wut tLuMtff Kosten nieuw dagverblijf gehandicapten in Bolsward belopen drie miljoen gulden Alleen Rijksgebouwendienst moet plan nog goedkeuren Eerdmans assurantiën Christelijke en Openbare Scholen onder één dak I 1. Lucht-verhitters Rabobank C3 Mevrouw Zaagemans sloeg eerste paal MAKELAARDIJ BOLSWARD BV i.o. ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Boerderij in de as gelegd in Blauwhuis Twee rijverboden in Koudum Dader steekpartij Workum bekent nog niet Snelheidskontrole Rijkspolitie Wonseradeel Oranje brengt tweede Elpee op de markt UITGEWASSEN GRINTTEGELS Nieuwe bestemming voor oud VAN NU Van der Weerd b.v. Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 2 VOOR DE AAN- EN VER KOOP VAN UW WONING I ■■111111111111111111111111111111 Wij zijn gespecialiseerd in: agrarische bedrijfsgebouwen industriehallen Warme lucht gordijnen Heeft u interesse, neemt u dan even kontakt met ons op: tel. 05158-1625; 's avonds 05158-1246 of 05188-531 Technisch installatiebedrijf BOUWBEDRIJF JONGEMA MAKKUM B.V. WOENSDAG ‘28 MAART 1979 118e JAARGANG Nr. 24 tel. 05150-14139 S. Heeres ..iiil diverse maten en kleuren Jongemastraat 19 Bolsward Tel. 05157-2381; ’s avonds BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! Bovenstaande opname toont de maquette van het nieuw te bouwen dagverblijf dat zal worden gesitueerd nabij het Suvelleantsje (op de voorgrond) en de Thomasstraat (rechts). Rechtsachter en rechtsvoor ziet u twee keer drie groepruimten Bij de verschillende groepsruimten zullen bovendien nog terrasjes worden aangelegd. De bouwkosten van het dagverblijf zullen rond de drie miljoen gulden bedragen. Op het ogenblik telt de openbare lagere school 100 leerlingen, de christelijke la gere school 77; de openbare kleuterschool 30 kinderen en de christelijke heeft 32 leerlingetjes. Als de bouw van het nieuwe De boerderij die het eigendom is van de heer Johannes Zijlstra uit Blauwhuis brandde geheel af. De brandweerkorpsen van Heeg en Sneek verrichten de blus- singswerkzaamheden. Om 8 uur werd het sein brandmeester gegeven. De schade wordt geschat op anderhalf a twee ton. De boerderij was - zij het te laag - ver zekerd. I i WITMARSUM/ARUM - De Rijkspo litie van de groep Wonseradeel hield eind vorige week snelheidskontrole in Arum en bij Witmarsum. In Arum aan de Van Camminghaweg waar ter plaatse niet sneller dan 50 km mag worden gereden gingen drie bestuurders hun boekje te buiten. Dé snelste automobilist reed hier 71 km. Havenweg 7 - Harlingen Tel. 05178 - 6041 Makkum, Bolsward Franeker [TELEF. 05158-1625 s geta en goede raad Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Aan de Van Aylvaweg onder Witmarsum waar de maximumsnelheid eveneens 50 km bedraagt, noteerde de politie 14 overtreders. De recordhouder hier was een bestuurder die maar liefst 92 km. op zijn teller had staan. KOUDUM - Bij een alkoholcontrole in Koudum werden afgelopen zaterdagavond een groot aantal automobilisten aange houden. Twee van hen moesten na de blaasproef mee naar het buro, waar hen een bloedproef werd afgenomen. Deze bleek positief. De beide mannen IA. de R. uit Amsterdam [44] en de 21 -jarige R.J. W. uit Workum) kregen een rijverbod- Rijksgebouwendienst over een half jaar tje haar goedkeuring wel aan het plan zal hebben gehecht. De heer Knuvers wees erop dat een dagverblijf maar al te vaak wordt verge leken met een gezinsvervangend tehuis. Nadrukkelijk stelde hij dat een dagver blijf er uitsluitend is voor de opvang etc. overdag. De huidige 25 pupillen van het dagverblijf in Bolsward vertoeven van kwart voor negen tot kwart voor vier in het dagverblijf. Natuurlijk opereren dag verblijven en gezinsvervangende tehui zen niet los van elkaar. Tussen het dag verblijf in Sneek en dat in