Gaheskpoap Arian Draaisma’s draaimolen te zien op Mallemolenfeest Grootscheepse alarm oefening Kollege Bolsward: Vannu in Kerkstraat blijft de beste oplossing mannen mode gaat. Tilbury als het om i Tilbury l i'.ïiijji lz LAt SST AA illllllllllll Tal van bomen geplant tijdens nationale boomfeestdag Centrale verwarming in woning, industrie en agrarisch bedrijf Van der Weerd b.v. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hetinaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel SSv.d.werf BOLSWARD - Maar liefst anderhalf jaar heeft de 55-jarige heer Arian Draaisma aan ’t pronkstuk van zijn kermisverzameling gewerkt. Een enorme, twee meter in doorsnee metende beweegbare draaimolen is het resultaat van zijn noeste arbeid. „Dit is mijn trots,” zegt Draaisma, als hij ons het draaiende gevaarte toont. De molen is met prachtige kleuren beschilderd. Het werkstuk is van lichtjes voorzien en werkt op een elektromotor. Voor het eerst zal de draaimolen van Draaisma te zien zijn op het Mallemolenfeest, dat gehouden zal worden op 30 april in de Leeuwarder Frieslandhal. -Xi9 cstf 79 ^11 r I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I i 1 'f t F Af- SW jHSB BI j.- 118e JAARGANG Nr. 23 VRIJDAG 23 MAART 1979 ..llll Tiwat hat Een „gewonde” wordt van de bovenverdieping per brancard neergelaten, om in eerste instantie naar het „gewondennest” te worden vervoerd. MANNEN Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 In de schuur heeft de heer Arian Draaisma zijn enorme draaimolen gemaakt. „Een prachtige hobby” zegt hij zelf. „Ze mogen me nog wel honderd jaar geven; dan zou ik nog tijd te kort komen.” Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Na afloop, zo tegen half negen, werd een resumerend gesprek gehouden in het hotel van de familie Waterlander in Zurich. De heer Scharrenberg prees het initiatief om zo’n grootse oefening op te zetten in een betrekkelijk klein dorp van de gemeente Wonseradeel. Hij had hier voor alle lof. Namens de EHBO sprak mevrouw Huitema uit Sneek, die de werkwijze van de EHBO-ers nader toe lichtte. De leiding en de verantwoorde lijkheid bij het „rampgebeuren” berustte bij de heer Piet S. Venema uit Makkum, die behalve gemeentelijk brandweercom mandant ook hoofd is van de GZB in Wonseradeel. De gemeenteraad wordt voorgesteld een krediet van f 25.000,- beschik baar te stellen voor het ontwikkelen van de plannen en zodra deze ont werpen gereed zijn te besluiten, de voor de bouw benodigde kredieten beschikbaar te stellen en het gebouw aan VANNU te verhuren, alsmede aan VANNU een verhoogde subsidie te verstrekken om de huur en de exploitatie van het te bouwen cultu reel centrum mogelijk te maken. Technisch installatiebedrijf Havenweg 7 - Harlingen Tel. 05178 - 6041 A Makkum, Bolsward Franeker w tilbury "var Bolswards Nieuwsblad straat 6 Bolsward De heer Venema was bijzonder tevreden over het verloop van de rampoefening. Hij stelde dat wanneer zich ooit eens een dergelijke ramp mocht voordoen, dat dit dan ook de werkwijze is. Daarom is zo’n oefening ook van groot belang. In alle gevallen zal een brandweer het eerste ter plaatse kunnen zijn, het alarmeren van de BB (GZB) vraagt iets meer tijd, maar toch kunnen zij ook binnen een half uur na alarmering ter plaatse zijn. Ook de EHBO heeft bij dergelijke rampen zeer zeker een belangrijke en funktionele taak. Met name in de opvang en het verzorgen van gewonden. De bewoners van de Kerkstraat, die blijkens een gehouden handtekeningen- aktie niet zo ingenomen zijn met de plannen een nieuw centrum in hun straat te bouwen, zullen, zo zeggen B. en W. omtrent de nieuwbouwplannen uiter aard worden ingelicht. Ook