GabeSluw Burgemeester Mulder: Feestdag voor Bolsward Mevrouw Bijvoets 65 jaar in Huize Sint Martinus Eerdmans assurantiën f 50.000,- voor harmonie orkest Halleluja in Makkum r 4 n Friesland Bank Rabobank O Dakbedekkingen Eerste paal nieuwe postkantoor in de grond geschroefd MAKELAARDIJ BOLSWARD BV i.o. Bleeker onderhoudt t goed! voor ja ren ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Vernielingen aan auto Belgische vrachtwagen in sloot bij Tzum Aktie biljart voor Huijlckenstein FINEER BINNENDEUREN Koninginnedag 1979 Nieuwe kantine op voetbalveld in Makkum bleef gesloten Van der Weerd b.v. Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Regionale bank F in mahonie en eiken :K BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 bouwbedrijf =s-=-== Bleeker bv Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 afd. onderhoud 3069 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ft STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND 21 7 11 WOENSDAG 4 APRIL 1979 U8e JAARGANG Nr. 26 '9 Wymbritseradeel Op een zeer VOOR DE AAN- EN VER KOOP VAN UW WONING p Jongemastraat 19 Bolsward Tel. 05157-2381; ’s avonds tel. 05150-14139 S. Heeres de nieuwe instrumenten. V.l.n.r.: J. Tïjmstra, A. J. üs hjoed to sizzen Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag BOLSWARD - „Wij zijn blij met de nieuwe vestiging van het postkantoor op de oude plaats. Dit is een feestdag voor Bolsward, ondanks het verlies van een markant gebouw.” Dit zei burgemeester Johan M. A. Mulder afgelopen vrijdag nadat een uur daarvoor door de heer Piet A. Dansen, direkteur van het Postdistrikt Friesland, de eerste paal van het nieuwe postkantoor in de grond was „ge schroefd”. Burgemeester Mulder doelde daarmee op het oude postkantoor dat ten behoeve van de nieuwbouw ten prooi was gevallen aan de slopershamer. „Vernieuwingen worden in Bolsward niet door iedereen met gejuich ontvangen,” zo meende Bolswards eerste burger. „Maar voor de mensen die in deze nieuwe ruimte komen te werken is het zeker een verbetering.” Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Uw spaargeld wordt aangewend voor de economische ontwikkeling van uw eigen provincie. voor woningen en industrie hallen Zoals bekend diende het postkantoor tijdelijk elders te worden ondergebracht, hetgeen veel problemen opleverde. leeftijd nog bijzonder vitaal hoewel het gehoor het de laatste tijd enigszins laat afweten. „Dat heb ik mijn hele leven al gehad,” verklaart mevrouw Bijvoets ons. Mevrouw Bijvoets heeft 4 broers gehad, maar deze zijn allen reeds overleden. Reeds vele jaren zijn pogingen in het werk gesteld (de eerste besprekin gen in die richting werden ruim 12 jaar geleden gevoerd) om in Bols ward te komen tot nieuwbouw van een postkantoor. Het bleek bijzonder moeilijk om in het centrum van de stad een geschikte plek te vinden. Toen in 1974 Bolsward werd aange wezen als voorsorteercentrum werd nieuwbouw urgent. Na overleg tus sen CAG en het kollege van B. en W. van de Hanzestad werd besloten, dat nieuwbouw op de huidige plaats de meest aangewezen oplossing was. Om ruimte voor aan- en afvoer aan de achterzijde te scheppen, diende een aantal panden te worden afgebroken. uw eigen bank geld en goede raad TZUM - Maandagmiddag omstreeks één uur raakte de heer G. J. C. van W. uit Dalhem, België, met zijn vrachtwagen die geladen was met kratten melk tussen Wommels en Tzum in de sloot. Het ongeval deed zich voor toen de heer van W. die voornemens was richting Wommels te rijden moest uitwijken voor een naderende vrachtagen. Van W. kwam met zijn wagen in de berm vast te zitten waarop de vrachtwagen op de zij in de sloot tuimelde. De schade was aanzien lijk. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! f Halleluja had het de laatse tijden druk. Het korps ging naar een concours waar zij met haar dirigent Jouke Hoekstra een eerste prijs behaalden. Er is een plaat opname gemaakt van het harmonie orkest tesamen met het Friesch Koperor- kest. De plaat komt naar alle waarschijn lijkheid in mei van dit jaar in de handel. Die mensen die aan de volledige geldak- tie meedoen krijgen deze plaat gratis aangeboden, verder kan de elpee gekocht worden. Wil men nog „gratis” in het bezit komen van de plaat, dan kan dat door alsnog aan de aktie deel te nemen; door een bijdrage te storten op een speciaal rekeningnummer van de Rabo bank in Makkum. komen tot behoud van de gevel. In een brief aan de Minister werd verzocht het postkantoor op de voorlopige Monu mentenlijst te plaatsen. Dit verzoek evenwel werd afgewezen, zodat niets meer de afgifte van een bouwvergunning in de weg stond. Op 7 november ’78 vond de aanbesteding van de nieuwbouw plaats. Hieraan namen 8 aannemers en zes schilderbedrijven deel. Geen enkel Bolswarder bedrijf kwam hiervoor in aanmerking, want de bouw werd gegund aan de Nederlandse Aannemers Mij. Nedam bv uit Amstelveen voor f 1.430.500,-. Het schilderwerk werd gegund aan het schildersbedrijf Tjepke- ma bv voor f 71.950,-. BOLSWARD - Vandaag is het pre cies 65 jaar geleden dat mevrouw Gatske Bijvoets zich als bewoonster van St. Martinus aanmëldde. Van morgen werd dit heugelijke feit te midden van kennissen, vrienden en personeel van St. Martinus feestelijk herdacht. Mevrouw Bijvoets heeft nachten wakker gelegen om een toespraak te bedenken. In eerste instantie had ze de volgende in het hoofd: „Ik had niet gedacht dat jullie hier allemaal zouden komen en be dankt voor de kado’s.” Personeel van huize St. Matinus heeft haar hier echter van weerhouden. Mevrouw Gatske Bijvoets die eind maart 84 is geworden vond als 19 jarig meisje onderdak in St. Martinus. Haar va der de heer Johan Bijvoets die kleer maker was in Bolsward verloor zij op 18-jarige leeftijd. Tien jaar daarvoor had zij haar moeder, mevrouw Bauk- je Gerritsma al moeten missen. De Makkumers gaan wel eens uit als een „apart volk”, aldus voorzitter L. v.d. Weerd, „maar ze hebben het maar weer gelapt. Wij weten wat wij aan onze burgerij hebben, ze staan achter ons. Dit geeft het bestuur weer moed om de grote muziekvereniging met ruim 100 mede werkers voort te laten bestaan in een moeilijke tijd”. In februari 1977 werd door architekt De Vries uit Sneek de opdracht verstrekt tot het maken van een ontwerp. De architekt ging, zo werd vrijdag meegedeeld, voort varend aan het werk, want reeds in september werd voor het ontwerp het groene licht gegeven. Er kwam een ontwerp uit de bus, dat volledig past in het stads- en straatbeeld van Bolsward en dat was één van de voorwaarden waaraan diende te worden voldaan. Het oude gebouw aan de Jongemastraat uit het begin van deze eeuw was (zoals u in onze vrijdageditie hebt kunnen lezen) een schepping van de architekt C. H. Peters. De Stichting Moderne Archi- tektuur Friesland stelde in maart van het vorig jaar pogingen in het werk om te MAKKUM - In de nacht van vrijdag op zaterdag 23-24 maart j.l. werd van een Golf-personenauto, eigendom van de rijschoolhouder G. van Apeldoorn in de Slotmakersstraat in Makkum de buiten spiegel en de radio-antenne door onbe kenden afgerukt. Al eerder werd van dezelfde auto de voorruit vernield. De politie stelt hieromtrent een onderzoek in. MAKKUM - Een gelukkig bestuur van het harmonie-orkest Halleluja in Makkum kan voorlopig een eerste aanschaf tonen van een aantal nieu we instrumenten die nodig zijn voor vervanging en uitbreiding van het orkest. De eerste aanschaf vertegen woordigd een waarde van plm. f 15.000,-. Het bestuur wil met haar leden hun grote dank overbrengen aan de burgerij van Makkum voor de spontane reaktie die zij hebben ge toond naar aanleiding van de geld- aktie die de vereniging het vorig jaar heeft gehouden. .HUIIIIIIIIHIWM^ X ^****--*d -r’ Graag vraag ik even uw aandacht voor het komende Koninginnefeest, waarvoor de voorbereidingen al weer in volle gang zijn. Het Oranje- comité is al druk bezig om de Bols warder jeugd een mooie dag te bezorgen met vele aktiviteiten. Vol gende week wordt er weer een geld inzameling gehouden. Van harte beveel ik deze bij U aan. Zonder uw bijdrage kunnen de leden van het Oranje-comité niet werken. Het comité rekent daarom op uw medewerking om van het feest een groot succes te maken. Laten wij daarom het Oranje-comité ook dit jaar steunen opdat Koninginnedag 1979 weer een prachtig feest voor onze jeugd kan worden. De