Gabe SKroar it hjit is” „It izer moat smeid wurde as Toch nog scorebord in sporthal? mannen mode gaat. Tilbury als het om Burgemeester Mulder opende bedrijfsgebouw Van den Berg BONDSSPAARBANK BOLSWARD bij technisch buro Harsta snel geblust :jiiiiiiiiiiii li^ „Brand” Tilbury GASTEN Cantate in Martini iiillllllllllllllllIIIIIIIIIIIW Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten Van der Weerd b.v. GROEISPAARDEWIJZEN AAN TOONDER nominaal f 1000,- 5% 15% na twee jaar inwisselbaar Na 5 jaar ontvangt u f 1520,60 SSvcj.Werf STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel VRIJDAG 16 MAART 1979 118e JAARGANG Nr. 21 '9 UIT DE STATENZAAL Initiatiefvoorstel Ingekomen stukken Ontwikkelingshulp Radio Fryslan Nieuw Provinciehuis? Forse bedragen BOLSWARD - Gezeten op, uit 1951 daterende, „Deutz’-tractor werd afgelopen dinsdagmiddag het nieuwe onderkomen van het landbouwmechanisatiebe- drijf van de gebroeders Van der Berg uit Bolsward door burgemeester Johan M. A. Mulder officieel geopend. Het gebouw op het Industriepark, waarin voorheen „De Brug" was gevestigd, heeft een oppervlakte van 2000 vierkante meter. Voorts heeft men de beschikking over zo’n 6000 vierkante meter onbebouwd terrein. Binnen zes minuten na de melding was de Bolswarder brandweer op de plaats van de „brand". Het betrof hier een oefening. Toch trok de „brand” flink publiek. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag klanten nu beter bereikbaar. Bij Van den Berg werken 15 mensen. In 1850 werd in Blauwhuis door Van den Berg een dorpssmederij ge opend. Langzamerhand begonnen de Van den Bergs met de verkoop van technische installaties en later met tractoren. In 1958 verhuisde het bedrijf naar Bolsward, waar men een tijdelijk onderkomen kreeg aange boden in de voormalige openbare lagere school in de Kerkstraat. In december van het vorig jaar vestigde men zich op het Industriepark. Het gebouw is grotendeels door eigen mensen vertimmerd en geschilderd. Mevr. De Graaff vroeg hoe ver het college was gevorderd met de reeds eerder voorgenomen ontwikkelingshulp. Ged. Spiekhout antwoordde, dat de start wat moeilijk is. Er zijn al heel wat contacten geweest met diverse departe menten, maar het is moeilijk een geschikt projekt te vinden. Hij hoopte in de meimaand meer te kunnen zeggen. Radio Fryslan heeft in de barre winterse dagen zijn waarde bewezen. Een aktie- komité vraagt meer zendtijd. De geza menlijke statenfrakties hebben dien aangaande ook een positief standpunt ingenomen. De heer Singelsma wilde de hele zaak van de Friese radio nog eens in de desbetreffende statencommissie. Ge deputeerde Mulder voelde hier wel voor, maar dan niet direkt, het had in zijn ogen nu niet de hoogste prioriteit. Het volgend jaar misschien, hetgeen hem deed uit roepen: Men moat it izer smeije as it hjit is! JONGEMASTRAAT 13 TEGENOVER HET STADHUIS hude’s passie-cantate „Fürwahr, er trug unsere Krankheit” voor koor en orkest. Voorts worden koralen uit de passies van Joh. Seb. Bach ten gehore gebracht. Vooraf is er orgelspel door de heer Houtman die als cantor deze uitvoering leidt. De uitvoering begint zondagmid dag kwart voor drie precies en is gratis toegankelijk. BOLSWARD - Zondag 18 maart a.s. is er in de Martinikerk te Bolsward weer cantate. Deze uitvoering van kerkmuziek wordt verzorgd door de Martini Cantorij, de Jeugd Cantorij met medewerking van leden van het Fries kamerorkest en de baszanger Cees Kamstra. De orgels worden bespeeld door de heren Ad. Houtman en