Bünte joun skoalbern Hinnaerderadiel mei in protte toaniel en muzyk Het wordt weer een mal Mallemolenfeest op Koninginnedag Youth for Christ start trainingsschool voor jeugdevangelisatie Damklub Geslaagde ouderavond kleuterschool Arum Zeer geslaagd jaarfeest jeugdclubs Wons Achtendertig maal de kleine gids Hondententoonstelling Friesland FLMD toant kar üt nijste oanwinsten Tanende belangstelling schutjassen „Geen kampioenschap van Bolsward’’ „Hartwert e.o.” Sport in het kort Uitslagen v.v. Gala Set Up Ledenvergadering kaatsver. Zurich” VRIJDAG 6 APRIL 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 3 3-2 kke den x>r de te WOMMELS - Earjusterjoun waerd yn it Dielshüs to Wommels in bünte joun foar skoalbern üt Hinnaerderadiel halden. De learlingen fan de legere skoalle üt Wjelsryp stienen as earsten op de wurklist. Se songen lietsjes üt „It frjemde sjongfestival” (sjoch boppesteand kykje). Dat Wjelsryp as earste ütein sette hie sa syn reden; haedünderwizer Jan W. Buwalda moast nammentlik in riedsgear- Foar guon dreech ófkealjen ime ime komste bijwenje. Buwaldea sit foar it CDA yn de ried. i en Specifiek Het programma Ook voor de kerken ide tiet en de irre it al tich >sk, ast, nen tsje elle gel wei nar ich. ken Sa ten ijip run ms. lich har ilm ein. kes oer de rch syn ige: nen net. aie. ide Ier ire de ten vat de >en de het ien ize :te. >de Jet De ien -en Maar dat is nog maar het begin. Deze centrale evenementen worden ver bonden door straten met meer dan 200 kramen. Kramen waar men kan balgooien, prijsschieten, grabbelen, spijkerslaan, raden, touwtjetrekken, koekbakken. Kramen met drop, kunst, oude boe ken of ouderwetse broodsoorten. Poffertjeskramen, oliebollenkramen, satékramen, patatkramen en ga zo maar door. Kunt u begrijpen meer dan 200 kramen in totaal. Om een indruk te geven van het feest. Er komen 14 ijs-karretjes, 12 verkoop punten voor koffie en frisdranken en 10 dubbele kassa’s voor de hal. Vier jaar geleden trok het Mallemolen feest 40.000 bezoekers. Twee jaar geleden 50.000. Ook dit jaar is het Mallemolenfeest het enige grote e- venement op Koninginnedag en men verwacht nog meer bezoekers dan de voorgaande jaren. Ook vindt men er in een duidelijk schema dat de sociale verzekeringswetten en de daarbij behorende uitvoeringsorganen laat zien en een samenvattend overzicht van de sinds 1 januari jl. geldende premies en uitkeringsbedragen. WONS - Op vrijdag 30 maart j.l. organiseerden de jeugdclubs weer hun jaarfeest. De avond werd ge opend door mevr. S. de Witte-Dijk- stra, waarna Sj. Brouwer een gedicht voorlas getiteld „Storing”. De clubs (van 12-15 jaar) kwamen onder meer met „Ster en Journaal” over het Wonser zakenleven. Hierna volgde „De echte Thébuskwis” met quiz master Yeb de Witte. Hierbij werd een echt scorebord gebruikt. LJOUWERT - It Frysk Letterkun- dich Museum en Dokumintaesjesin- trum to Ljouwert hat yn it öfroune jier in great tal, faek bilangrike oanwinsten boeke kind, meielkoar net minder as ryklik 400! Om it publyk in yndruk to jaen fan omfang en forskaet fan hwat 1978 al sa opsmiten hat, is mei fan it moaiste en bilangrykste dêrfan ünderbrocht yn in tentoanstelling dy’t under de naam „Rispinge 1978” fan 4 april -1 juni o.s. halden wurdt. De tentoanstelling omfettet hanskriften, portretten en oare letterkundige dokuminten fan sa’n tweintich auteurs, fan Teatske Alzum oant en mei Sjouke de Zee. Over het funktioneren van deze oplei ding, temidden van andere kursussen, studies e.d., zégt Arnold van Heusden (adjunkt-direkteur van Youth for Christ- Nederland en