burgemeester van Bolsward J.M.A. Mulder Mevrouw Gatske Bijvoets was vijf jaar als dienstmeisje werkzaam bij de heer Evert Statema uit Bolsward,' die zoals mevrouw Bijvoets het uitdrukte, tim merbaas was. Met de familie Statema heeft ze nog steeds een goed kontakt; men komt haar nog geregeld opzoeken. Nadat mevrouw Bijvoets bij de State- ma’s had gediend bood zij haar diensten aan aan mevrouw Van der Werf-Ooster- baan, eveneens woonachtig in Bolsward. „Ik wilde wel eens een Rooms plekje,” zegt de 84-jarige. Cassiana Bijvoets - „zo sta ik bij de dokter op de kaart - is ondanks haar hoge BOLSWARD - Enige dagen gele den is er een aktie-comité in Bols ward in het leven geroepen, dat er voor wil zorgen dat er in het nieuwe verzorgingscentrum „Huylcken- stein” in Bolsward een nieuwe bil jarttafel komt. Het aktiecomité „Bil jart Huylckenstein” dat wordt ge vormd door de heren Stolk, Zwaag- stra, Bosma en Wagt, heeft speciaal voor dit doel een rekeningnummer op de Rabobank in Bolsward ge opend. „Laten we als Bolswarders en mensen uit de omgeving ons steentje bijdragen en massaal deze aktie ondersteunen, zo stellen zij in een schrijven voor. Een eerste kollektie van Bosma, secretaris, L. v.d. Weerd, voorzitter, E. Hoogeveen, W. Haanstra, penningmeester, J. de Boer, 2e voorz., mej. A. Risselada, allen bestuursleden. moeten plaatsmaken. Er waren volgens hem evenwel geen andere mogelijkheden. Uitbreiding was noodzakelijk geworden om zo efficient mogelijk te werken. „We moeten met onze tijd meegaan,” aldus de heer Dansen, die voorts zei, dat „nostalgie” op een postkantoor alleen waarde had voor de toerist Het publiek dat op een postkantoor geholpen moet worden, wil, dat dit op een goede moderne wijze gaat En efficient werken kon het personeel op het oude kantoor in Bolsward beslist niet meer.” De nieuwbouw zal naar schatting ruim een jaar in beslag nemen. Direkteur Femme Ploegstra uit Bolsward verwacht dat in augustus 1980 de klanten in het nieuwe postkantoor voor het eerst terecht kunnen. Technisch installatiebedrijf Havenweg 7 - Harlingen Tel. 05178 - 6041 Makkum, Bolsward Franeker Ook de heer Dansen, die de „eerste” paal de grond in bracht, betreurde het dat het fraaie stuk architektuur van Peters had Bolswards Nieuwsblad Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseraded. Workum en Wymbritseradeel Hwat hat Aanvankelijk was het oog gevallen op de leegkomende St. Anthoniusschool aan het Laag Bolwerk. Vestiging hierin kon uiteindelijk niet worden gerealiseerd. Wat over bleef waren de panden van de firma Lotstra en bv Florence aan de Broerestraat. Ten einde de bouw niet langer op te houden werd gekozen voor deze tijde lijke, en zeker niet ideale, oplossing. Sedert het eind van vorig jaar doen deze panden nu dienst als postkan toor. Floridus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward tel. 05157-2294 3464 b.g.g 2593/3776/4055 MAKKUM - Na een lange winterstop speelde het eerste Makkumer elftal zaterdagmiddag haar eerste thuis wedstrijd tegen Broekster Boys. Aanvankelijk hoopte men gebruik te kunnen maken van de nieuw gereed gekomen kantine op het sportvelden complex. Doch hieromtrent bestaan moeilijkheden. Een verzoek bij het gemeentebestuur van Wonseradeel om een vergunning af te geven voor serveren van zwak-alcoholische dranken, is negatief beslist. Van de zijde van de voetbalvereniging „Makkum” is rechtskundig advies ge vraagd bij de KNVB in Zeist. Mr. Van Dijk, hoofd van de juridische dienst van de KNVB, heeft het advies gegeven om in afwachting van de verdere ontwikke lingen, de kantine op de speeldag zater dag 31 maart gesloten te houden. Dit advies is door de voetbalvereniging Mak kum overgenomen. En de mogelijkheid is aanwezig dat ook de komende zater dagen de kantine blijft gesloten. Op een zeer moderne manier werd door de heer Piet A. Dansen afgelopen vrrijdagmorgen de „eerste paal de grond ingeschroefd. Dit gebeurde met een lange boor. Het postkantoor in Bolsward is één van de eerste gebouwen in Friesland die op deze manier wordt gefundeerd. ■'■'X Salang der tou is lit ik my oan gjin strie bine «F® .1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1