Ledenaantal NCVB Arum verdubbelde bijna in 35 jaar Wonseradeel krijgt wellicht sportraad J I I In Makkum zakenpand heropend „De Boer trekt de boer op” Feestelijke bijeenkomst in Het Iepen Hüs I I I I CPB Makkum bijeen Voorlopig kommissie ad hoe ingesteld Scheidende OTOS directeur Werkhoven koninklijk onderscheiden Arumer dames op excursie naar Leeuwarden J aarvergadering Groene Kruis Burgwerd, Hartwerd en Hichtum Bijeenkomst Katholieke Bond voor Ouderen in de Doele Bel 05157-2516-3018 BOUWBEDRIJF HUITEMA B.V. Hichtumerweg 2 - BOLSWARD Modeshow Plattelandsvrouwen iiihwnW^WF imt i BURGERLIJKE STAND KOZIJNEN VERROT fe' ■H W'.- VRIJDAG 6 APRIL 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 5 1 1885 -1979 1 I l 1 £1 i t t i i „In Den Haag stelt men zich soms de vraag: «Wat gebeurt |er met het midden- BOLSWARD - De middag-bijeen- komst van de Katholieke Bond voor Ouderen op 28 maart in de Doele werd, ondanks het slechte weer, goed bezocht. De voorzitster, mevr. M. Daems-Visser sprak een woord van welkom tot de leden, alsook de gasten mevr. Altena-Dooper en de heer Tj. Draayer. Na enige zakelijke mededelingen, spoorde zij allen aan vooral aktief te blijven. Zij stelde Vondel als voorbeeld. Hierna gaf mevr. Peters-Doorn een kort verslag van de Bondsvergadering in Zwolle. Vervolgens was het de beurt aan de heer Tj. Draayer, de direkteur van het binnenkort te openen verzor gingshuis „Huylckenstein”. i r 1 t 1 1 t J r t i i i a 1 t 8 r i 8 Dank werd ook gebracht aan de medewerkers die de verbouwing me de hebben gerealiseerd, hoofdaanne mer was het timmerbedrijf Douwe Visser in Makkum. De kleurencom binaties werden aangebracht door Terpstra schilderwerken b.v. in Mak kum. Het electro technisch gedeelte werd verzorgd door het electr. techn. bedrijf Gebr. v.d. Weerd in Makkum. De fa. Boomgaart verzorgde het winkelinterieur, de firma Booth had de hand in de schoonmaakwerk- zaamheden. De architectuur was van de samenwerkplaats voor architec tuur Rein de Valk en Jan Apeldoorn in Makkum/Drachten. Langzaam maar zeker kwamen ze vooruit. Maar wel op een zonderlinge wijze. De heer De Boer herinnert zich nog de bijbaantjes, zoals meteropne- mer van het „nije Ijocht” zeegras handelaar, oproeper bij boelgoederen, getuige bij de notaris voor het laten passeren van aktes, verzekeringsa gent etc. Ook op kerkelijk terrein waren zij aktief, en zaten zij beslist niet stil en staken zij de handen uit de mouwen en hebben vaak de grondslag gelegd, zo ook hier. Willem Feikes, had zich al wat meer gespecialiseerd, dat moest ook wel. Uitbreiding van het assortiment in de manufakturen was één reden. Trok men eerst haast uitsluitend „de boer op” de winkel werd belangrijker en De vader van Ferdy de heer Feike de Boer, verrichtte met een toespraak de heropening. Tal van genodigden en belangstellenden stroomden de vernieuwde zaak binnen. Een ver rassing was dat ’s middags om 5 uur de majorettes met de drumband in de Kerkstraat verschenen om de her opening luister bij te zetten, ’s A- vonds kwamen ook de leden van de vrijwillige brandweer hun felicitaties aanbieden. Zowel van de drum- band/majorettes als van de brand weer is Ferdy een enthousiast me dewerker. De heer Van Wijnen stelde ter verduide lijking uiteindelijk: „Richt in de ge meente een sportraad op”. Niet de sportverenigingen, maar de gemeente heeft hierin het laatste woord. Eerst moeten alle verenigingen een uitspraak doen over wel of geen sportraad, en dan pas kan men de gemeente benaderen. Anders ligt het, volgens de heer Van Wijnen, wanneer een particuliere sport- BURGWERD - Vorige week werd in het dorpshuis te Burgwerd de jaarvergade ring gehouden van het Groene