Gabe SKroar OSINGA X mannen mode gaat. Tilbury als het om Boalserter skreau „bidboekje” foar Bloemkamp Tilbury Raad Hennaarderadeel had I moeite met voorstel B en W inzake „Us Gebou” Oosterend Evert Nawijn vijftig jaar bij V.L.F. „Hij begrijpt ons; we hoeven geen rekening met hem te houden” Burgemeester Hennaarderadeel in de bloemen gezet Gatske Bijvoets opvallend door niet op te vallen Bolswarder fietser aangereden in Witmarsum Nieuwe scorebord kwam naar beneden SSvcj3/\/erf J F VRIJDAGAVOND even naar om een BOEK OF TIJDSCHRIFT r J Hwat hat Jij STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel I 118e JAARGANG Nr. 27 VRIJDAG 6 APRIL 1979 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag letter op skrapke net op it goede plak stean, mei oanwizings fan de hear Van der Goot, mei korreksjes fan de hear Stavenga, mei de goede fersoarging fan de firma Osinga is dit bid-boekje sa fier kommen as it no is. Namens de administratie sprak de heer Willy Adema. Hij omschreef zijn direkte chef als een „hardwerkende kollega die ondanks dat wel tegen een geintje kon.” Volgens de heer Adema bezat de jubi laris nog een „vooroorlogs fototoestel” dat hoognodig aan vervanging toe was. Namens de afdeling waar de heer Nawijn De receptie, die in het adviescentrum van de V.L.F. aan Het Zand werd gehouden, werd bijgewoond door ruim 150 genodigden. In onze woens- dageditie leest u volgende week een interview dat wij hadden met de heer Nawijn. MANNEN MODE üs hjoed to sizzen Moaije fearren meitsje moaije fugels ■/m De heer Ploegstra die richting Arum reed en zich op een voorrangsweg bevond kon door het onverwacht oversteken van de heer Bergsma een aanrijding moeilijk vermijden. De heer Bergsma werd over gebracht naar het ziekenhuis Oranjeoord in Harlingen waar bleek dat al zijn ribben waren gebroken. Inmiddels ligt de be jaarde Bolswarder in het akademisch Ziekenhuis in Groningen. De toestand van de heer Bergsma zou kritiek zijn. gen en lijen, freugde en fertriet, blidens en üngemak, gruttens en lytsens, hope en treast. Doe’t de hear De Jong ris by my kaam, haw ik der mei him oer praat. It like him wol wat ta en jou it üt. „Maar,” sa sei er, „dan yn jo eigen hanskrift en net gewoan printsje.” Mei oerskriuwen, want der mocht gjin De dirëksje fan Bloemkamp besjocht mei mefr. Kluit it boekje „Mei myn hiele hert" fan I. nei rj. dr. D. Ruiter, mefr. Kluit, sr. Bakker en S. Posthuma. De CDA-er Homme de Vries vond dat ’t beleid van B en W een vorm van diskriminatie inhield. Niet dat de heer De Vries tegen een vorm van beleid Besloten werd tenslotte het voorstel van de heren De Boer en Posthuma aan te nemen. Het kollege zegde toe nog eens kontakt op te zullen nemen met de verschillende betrokken partijen in Oos- terend. was, hij vroeg zich alleen af waarom dit nooit eens kon worden omgebogen. Hij achtte de tijd hiertoe rijp. De heer De Vries die zelf in Oosterend woont en tevens deel uit maakt van de bouwcommissie die zich heeft bezig gehouden met de verbouwing van Us Gebou verontschuldigde zich voor zijn vurig pleidooi ten opzichte van Us Gebou door te zeggen: „Hie dit yn Welsryp of Spannum spile, dan wie ik ek yn de gordinen klommen.” Dêrom wol ik dit bilied wolris under bannen nimme.” ftfcstraat6 Botsward Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Waarop de PvdA-wethouder mevrouw Geertsma reageerde: „Ja, just dat woe ik ek graech witte.” „Een bijzonder jubileum,” zo zei de heer Holwerda. „Een zelden voor komende gebeurtenis, die in de toe komst niet meer kan en zal voor komen.” Direkteur Holwerda om schreef de jubilaris als „een vrien delijke, betrouwbare en eerlijke kol lega, die met kennis van zaken en met liefde zijn werk verrichtte en daarbij nooit uit de plooi raakte.” Volgens de spreker moest men zich in deze moderne maatschappij weten aan te passen. „En dat is Nawijn bijzonder goed gelukt.” Hij over handigde de heer Nawijn namens de direktie een enveloppe met