Bolsward en het gezinsvervangend tehuis in bij voorbeeld Koudum bestaat een goede samenwerking. Na het uitkomen van het zogenaamde planningsrapport bleek het Door middel van een rondschrijven worden bovendien de Bolswarder bedrijven gevraagd de nieuwe elpee voor een gedeelte te willen spon soren. Dit is mogelijk, zo vernamen zij, door op de achterzijde van de hoes de naam van het bedrijf te laten plaatsen. „Het spreekt van zelf,” zo zeiden ons de initiatiefne mers, „dat een financiële bijdrage los van wel of geen naam op de hoes ons ook zeer welkom zal zijn. Spe ciaal voor dit doel is bij de Rabo bank Bolsward een bankrekening nummer geopend. BOLSWARD-De Hanzestad krijgt een nieuw dagverblijf. Het verblijf is bestemd voor 48 verstandelijk gehandicapten, dan wel verstandelijk en lichamelijk of zintuigelijk gehandicapten. Het ontwerp plan ligt reeds klaar. Het dient echter nog te worden goedgekeurd door de Rijksgebouwendienst. Het gebouw wordt gesitueerd nabij de Thomasstraat en het Suvelleantsje. Het doel van het dagverblijf is door een zinvolle opvang en vorming overdag de sociale redzaamheid en de in integratie van de gehandicapten in de samenleving te bevorderen en te behouden. Daartoe wordt ook aandacht besteed aan de begeleiding en de voorlichting van het thuismilieu van de gehandicapten. Het dagverblijf staat in principe open voor iedere gehandicapte vanaf 15 jaar. Wel moet de aard van de handicap zodanig zijn dat het doel van het dagverblijf te realiseren valt. Daartoe is een zekere mate van mobiliteit en aanspreekbaarheid nodig en is het zindelijk zijn een voorwaarde. Samen met het dagverblijf Cronenburgh te Sneek draagt het dagverblijf in Bolsward zorg voor de opvang van de gehandicapten in de Zuidwesthoek van Friesland. Bij een voltallige bezetting van 48 pupillen wordt het personeelsbestand volgens de huidige normen 14, te weten 1 hoofdleider, 9 groepsleiders, 2 aktiviteitenleiders en 2 huishoudelijke medewerkers. De vechtlustigen die van elkaar ge scheiden in verzekering waren gesteld in Workum en Koudum, zijn inmiddels overgebracht naar Leeuwarden waar het gerechtelijk vooronderzoek reeds heeft plaats gevonden. Zij zijn aldaar voor een periode van 6 dagen in bewaring gesteld. Deze periode kan verlengd worden met nog eens zes agen en als daartoe vol doende reden bestaat met één of meer perioden van 30 dagen. Onder grote belangstelling heide maandagmiddag mevrouw Adriana Zaage- mans-van der Wel de eerste van de 205 palen in de grond van het nieuwe scholencomplex in Witmarsum. Mevrouw Zaagemans is als onderwijzeres aan de openbare lagere school verbonden. Met ingang van 1 augustus gaat zij met pensioen. WORKUM - De dader van de steek partij in Workum waarover wij in de midweekse editie van de afgelopen week schreven heeft nog steeds niet bekend. De 16-jarige Workumer Freddie Hoekstra die het slachtoffer van een overigens door hemzelf uitgelokte vechtpartij werd, is na een konsert in De Klameare neergestoken door óf de 24-jarige J. M. öf de 24-jarige B. S. beiden uit Hindeloopen. Het huidige dagverblijf in de voormalige Chr. Mavoschool wordt momenteel be zocht door 25 pupillen. In het gebouw zijn drie klassen ondergebracht. Het dag verblijf draait ongeveer Itó jaar. Geruime tijd geleden werd het plan geopperd om tot nieuwbouw over te gaan. De ge meente Bolsward werd gevraagd welke mogelijkheden er in Bolsward waren. Ondanks protesten van de bewoners is de keus uiteindelijk gevallen op het terrein nabij het Suvelleantsje en de Thomasstraat. De medewerking van het ministerie van CRM en de gemeente Bolsward worden uitstekend genoemd. Vooral door de prettige samenwerking met CRM boekte men vrij snel resultaat. De heer Rinus Knuvers, direkteur van het