en 49.75 LOIS SPIJKERBROEKEN BADSTOF SOKKEN KLM TERLENKA BROEKEN 2 halen 1 betalen JONGENSTRUIEN 2 halen 1 betalen 15.00 FLANELLEN OVERHEMDEN Onderwijzer Willy Haanstra: ,Ik ben nooit teleurgesteld jeweest in ouders die weten wat ik doe” 6, hark sjoch van trefpunt mode VOORDEEL AANBIEDINGEN WOENSDAG 14 MAART 1979 Pagina 7 BOLSWARDS NIEUWSBLAD ZWARE KWALITEIT 5 PAAR dezelfde (JONGENS MATEN) prijs of de duurste Appel markt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 36 36 BOLSWARD - „Als ik mijn ontslag krijg, krijgen jullie de primeur,” zegt de Bolswarder onderwijzer Willy Haanstra quasi sarkastisch aan het einde van ons gesprek. Toch meent hij het terdege serieus. Zoals bekend vormt de positie van Haanstra aan de openbare lagere school De Blinker te Bolsward een punt van diskussie. De visie van Haanstra op het onderwijs loopt niet parallel met de ideeën van enkele kollega’s. Onlangs werd die positie van Haanstra tijdens een besloten vergadering van de Bolswarder gemeenteraad uitvoerig be sproken. Tenminste als wij mogen afgaan op een uitspraak van de burgemeester van Bolsward, de heer Johan Mulder die in deze kontekst sprak „de moeilijkheden op de openbare school spuugzat te zijn.” Toen we de heer Haanstra opbelden met het verzoek een beetje dieper in de materie te duiken vertrouwde hij ons toe dat er der gelijke verzoeken bij hem waren binnengekomen maar dat hij die tot nu toe had afgewezen omdat hij bang is dat alles wat hij zegt tegen hem kan worden gebruikt. Willy Haanstra gaf grif toe dat er binnen het onderwijzend personeel met betrekking tot zijn persoon bepaalde grieven naar voren zijn gebracht, althans door enkele kollega’s. Dat één en ander in nauw verband staat met zijn visie op het onderwijs an sich ontkende Haanstra zeker niet. Voor ons reden om hem eens „aan de tand te voelen” wat die visie dan wel is. Hij gaf die dan ook met alle plezier. Gebr. van der Weerd b.v. De heer Willy Haanstra, hier met zijn echtgenote Babs. De heer Haanstra zei ondermeer: „Ik ben nog nooit teleurgesteld geweest in ouders die weten wat ik doe." O e I Martinikerkprojekt Kringgesprek Schoolkeuze Praten over BN Geborgenheid Vertrouwen als basis Integratie o wim muizelunr r niet aanwezig dan kun je beter stoppen, vindt hij. Alhoewel hij na een opmerking onzerzijds enkele vraagtekens bij deze uitspraak plaatst. De Bolswarder meent dat het best mogelijk is dat een onder wijzer zich uitstekend kan handhaven zonder dat hij het vertrouwen van zijn pupillen geniet. Tegen de-kinderen kan hij autoritair optreden en tegen de ouders lekker amikaal doen. Niks aan de hand. Hij ontvangt toch maandelijks zijn salaris en heeft zijn sociale zekerheid. Haanstra is van het laatste geen voor stander. „Niet ik ben belangrijk, maar het kind.” Hij meent dan ook: „Je moet bereid zijn, uit die ivoren toren te komen. Wel moet je naturlijk leiding geven. De ontwikkeling van het kind, daar zit ik voor. Het kind moet niet redeneren van „wie is die man” of vertrouwt hij mij. Je moet tegenover de kinderen vertrouwe lijk zijn, een klankbord zijn. Als dat klankbord valse muziek geeft hebben ze dat zo in de gaten. Je moet een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling. De ouders verlangen dat ook, ze mogen dat ook eisen”, oppert de Bolswarder onderwij zer in zijn woning aan de Brunostraat. Je kunt wel een schijnwereld opbouwen, jezelf staande houden door autoritair te doen meent Haanstra. Of hij er veel mee bereikt? Haanstra denkt van niet. Het vertrouwen is weg, de basis tot mede werking. De kinderen gaan geniepig doen. Dat is het laatste wat Haanstra wil. Haanstra blijft een vurig voorstander van het invoeren van de integratie van het kleuter en lager onderwijs. In 1983 namelijk vormen het kleuter- en het lager en zijn ervaringen in de tijd dat Vannu nog in de Hoogstraat was gevestigd. Naar aanleiding van de aktualiteit wordt gediskussieerd o- ver iets dat zichtbaar of herkenbaar is voor de kinderen. Zakennieuws De bekende gros- sierderij in groenten en fruit van fa. C. A. Dijkstra te Workum is opge heven. De magazijnen zijn ver kocht aan de Sneeker Zaadhan- del.