kan worden toegezegd dat bij de plannen voorzienin gen worden getroffen ter voorkoming van geluidsoverlast. Bovendien heeft het be stuur van VANNU de intentie haar taak in de toekomst een andere inhoud te geven, waardoor zal worden voor komen dat overlast aan de omwonenden van het centrum zal worden aangedaan. Aans*?ande dinsdag zal tijdens een openbare raadsvergadering over deze „VANNU-zaak” worden gesproken. De gehele oefening was voorbereid door Sies van der Berg en Harm de Boer uit Zurich. Ongeveer honderd hulpverleners kwamen deze avond in aktie bij de rampoefening, waaronder een twintigtal leden van de BB (GZB) in Wonseradeel, zes man van de vaste staf van de BB in Sneek, o.l.v. de heren Scharrenberg en Frankena, 37 man brandweerpersoneel van het korps Wonseradeel en 20 EHBO-ers uit Zurich, Witmarsum en Pingjum. Daarnaast was vanzelfsprekend ook de Rijkspolitie aanwezig. Wat veel mensen niet weten is dat Omke Romke al zo’n 85 jaar mee loopt. „Vroeger liep Kobus de Jong met dit orgel door Bolsward. Daarna verhuisde het orgel naar Amsterdam. Drie-en-twintig jaar geleden heeft men het weer naar Bolsward ge haald,” weet Draaisma te vetellen. Door subsidie zorgt de gemeente ervoor dat Omke Romke in uitste kende konditie blijft. Draaisma houdt van orgelmuziek. „Ja ik doe het voor de muziek, anders liep ik niet met het orgel.” Niet alleen orgelmuziek heeft zijn liefde; alle soorten muziek kunnen hem bekoren. Een enorme geluids installatie in zijn woning aan De Houten 11 vormt daarvan het bewijs. De heer Draaisma beschikt over een enorme platenkollektie. Daar tussen bevinden zich bijzonder oude gram mofoonplaten van onder andere Wil ly Derby, de eerste opname van Walden en Muizelaar enkele „ol dies” van de Ramblers. Onder leiding van de heer Henk Dam (opzichter bij de gemeente Wonseradeel) werd in Lollum door Rixt Bruinsma (11), Otto Akkerman (6) en Bauke Bakker (7) nabij de kleuterschool een boom geplant. Dit was één van de bomen die afgelopen woensdag door de schooljeugd van Lollum in hun dorp werden neergezet. De molen is gemaakt naar een oud model. Het opvallende aan het werkstuk is, behalve de grootte er van, dat alles beweegbaar is. „Ik heb er dan wel anderhalf jaar aan ge werkt, maar ik heb intussentijd ook nog een aantal kleinere modellen gemaakt,” vertelt de heer Draaisma. In totaal knutselde de geboren en getogen Bolswarder negen draai orgels en een drietal molens in elkaar. Al vanaf zijn veertiende jaar is het bouwen van dergelijke kermis- attrakties Draaisma’s grote liefheb berij. Op diverse tentoonstellingen in en buiten Bolsward heeft hij zijn werk getoond. De miniatuurorgels vormen niet de enige hobby van Arian Draaisma. Zoals bekend is hij de grote man achter het Bolswarder stadsorgel Om ke Romke. Toen het stadsorgel, nu zo’n 23 jaar geleden, na een jarenlang verblijf in Amsterdam, weer in de Hanzestad kwam, bood Draaisma aan het orgel onder zijn hoede te nemen. En dat doet hij nog. Iedere vrijdag avond rijdt Draaisma met Omke Romke door de binnenstad. Hij wordt met zijn werk als orgelman ter zijde gestaan door de heren Bennie Eekma, Willem van der Hoek en Gurben van Brug. „Ja ik oefen deze hobby al jaren uit. Vroeger was het meer prutsen. Door de jaren doe je meer ervaring op en gaat het beter.” Werktekeningen heeft Draaisma niet nodig. „Ik ga een paar keer naar de kermis en maak foto’s. Thuis werk ik het uit. Ik bouw de draaimolens niet precies na. Er komt ook een stuk eigen fantasie bij kijken.” De meeste werkstukken zijn in de loop der jaren verkocht. „Het is niet winst gevend hoor; het blijft gewoon een hobby.” ZURICH - Een grootscheepse alarmoefening