inhoud. Bij dergelijke gelegenheden is het bij de V.L.F. een goede gewoonte de jubilarissen een gouden koffieboon met een briljant op te spelden. Op verzoek van de heer Nawijn gebeur de dat nu niet. Tien jaar geleden was hem reeds de eer te beurt gevallen de gouden koffieboon in ontvangst te kunnen nemen. En dat was hem voldoende. De socialist, de heer Anne Visser, vond dat het gebouw voor alle gezindten moest openstaan. Ook de PvdA-wethouder me vrouw Atje Geertsma-Jouta wenste daarom trent zekerheid en wilde dat b.v. de vergadering van de PvdA in het gebouw kon worden gehouden. De heer Homme de Vries verklaarde dat in Us Gebou enkele decennia geleden alleen kerke lijke aktiviteiten werden gehouden maar dat dat nu voorbij is. Of men nu van de PvdA is of kommunist, Us Gebou staat voor een ieder open. Althans zo liet de heer De Vries zich er over uit. WOMMELS - De burgemeester van Hennaarderadeel, drs. Meinte Abma werd aan het begin van de raadsver gadering woensdagavond door de PvdA-wethouder, mevrouw Atje Geertsma-Jouta, in de bloemen ge zet. Daartoe was alle reden want de heer Abma mag^voorlopig nog eens zes jaar als burgemeester aanblij ven. BOLSWARD - „De jongere kollega’s zeggen vaak: hij begrijpt ons; we hoeven geen rekening met hem te houden, als ze het hebben over de heer Nawijn. Hij had de vader kunnen zijn van alle medewerkers rondom hem.” Dit zei afgelopen woensdag, de heer Wieger Hol werda, direkteur van de Verenigde Levensmiddelen Fabrieken, bij de huldiging van de heer Evert Nawijn (63). De heer Nawijn is precies vijftig jaar werkzaam bij dit Bolswarder bedrijf. Als dertien jarige jongen kwam de heer Nawijn op kantoor bij Van der Plaats. Een Bols warder firma die later op zou gaan in de V.L.F. Het grootste gedeelte van deze halve eeuw was Evert Nawijn werkzaam op de debiteuren administratie. Een afdeling waar hij thans hoofd van is. Namens de direktie bood de heer Draaijer mevrouw Bijvoets een plant aan. Van mevrouw Steggerda, die na mens het bestuur van St. Martinus sprak, kreeg Gatske bijzettafeltjes. De kok van het Bolswarder rusthuis, de heer Wobke Yedema had speciaal voor deze dag een enorme taart, met daarin het getal 65, voor mevrouw Bijvoets ge maakt. Het knappe werkstuk ging er tijdens de korte (koffie)bijeenkomst bij de tientallen bejaarden en de enkele fa milieleden van mevrouw Bijvoets, in als koek. WITMARSUM - Woensdagmiddag omtreeks vijf uur vond op de Van Aylvaweg een aanrijding plaats waarbij een fietser en een automo bilist waren betrokken. De 81-jarige heer Feike Bergsma uit Bolsward stak op een gegeven moment op de fiets de weg over terwijl een auto naderde bestuurd door de 26-jarige heer Harke Ploegstra uit Hitzum. BOLSWARD - „Het meest opvallen de van Gatske Bijvoets was, dat ze niet opviel.” Dit zei afgelopen woensdagmorgen de direkteur van het rusthuis St. Martinus, de heer Tjamme Draaijer bij de huldiging van mevrouw Gatske Bijvoets, die op dat moment 65 jaar in het Bols warder rusthuis had vertoefd. „Een uniek jubileum,” zo zei de heer Draaijer. „Want waar maak je dat-nu mee.” Zoals u.in onze woensdageditie heeft kunnen lezen kwam „Gatske” (zoals ze nu nog door iedereen in het rusthuis wordt genoemd) op 19-ja- rige leeftijd te werken in S.t Mar tinus. Ze hielp in de huishouding. Na haar pensionering werd ze zelf ver zorgd in Martinus. Drs. Meinte Abma mag voor nog eens een periode van zes jaar burgemeester van Tongersdeitojoun hie der yn de bestjoerskeamer fan Bloemkamp, it Boalserter ferpleechhüs, in lytse plechtichheid pleats. Mefr. G. Kluit- Dam fan de Skarren skreau under har famkesnamme Geartsje Dam in alderaerdichst boekje, dat hja „bid-boekje” neamde: in 90 gebeden üt it aide en nije testamint, üt de kanonike en apokrife boeken. Hja neamde it „Mei myn hiele hert”. It earste eksemplaer hjirfan waard har oanbean üt namme fan it KFFB-bestjoer troch de hear E. S. de Jong. Seis bea mefr. Kluit letter eksemplaren fan dit