- ledere morgen houdt Willy Haanstra een zogenaamd kringgesprek. De kinderen vertellen elkaar dan over hetgeen in het weekend heeft plaats gevonden of zich in het gezin heeft afgespeeld. Een soort werkgesprek zoals dat in het bedrijfs leven plaats vindt wordt gekonkludeerd. Haanstra gaat ervan uit dat er alleen te werken valt met een klas als er sprake is van een wederzijds vertrouwen. Is dat Bij wijze van proef is VANNU, dat tijdelijk gevestigd is in de voormalige lagere school aan het Plein 1455, aanstaande vrijdag avond geopend van half 8 tot half 11. Men kan er terecht voor een spelletje biljart of tafeltennis. Al- kohol wórdt er, maar dat zal bekend zijn, niet geschonken. Za terdagmiddag blijft VANNU geo pend voor jongelui van 12 tot 16 jaar- Het konsert van Roel Slofstra voor de vereniging van dorpsbe lang is vastgesteld op vrijdag 23 maart. Het optreden van Slofstra had eerder zullen plaatsvinden, n.l. op 17 januari maar kon toen vanwege de barre weersomstandig heden geen doorgang vinden. Be halve Roel Slofstra zullen ook de Wommelser broertjes Durk en Jouke Geertsma enkele liedjes ten gehore brengen. - Haanstra geeft les aan 16 kinderen van een zesde klas en aan tien van een vierde. Eén van de principes waarbij hij bij het onderwijs van uit gaat is dat het onderwijs dat de kinderen wordt geboden konkreet en tastbaar moet zijn. Zo is hij er bijvoorbeeld een fel tegenstander van zijn pupillen te leren dat de slag bij Nieuwpoort in 1600 plaats vond. Natuurlijk is een dergelijk wapenfeit leuk om te weten, doch het draagt niet bij tot het wezenlijke van de zaak, in dit geval de geschiedenis. Haanstra laat de kinderen liever de Martinikerk bezoeken waar verschil lende attributen de stille getuigen zijn van de beeldenstorm. De kinde ren van Haanstra’s klas hebben on dermeer in hun vrije woensdagmid dag de redaktie van het BN bezocht om zich te verdiepen in de historie van de Martinikerk en het stadhuis. Met andere woorden iets tastbaars, iets konkreets dient voor Haanstra als doel een bepaalde periode uit de geschiedenis in de picture te zetten. Na het bezoek aan de Martinikerk wijst Haanstra zijn pupillen erop dat wat er in de periode met de kerk in Bolsward is gebeurd zich ook andere wapenfeiten elders voltrokken. Dat is zijn benadering: het kind kon- fronteren met iets tastbaars en naar aanleiding hiervan inspelen op ge beurtenissen die zich in eenzelfde tijdsbestek hebben voltrokken. PHILIPS TAPE DECK N4515 Drie motoren, drie longlife koppen, 18 cm spoelindiameter. Vele combinatie mogelijkheden. Van 1425,- 14QQ NU voor I 1 PHILIPS TAPEDECK N4512 Drie motoren, drie koppen, HiFi Stereo fiQQ van 845,- nu bij ons O«f U," Willy Haanstra die zoals gezegd les geeft aan de zesde klas rekent het tot zijn taak de overgang van een kind van de lagere school naar een vol gende school zo soepel en aangenaam mogelijk te laten verlopen. „Het kind staat centraal”, redeneert Haanstra. Om dit te bewerkstelligen acht hij het noodzakelijk dat het. kind een gevoel van geborgenheid heeft; dat het weet In de sporthallen te Oosterend en Bolsward wordt zaterdag 17 maart gekaatst. De wedstrijden staan open voor leden van de organiserende verenigingen. - J i -aoS II 5 persoon tot persoon zal verschillen. Gezamenlijk spreekt het echtpaar de vrees uit dat de integratie problemen met zich mee zal brengen, vooral voor die onderwijzers en onderwijzeressen die zich hun hele karrière netjes hebben gehouden aan de gangbare schoolme thode. De noodzakelijke evaluering van het onderwijs kan alleen plaats vinden als ook het personeel mee evalueert, wordt gekonkludeerd. Babs en Willy achtten het dan ook wenselijk dat men sen in de onderwijssektor goede nota nemen van de ontwikkelingen binnen het onderwijs en zich eens verdiepen in pers- publikaties hieromtrent. dat het zich in een vertrouwde om geving bevindt. En wel op een dusda nige wijze dat het verschil tussen huis en school tot een minimum wordt beperkt. Het kind zou dan gemak kelijker leren en zich ontwikkelen wanneer aan die kriteria wordt vol daan. Een goed kontakt, zowel met het kind als de ouders is dan voor Willy Haanstra één van