vond maandagavond omstreeks zeven uur plaats in het dorpje Zurich, in de voormalige kippen-conservenfabriek zou zich een ontploffing hebben voor gedaan, gevolgd door brand. De drie gemeentelijke brandweerkorp sen uit Makkum, Parrega en Witmarsum werden naar het „rampge bied” gedirigeerd, evenals de BB of eigenlijk moet men spreken van de GZB (gemeentelijke zelfbescherming) en een twintigtal EHBO-ers uit de plaatsen Zurich, Witmarsum en Pingjum. In de fabriek bleken zich 13 min of meer zwaar gewonden te bevinden. Door de ontploffing was de elektriciteit uitgevallen en gingen leden van de brandweer van Makkum en Witmarsum - van ieder korps twee man met perslucht maskers en zaklantaarns - het rampgebied binnen om de gewonden op te zoeken. Na de lokalisatie werden de gewonden door de BB-ers uit de fabriek gehaald, nadat de BB voor een lichtaggregaat had gezorgd, hetgeen het opsporen van de gewonden bevorderde. Nadat eerste hulp was verleend, werden de slachtoffers afgevoerd naar het „gewondennest” aan de overkant van de fabriek, waar voor eventueel vervoer naar ziekenhuizen werd gezorgd. Regelmatig is dit viertal in de brand weerkazerne te vinden, waar het stads orgel in stalling staat. De muziekboeken worden door Draaisma zelf gemaakt. Het repertoire bestaat uit evergreens. „Vroe ger maakte ik weleens de muziek van de tophits die je voor de radio hoort. Tegenwoordig doen we dat niet meer. Het is vaak zo dat die liedjes na enkele weken al weer uit de mode zijn. Nee, de gewone nummers, die doen het altijd goed bij het publiek.” De muziekboeken worden nooit, ook al zijn ze meer dan twintig jaar oud weggegooid. „Weggooien? Ben je gek. die boeken zijn goud waard.” Ongeveer 27 jaar werkte de heer Draaisma bij de J.A.B. in Bolsward, waarvan zo'n 20 jaar als chef. In no vember ’77 moest hij noodgedwongen van werkkring veranderen. Na enige tijd vond hij die in de Bolswarder Sporthal, waar hij naast de heer Appie Roorda als beheerder werd benoemd. „Ik heb tussen die twee banen zo’n drie maanden in de w.w. gezeten, als ik toen mijn hobby’s niet had gehad was ik stapelgek geworden geloof ik. Ze mogen me nu nog wel 100 jaar geven, dan kom ik nog tijd te kort.” LOLLUM - Onder het toeziend oog van mensen van de gemeentelijke plantsoenendiensten werden afgelo pen woensdag op tal van plaatsen in Nederland duizenden jonge bomen geplant. Zo ook in het dorpje Lollum waar de kinderen van de Christelijke Nationale School en de plaatselijke kleuterschool „It Beukerhonk” 6 lin den, 26 populieren en 6 wilgen in de grond plaatsten. Gewapend met een schop werden in Lollum op diverse plaatsen door de schooljeugd de boompjes geplant. us hjoed to sizzen Men sjocht de dümny’s net fierder as oan de mil ta. Vierhonderd kinderen namen in Bols ward aan deze boomfeestdag deel. In Workum waren dat er 75 schoolkinderen. Hier werden bomen en struiken neerge zet op de singel nabij het sportcomplex „De Rolpeal”. In de gemeente Hinde- loopen werd door het gebrek aan plant- objecten niet geplant. Niettemin werd er in Hielpen aandacht geschonken aan de boomfeestdag, door middel van voorlich ting die door de leerkrachten op school werd gegeven. BOLSWARD - Het kollege van Bols- Plaats in de Kerkstraat.” ward blijft, ondanks de protesten van de buurtbewoners, van mening dat de bouw van een nieuw sociaal- cultureel jongerencentrum in de Kerkstraat de beste, zo niet de enige oplossing, is. „Het is ons niet moge lijk geweest,” zo zegt het kollege, „een andere vestigingsplaats voor VANNU aan te wijzen, dan de in overleg met het bestuur gekozen 7 s j l J f 17/ iw ”.'31 SACKS-'N -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1