verantwoordelijk voor al het trainingswerk): „Om vier redenen is de trainingsschool uniek in Nederland: het gaat in deze opleiding alleen om jeugdevangelisatie, er is een direkte betrokkenheid tussen theorie en prak tijk, het vakkenpakket is daarmee anders dan op bijvoorbeeld de bijbelscholen en, zoals het hele Youth for Christ-werk, het gebeurt op interkerkelijke basis. Zo kan het voorkomen, dat een afgestudeerde bijbelschoolstudent zich alsnog aanmeld- d’ê voor ’t proefjaar en vrijwel alle lessen volgde, omdat de meeste stof nieuw voor hem was!” BOLSWARD - Na een geslaagd proefjaar heeft het bestuur van de Youth for Christ Nederland besloten definitief door te gaan met haar nieuwste projekt: een trainingsschool voor jeugdevangelisatie. Het is een éénjarige opleiding, die tot doel heeft om jongeren, vanaf ongeveer 20 jaar, zowel theoretisch als praktisch op te leiden tot jeugdevangelisatiewerkers. Het niveau van deze opleiding is vergelijkbaar met dat van een HBO-opleiding. Dizze noflike joun waerd ófslüten troch de skoalle fan Reahüs mei it toanielstikje: „Heit is heit en mem is mem”. De joun waerd organisearre troch de warbere kulturele ried fan Hinnaerderadiel yn gearwurking mei it ünderwizend personiel. Destiids wienen der prizen oan in joun as dizze forboun, mar der is men inkelde jierren forlyn fan afstapt. De winnende kandidaten kregen na af loop bloemen aangeboden. Een farce majeure-team vervolgde hierna met vra gen en antwoorden over Wons, hetgeen veel applaus oogstte. In de volgende pauze werd een verloting gehouden, waarna de jeugd van 16 jaar en ouder het toneelstuk „De joun fan de langste dei” opvoerde. Dit lange maar mooie stuk werd geweldig gespeeld en werd dan ook met een langdurig applaus begroet. Hier na werd nog een gedicht door mevr. S. de Witte-Dijkstra voorgelezen. Tagelyk wurdt it jierforslach 1978 under de oandacht fan bilangstellenden brocht. Dêryn wurdt net allinne mei foldwaning wiisd op it greate tal oanwinsten (410, yn 1977: 308), mar ek oandacht skonken oan it bisyk dat de minster fan CRM, mefrou M. H. M. .F. Gardeniers-Berend- sen, yn 1978 oan it museum brocht hat. Sa’n 3000 minsken hawwe yn 1978 it FLMD bisocht. Der binne yn dat jier twa ütstallingen halden, ien oer it Frysktalich berneboek en ien oer de dichter Obe Postma. Foar bisikers fan de nije ütstal ling is in eksimplaer fan it jierforslach gratis biskikber. „Rispinge 1978” is to bisjen op de fêste iepeningstiden fan it FLMD (Greate Tsjerkstrj. 28) ntl. fan moandeis oant en mei freeds fan 1 - 12.30 en fan 13.30 - 17 ure (hjeldagen ütsündere). It FLMD biedt nammers méar as allinne de ütstalling „Rispinge 1978”. Der is ek in permaninte ütstalling oer Piter Jelles en Nynke fan Hichtum. Binammen is it lykwols it plak dêr’t minsken dy’t stüdzje meitsje fan de Fryske literatuer wolkom binne en op gleed holpen wurde mei ynformaesje en dokumintaesje. De learlingen fan de iepenbiere basis- skoalle fan Wommels kaemen mei in skoalle ABC oansetten. Foar it twade skoft songen en spilen dan noch de bern fan de iepenbiere basisskoalle „De Wringe” üt Itens under lieding fan skoalhaed Wopke Dragstra. Neidat alle bern om ’e nocht hwat drinken hawn hienen wie de legere skoalle fan Kübaerd oan bar mei it toanielstikje „It Fryske bemejoumael”. De kristlike legere skoalle üt Itens sette it stikje „Dommer as dom” op de planken. Geen stoomcursus Drs. Ab Berger, hoofd vaji de' trainings school, zegt over deze opleiding:„Steeds duidelijker proeven wij de behoefte, die er bestaat aan een dergelijke kursus. In jeugdevangelisatie wordt je