A. Kalkman. Het programma vermeldt o.a.: werken voor de passietijd, w.o. Djetrich Buxte- Het werd een heet hangijzer, om niet te zeggen ook een muis met een staart. Opnieuw moest er een schorsing volgen. Gedeputeerde Staten hielden zich afzij dig en lieten de staten maar praten om niet te zeggen sputteren. Hoewel, de werkgroep had zich zeer beijverd. „Nooit een intitiatiefvoorstel,” klaagde burge meester De Haan van Harlingen, en nu is het zover en nu komen we niet eens op de beeldbuis!” Op drukke vergaderingen met veel toeloop van ’t publiek is er altijd een gesloten TV-circuit, maar dat had den ged. staten ditmaal blijkbaar niet nodig gevonden. Zodoende. Er kwamen tenslotte twee amendementen. Beide werden door de commisie overgenomen. De verstrekkende was wel dat de beslui ten tot verdeling van het fonds niet „ter kennisbrenging” in de commissie zal komen, maar „ter beoordeling” aan de commissie zullen worden „voorgelegd”. Hoewel hiermede een stuk bevoegdheid aan de ged. staten wordt ontnomen, reageerde men van die kant niet of nauwelijks. BOLSWARD - Ondanks het feit dat het merendeel van de Bolswarder gemeenteraad geen scorebord (met reclame) in de sporthal De Middelzee wil hebben prijkte afgelopen dinsdagavond tijdens de onderlinge zaalvoet- balcompetitie van de plaatselijke horecabedrijven in de kantine van de hal toch een groot „scorebord". Omdat de weigering van het „Kingma s-Bank- Scorebord” een duidelijke politieke zaak is geworden leek het de organisatoren van de zaalvoetbalcompetitie aardig dit met behulp van een aktueel bord aan het publiek te tonen. Het, met de heren De Haas en Mulder voorstellende scorebord, is evenals het omstreden bord van Kingma’s Bank inmiddels verwijderd. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Het provinciehuis - historisch gebouw met alle voor- en nadelen van dien - moet worden uitgebreid. Trouwens dat deed het huis van de provincie al sedert jaren, zij het stukje bij beetje. Dan een pandje hier, dan een belendend perceel daar. Nu zou er dan een grote beurt worden gegeven door aantrekken van een groot gedeelte van de Twibaksmarkt. De sta tenleden waren n.l. merendeels gehecht aan hun vertrouwde omgeving. Er bleken echter opstakels van de kant van mo numentenzorg, die beplaalde gevels niet wilde veranderd zien. Hangende deze zaak, waarbij overigens wel groen licht schijnt te zijn gegeven, willen g.s. „it wisse foar it ünwisse” een bepaald gedeelte grond in het plan Huizum- Sixma claimen voor eventuele nieuw bouw. Als voorzorg dus. Maar men moet voor deze optie wel 5% rente per jaar betalen van de koopsom ad 7 miljoen en dat is per jaar toch maar eventjes f 350.000,— hetgeen weggegooid geld betekent, wanneer de nieuwbouwplan- nen niet doorgaan. Een dure „grap” van de langzaam draaiende ambtelijke mo lens. Maar het gaat dus niet door! Wie mocht denken dat dit een zacht eitje was, had misgeraden. Wat waren die natuurwetenschappelijke gronden, zo werd gevraagd. De flora en de fauna. Uniek omdat er een bepaald soort muizen voorkomt. Deze muizen kregen een staart tot in de statenzaal toe. Er volgde onenigheid, er volgde zelfs een schorsing. Ook wilde men weten wat er te zijner tijd gaat gebeuren als de polder toch nodig is voor recreatie en deze is verkocht aan het Fryske Gea. Die houdt misschien meer van muizen, dan van recreanten. Al met al resulteerde het in het aanhouden van het voorstel tot later, m.a.w. de staartjes van de lieve diertjes worden nog veel langer recreatievaart. maar