dagverblijf in Bolsward denkt dat de BOLSWARD - De Christelijke Mu ziekvereniging „Oranje" uit Bols ward gaat binnenkort een tweede elpee op de markt brengen. Het leeuwendeel van de grammofoon plaat wordt voor rekening genomen door de drumband, het lyra- en het majorettekorps van Oranje. Uit de gelden van de verkoop van de plaat zal worden getracht de aanschaf van nieuwe uniformen voor de drumband en het lyra- en majoret tekorps te financieren. De kledij voor deze sekies van het korps zijn zo goed als versleten. Met de ver vanging van deze uniformen is een bedrag gemoeid van rond f25.000,—. openbare, als de christelijke lagere school in Witmarsum afgekeurd. Voor beide scholen was nieuwbouw noodzake lijk. Men besloot tot de bouw van een scholencomplex waarin alle vier scholen zouden worden ondergebracht. Met de integratie van het kleuter- en basison derwijs werd op die manier rekening ge houden. „Ondanks het feit dat de chris telijke en openbare school onder één dak komen zal de eigen identiteit worden behouden,” zo zei ons de heer Martinus Leenstra, secretaris van het christelijk onderwijs in Witmarsum. Op bepaalde punten evenwel zal tussen de bijzondere en openbare school volgens de heer Leenstra in de toekomst wel worden samengewerkt. Zo komt er een gezamen lijk speellokaal en zullen de lessen handenarbeid ook in dezelfde ruimte worden gegeven. BOLSWARD - Nog juist voor het afsluiten van ons blad ver nemen we uit doorgaans goed ingelichte bron dat het be staande Vannu gebouw waar schijnlijk zeer spoedig een nieuwe bestemming krijgt. Ge noemd werd de verhuur, even tueel verkoop aan BOVAMES b.v., een nog jonge onderne ming op het gebied van het mi lieu. Meer mochten wij op dit moment nog niet zeggen in afwachting van hetgeen er gis teravond in de raadsvergade ring betreffende Vannu zou wofden besloten. Immers als herbouw op dezelfde lokatie plaats vindt, gaan de BOVA- MES-plannen niet door en wil de men liever geen ruchtbaar heid. Hopelijk kunnen wij in ons blad van a.s vrijdag nadere mededelingen doen. De direc teur de heer B. A. Ruch (zijn schoonouders wonen in Bols ward, zelf is hij Hagenaar) zeg de ons reeds een vraaggesprek toe. Floridus Campuslaan 2 8701 AM Bolsward tel. 05157-2294 73464 bg-S- 2593/3776/4055 nodig dat er nog een dagverblijf bijkwam. Het bleek wenselijk dat dit in Bolsward kwam. Men achtte het belangrijk dat niet alle voorzieningen in Sneek werden ge concentreerd. vervolg op pagina Bolswards Nieuwsblad BLAUWHUIS - Gistermorgen is brand uitgebroken in een boerde rijtje aan de Van Looswei 11 te Blauwhuis. De bewoner van het boerderijtje de 30-jarige vrachtwa genchauffeur Hans Roelof Houkes ontdekte de brand omstreeks kwart over zes. Omtrent de oorzaak van de brand is tot nu toe nog niks bekend. In het boerderijtje bevond zich geen vee, wel een caravan en enkele bromfietsen. WITMARSUM - Nog voor dit jaar verstreken is zullen de christelijke lagere- en kleuterschool èn de openbare lagere- en kleuterschool in Witmarsum gen gezamelijk onderkomen krijgen. Afgelopen maan dagmiddag werd door mevrouw Adriana Zaagemans-van der Wel, die als onderwijzeres aan de openbare basisschool verbonden is, de eerste paal van dit nieuwe scholencomplex in de grond geslagen. Honderden mensen, waaronder alle leerlingen van de vier scholen, woonden de officiële handeling van „juffrouw” Zaagemans bij. Enige tijd geleden werden zowel de schoolcomplex volgens plan verloopt kan in de herfstvakantie met de verhuizing worden begonnen, en kunnen de 10 lokalen worden 'ingericht. De totale kosten van de nieuwe school bedragen inclusief de inrichtingskosten ruim 2 miljoen gul den. Aannemer is het Bolswarder bouw bedrijf Bleeker. 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1