vaak met een veelheid van verschillende vragen ge confronteerd, die enorm uiteenlopen. We gaan er bewust van uit, dat we de vragen en problemen van jongeren serieus willen nemen en moeten zoeken naar de achter gronden en motieven die daaraan ten grondslag liggen! Hetgeen niet wil zeg gen, dat we ons daarin zó verdiepen, dat we de antwoorden gaan vergeten. Die serieuze aanpak in nodig, omdat anders het gevaar bestaat, dat het een korte, oppervlakkige stoomkursus wordt, waar alleen een paar „techniekjes” gedoceerd worden. In het programma van deze trainings school wordt evenveel aandacht besteed ‘aan de theorie als aan de praktijk. Drie dagen per week worden er lessen gevolgd op het landelijke centrum van Youth for Christ-Nederland De Lindenhorst in Driebergen, en drie dagen per week doen de studenten praktisch werk, op nun vaste stageplaatsen in het land. Tijdens de drie theoretische dagen, worden vak ken gedoceerd als exegese, hermeneu- LEEUWARDEN - Gewoontegetrouw wordt op tweede Paasdag a.s. (16 april) de bekende internationale ras hondenshow in Friesland in Leeu warden gehouden. Dit jaar voor de 15e keer. Met trots beseft de Kyno- logen Club Friesland, dat dit de grootste eendaagse rashondenten toonstelling van Nederland is ge worden. Een evenement dat niet al leen de deelnemers veel spanning en genoegen geeft maar ook de duizen den toeschouwers (gemiddeld 16000) vele uurtjes kijkgenot ver schaft. Het jaarlijks weerkerend succes is niet in de laatste plaats te danken aan de enthousiaste inzet van het organiserend comité;, waarin nog steeds verschillende mensen van het „eerste uur” zitting hebben. Gelukkig is de Frieslandhal berekend op zoveel bezoekers. Hij is zo groot (30.000 m2) dat hij niet vol is te krijgen en het aantal evenementen is zo talrijk dat niemand op z’n beurt behoeft te wach ten. Duizenden zullen per auto komen, al of niet langs de zes Mallemolenroutes, en ook dit zal geen probleem opleveren met de grote parkeerterreinen rondom de hal. De organisatoren hebben het druk, maar één zorg hebben ze niet: hoe zal het weer op Koninginnedag zijn. Het Mallemolen feest is namelijk een binnenfeest - nou ja: op de optochten en de oprukkende muziekkorpsen en de demonstraties door de Leeuwarder vliegclubs na. Het wordt een overdekte Breugeliaanse boerenker mis in oude, gezellige stijl. Met veel Om het geheel te completeren is een adreslijst in het boekje geplaatst, dat de adressen vermeldt van alle bij de uit voering van de sociale verzekering be trokken instellingen. De gids is voor een gulden verkrijgbaar bij elke Raad van Arbeid. Wie toezending per post wenst, moet er op rekenen dat portokosten in rekening worden gebracht. Het wordt op Koninginnedag van half 10 tot zeven in de Frieslandhal weer een knots-gek feest. Een feest voor jong en oud, afzonderlijk en in familieverband. En door te feesten wordt er onbekommerd en vol vreugde geholpen een groot ideaal waar te maken. Want de meer dan duizend medewerkers aan dit vierde Mallemolen feest doen al hun werk belangeloos, zodat gerekend mag worden op f 150,- f 200.000,- netto. Een bedrag dat door de Nederlandse regering zal worden verdub beld en aangewend voor de leprabestrij ding onder de kinderen op Noord Celebes. Bij de rondvraag kwamen nog de volgen de punten aan de orde: voortaan zal de vergadering weer op een vrijdagavond zijn; op 24 juni ’79 is er ledenkaatsen in 3 klassen (heren: A en B, en dames); dorpsfeest op 23 en 24 juni ’79: ringfiet- sen, volksspelen, kinderspelen en mu ziek; Johannes de Vriespartij op 11 aug. ’79 (alleen