j Van Overbeek exposeert in Sneek Plaatselijk Belang Makkum Op de bres voor te hoog bruggeld! Fietspad Oosterend - Wommels heet hangijzer in Raad Hennaarderadeel Voorstel B en W enigszins gewijzigd aangenomen Radio Fryslan w Jacob Keitsma, Drs. in de Economie Ledenvergadering Grasdrogerij Workum e.o. Stoffel Bouma foun it earste Ijipaei fan Hartwert Inbraak in bar te Witmarsum Buit ruim tweeduizend gulden H.I.N. Workum geeft f 1.000,- aan Unicef Ongewoon werk van een man met een gewone naam -n BOLSWARDS NIEUWSBLAD VRIJDAG 6 APRIL 1979 Pagina 4 E.S. de J. ■M WORKUM - Deze vergadering werd goed bezocht en stond o.l.v. de heer S. de Witte. Het is een rekordjaar geweest (13.483 ton gedroogd pro- dukt). Direkteur H. de Jong is 30 jaar in dienst van de grasdrogerij, zodat een feestje gehouden werd. het pad liep van ongeveer het zwem bad in Wommels tot de sporthal in Oosterend. Het plan door B en W opgesteld vond hij te duur. Boven dien voldeed het niet aan de wensen die De Hoop stelde. De WD-er sprak bovendien zijn verbazing uit over het feit dat het plan, althans de tracering nooit ter inzage had gelegen, hetgeen volgens hem wettelijk verplicht is. Zondag 8 april 1979 18.00-19.00 RADIO FRYSLAN: Sport programma - ütslaggen, ynterfjoes, re- portaezjes, birjochten en muzyk. Maandag 9 april 1979 18.00-19.00 RADIO FRYSLAN: Aktua- liteitenrubryk; Op ’e Romte, mei nijs, reportaezjes en kommintaren oer doarp, stêd en bütengebiet. Dinsdag 10 april 1979 18.00-19.00 RADIO FRYSLAN: Aktua- liteitenrubryk; Aktualiteiten Ekstra; Spy Ij e en Sjonge, in programma mei korpsen, koaren en oare groepen? Woensdag 11 april 1979 18.00-19.00 RADIO FRYSLAN: Aktua- liteitenrubryk; De Friezenshow, in live programma üt ’e studio mei gasten üt ’e provinsje. Muzyk fan de kombo Cees Bijlstra. Donderdag 12 april 1979 14.00-14.20 ROF/OPEN SCHOOL: 0- pen School-programma in het kader van het proefprojekt Open School Zuid- Friesland. 18:00-19.00 RADIO FRYSLAN: De Koperen Tün: in kultureel programma mei toaniel, kabaret, skriuwers, boeken, muzyk, film, tentoanstellings, kunst en publyk. 19.30-19.50 ROF/OPEN SCHOOL: Herhaling. Zaterdag 14 april 1979 18.00-19.00 RADIO FRYSLAN: Akf.ua- liteitenrubryk; Sportprogramma - ütslag gen, ynterfjoes, reportaezjes, birjochten en muzyk. Vrijdag 13 april 1979 18.00-19.00 RADIO FRYSLAN: Aktua- liteitenrubryk; De Greate Pier Show, in programma op de freedtojoun mei ü.o. in foarum, bisteande üt Mieke Andela- Baur, Joop van den Berg, Klaes Jansma en Jan Beam Singelsma. Gesprekslieder Klaes Wielinga. Gezegd werd dat de visserijdag dit jaar niet op de medewerking van de vissers behoeft te rekenen. Iemand stelde voor hier dan maar een agrarische dag van te maken! De zebrapaden in het dorp zijn door de winter nagenoeg geheel uitge wist, doch zodra het weer het toelaat, worden deze hersteld zo zei de heer Piet S. Venema, in zijn funktie als direkteur van gemeentewerken. Tevens komen er verkeersvoorzieningen in de „race-stra- ten” in het dorp. Een jachthaven voor Makkum kwam ook dit jaar weer om de hoek kijken, plannen in een bepaalde richting zijn niet op korte termijn in zicht. Op de buitengewone vergadering in januari werd besloten Culterra over te nemen. Klachten over stankoverlast heb ben veroorzaakt dat men maatregelen moest nemen. Er was een bedrag van ca. f 80.000,- mee gemoeid. Het terrein waar industriegebouwen staan is aange kocht van de gemeente. In de