voor GaheShpoap Miljoen uitgetrokken bouw Vannu Bolswardse onderneming ziet licht in moderne consumptievraag Scorebord kan weer worden opgehangen Urenlange beraadslagingen in Bolswarder Raadszaal 1 mannen mode gaat. Tilbury als het om Milieuvriendelijke bestemming voor oud Vannu Zinkwerken Tilbury J| dlilolillllllllfflM De Haas: gordijntje er voor hangen Vertegenwoordiger maakte familie ongewild abonnee Tien jubilarissen gehuldigd bij Tichelaar in Makkum SSvcj werf STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Herinaarderadeel. Hindeloopen, Wonsefadeel, Workum en Wymbritseradeel I Van der Weerd b.v. MiiitmittitiKttMt'ikM g I Reparaties goten eet. ’Ra?1’ St P* i 1 I I d JÉggfe; J 79 118e JAARGANG Nr. 25 VRIJDAG 30 MAART 1979 de grote brand, waarop het oog Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 staakten, waardoor het voorstel over een maand weer ter tafel zal worden gebracht. Burgemeester Mulder ont raadde de instelling van een „art. 61 commissie” ten zeerste. Tegen het instellen van een onderzoek had de voorzitter geen bezwaar. „Maar we zitten in tijdnood, dus waarom geen commissie waarin ook het kollege zitting heeft.” Mulder voelde derhal ve meer voor een commissie ad hoe; daar hij vond dat het kollege anders buiten spel zou worden gezet. „Dat is op de stoel van B en W gaan zitten,” meende de burgemeester. üs hjued to sizzen Praet ris sunder in wurd to sizzen „De standpünten zijn na het gesprek met Van der Horst niet gewijzigd,” zo wist de heer Anton Hettema (CDA) te vertellen. „Er zijn van beide partijen geen toezeg gingen gedaan. De toestand is dus precies als bij de laatste raadsvergade ring.” Burgemeester Johan Mulder,wees de raadsleden er op, dat de direktie van de Bank had meegedeeld, deze zaak niet langer te laten slepen; zodat er deze avond een beslissing moest vallen. „Als het nu niet in stemming gebracht wordt,” zo waarschuwde de voorzitter, „dan gaat het Bolswards neus voorbij. U bent als raad na twee vergaderingen toch wel bij machte een uitspraak te doen?” MANNEN MODE bezwaren tegen reklame in de sport hal.” MAKKUM - Op een feestelijke avond belegd door de personeelsvereniging en de direktie van Tichelaars Ko ninklijke Makkumer Aardewerkfa briek is een tiental medewerkers gehuldigd. Zes van hen, de heren S. Jaspers, J. Jongman, R. Kuiper, J. Bakker, Y. Rihia en M. Volbeda, zijn daar langer dan dertig jaar onafge broken werkzaam geweest; de heren L. de Boer, G. Faber, Tj. van Baden en P. J. Tichelaar langer dan twintig jaar. Doordat de interne regels met betrekking tot feestelijke huldigin gen waren gewijzigd was de huldi ging eigenlijk een soort inhaalma noeuvre, waardoor de jubilarissen met echtgenotes, kinderen, ouders en verdere familie aanwezig waren in Zaal Adema. Ook stemden mevrouw Jorritsma, mevr. Van der Werf de heren Hiemstra, Terp- stra, De Jong en La Roi voor het accepteren van het scorebord. Tegen ble ven mevrouw Jasper-Klom („Een gift is een gift en daar hoort geen reklame op”), de CDA-er Henk van Dalen, de heer Piet Bonte We moeten een voorbeeld stel len"), de heer Gerrit van der Schaaf en de heer Stef de Haas. Deze laatste zei het onfatsoenlijk te vinden om op een kado zo groot de eigen naam te zetten. Hij. bleef er bij dat met het aanvaarden van het kado precedenten werden geschapen. Het leek hem verstandig om „als de kinderen in de hal gaan sporten een gordijntje voor het scorebord te hangen”. Dit om te voor komen dat de schooljeugd met reklame werd gekonfronteerd. „U geeft met het instellen van een „art. 61 commissie” aan dat wij als kollege ons huiswerk niet goed heb ben gemaakt. Dat kunt U niet doen, want niemand van U heeft dè afgelo pen vier weken geïnformeerd naar de gang van zaken; dus U kunt het niet weten,” zo vond Mulder. Ri*straat6 Botoward Nu BOVAMES b.v. een Bolswarder aangelegenheid is, wordt er een be roep gedaan op de bevolking hier de helpende hand te bieden. Het orga niseren van een ophaaldienst zou ideaal zijn. Dit tegen redelijke be taling uiteraard. Gegadigden kunnen zich reeds opgeven