voor mannen?); bediening van de kaatstelegrafen. Tegen half elf sloot de voorzitter en wenste iedereen een mooi kaatsseizoen. Over de werkmogelijkheden voor de kur- sisten, zegt Arnold Heusden: „Natuurlijk hopen wij op deze wijze een aantal medewerkers op te leiden voor ons eigen werk. Zowel regionaal als plaatselijk zal er in de komende tijd zeker behoefte blijven bestaan aan goede evangelisatie- werkers; vooral vrijwilligers! We hebben nog steeds meer mensen nodig dan er zijn! Toch hopen wij met deze trainingsschool ook de kerken een dienst te bewijzen. Eén van de studenten van de trainings school die het proefjaar heeft gevolgd, is nu werkzaam in kerkelijk jeugdwerk in Friesland en haar reakties bevestigen onze verwachting, dat onze opleiding ook hier van groot nut kan zijn. Ik ben ervan overtuigd, dat deze kursus kan gaan voorzien in kapabele mensen voor het vrijwilligerskader van jeugdevangelisatie op het kerkelijk erf! Te vaak doet zich helaas het trieste feit voor, dat dergelijke mensen niet serieus genomen worden en daarom ook geen kans krijgen. Verheugend is in ieder geval, dat naast onze Youth for Christ- stafmedewerkers, die vooral doceren wat zich binnen onze beweging aan werkwij zen en filosofieën ontwikkeld heeft, ook verschillende predikanten en andere do centen zich bereid hebben verklaard om aan dit projekt mee te werken!” Youth for Christ-Nederland heeft over deze trainingsschool voor jeugdevange lisatie een eenvoudige brochure uitgege ven, onder de naam „Informatie Trai ningsschool,” met daarin uitgebreide informatie voor geïnteresseerden. Deze kan opgevraagd worden bij haar landelijk centrum, Postbus 73, 3970 AB Drie- Jjer^n-JTeL .03438-5 744 Nei de skoalle fan Wielsrvp kaem dv fan Easterein oan bar. Under lieding fan it ÜKoafhaed, Jan Strikwerda songen en toanielspilen de bern oer „It Doarp”. Foar it earste skoft kaem de basisskoalle ïan öpannum noch mei in toanielstikje „De Indringer” op de planken. Nei it earste skoft spile Hidaerd „De Underdükster” foardat in drumband fan de kristlike legere skoalle üt Wommels foar it nédige lawaei en spektakel soarge. BOLSWARD De belangstelling voor het schutjassen lijkt minder te worden. Afgelopen maandagavond wisten slechts 16 dames en heren de weg naar de Posthoorn te vinden. Elke deelnemer speelde vier bomen. Omdat het animo afneemt wordt het kampioenschap van Bolsward dit jaar niet verspeeld. LEEUWARDEN - De Frieslandhal is zo groot, zo weet ieder die er eenmaal is geweest, dat het personeel zich er met de fiets in verplaatst. De Frieslandhal heeft de naam dat ie niet vol te krijgen is, zo inmens is de ruimte. Wie ziet welke aktiviteiten er worden ontplooid voor het Mallemolenfeest op Koninginnedag (maandag 30 april) vraagt zich echter af, of de hal wel groot genoeg is. Twee ponnybanen met hun begeleidertjes, een hypo-drome, (dat is een „paardebaan” voor de groteren), een cicuspiste, twee grote Waterlooplein markten waar geen nee te koop is, drie dorpspleinen ieder in een eigen stijl, met bijpassende artikelen en met een eigen orkest. De hobbyclubs met een stand van meer dan 100 m2, de knuffeltuin, de kruisboog- schietbaan. Een stoomtrein dwars door de hal, de kuipjesteekbaan, de amerikaanse malleplons, stoommachines, scheepsmodellen, draaimo lens, draaiorgels, korpsen, boerenkapel, doedelzakspelers die con certen geven of door de hal marcheren. dieren, koopwaar en prettenten. Met wilde tonelen, maar ook met rustige pleinen waar men kan uitrusten, en een oogje kan houden op z’n kinderen die in de kinderspeelplaatsen onder gediplo