plaats van de heer J. Bouwhuis werd de heer Th. Huitema in het bestuur benoemd en in de vakture D. F. Postma voorzag de heer H. Reidsma van Exmorra. Resumerend: het fietspad zal lopen van Oosterend naar Wommels vervolgens achter de percelen van de heren Bak keren en Gerlofs (zonder knik) daarna tussen het oude en nieuwe Nij Stapert en eindigt in het Bosk. Het voorstel werd zodanig aangenomen dat B en W opnieuw kontakt zullen opnemen met enkele grondeigenaren, ervoor zullen zorgen dat de knik er uitkomt en dat ge- en verbodsborden zullen worden geplaatst bij het pad. De Grote Zijlroede. De wegkruising rondweg Makkum met de afslag naar Piaam en centrum van Makkum werd als bijzonder gevaarlijk aangeduid. Hier zal iets aan gedaan moeten worden. Hij zag het fietspad liever elders geprojekteerd. Beter was het vol gens De Hoop dat het pad door plan Walpert, aan de noordzijde zou wor den aangelegd, omdat daar toch nog wegen moeten worden aangelegd. De WD-er achtte het wenselijk dat hij. Een zelfde uitspraak in die richting deed de voorzitter n.a.v. de vraag om een beplanting aan te brengen bij de opslag plaats van aannemer Douwe Visser aan de ds. L. Touwenlaan. „Jammer,” zei de voorzitter, „maar de heer Visser is met vakantie op de Canarische eilanden en misschien neemt hij wel wat bananen bomen mee terug.” De heer De Hoop vertelde de raad dat verschillende grondeigenaars het recht van „reed” hebben genomen. Dat zou vaak stilzwijgend zijn gebeurd. Hij voel de er niks voor dat voor die mensen dammen en veerasters worden aangelegd op kosten van de gemeente. Burge meester Abma wees erop dat die toe zeggingen voorwaarden waren bij de grondaankopen. Het kollege kon hier volgens hem moeilijk omheen. De vergadering vindt een snelle ont sluiting van Makkum nodig en de nieuwe weg van Makkum tot aan Wons, zal zo snel mogelijk door getrokken moeten worden op de aansluiting met de A7. evenals een betere wegverbinding in de richting Parrega/Workum vanuit Mak kum. Een inwoonster van het dorp zag de loslopende honden in het dorp graag aangelijnd „hun weg vervolgen”. Iriterend vond zij ook het loeien van de sirene bij de werf van Amels. De voorzit ter reageerde hierop, door te zeggen dit wel een prettig geluid te vinden. „Daar door merk je in Makkum nog dat er een gedeelte van de bevolking werkt!” zo zei WITMARSUM - In de nacht van maandag op dinsdag is ingebroken in Bar Anita aan de Pingjumerweg te Witmarsum. De inbreker(s) die zich via een dakraam toegang verschaf te^) tot de bar, maakte(n) 2.300,- buit. Het geld werd aan de kassa en een geldkist ontfutseld. De WD-er Daan de Hoop wenste het voorstel van B en W niet in zijn huidige vorm te accepteren. Hij was van mening dat aanvaarden van het voorstel inhield dat dan zowel het tracé werd vastgesteld als werd besloten de verschillende grondaankopen te doen. Over de trace ring had de heer De Hoop ook zijn twijfels. Volgens hem zou het fietspad te dicht bij de boerderijen langs lopen. Bovendien voorzag De Hoop moeilijkhe den in verband met de plaats van het rusthuis. Het bruggeld voor pleziervaartuigen is in Wonseradeel verhoogd tot 1,00 per brug. Snel omgerekend kost een retourtje met de boot Mak- kum-Workum 14,00. En dat vond de vergadering een dure zaak. Voor gesteld werd om b.v. een abonne ment te kunnen krijgen van een bedrag van veertig gulden per sei zoen. En zo waren er geluiden: „dan varen wij wel over het Ijsselmeer