dat hangt nog. De commissie Ruimtelijke ordening en re creatie is voor aankoop, zodat g.s. voor stellen het genoemde bedrag te subsi diëren als zijnde de helft van het aankoopbedrag groot f 650.000,— Komen meestal de voorstellen van het college van g.s. ditmaal was er ook een initiatiefvoorstel van de statencommissie Maatschappelijk werk en Volksgezond heid. Dit voorstel beoogt een provinciaal fonds te stichten, waaruit voor de jaren 1979 - 1981 subsidies kunnen worden verstrekt ten behoeve van de stichting van kleine accommodaties op maat op maatschappelijk, sociaal-cultureel en so- ciaal-hygiënisch terrein, inclusief sport. Ged. Staten zouden hieruit na overleg met de commissie bepaalde projecten kunnen ondersteunen. De omvang van het fonds wil men bepalen op ƒ2 miljoen. Men moat der altyd om tinke, as men foar in strjitte of foar in steech stiet. Zeer tevreden toonde zich de brand weercommandant over het verloop van deze oefening. Om vijf over zeven waren de alarmbellen bij de brandweermensen overgegaan. Precies zes minuten later was men op de plaats des onheils. Binnen twintig minuten was de zaak geklaard en ging men naar de kazerne op de Kampen terug. Hier volgde een na bespreking. „We hebben in Bolsward graag grote bedrijven,” zo zei de heer Mulder in zijn toespraak na de opening. „Maar ook de kleinere bedrijven hebben grote waarde." Burgemeester Mulder noemde het een goede zaak, dat Van den Berg de zaak in Blauwhuis ook in stand houdt. In dit dorp heeft men een smederij/garage waarin twee mensen werkzaam zijn. „Bolsward heeft geen behoefte om het platteland leeg te zuigen,” zei hij. De groei van deze zaak was volgens de heer Mulder „weinig spectaculair te noemen, als men rekent vanaf 1850. Maar wel gezond, gedegen en zeker. Bedrijven als deze, zijn de blijvers, dat is in het verleden wel gebleken.” „We zijn in Bolsward blij met dit bedrijf. Een familiebedrijf met een eigen sfeer,” zo besloot burgemeester Mulder. De heer Jan van den Berg, die namens de direktie het woord voerde, sprak van een flinke verbetering. Het tijdelijk onder komen in de Kerkstraat was te klein geworden. Het complex waar men nu de beschikking over heeft, is viermaal zo groot en bestaat uit een grote werkplaats, een magazijn, een showroom en kanto ren. Bovendien is de zaak voor de Burgemeester Mulder opende dinsdagmiddag de nieuwe zaak van het landbouwmechanisatiebedrijf Van den Berg op het Industriepark. Hij deed dit door met een tractor uit 1951 over het terrein enkele rondjes te maken. BOLSWARD - Woensdagavond da verden drie brandweerwagens door de binnenstad van Bolsward. Bij het technisch buro Harsta en Zn. aan de Appelmarkt werden in ijltempo de slangen uitgelegd en gingen enkele spuitgasten, compleet met zuurstof maskers en bijlen bij het elektrobe- drijf naar binnen. Op de bovenver dieping was brand uitgebroken. Ge lukkig viel alles mee, want het betrof hier een oefening. Het gaat bij de provincie toch al om forse bedragen. Dit blijkt wel uit de volgende willekéurige voorbeelden van begrotings wijzigingen. De volgende verhogingen of nieuwe posten werden opgevoerd, door ons gemakshalve afgerond op bedragen van duizend gulden: In de kapitaaldienst: Onderzoek gemeentelijke herindeling f 1222.000,aanloopcrediet uitbrei ding provinciehuis f 422.000,verbete ring waterafvoer .Zuid Oosthoek 290.000,verdiepen Prinses Mar- grietkanaal f 2.692.000,— verbetering 1 vaarweg Heerenveen 5.670.000,— ver vanging Klaarkampsterbrug 1.616.000,zuiveringsinstallaties