meerde leiding worden beziggehouden. Zo moet het vroeger zijn geweest in die goede oude tijd, waarover ze het dan hebben. Een boerenmarkt met dieren, met ambachtslieden, die spinnen, weven, kaarsenmaken, pottendraaien, manden vlechten, houtsnijden. Met een piste waarin het hooggeëerd publiek, non-stop steeds weer iets nieuws te zien krijgt, met kramen waar je om een voorbeeld te noemen duvekaters en aid wiif kunt kopen, maar ook tientallen andere lek kernijen. Ja - ook wie er de hele dag zou willen blijven zal niet uitgekeken raken en behoeft van honger en dorst niet om te komen. Warme worst, frite, broodjes kaas, soep en dingen voor de lekkere honger zijn er volop te koop. HARTWERT - „Der sie skot yn, sei de faem, doe krige se twillingen.” Nou safier, is de damklub noch net fansels, dat se twillingen krijt, mar der sit al skot yn. Ja, siz mar it is al safier opsketten dat takom moan- deitojoun to sjen en to hearren fait, hwa’t der rekke binne. Dat wol size, hwa degradearje, hwa hawwe in priis en soksahwat hwat it damjiertiid sit der wer op. In einjountsje is der fansels altyd, hwerby buten de priis- ütrikkingen ek forrassingen, om de dammers noch hwat oangenam dwaende to halden, forwachte wurde kinne fan bistjürskant. Moandeitojoun waerd der noch damt. Foar guon noch de kroan op it wurk en foar oaren waerd der it „bikkelhurde” fonnis ütfierd: in stapke tobek. Mar oare wike de foltallige ütslaggen fan de kom- petysje. Dizze kear dy fan de sigaere- kompetysje. Der waerd yn fiif groepen damt en moandeitojoun koe de balans opmakke wurde. Earst de léste ütslaggen: L. Bloem hof- K. Wiersma 0-2; J. Jorrtisma - P. Hiemstra 0-2; Y. de Boer - S. de Boer 2-0; H. Toering - K. Wiersma 2-0; J. Bouma - G. Terpstra 1 - 1; L. Bloemhof - H. Toering 0 - 2; B. van Dijk - F. Bloem hof 2 - 0. De priiswinnaers: Groep 1 T. Kooistra, C. Kooistra; Groep 2 H. Toering, K. Wiersma; Groep 3 P. Hiemstra, J. Jorrtisma; Groep 4 B. v. Dijk, F. Bloem hof; Groep 5 S. Kooistra, C. v.d. Brug. Fierder waerd der ek noch damt troch de jeugd moandeitojoun. Ids Boersma en Tom Vellinga binne like heech einige yn de kompetysje en spilen de bislissingspartij. Mar der kaem gjin winnaer üt de striid om’t de hearen de punten guodlik dielden. As alles goed giet wurdt der dizze wike wer spile, der wer krom foar dus; neitinke mei de noas yn 'e nawle. ZURICH - Op zaterdagavond 24 maart ’79 hield de kaatsver. „Zu rich” haar jaarlijkse ledenvergade ring in hotel „De Steenen Man”. Er was van de zijde van de leden veel belangstelling. Liefst 33 leden kon de heer Jac. Nadema in zij openings woord welkom heten. Onder de leden waren veel dames en een enkel buitenlid. Want ook leden buiten Zurich hebben als lid in spraak. De sekretaris, de heer Hans Waterlander, las de notulen van de vorige vergadering. Waarin onder meer werd besloten op voorstel van de heer J. Mulder bij het te laat verschijnen op een wedstrijd, zonder opgaaf van reden vooraf, schorsing van 1 wedstrijd toe te passen. De notulen werden zonder kommentaar goedgekeurd. Hierna volgde het wedstrijdverslag, dat vanwege de omvang per maand werd ingedeeld. Vanaf april ’78 tot en met maart ’79 waren er maar liefst 17 wedstrijden gespeeld. Ook wonnen veel Zuric- hers op velden elders behoorlijk veel prijzen. De 6e prijs op de Freule- partij ’78 voor Zurich mag niet onvermeld blijven. Duidelijk een be wijs dat de kaatssport in Zurich weer bloeit zoals in vroeger tijden. De penningmeester, de heer D. de Boer, deed verslag van de inkomsten en uit gaven. Hoewel de kas iets terugliep, waren nog