boekje, dat ek yn de winkel to keap is (foar f 9,90) oan oan de direksje fan it ferpleechhüs en inkelde oare bywêzigen. Hja hie har boekje nammentlik opdroegen oan Bloemkamp, oan de bewenners en de wurkers dêrre en dr. D. Ruiter sei der tige mei ynnommen te wêzen. Hy hope, dat it boekje ta geastlike stipe wêze soe fan mannich ien. Hy sei ek ta dat alle bewenners fan it hüs mei Peaske in eksemplaar oanbean krije, tagelyk yn it ramt fan it 15 jierrich bestean fan it hüs. Het CDA-raadslid Henk de Boer achtte het wenselijk dat B en W nog eens kontakt opnamen met de verschillende betrokken instanties in Oosterend om zo doende uit de impasse te geraken. De Boer toonde zich geen voorstander het tot nog toe gevolgde beleid van de ene op de andere dag te veranderen. De Boer wenste nog geen beslissing te nemen maar de zaak nog eens opnieuw te bekijken. Hij voelde er wel vooi- een kommissie ad hoe in te stellen. Deze zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers van de kerk en dorpsbelang uit Ooster end en zou aangevuld worden met enkele raadsleden. 5 I De CDA-wethouder, de heer Pier Noord- I mans, zei in een korte toespraak dat alle I frakties tevreden waren over de heer Abma. Over de beginperiode van de heer Abma als burgemeester zei hij: ,,lt I hat earst hwat wenne moatten, mar wy witte nou hwat wy oan elkoar ha!” BOLSWARD - Nadat enige tijd geleden een tweetal medewerkers van het elektrobedrijf Van der Weerd uit Bolsward het nieuwe scorebord van de muur in de sport hal „De Middelzee” hadden verwij derd, konden zij, na het accepteren van het veelbesproken geschenk door de raad, het elektronische gevaarte weer in de hal ophangen. Nog voordat men maandag het bord aan de muur had kunnen bevestigen begaf de alluminium ladder het en lagen de beide elektriciens met het scorebord tegen de vlakte. De beide heren werden bij hun val van zo’n vier-en-een-halve meter niet ge wond. Het bord moest ten gevolge van de klap in de werkplaats voor reparatie worden opgenomen. Don derdagmorgen kon het weer en deze maal hopelijk voor jaren) aan de muur worden bevestigd. En zo kwam waarschijnlijk deze maal voor het laatst, de gift van Kingma’s Bank in het nieuws. De heer De Vries achtte het niet belangrijk wie eigenaar is van het ge bouw, maar wie er terecht kan. Of zoals hij het uitdrukte: „It giet der net om hwa’t der efter stiet, mar hwa’t der yn kin.” tilhury De FNP-er Ruerd Posthuma gaf toe dat er een zeker precedent was geschapen en vond dan ook niet dat het to dusver I gevoerde beleid plotsklaps omgebogen diende te worden. Overigens maakte hij de raad er attent op dat een kerkelijk gebouw in Hidaard en een ander kerke lijk gebouw in Oosterend, De Tsjerne, wel een kleine subsidie ontvingen. Posthuma dacht dat alle mogelijkheden nog niet voldoende onderzocht waren en pleitte er dan ook voor de zaak nog even aan te houden. „Ik sit hjir swier mei yn ’e mage,” zo zei de FNP-er. werkzaam is overhandigde Adema de jubilaris een nieuwe camera. Namens de personeelsvereniging K.T.M. (de letters vormen de afkorting van Koffie, Thee en Margarine) sprak de heer Leo Lolkema die enkele tuinstoelen en een parasol overhandigde. Ook in het kerkelijk- en verenigingsleven is de heer Nawijn bij zonder aktief. Al geruime tijd maakt hij deel uit van het Christelijk gemengd koor uit Bolsward. Namens het koor sprak de heer Wieger van der Veen, die hem een enveloppe met inhoud aanbood. Wethouder Noordmans vond niet dat het op zijn weg lag de plus- of minpunten van de heer Abma naar voren te brengen. De CDA-er memoreerde de grote plichtsbe trachting van burgemeester Abma. „Wy ha wolris it gefoel as lytse gemeente dat wy mei in handicap starte t.o.f. in greate gemeente.” De heer Pier Noordmans vergeleek de positie van de kleine ge meente met die van het paard Bruno bij het belslydjeijen. Abma’s rechterhand Tr konkludeerde tenslotte: „In hurddraver Hennaarderadeel zijn, woensdagavond ontving hij uit handen