aan het adres BOVAMES b.v. Postbus 5, 8700 AA Bolsward, t.a.v. de heer B. A. Ruch, direkteur van het nieuwe bedrijf. Ook deze mini rodeo levert een adem benemend spektakel op en waar dit ongeveer zal plaatsvinden omstreeks 9 uur zullen de scholen in Bolsward maan dagochtend allemaal een half uur later beginnen. We hopen dat de BOVAMES b.v., afkorting van BOlswardse VArkens MESterij met dit unieke ondernemen veel succes zal hebben, dat de dieren in het oude Vannu echt zullen worden B vertroeteld om over verloop van tijd uw bord te sieren. WORKUM - Groot was de verbazing van de familie Folkerts te Workum toen zij op regelmatige tijden thuis een modeblad ontving. De verbazing was des te groter omdat de familie zich nooit had geabonneerd op het blad. Eind vorig jaar ontving men de eerste accept-girokaart. Deze werd niet betaald. In januari 1979 lag een tweede accept-girokaart in de bus met het vriendelijke doch dringende verzoek het abonnementsgeld te be talen. Ook aan dit verzoek werd niet voldaan. Om klaarheid in de zaak te brengen nam de heer Folkerts telefonisch kontakt op met de importeur van het desbetreffende tijdschrift. Deze verklaarde de heer Folkerts dat men in het bezit was van een bestelbon die wel degelijk afkomstig was van een Folkerts, wonende aan de Hege- terp 19 te Workum. Dat klopte dus. Een onderzoek wees uit dat de handtekening op de bestelbon niet overeenstemde met die van de heer Folkerts, maar dat die was nagebootst. Uiteindelijk bleek dat ene vertegenwoor diger had getracht abonnees te verwer ven in Workum. Zo had hij ook bij huize Folkerts aangeklopt. Een in huize Fol kerts aanwezige gezinsverzorgster had de man te kennen gegeven dat de familie niet van zijn diensten gebruik wilde maken. Om de acquisitiepremie niet mis te lopen had de desbetreffende vertegen woordiger de familie Folkerts op eigen houtje abonnee gemaakt. De politie te Workum verzoekt eventuele lotgenoten van de familie Folkerts zich in verbinding te stellen met de gezagsdragers van Workum. Bolswards Nieuwsblad In de bossen rond de Lünenburgerheide in Noord-Duitsland komt een variant van deze ever echter nog veelvuldig voor. Deze is veel kleiner van stuk, mager van bouw, en levert geen spek, slechts blank vlees. Het is nu gelukt dit zwijn met het Deense varkensras te kruisen. Het re sultaat is na enkele jaren verbluffend. Er is een betrekkelijk klein dier ontstaan, weliswaar van het model van een varken, maar vooral met wat hoger voorpoten en een zwart-wit gevlekte kleur. Opvallend is de ruige beharing, die aan de oerstaat herinnert. Bij het mesten van het dier wordt het niet groter dan een flinke hond, maar natuurlijk wel ronder van vorm. Spek levert het dier niet of nauwelijks, wel het blanke vlees en dat met een overheerlijke smaak. Welnu, BOVAMES wil graag de primeur voor het noorden en daarom was haast gebo den. De dieren minnen, lichtschuw als ze zijn, een donkere omgeving. Dit vindt Intussen is bekend, dat de eerste zending dieren maandagochtend arri veert. Dit geschiedt in een grote dubbelbrede oplegger, die ze gaat lossen op het Broereplein. Het zal een spectaculair gebeuren worden, dat zeker veel bekijks zal trekken. Het is n.l. niet mogelijk gebleken, dat het gevaarte, dat rechtstreeks uit Duitsland komt, waar het de vorige avond is vertrokken, de nauwe Hee- remastraat binnenrijdt. Het zou kunnen tot aan het pleintje ter hoog te van de Kleine Hoogstraat, maar daar onmogelijk kunnen zwaaien en het wordt daar bij het begin van de Hoogstraat echt te nauw. De zij straten (Klein Hengstepad, Elands- laagte, Witherenstraat (aan beide zijden) worden met dranghekken afgezet. Albert Heyn heeft toestem ming gegeven de ongeveer 50 dieren op het pleintje naast Vannu terug te vangen, want het is de bedoeling hen hier heen te drijven. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag zijn oorzaak in het feit, dat het van origine nachtdieren zijn die overdag zich schuilhouden onder het gebladerte. Het oude Vannu gebouw is daartoe ideaal. Weliswaar had men graag ten behoeve van het voer een torensilo naast Vannu gebouwd, maar hiertegen maakte het gemeentebestuur zo vernamen wij, be zwaar. Geen nood, het dak, dat nog niet is hersteld, wordt voorlopig afgedekt met plastic en zeildoek (waterdicht) en het voer wordt voorlopig opgeslagen op de provisorisch herstelde zolderruimten. Het interessante is echter, dat de kwali teit van het vlees (spek mag je het nauwelijks noemen) stijgt naarmate or ganisch en biologisch voedsel wordt toegediend. Met oud brood, groenteafval en etensresten zijn de dieren erg ge diend. Het VVD-raadslid Annemarie Jorrit- sma-Lebbink zei „er kotsmisselijk van te worden”. Zij vond dat de kommis sie in dezen tekort was geschoten, omdat destijds was toegezegd dat men nu met een verslag en een uitspraak zou komen. Na een schor sing ging men over tot stemming. De heer Hettema bleek nu wel voor het accepteren van het bord te zijn. „Ik doe dat in belang van onze stad. Bij weigering zouden wij de sportmensen te kort doen. Ondanks dat hou ik mijn Mevrouw Van. der Werf wilde „eigen verantwoording hebben bij de ge sprekken die wij gaan voeren.” Ze vroeg zich af waarom het kollege daar bezwaar tegen had. „Wij willen bij die gesprekken gedekt worden door ar tikel 61. Het winnen van inlichtingen is niet alleen het recht van het kollege,” zo vond zij. Mevrouw Van der Werf begreep niet waarom er zoveel weerstand van de zijde van het kollege kwam, evenals de heer De Haas zei ook de heer Henk van Dalen (CDA) dat het kollege bij het instellen van een dergelijke commissie niet buiten spel zou worden gezet, omdat ook wethouder Jan Hulshoff er zitting in zou krijgen. Eén lid van het kollege vond burge meester Mulder te weinig omdat er tal van aspekten meespeelden. Na een half uur durende schorsing, waarin de heer Anton Hettema als een blad aan de boom omsloeg (de heer Hettema BOLSWARD - Er is afgelopen dinsdagavond, na urenlange beraad slagingen een voorlopige commissie ad hoe benoemd, die zich de komende maand zal bezighouden met het zoeken naar de meest ideale plaats voor een nieuw sociaal cultureel jongerencentrum in Bolsward. In de commissie krijgen behalve een tweetal leden uit het college, ook de dames Jorritsma-Lebbink (VVD) en Van der Werf- Palstra (CDA) en de heer De Haas (PvdA) zitting. Deze drie laatstgenoemden voelden in eerste instantie meer voor het instellen van een zgn „artikel 61 commissie”, die tevens een onderhandelings- bevoegdheid heeft, en waarin behalve raadsleden ook mensen van Vannu zitting zouden hebben. Met name burgemeester Johan Mulder had hiermee nogal moeite. De raad koos tenslote voor een commissie ad hoe. De raadsleden De Haas, Jorritsma en Van der Werf vonden het instellen van een „art. 61 commissie” nood zakelijk, omdat volgens hen niet alle vestigingsmogelijkheden voor Vannu in Bolsward voldoende waren on derzocht. Hiertoe werd door hen een initiatiefvoorstel ingediend. Me vrouw Jorritsma voegde er aan toe, dat mocht er geen andere oplossing worden gevonden, de plaats in de Kerkstraat gehandhaafd zou blijven. Het initiatiefvoorstel voor het instel len van een dergelijke commissie strandde evenwel. De stemmen De direkteur, de heer Pieter Jan Tiche laar, zette in een geestige toespraak de jubilarissen in het zonnetje en overhan digde ieder van hen in een persoonlijk woord een enveloppe met (vorstelijke) inhóud en de echtgenotes een vaas met bloemstukje. Na beëindiging van zijn toespraak werd de heer Tichelaar op zijn beurt toegesproken door de heer H. Lyklema, lid van de Ondernemingsraad, omdat ook de direkteur onlangs twintig jaren aan het bedrijf verbonden was geweest. Nadat de heren M. Veldhuis, namens de Personeelsvereniging, en P. Stam, namens de Bedrijfsledengroep, de jubilarissen hadden toegesproken en ge schenken hadden aangeboden, werd de avond voortgezet met de eerste verto ning van een bedrijfsfilm over het maken van aardewerk, afgelopen zomer opge nomen door de amateurfilmer B. J. de Vries uit Rotterdam, die eerder al een film over tegels maakte. Alle aanwezigen waren vol lof over