m Gahe SKroap Bewoners zeer tevreden over renovatie in Plan Zuid Renovatieplannen door akties stroomversnelling gekomen Marinus de boer vindt Frieslands eerste kievitsei Eerdmans assurantiën Sanitair? installaties i I» Friesland Bank Rabobank C9 It E3 MAKELAARDIJ BOLSWARD BV i.o. ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Mededeling betreffende wijziging redaktieteam Messteekpartij na popconcert in Workum Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Van der Weerd b.v. BOLSWARD - „Toen we klaagden over de slechte toestand waarin onze woningen verkeerden kwam dat destijds in de krant. Er wordt nu erg veel gedaan aan de huizen in Zuid, maar ook aan de woningen in oud Bolsward. Het gaat ons als bewoners nu bijzonder „nei it sin,” en dat mag nu ook wel in de krant worden gezet.” Dit zegt mevrouw Helena Baarda-Precher, de bijzonder aktieve secretaresse en tevens woordvoerdster van de huurdersvereniging Zuid. Zij kreeg enige tijd geleden nogal bekendheid door de talrijke akties en protestbijeen- komsten die nodig bleken om de klachten van de bewoners van Zuid kracht bij te zetten. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Bleeker f (Onderhoudt t goed^ voor jaren i It w Uw eigen bank bouwbedrijf g Bleeker bv g Bolsward ALUMINIUM SCHUIFRAMEN EN -DEUREN ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I - - 9 118e. JAARGANG Nr. 22 WOENSDAG 21 MAART 1979 8701 AM .Bolsward p ...llll 1 wi VOOR DE AAN- EN VER KOOP VAN UW WONING Jongemastraat 19 Bolsward Tel. 05157-2381; ’s avonds tel. 05150-14139 S. Heeres De directie BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Men kent er de Friese verhoudingen en is bereid plaatselijke en provinciale belangen te dienen. Floridus Campuslaan 2 tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 us hjoed to sizzen Men moat it pankoek net om in aei bidjerre en in teltsje net om in leagen Broerestraat 13 tel. 05157-3946 g afd.onderhoud 3069 geid en goede raad op maat te leveren van dn* Werf 4M Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! I WITMARSUM - De tienjarige Mari nus de Boer van de Hymert bij Wit marsum heeft zondagmorgen om tien over negen het eerste kievitsei van Friesland in 1979 gevonden. Mari nus vond het eitje in de Oosthemmer- polder bij Witmarsum. Maandag bood Marinus het eitje aan aan de kommissaris van de koningin in Friesland, mr. Hedzer Rijpstra. Marinus de Boer die in de vierde klas van de CVO-school te Burgwerd zit had afgelopen zaterdag in de „fyf- tjinde iene” van veehouder Johannes Bos reeds een nestje gevonden. Toen hij zondagmorgen het land nog eens introk bleek in hetzelfde nestje een eitje te liggen. Freddie Hoekstra liep tijdens de scher mutseling een steekwond op ter hoogte van de mild. Daarnaast ontving hij ver schillende trappen tegen zijn hoofd en in de buik. De 16-jarige Hoekstra werd overgebracht naar het St. Anthonyzie- kenhuis in Sneek waar een hersenschud ding werd gekonstateerd en een bescha diging aan de milt. Tengevolge van veel bloedverlies heeft hij nog geruime tijd op de „intensive care” gelegen. De heren J. M. en B. S. zijn in verzekering gesteld. De ene geniet onderdak van rijkswege in Koudum en de andere in Workum. Mevrouw Helena Baarda-Precher (secretaresse huurdersvereniging Zuid) en de heer Rinse Stellingwerf (hoofd technische dienst van de Woningstichting Bols ward) zijn van mening dat de akties die in het verleden door de huurdersvereniging Zuid zijn gevoerd hebben bijgedragen tot de vlottere realisatie van de renovatieplannen. De tienjarige Marinus de Boer bood zijn zondag gevonden kievitsei eergisteren aan aan de Kommissaris der Koningin van de provincie Friesland, mr. Hedzer Rijpstra. Op de foto van links naar rechts mevrouw Erna Rijpstra-Knook, de heer Sjoerd de Boer, Marinus de Boer, mevr. Maria de Boer-Comoth en de heer Hedzer Rijpstra. Vader Sjoerd kon maar moeilijk geloven dat zijn zoon een eitje had gevonden want Marinus is in tegenstelling tot zijn vader niet een „echte” eierzoeker. Om het kievitsei op zijn echtheid te testen werd de hulp ingeroepen van de wachtmeesters I. Jaarsma en Hellinga van de Rijkspolitie van de gemeente Wonseradeel die het eitje in een bakje water dompelden en konstateerden dat het echt was. Marinus ontving uit handen van de kommissaris der koningin de Sulveren Ljip. Dit kleinood wordt ieder jaar beschikbaar gesteld door de Leeu warder Courant. Vorig jaar werd het eerste kievitsei op 14 maart gevonden, die eer viel toen aan een Bolswarder ten deel. Baarda: „Het is niet goed, steeds als kemphanen tegenover elkaar te staan, als je met elkaar iets doet, bereik je beslist meer.” Een tastbaar voorbeeld van dit goede onderlinge overleg mag blijken uit het feit, dat de vergaderingen van de huurdersvereniging Zuid de laatste tijd opvallend slecht worden bezocht. „Da’s een goed teken,” konkludeert mevrouw Baarda. „Er zijn geen klachten meer. De bewoners van Zuid zijn tevreden.” heden van deze voormalige Patri monium woningen hebben 1 miljoen gulden gekost. Voorts zijn onlangs dertien woningen in de Schelte a