f 405.000,aanleg provinciale secun daire wegen f 99.621.000,— bevordering bloembollenteelt f 18.000,uitbrei ding Fries Museumcomplex 217.000,enz. enz. De nieuwe posten of verhogingen van de bestaande belopen met elkaar f 109.962.000,maar ge lukkig staat hiertegenover een verlaging van 80.371.000,—. als overboeking van vorig jaar, een lekker appeltje vóór de dorst, die dit en veel andere zaken mogelijk maakte. De. lijst was wel eens langer. Er werd subsidie gevraagd voor het maatschap pelijk werk in ziekenhuizen en bedrijven, de stichting Zuiderzeespoorlijn betreur de het ontbreken van de lijn in alternatief 2 en de projectgroep wereldkinderen vroeg geldelijke steun. Tenslotte maakte de CBD zich zorgen over de ernstige moeilijkheden inzake het Friese biblio theekwerk veroorzaakt door de perso neelsformatie. Al deze stukken moeten volgens g.s. eerst nader worden behan deld in commissies of overlegorganen en komen later nader aan de orde. Jan Durkszpolder: muis met staartje Ruim een jaar geleden besloten de staten jaarlijks 250.000,uit te trekken voor de aankoop van natuurterreinen door het Fryske Gea. Hiertoe werd dan een driejarenplan gemaakt. De laatste tijd is het oog daarbij vooral gericht op de Oude Venen dan met name de Jan Durkszpoler, waar echter een bedrag mee gemoeid is van 325.000,—. Eerst waren er met de polder heel andere plannen. Men wilde die onder water zetten en het watersportgebied ermee uitbreiden. CRM had bezwaar en stak er op natuur wetenschappelijke gronden een stokje voor. Er is ook nog wel gedacht hier een scheiding te maken tussen beroeps- en De statenagenda telde woensdag eigenlijk maar drie volwaardige punten. Eén ervan werd meteen al door de voorzitter afgevoerd, n.l. de optie op een stuk bouwterrein voor de eventuele vestiging van een nieuw provinciehuis, een tweede punt werd na langdurig beraad aangehouden, n.l. de aankoop van de Jan Durksz-polder, waardoor de daar gesignaleerde muisjes een flinke staart krijgen. Ook het laatste punt, als betrekkelijk novum, een intiatiefvoorstel van de statencommissie, kreeg een staart van schorsingen en amendemen ten. Overigens had deze korte vergadering, die toch nog uitliep tot over het moment, dat de gebruikelijke snert al stond te dampen, een paar vermeldenswaardige facetten in het persoonlijke vlak. Zoals te doen gebruikelijk was er ook nu weer aandacht voor de menselijke omstandigheden, het wel en wee, dat de persoon raakt. Het bloemstukje dat eerst de tafel in de raadzaal sierde ging ditmaal naar mevr. Anna Runia die langer dan 25 jaar de inwendige mens van de statenleden heeft verzorgd en nu met pensioen gaat. Speciaal welkom kreeg het nieuwe statenlid E. J. Gaarlandt van Delfstrahuizen, in de PvdA-fraktie opvolger van de heer Sjoerdsma: een punt dat was vergeten op de agenda te plaatsen, welke omissie terecht door mevr. De Graaff als presidente van de commissie tot onderzoek, werd gesignaleerd. Behalve het wel was er ook nu het wee. Staande herdacht de vergadering, de goed gevulde publieke tribune incluis, de gevoelvolle gedachtenisrede, die de voorzitter, commissaris Mr. Hedzer Rijpstra hield ter gelegenheid van het j.l. overlijden van het oud-statenlid Alle de Vries (76 jr.). f W J SF» laL KW i' MANNEN MODE Technisch installatiebedrijf Havenweg 7 - Harlingen Tel. 05178 - 6041 Makkum, Bolsward^^^^^^B Franeker Tilbury k, RikstraatB Bolsward ós hjoed to sizzen Hwat hat Bolswards Nieuwsblad F X

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1