naar Workum.” Plaatselijk Belang springt hiervoor op de bres en zal in samenwerking met het VW en de Middenstand een onderhoud aanvra gen met het college van B en W in Wonseradeel. De heer Jan van der Linden stelde o.m. voor om t.z.t. de streekbus niet van Workum naar Makkum te laten gaan, maar door te laten rijden tot de Kop van de Afsluitdijk. Ook zag hij graag een verbreding van het water ‘,4 Kosten nieuwe weg Oosterend - Wom mels volgens CDA-wethouder Pier Noordmans erg hoog. PvdA-voorman Anne Visser kon mee gaan in het voorstel van het kollege. Hij sprak zich uit voor een pad aan de zuidkant. Wel wilde hij dat het fietspad bij de percelen van de heren Bakkeren en Gerlofs recht door liep. Zoals het plan van het kollege het beoogde zou het pad daar als het ware een knik maken. Deze knik moest het pad maken omdat de gemeente zodoende enkele meters grond kon uitsparen. Het CDA-raadslid Hijltje Brandsma toonde zich niet zo gelukkig met het gekozen tracé. Bovendien had hij beden kingen tegen het leggen van dammen en veerasters voor grondeigenaren die be reid zijn aan de gmeente te verkopen. Bovendien had hij er bezwaar tegen dat verschillende eigenaren de prijs zo had den opgedreven. De inbraak werd ontdekt door een zuster van de beheerder, de heer Ane Anema, die dinsdagmiddag de zaak kwam schoonmaken. De Rijkspolitie van de groep Wonseradeel stelt in samenwer king met de Technische Recherche uit Groningen een onderzoek in. Een woord voerder van de politie te Witmarsum kon niet zeggen of één of meerdere personen bij de inbraak betrokken zijn geweest. MAKKUM - Maandagavond vergaderde het Plaatselijk Belang Mak kum in het hotel De Prins. Altijd nog een van de drukst bezochte vergaderingen van het dorp. Honderd vijf en twintig belangstellenden woonden de zeer geanimeerde vergadering bij. Voorzitter Andries de Vries presideerde - na dit vijfjaar te hebben gedaan - ditmaal voor het laatst de bijeenkomst. Hij was periodiek aftredend; als nieuw bestuurslid, werd gekozen Abe Blanksma. Als attractie werd de kleurenfilm over „tien jaar bevrijding in 1955” vertoond door de heer Nico van Vliet uit Makkum. Tevens kon men intekenen op de aktielijst voor Radio Fryslan. Honderd procent gaf hieraan gehoor. wel haast het ideaal zijn van de schepper van deze kunst. De vlakken zijn gevuld met geometrishe figuurtjes, soms vogels of vissen, in sierlijke krullen gevat. Merkwaardigerwijs zelden met bloem motieven. Soms wel een klok met wij zers. In het ziekenhuis te Leeuwarden hing soort bij soort. Qua formaat, qua materiaal, qua bewerking, maar overal was de hand van de kunstenaar te> herkennen. Door de tentoonstellingscommissie van de gemeente Sneek werden Wij uitgenodigd bij de opening van de expositie van schilderijen van Olav Cleofas van Overbeek in het Fries Scheepvaart-museum, Kleinzand 12 aldaar. Baarde opening plaats vindt op donderdag 12 april 1979, ’s avonds half acht, juist op het moment dat te Bolsward de uitvoering van de Matthaus-Passion geschiedt zullen we deze helaas niet mee kunnen maken. De expositie duurt van 12 april tot en met 5 mei, maandags en zaterdags van 10.00-12.00 en van 13.30-17.00 uur. Op de foto een van de te exposeren werken van Van Overbeek, een zeer evenwichtige compositie van een stilleven met oliekannen, strooppot en eieren, j SCHRAARD - De heer Jacob Reit- sma, geboren en getogen op de zo welbekende boerderij „Kievitshor- ne” tussen Wons