de voor waarden 'waaraan moet worden vol daan. Haanstra wil het vertrouwen va,n het kind winnen en op basis hiervan werken. Wederzijds begrip acht Haanstra stelt aan de hand van enkele voorbeelden dat dit zo zijn manier van werken is. Niet dat dit nu de juiste manier is. „Als je dat zou stellen roest men vast,” meent hij. De mogelijkheid tot diskussie moet altijd open blijven aldus Haanstra. Ten aanzien van de verschillende klassen die een lagere school telt is Haanstra van mening dat het onder wijs gen samenspel moet, zijn, een samenspel tussen de verschillende leerkrachten, maar ook een samen spel met de ouders die er recht op hebben te weten wat er met hun kinderen gebeurt. Vandaar de klas- se-avonden die men op de openbare lagere school te Bolsward houdt en waar de ouders uitleg wordt gedaan van hetgeen de kinderen wordt bij gebracht. „Daar hebben de ouders recht op. Het hoe en waarom is belangrijk. Dat staat centraal. Nog maals ik ben niet belangrijk. Het gaat om het kind.” Door bruggetje gezakt. Het af gelopen weekeinde zijn enkele le den van de gereformeerde jeugd- klub uit Bolsward in Bakkeveen door een houten draaibruggetje gezakt. Het bruggetje loopt over de Drachtster Compagnonsvaart. Het draaigedeelte van de brug bezweek toen enkele kinderen er tijdens een avondwandeling over liepen. Enke le van de kinderen vielen in ’t water, doch geen van hen heeft nadelige gevolgen ondervonden van het nat te avontuur. Intussen zijn lampen en hekken bij het bewuste brug getje aangebracht. Het bruggetje is waarschijnlijk bezweken doordat een pijler van de brug door de stroming recentelijk is aangetast. Speelgoed gevraagd. Vannu heeft dringend speelgoed nodig in verband met de opvang van kinde ren van moeders die deelnemen aan de Vannu-£utsussen. Degene die in het bezit is van speelgoed en dit niet meer gebruikt, kan het nu op een nuttige manier kwijt. Als u een telefoontje pleegt (05157- 3231) wordt het speelgoed bij u afgehaald. - In de „Foeke” te Hindeloopen voert het kabaretgezelschap Samar zaterdag 17 maart Smots mei bon ken op. De toegangsprijs bedraagt zes gulden terwijl de kabaretavond om half negen aan vangt.- Iedere donderdagmorgen nemen de pupillen van Willy het Bolswards Nieuwsblad mee naar school. Zo kan het gebeuren dat er over Vannu wordt gesproken en/of over drank en drugs. Opzet van een en ander is dat het kind praat over dingen die tast baar zijn of liever over dingen praat waarover weet dat hij praat. Het kind geeft zijn visie op de mogelijke bouw van een nieuw Vannu in de Kerkstraat, terwijl een ander kind melding maakt van de achtergronden PHILIPS STEREO COMBINATIE 6987 Tuner-versterker 2x40 W, platenspeler en cassette-recorder. Vijf voorkeurtoetsen. Iets moois! Deze week van 2095,- voor J ZUU Makkum, tel. 05158-1241 Bolsward, tel. 05157-2614 Franeker, tel. 05170-2378 Harlingen, tel. 05178-2595 Met betrekking tot de schoolkeuze na het lager onderijs meent Haanstra dat het aan de ouders is welk soort onderwijs dient te worden gevolgd. „De ouders moeten uitmaken welk onderwijs het kind gaat volgen. Ik geef advies," zo zegt Willy Haanstra. Hij zou zich bijvoorbeeld dan ook kunnen ergeren aan kollega’s die zouden zeggen: „Die en die moeten maar naar de ambachtschool want hij is maar de zoon van een buschauffeur" of iets dergelijks. Het gaat om het geluk van het kind. onderwijs één stuk onderwijs. Toch ziet Haanstra problemen. Hij denkt dat er onderwijzend personeel is dat niet op deze situatie ingespeeld, zich niet voldoende op de hoogte heeft gehouden van de evaluatie van het onderwijs. Echtgenote Babs die haar ega zo af en toe bijspringt denkt niet zozeer dat de oudere leerkrachten bij het invoeren van het nieuwe systeem door de mand zullen vallen. Ze is ervan overtuigd* dat dit van hij van grote importantie omdat zoiets kan uitmonden in zelfwerkzaamheid. En dat is nu juist wat hij wil. Tijdens de periode van het voortgezet onder wijs moet het kind dat ook opbrengen. Haanstra probeert het kind hierbij met name in het laatste schooljaar op voor te bereiden. i «S '-’ 4. A j 4 A E

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 7