voldoende financiële middelen om het nieuwe seizoen weer tegemoet te zien aanwezig. Het kaskommissielid de heer Gj. Scheepvaart had samen met het andere lid de heer S. v.d. Berg de boeken en de kas in orde bevonden. Als nieuw kaskommissielid, in plaats van de heer Gj. Scheepvaart werd mevr. D. Osinga benoemd. Door uitbreiding van het bestuur in 1978 en het tussentijds aftreden van de vorige penningmeester in *77, was er geen bestuursverkiezing op de agenda aange- kondigd. Alsnog werd besloten een be stuursverkiezing, te houden, waarbij af tredende huidige penningmeester bij acclamatie opnieuw werd benoemd. De heer D. de Boer aanvaardde de funktie weer voor 3 jaar. Er werden weer zoals gewoonlijk 4 ledenwedstrijden vastgesteld en wel op de volgende zondagen: 20 mei, 24 juni, 12 augustus en 9 september ’79, begin nend om 12 uur ’s middags. De wedstrij den zullen alle in een A- en een B-klasse worden gekaatst, waarbij in de B-klasse ook de dames meedoen. Voorts zal er naar worden gestreefd Zurich weer te laten vertegenwoordigen op enkel offi ciële wedstrijden: De Jong Nederland- partij, de Bondspartij en de Federatie Wonseradeelpartij. Wie er als partuur naar toegaat, zal in een kwalifikatiewed- strijd worden bepaald (mei oare wurden: der moat om keatst wurde). Naast het ledenkaatsen zijn er nog enige andere vormen van kaatsen in Zurich: kompeti- tiekaatsen, dorpskaatsen, „bedrijfskaat- sen” (de Johannes de Vriespartij), zaal- kaatsen en barkaatsen. Over deelname aan ledenwedstrijden, vanaf 14 jaar, zijn geen misverstanden. Maar wel af en toe over het dorpskaatsen en kompetitie- kaatsen. In de vergadering werd, op voorstel van het bestuur, gestemd en afgesproken: MAKKUM - As öfsluting fan de bridge- kursus waerd woansdeitojoun in bridge drive organisearre yn hotel De Prins to Makkum. Der spilen 16 pearen oan 8 tafels yn twa klassen. Utslach A-klasse: 1. P. Greydanus en mefr. A. v.d. Meer; 2. J. v.d. Meer en mefrou A. Wynia; 3. W. Wynia en mefrou H. Greydanus. B-klasse: 1. J. P. Tichelaar en A. E. Poepjes; 2. De hear en mefrou Lieverdink; 3. De hear en mefrou Com- pier. Nei ófrin waerd frege, oft men ek in bridgeclub ha woe foar it folgjend sei zoen. Neffens de reaksjes wie dit wol in gaedlik plan. ARUM - Afgelopen zaterdag was er een ouderavond in de kleuterschool De Öu- lenrakkertjes te Arum, momenteel be zoeken 62 kleuters de school en er is een wachtlijst ingesteld. De twee leidsters hebben inmiddels hulp gekregen van een hospitante. Mevr. M. Lamaker-Lichten- dahl uit Harlingen hield een inleiding over „Kind en ziekenhuis” Na de pauze werden dia’s over dit onderwerp ver toond. Een opname in het ziekenhuis is voor het kind meestal aangrijpend. Het kan zelfs als een onderbreking van de ontwikkeling van het kind worden gezien. Voor de ouders brengt de opname van het kind in een ziekenhuis meestal pro blemen en spanningen met zich mee. Zij willen het kind zo goed mogelijk voorbe reiden, maar weten vaak zelf niet wat er gaat gebeuren. Men zou b.v. gesprekken met verpleegkundigen en artsen moeten voeren. In 1973 werd een commissie ingesteld die zich bezig hield met de rol van de ouders in het genezingsproces van het kind. In de pauze kon men de leuke werkstukjes van de kinderen bezichtigen, die betrekking hadden op de lente. Het was een zeer geslaagde avond met 50 vaders en moeders. Uitslagen schutjassen: 1. G. Walstra 121 pnt.; 2. D. Zoethout 113 pnt.; 3. J. van Spanning 113; 4. G. Gorter 111; 5. R.' Velting 106; 7. mej. De Vries 105. Prijswinnaars verloting: 1. C. Zoet hout; 2. R. Velting; 3. J. van