en Witmarsum, (ten offer gevallen aan de ombouw Rijks weg 43 tot A7 kreeg de bul van Drs. Economie uitgereikt op 23 maart j.l. aan de Universiteit van Groningen. Hij slaagde cum laude, na een studie van 4)4 jaar (normale duur 6 jaar). Deze studie verrichtte hij naast zijn volledige dagtaak als leraar en kursusleider aan het Agra risch Onderwijscentrum te Emme- loord (middelbare landbouwschool en kursussen voor jonge agrarische ondernemers). Verloop studie: sept. 1974 begonnen met propedeuse; sept. 1975 begonnen met kandidaats; sept. 1976 begonnen met doctoraal, met als hoofdvak: sociologi sche economie; bijvakken: arbeidsecono mie (prof. De Galan); economische vraag stukken van de landbouw; economische problematiek van de ontwikkelingslan den (prof. Van Dam, adviseur van minis ter De Koning). De studie is beëindigd met een doctoraalscriptie die de titel draagt: „Werkloosheid”. De scriptie werd begeleid door Drs. T. Huppes, wetenschappelijk medewerker Vakgroep Sociologische Ekonomie. De studierich ting werd gekoördineerd door Prof. Dr. C. de Galan, hoogleraar Arbeidsecono mie te Groningen. Drs. Jacob Reitsma is nu 33 jaar, woont in Emmeloord, en heeft 4 kinderen. Naast studie en dagtaak, is hij gemeente raadslid voor het CDA Noordoostpolder en tevens vice-fraktievoorzitter. Voorts lid van de voorbereidingskommissie soci- aal-kultureel werk in de NOP, die een welzijnsplan voor de komende 4 jaar moet opstellen. CDA-wethouder Pier Noordmans zag geen heil in een nieuwe weg tussen Oosterend en Wommels. Volgens hem zijn daarvoor geen subsidiemogelijkhe den en zijn de kosten daarvan veel te hoog. De oude weg zou dan als fietspad kunnen dienen. Over de kosten met een eventuele nieuwe weg zei de heer Noord mans: „Dan strikke jo noch mear.” De kosten voor een nieuw fietspad zijn uitgezonderd de voorbereidingskosten voor 50% subsidiabel. Voor toekomstig onderhoud dient de gemeente Hennaar deradeel een éénmalig bedrag te betalen. HARTWERT - It earste Ijipaei fan Hartwert is dit jier foun troch Stoffel Bouma. De achttjin-jierrige studint, boeresoan sette hjirmei foaral - foun hy seis tominsten - de Bouma’s in pyk. Stoffel, seis bitiden ek drok wjokkeljend en de fundaminten liz- zend foar syn neske, helle it kostbere (tominsten foar de Ijip) aei forline wike woansdei üt it lan, om in ure as alve. It wie wol alf dagen letter as forline jier mar dat kaem, sa’t elts wol wit, meitroch it steurwurk fan kening winter yn dizze maeitiid. Stoffel Bouma lykwols wie der tige mei op snit dat it him dochs in kear slagge wie. Al fan jong óf oan siket er graech om de gespikkelde natürwunders mar de léste jierren hat er der wol hwat minder tiid foar krigen. Faekris siet it „frekte” learen yn it paed en fierders moat er syn sneontojounsbiloften in lyts bytsje neikomme (om in oar „hijke” de kans to jaen) en dan bliuwt it aeisykjen der wolris by. Mar hy moat mar tinke, better ien fügel yn de han, as tsien yn de loft. WORKUM - Er waren slechts 20 leden op de onlangs gehouden vergadering aanwezig. Voorzitter E. Molenaar be treurde dit, omdat het een belangrijke bijeenkomst was. Hij memoreerde de aktiviteiten van het afgelopen jaar. Het financieel beheer van penningmeester Joh. Westra werd op advies van kascom missielid H. Gorter goedgekeurd. De heer J. Bijlsma werd herkozen als bestuurslid. De H.I.N. stelt duizend gulden beschik baar voor de Unicef. Na de rondvraag werd de vergadering