van de PvdA kin net sunder in goede pikeur, de rie net wethouder Atje Geertsma-Jouta een grote bos bloemen ter ere van dit heugelijke sunder jo.” feit. Wa’t der yn lést of der wat üt foaren lést, moat der wat oan ha. My tinkt sa: de minsken dy’t yn Bloem kamp fersoarge wurde, sitte sa faak tangele, net allinnich mei in lichaamlike handicap, mar ek mei geastlike soarch en noed. Hja sille net sa maklik - in inkeld- ien miskien wol - in grutte Bibel han- tearje. Allicht witte se ek net gau in gaadlik stikje te finen. Ik soe it barren wat maklik meitsje wolle. Al haw ik dan net fuortdaalk mei harren te krijen, myn gedachten en myn gebeden geane in soad nei harren üt. Der stiet foar yn it boekje: Opdroegen oan de bewenners en wurkers fan Bloemkamp. Ek de wurkers hawwe faak in stipe nedich yn har deistich bestean mei de bewenners. En wat ik sei oer myn gedachten en gebeden jildt ek foar harren. De Bibel stiet grótfol mei loflieten, treastwurden, klachten en wur de oer de omgong mei üs Heit, Dy’t yn ’e himel wennet. Nei ’t ik hoopje, sille der ek minsken wêze buten it fermidden fan Bloemkamp dy’t der wat mei kinne en der wat oan hawwe sille, Mei dizze taljochting wol ik it bid-boekje Mei myn hiele hert graach en tige fan herten tröchjaan. WOMMELS - De vroedschap van Hennaarderadeel had moeite met het voorstel van B en W geen subsidie te verlenen aan „Us Gebou” te Oosterend. Dat bleek afgelopen woensdagavond tijdens de maande lijkse raadsvergadering in Wommels. „Us Gebou” in Oosterend behoort toe aan de Ned. Herv. Kerk van die plaats maar fungeert als dorpshuis. Onlangs is het gebouw voor meer dan een ton opgeknapt. De bevolking van Oosterend heeft voor het aanbrengen van verbeteringen f 25.000,- opgebracht en er boven dien de nodige manuren in gestoken. Het beleid van B en W van Hen naarderadeel is altijd zodanig geweest dat er geen subsidie werd ver leend aan kerkelijke gebouwen ook al vervulden die gebouwen de funktie van dorpshuis. Men verleende dan ook alleen maar subsidie als het betreffende gebouw hi handen was van een stichting waarin de gehele bevolking was vertegenwoordigd. It is gjin prestaesje fan myn kant, dat dit boekje yn hiel syn kreaze hear en fear hjoed oanbean wurdt. Mar ik bin der fansels wol wiis mei, dat it der sa fersoarge ütsjocht, sa begun mefrou Kluit har tasprak. Jimme sille sjen, dat it gjin eigen wurk is, lyk as it skriuwen fan in ferhaal, in roman of in gedicht. Ik haw gewoanwei oan it oerskriuwen west. Dat gie sa: ferline simmer, doe’t ik spitigemóch troch myn fryske stüdzjes hinne wie, tocht my: ik moat mar ris oer de Bibel te set. Wy hawwe no in moaie oersetting yn üs eigen taal en neffens myn betinken kin der wol ris wat mear mei dien wurde. Al moat ik der wol eefkes by sizze, dat de bibel ütferkocht is en dat der takomme jier de twadde printinge komme sil. Myn doel wie: ik skriuw der stikjes üt oer dy’t gaadlik binne en bruk se as in gebed. Ik bin sljocht nei papier en ik hie krekt twa moaie nije skriften krige en dy koe ik no moai brüke. Dat sadwaande sette ik ütein. In goede pinne bruke en by it begjin begjinne: Genesis 1. Ik hold ien side skin: dér soe it gebed, dat Jezus üs leard hat, op komme te stean. It slagge my net fuortdaaliks wat gaadliks te finen. Mar by Exodus 15 die ik myn earste kar. doét ik by it boek fan ’e Psalmen kaam, hie ik kar-üt. It hat net sa west, dat ik de Bibel wurd foar wurd lézen haw, mar ik bin dochs genoch tsjinkommen, dat gaadlik wie en meitsje der in bid-boekje fan. Jimme meie wol witte, dat ik der in soad freugde oan belibbe ha en sykje it allegearre üt. Hieltiten hie ik mar yn ’e holle: soe dit de minsken yn Bloemkamp oansprekke: Dat naam my wat langer wat mear yn ’e besnijding. De Bibel is in frjemd boek, mar dochs ek wer net: want h giet oer God en minsken. Alles wat in minske belibje kin stiet der yn: lofsjon- •ft. l i Bolswards Nieuwsblad

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1