Spanning; 4. D. Zoethout; 5. D. Zoethout; 6. mej. De Vries. BOLSWARD - De uitslagen van het afgelopen weekeinde waren: D&mcs: Vicofa/BRC - Gala 1: Heren» HVC -’Gala 1: 0-3 (1-15, 13-15, 15-17) VCS - Gala 2 3-1 O.P.Wrotters - Gala 3: 2-0 £15-11, 15-9) Mini-jongens 10-12 jaar: Iverto - Gala 1 0-2 Animo 3 - Gala 2 0-2 Voor zaterdag 7 april a.s. luidt het programma als volgt: Dames: Gala 1 - Oranje Nassau om 14.30 uur in Bolsward; Rabo-bank 1 - Gala 2 om 18.10 uur in Sneek (C. Kanhal); Gala 3 - Sw.Switters 2 om 16.30 uur in Bolsward; Gala 4 - Shell om 15.10 uur in Bolsward; Gala 5 - Iverto 2 om 14.30 uur in Bolsward. Heren: Gala 1 - DVC om 16.30 uur in Bolsward; Gala 2 - OKC om 14.30 uur in Bolsward; Gala 4 - Iverto 3 om 16.30 uur in Bolsward; SIS - Gala 5 om 11.50 uur in Bolsward. Mini-meisjes 10-12 jaar; Gala 1 - Olympus 1 om 13.30 uur in Ook dit jaar verwacht men met 225 medewerkers en 49 keurmeesters uit binnen- en buitenland 2200 honden uit o.a. België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Met 150 ver schillende rassen kan het weer een geslaagde tentoonstelling worden. Enkele verschillen met voorgaande jaren zijn: toegenomen belangstelling voor Bouviers, Dobemann Pinschers. Schotse Herdershonden. Voor het eerst zijn op de tentoonstelling de Saarloos-Wolfs- hond en de Chinese naakthond te zien. Bolsward; Gala 2 - Olympus 2 om 13.00 uur in Bolsward. Mini-jongens 10-12 jaar: Gala 1 - Animo 1 om 14.00 uur in Bolsward Adspirant meisjes 13-14 jaar: Gala 1 - Animo 1 om 13.00 uur in Bolsward; Gala 2 - Olympus 10 om 13.00 uur in Bolsward. Adspirant meisjes 15-16 jaar: Gala 2 - Olympus 9 om 13.30 uur in Bolsward. l >»Vi J. BOLSWARD - Voor de achtendertig ste keer is thans „De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale verze kering” verschenen. Deze succes volle en nuttige uitgave van de Ver eniging van de Raden van Arbeid geeft al sinds jaar en dag praktische informatie over bijna alles in de sociale verzekering. Verder zijn en kele hoofdstukjes over Algemene Bij standswet, Rijksgroepsregeling werkloze werknemers, Wet Sociale Werkvoorziening en het Voorlich tingscentrum Sociale Verzekering opgenomen. tiek, .kultuurgeschiedems, Kerkge schiedenis, e.d. Naast, deze.inhoudelijke vakken worden er ook specifieke onder werpen als jeugd-sociologie, groepsdy namiek, schoolevangelisatie en organisa tiekunde behandeld. Dit vakkenpakket wordt gecomplementeerd met vakken als vergaderen, gesprekstechniek, muziek, pastoraat en bijbelkringwerk. De stage van de studenten vindt plaats in de plaatselijke werkgroepen van de Youth for Christ, waarbij de studenten door stafleden begeleid worden. Kompetitiekaatsen: - deelname aan het kompetitiekaatsen is vrij (onafhankelijk waar men woont) opgeven voor de start van de kompeti tie is verplicht en men moet lid zijn van de kaatsvereniging „Zurich”; - er wordt wekelijks één kompetitie- wedstrijd gespeeld; - de organisatie is in handen van de heren Joh. de Vries, Gj. Scheepvaart en D. de Boer; - er zijn 4 kompetities: meisjes, jon gens, dames en heren met afzonder lijke leiders. Dorpskaatsen: - Iedere dorpsbewoner, vanaf 14 jaar, kan hier aan meedoen; het gaat hierbij om een gezamenlijke, sportieve dorpsmiddag of -avond; - oud-Zurichers, permanent buiten Zu rich wonend, kunnen hier niet aan meedoen; - tot Zurich wordt gerekend Houw, Gooyum, Gooyumerlaan, Waltinga- State (Kieftenburg), Bootland en het Strand; - de organisatie is in handen van de heren Joh. de Vries, Gj. Scheepvaart en D. de Boer.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 3