besloten. De Hoop wist te vertellen dat voor bepaalde grondeigenaren veerasters worden aangelegd die daar geen gebruik van maken omdat er toch geen vee over komt. Hij achtte dat op zijn zachtst gezegd overbodig. De heer De Hoop stemde als enigste tegen het voorstel van B en W. En ook op de vergadering van Plaat selijk Belang, kwam het zwak-alco- holisch gebruik - dat niet toegestaan is - in de sportkantines ter sprake. Van zijde van PI. Belang was men van de verboden niet op de hoogte. Men had het dezer dagen in de pers vernomen. Wel zal zij zich hierop nader gaan oriënteren. Omstreeks half twaalf wenste de voorzitter allen een wel thuis, en kreeg hij als aandenken voor zijn inzet gedurende zijn bestuursperiode een tegeltje van Makkumer aardewerk aangeboden, waarop het wapen van Makkum staat afgebeeld, de Zeemeermin. v i -j,' Wij menen dat deze vorm van kunst weinig beoefend wordt en daarom was het een groot plezier een dergelijke grote kollektie bijeen te zien. Ook hier veelzij digheid in éénheid en éénheid in veelzij digheid. Inderdaad een lier met één snaar, maar deze kan dan wel gevoelig trillen. Als men maar een luisterend oordeel heeft! Kok vertelde ons eens, dat hij óp vele plaatsen heeft geëxposeerd, in binnen- en buitenland, dat was toen een aanzet van zijn werk te zien was in het atelier van Jeroen Werz uit de Hane- koperssteeg aan de Kleine Dijlakker te Bolsward. En succesvol, durven wij er aan toe te voegen. Leuk dat hij (voor deze gelegenheid?) ook een zelfportret heeft gemaakt, al was het alleen maar om te laten zien, dat hij ook anders kan, dan zijn stereotype dames op hout zetten. Het laten meespelen van de nerven en de oesten, soms de schors of de restanten ervan, dan weer de barsten in dit oerprodukt, dat niet is gepolijst, geeft het een warme gloed. Een goede afwisse ling van een reeks huis-, tuin- en keuken olieverven en werk van zondagsschilders, want daar reikt dit toch ver boven uit. ook in Zweden is hij geboren. Zijn grootvader aan moeders kant deed ook al aan brandschilderen. Dus helemaal van een vreemde heeft hij het niet. En Zweden heeft hout genoeg, dat is ook al geen probleem. Misschien is deze kunst vorm er wel ontstaan in de lange winter avonden bij het haardvuur: in het noor den van het Scandinavische land komt de zon ’s winters nauwelijks op. Huisvlijt wordt er dan veel bedreven en uit huisvlijt kan kunst ontstaan. Hoe nu dit uitzonderlijke werk van Jan Kok te kenschetsen in één enkele zin? In de erg kritisch ingestelde tachtiger jaren uit de vorige eeuw, werd door een literaire kriticus het dichterstalent van de Christen-jood Isaak Da Costa eens gekaraktiriseerd als dat van „een lier met één snaar”. Hieraan moesten we denken, bij het bekijken van dit brandschilderen. Nu behoeft dat oordeel niet vernietigend te zijn, zo in de trant van: het is niks met niks, hoe kun je nou op een lier ipet één snaar spelen? Er kan ook bewondering uit spreken: hoe bestaat het! Telkens hetzelfde en toch variatie, telkens zelf herhaling en toch boeiend! Eén snaar en toch muziek! Er zit misschien een grond van waarheid in. Op onze kamer hing een lang werkstuk van Kok, zij het dan in reproduktievorm, maar het is wel repre sentatief voor wat er in Leeuwarden momenteel hangt, of als dit blad ver schijnt, ook al weer „hing”. Kok brandt zijn figuren, veelal vrouwenfiguren, prak tisch alleen „en profiel”, dus van de zijkant gezien. Dit behoeft