de inderdaad geslaag de film, die van een goede smaak getuigt en een goede kijk geeft op het produkt en de voorgeschiedenis. De avond, die in opperbeste stemming verliep, werd be sloten met bal op muziek van het trio „De Glissando’s” BOLSWARD - In afwachting van de verdere plannen met Vannu heeft men geruime tijd het bestaande half afgebrande gebouw gelaten voor wat het was. Velen hebben er hun oog op geslagen, een begerig oog menigmaal, want waar vind je in het hartje van de binnenstad een dergelijk groot gebouw met in de onmiddelijke nabijheid een riante parkeergelegenheid? Maar steeds weer was het motief van de eigenaars: eerst afwachten wat er met het Vannu in de toekomst gebeurt. Hieromtrent werd dus dinsdagavond weliswaar nog geen definitief besluit genomen, maar in ieder geval uitzicht geboden en wel zodanig dat het oude Vannu kon worden vrijgegeven. Meer dan één zat reeds lang op het vinketouw en in het geheim waren inmiddels allerlei voorbereidingen gepleegd. Het verst was daarin gevorderd de sinds verleden herfst in Bolsward door diverse milieubewuste Bols- warders opgerichte b.v. (besloten vennoootschap) BOVAMES. Het is algemeen bekend dat de eet gewoonten bij ons in onze welvaart staat te wensen overlaten., We eten te veel en wij eten te vet. Heel wat kwalen zou men kunnen voorkomen als wij het wat kalmer aan deden. Maar lekker eten is geen bezwaar, als het aantal calorieën maar be perkt blijft. In Sleeswijk Holstein is sedert enkele jaren op proefboerde- djen in deze richting gefokt met steeds duidelijker resultaat, zodat juist nu voor het eerst een commer ciële basis is gelegd en het eindpro duct in productie kan worden geno men, hetgeen een ware revolutie zal teweeg brengen in ons voedselpak ket. Het is een ieder bekend dat onze hond afstamt van de wolf, ook dat ons varken afstamt van het wilde zwijn, de ever. Behalve op de Hoge Veluwe, waar deze dieren nog voor komen, zijn de laatste in ons land uitgestorven. w w (g) Hwat hal Tilbury 'Vir Technisch installatiebedrijf Havenweg 7 - Harlingen Tel. 05178 - 6041 Makkum, Bolsward^^^^^^t Franeker - - 1 Het oude VANNU-Gebouw, enkele dagen na van de nieuwe ondernemers is gevallen. Van links naar rechts op de foto de jubilarissen G. Faber, L. de Boer, J. Jongman, direkteur P. J. Tichelaar, Tj. van Baden, J. Bakker, S. Jaspers, R. Kuiper, Y. Rinia en M. Volbeda. had in eerste instantie gezegd geen bezwaar te hebben tegen het instellen van een art. 61 commissie, doch later voelde hij helemaal voor een commis sie ad hoe) ging men over tot stem ming. Voor de invoering van een commissie stemden behalve de in dieners van het voorstel ook mevrouw Jasper-Klom en de heren Van der Schaaf en Bonte; zoals gezegd-staak- ten de stemmen. De heer Stef de Haas stelde daarna voor dan toch maar een commissie ad hoe in te stellen. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangeno men. Er werd dinsdagavond op de raads vergadering, die door ruim 130 be langstellenden werd bijgewoond, een krediet van f 1.038.000,- voor de nieuwbouw van Vannu beschikbaar gesteld. Voorts werd de subsidie voor Vannu met ruim f 140.000 ver hoogd. Dit is nodig om de exploitatie van het nieuwe onderkomen mogelijk te maken. BOLSWARD - Het elektronische scorebord, dat ter gelegenheid van de opening van het nieuwe onder komen van Kingma’s Bank aan de gemeente werd aangeboden, mag weer in de sporthal „De Middelzee” worden opgehangen. Zoals bekend voelden een aantal raadsleden er weinig voor het scorebord te aan vaarden, daar het geschenk was voorzien van de naam van de gever. Het bord dat inmiddels was opge hangen moest weer uit de hal worden verwijderd. Er werd een kommissie benoemd, die met de direkteur van de Kingma’s Bank, de heer Jan van der Horst van gedachten zou wisse len. Communicatiestoornissen waren er de oorzaak van dat deze kommis sie, die bestond uit de heren De Haas, Hettema en Van Dalen, afge lopen dinsdagavond geen eenslui dend verslag aan de raad kon uit brengen. j ?/v s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1