Bolswertstraat weer door de bewo ners in gebruik genomen. De reno- vatiekosten bedroegen hier f 650.000,Na een gesprek met de bewoners is men enige tijd geleden in de Pater Brugmanstraat begonnen met één woning te renoveren. Deze proefwoning is, zo vernamen wij, bijna klaar. Het gaat hier om het pand Pater Brugmanstraat nummer 2. In de maand mei worden de buurt bewoners in de gelegenheid gesteld deze woning te bekijken. Men hoopt na de bouwvakantie de'vergunningen van het Rijk te krijgen om dan de rest van de woningen te kunnen ver nieuwen. Het gaat hier om 33 wo ningen in de Pater Brugmanstraat, de Pieter Coopmanssfraat, de Park straat en enkele woningen in de Hid Herostraat. Een en ander vergt een investering van 2 miljoen gulden. Ww» E- S. DE JONG Drukke werkzaamheden op ander terrein hebben onze medewerker, de heer E. S. de Jong er toe genoopt ontheffing te vragen van zijn funktie als hoofredakteur van ons blad. Ruim dertig jaar, n.l. sedert 1 febru ari 1947 heeft de heer De Jong zich belast met de redaktie van het Bols- wards Nieuwsblad, tot voor enige jaren alléén, later met de heer Piet Prins als naaste medewerker en sedert kort met de heer Jouke Geertsma als derde man in het team. In de loop van deze jaren heeft de heer De Jong talrijke initiatieven ontplooid en het blad een eigen gezicht weten te geven. Zijn rubrie ken als „Bolswarder ommetjes,” „Van de Friese Vredehoven.”„Gou den en zilveren filmpjes" enz. von den vele trouwe lezers. Rubriekjes als „Gabe Skroar” en „Hark en Sjoch,” kunstkritieken enz. droegen zijn stempel. Meermalen schreef hij ook zelf de (friese) feuilletons. De dagelijkse leiding van het blad is redaktioneel vanaf heden opgedra gen aan de heer Piet Prins. Voor de heer De Jong betekent het geen definitief afscheid. Hij blijft als adviseur aan ons bedrijf verbonden en op free lance basis blijft hij nog enkele „eigen” rubrieken verzorgen zoals „Fan stêd en lan”, „Uit de Statenzaal” enz. Op dinsdag en donderdag is hij als regel op de zaak, waar hij zijn eigen „smuk” privékantoortje houdt, wel aanwe zig. Voor zaken, enkel de redaktie betreffende, is hij echter niet meer verantwoordelijk en aanspreekbaar, maar wende men zich voortaan tot de beide andere heren van het redactieteam, die telefonisch bereik baar zijnop no 05157 - 2044 toestel 5. WORKUM „As jim fjochtsje wolle, kom dan mar mei nei buten,” zei de 16-jarige Freddie Hoekstra afgelo pen zaterdagavond tegen twee 24- jarige inwoners van Hindeloopen. Deze woorden werden omstreeks half twee geuit in de Klameare te Workum, waar de dizzy Men’s Band een konsert gaf. Verder dan de hal bij de toiletten kwam het strijdlus tige drietal echter niet. Deze enorme renouatie-projekten worden uitgevoerd door de Woningstichting Bols ward met behulp van R/ijkssubsidie. Een eventueel exploitatietekort, zo zei ons de heer Rinse Stellingwerf, hoofd technische dienst van de Woningstichting Bolsward, zal door de woningstichting moeten wor den aangevuld. De projekten, de grootste die ooit in de Hanzesad werden uitge voerd, vinden plaats in een tijdsbestek van drie a vier jaar. De heer Stellingwerf is, met mevrouw Baarda van mening dat de akties die in het verleden door de huurdersver eniging zijn gevoerd hebben gehol pen. „We waren al jaren van plan,” zo zei de heer Stellingwerf, „om de woningen hier te renoveren. Door de akties is alles in een soort stroomver snelling gekomen. Het Rijk en de gemeente begonnen vlotter te hande len. Gesteld kan worden, dat de huurdersvereniging door de akties de Woningstichting geholpen heeft haar plannen op kortere termijn te rea liseren.” Volgens de heer Stellingwerf is er op het ogenblik een goed en regelmatig kontakt met de vereniging. Mevrouw Baarda-Precher zit in de kontakt- commissie van de Woningstichting en zodoende kan er regelmatig rugge spraak worden gehouden. Mevrouw Nog nooit is er in Bolsward op een zo grote schaal gerenoveerd. De veertig woningen in Plan Noord zijn onlangs gereedgekomen. De kosten bedroe gen hier acht ton. Ook zijn de woningen, 52 in getal, in de Michiel Elgermsastraat, de Florencestraat, de Hid Herostraat en de Pater Brug- manstraat voor een deel gereno veerd. De vernieu wings werkzaam-r •Hwat haf Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 - Redaktie na 18 uur 4661 Technisch installatiebedrijf Havenweg 7 - Harlingen Tel. 05178 - 6041 Makkum, Bolsward^^^^^^^ Franeker „Het voeren van die akties is goed geweest,” konkludeert mevrouw Baarde nu. „Er wordt thans op diverse plaatsen prachtig gereno veerd. De bewoners zijn zeer tevre den; en je kunt nu Zien dat men ook weer de moed krijgt de tuintjes om de woningen heen te onderhouden.” Mevrouw Baarda juicht de komst van de jongerenflat in de Claas Baard- straat toe; ondanks het feit dat ze „nu niet direkt kapot” is van een flatgebouw. „Toch is het een goede oplossing. De studenten kunnen nu hierin terecht en de woningen in Zuid kunnen weer worden gebruikt voor gezinnen. Voor de buurt is dat toch wel een vooruitgang.” Bolswards Nieuwsblad 1 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1