? icht abij ,V0 be- 963 rter laar tge- MUZIEKLESSEN orgel-pi- ano- gitaar- dwarsfluit- zang. Muziekhuis De Harp, Dijk- straat 27 Bolsward tel. 2542 JUWELIER HORLOGER OPTICIEN VOOR als de zon komt. Goudsmit-Hof zonnescher men nu met nieuwe kleursta- len op elke maat leverbaar. Rolgordijnen, Luxaflex, wor den gratis gemonteerd, of in dien zelf 15% korting. Hobby - zaak Joh. Feenstra, Horst- weg55b, 05157-9258, Parrega DIVERSEN De burgemeester van Bolsward maakt bekend, dat gedurende de periode 15 maart t/m 17 april 1979 voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage ligt het door de raad in zijn vergadering van 27 februari 1979 vastgestelde bestemmingsplan "Altenburg Bij de vaststelling van het plan zijn t.o.v. het ter inzage gelegde plan twee wijzigingen aangebracht. Op de plankaart is de bestemming "groenvoorzieningen” ge legd op een dam aan de oostzijde van het plan, die twee sloten scheidt, gewijzigd in "water”. In de voorschriften is in artikel 6 regelende de "groen voorzieningen" achter het woord "beplanting” toege voegd "fiets- en voetpaden”. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij Gedeputeerde Staten, Tweebaksmarkt 52, 8900 HN Leeuwarden bezwaren indienen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die be zwaren heeft tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen. Bolsward. 14 maart 1979. De burgemeester voornoemd, J.M.A. Mulder. ZOEKT u een goede schaar, vleesmes of broodmes, we hebben de beste merken in voorraad. Ook zakmessen en kampeerdolken in veel mo dellen en prijzen. Kijkt u eens bij „De Ossekop”. ZEEMLEREN, alleen de beste soort vindt u al sinds jaren bij „De Ossekop”. KLOMPEN, laarzen, werk schoenen, klompslofjes, be zems, borstels, smeermidde len, spaden, batsen, stalvor- ken, halsters en dekken, vliegenbestrijding, carbole- um, klauwpootzakken. „De Ossenkop” Bolsward. - C. BUSTER Boekenbeurs Kruizebroederstraat 47, Sneek in- en verkoop tegen contante betaling gaat de in koop niet door dan worden de reiskosten vergoed. Tevens kunt u uw bindwerk laten ver zorgen. Billijke prijzen en nette aflevering. Sneek: L. v.d. Wey- Bruggenkamp H. J. v.d. Wey Bolsward: H. Koch T. Bruggenkamp- Bakker P. Bruggenkamp D. Bruggenkamp- Sijperda een oomzeggers Heden ging van ons heen onze lieve zwager en oom JACOB STERENBORG echtgenoot van A. E. Bruggenkamp, op de leeftijd van 50 jaar. elfs zou ing- dit de I iets en ’-■'ii- i.-ir. mg J 'St de ■■•'.e pe- Tot ons verdriet is van ons heengegaan onze lie ve BEPPE ANNE IJsbrechtum: Y. Heslinga- Bruggenkamp Texel: J. Bruggenkamp M. Bruggenkamp- v.d. Ploeg TE KOOP

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 3