geen afbreuk te zijn, de oude Egyptenaren deden het ook al. Het zijn vaak volslanke dames, met dan de nadruk op dat slank. De bustevorm is bijna altijd eender en moet WOMMELS - Vanaf eind 1977 is er in de raad van Hennaarderadeel regelmatig aangedrongen een fietspad tussen Wommels en Oosterend aan te leggen. Het kollege kon woensdagavond met een plan komen. De onderhandelingen met de betrokken grondeigenaren waren nogal stroef verlopen. Hoewel met één grondeigenaar, de heer Henk A. Bakkeren nog geen overeenstemming was bereikt deed het kollege haar raad het voorstel over te gaan tot het doen van grondaankopen. Het pad dat reeds is aangemeld voor het Provinciaal Fietspadenplan is geprojekteerd aan de zuidzijde van de weg Wommels - Oosterend en de tracering is gedacht tussen het bestaande en het nieuwe rusthuis en zo vervolgens met een bocht achterlangs de percelen van de heren Henk A. Bakkeren en Koos Gerlofs. De bestaande sloot aan de zuidzijde van de weg blijft voor het grootste gedeelte in takt. De verhardingsbreedte van het fietspad zal 2)4 meter bedragen met aan weerszijden daarvan een berm van 1)4 meter en aan de zuidzijde een nieuwe scheidingssloot. Woensdagavond sprak de raad zich uit over het voorstel van B en W om tot de vereiste grondaankoop en/of pachtschadeuitkeringen over te gaan. Verschillende raadsleden hadden moeite met het voorstel. Ditmaal hebben barre weersomstandig heden ons geducht parten gespeeld. De expositie van Jan Kok in de polikliniek van het Diakonessenhuis hebben we weliswaar bezocht, maar we waren van plan het nog een maal te doen. Het bijwonen van een vergadering in het Huis leek daartoe een gerede gelegenheid. Het ging niet door: Bolsward geïsoleerd, Leeuwarden onbereikbaarJan Kok was ook zelf niet te consulteren. Hij zat (hoog en droog?) ingesneeuwd in zijn woning ergens in het witte Friese greide- landschap tussen Wons en Pingjum, tussen Zurich en Schraard. Zelfs de telefoon deed het niet, werd althans niet opgenotnen. Deze impressie is ditmaal dan ook puur uit het geheugen. Het zij zo. Jan Kok, een gewoner naam kan al haast niet. Maar óngewoon werk maakt hij wel. Heeft u ooit in uw jonge jaren met een brandglas in uw klomp uw naam trachten te branden? Dat branden kan ook met een naald, die je even in het vuur houdt. Tegenwoordig gaat alles elektrisch en ook zo’n brandnaald wordt nu elektrisch verwarmd. Het materiaal is hout. Du plex, triplex, allerlei -plexen meer, maar bij voorkeur toch hout, puur natuur. Het behoeft niet eens gladgeschuurd of ge schaafd te zijn. Het lijkt wel dat deze kunstenaar zo is gebiologeerd door zijn kunst, dat geen hout meer veilig voor hem is. Desnoods een stuk rondhout, een afrasteringspaal, een stuk stam met de bast er nog aan. Even dit: Het is toch niet zo ongewoon als het lijkt. Kok kan dan in de vlakke, boomloze velden van Friesland wonen, een Fries is hij niet, al probeert hij het te worden. Zijn moeder is een Zweedse en r-Tw De FNP-er Ruerd Posthuma toonde zich er een voorstander van dat het pad aan de zuidzijde werd geprojekteerd. Hij achtte het wenselijk dat verschillende ge en verbodsborden werden aangebracht. Burgemeester Abma wees erop dat de weg tussen Wommels en Oosterend levengevaarlijk is. Een fietspad zou in het grootste belang zijn van de school jeugd en de bejaarden. „Foar aide minsken is it tige wichtich,” zo zei hij.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 4