Kruis Burgwerd, Hartwerd en Hichtum. De voorzitter de heer N. Scheffer kon een verheugend groot aantal aanwezigen wel kom heten. De sekretaris de heer D. S. v.d. Werf gaf vervolgens uitgebreid ver slag hoe het reilde en zeilde met de ver eniging. De penningmeester, de heer Eringa, maakte melding van een batig saldo. Deze deelde tevens mee dat de kontributie voortaan in de maand mei zal worden opgehaald in plaats van decem ber. De sekretaris, de heer Van de Werf werd in het bestuur herkozen. De aanwezigen konden bovendien genieten van een prachtige diaserie, afkomstig van het Groene Kruis Leeuwarden. Op dezelfde avond vond de jaarvergade ring plaats van de begrafenisvereniging De Laatste Eer uit Burgwerd. De voorzitter van deze vereniging, de heer H. van Dalfsen was aftredend doch werd met meerderheid van stemmen herkozen. De sekretaris en de penningmeester van de vereniging lazen de gebruikelijke verslagen voor. raad ontstaat. In de regel verwatert dit. Dit laatste achtte hij niet wenselijk. Wet houder Brunia zei: „We moeten voor zichtig gaan manouvreren en geen enkele vereniging hierbij overslaan.” Op de ruim één uur durende vergadering is besloten een ad hoe commissie te vormen, die in eerste instantie overleg zal plegen met alle verenigingen in Wonseradeel. De dames van het NCVB in Arum vierden onlangs het 35-jarig bestaan van de vereniging. Op de voorgrond van links naar rechts de bestuursleden mevr. T. Reinsma-Nadema, mevr. F. Sinnema-Boersma en mevr. T. E. Feenstra- Bruinsma. Staand van links naar rechts de overige bestuursleden, de dames A. Meijer-Aardema, A. Anema-Sytsma en T. Brouwer-Heslinga, (foto Mol Arum) haalde bij stukjes en beetjes vijftig procent van de omzet. Voordien was de verhouding met de buitenhandel veel kleiner dan fifty-fifty. Ondertus sen verandert de plaats van de inwo ning. Het aantal inwoners gaat na de crisis van de jaren 1920 - 1930 weer omhoog. Want de Zuiderzeewerken komen los. „Makkum veert op,” aldus de heer De Boer. „Het bloeit weer, het groeit weer, de eer wordt her steld.” Man en vrouw in de midden- standszaken gaan er beide weer voor staan en zij redden het. In 1926 werd het grote pand in de Kerkstraat op nummer 35 betrokken, het huidige pand waar het bedrijf nu nog in gevestigd is. Een paar jaar later kon Feike de Boer, de man die aan het woord is, toetreden. En enkele jaren daarna kwam de drukte van MUZ (Maatschappij tot Uitvoering Zuider zeewerken) dit was in grote mate ook voor Makkum merkbaar. ARUM - Kort geleden werd in het Ipen Hüs te Arum het 35-jarig bestaan gevierd van de NCVB. Het Iepen Hüs was daartoe geheel versierd. Zes dames waren speciaal voor deze gelegeheid gehuld in een corsage met oranje strikjes. Tevens zorgden deze dames voor een natje en een droogje. De gastvrouwen waarom het ging waren Akke, Aukje, Arendtje, Fokje, Griet en Rienkje. De presidente van de Arumer vereniging mevrouw F. Sinnema-Boersma richtte een speciaal woord van welkom tot de dames Van der Wal, de presidente van het gewestelijk NCVB, mevrouw Van der Linden, sekretaresse van het gewest en mevrouw Klijnstra, de rayon-kontakt-vrouw. In voorjaars- en regenmantels was veel keuze in kleur, kwaliteit en prijs. De twee leden van de vereniging die mee showden deden het erg goed. Mevrouw Schel- tema-Bergsma zorgde voor pianomuziek op de achtergrond. Ze deed dat 2lh uur lang op voortreffelijke wijze. De man nequins kregen na afloop een gewaar deerd applaus dat vergezeld ging met een boeket bloemen. Door de firma Lodewijk werd hun nog een attentie aangeboden. ■■ijiüüiUÜiii :3 S De bestuursleden voerden een schets op. Gehuld in witte lakens waarop stond te lezen „NCVB 35 jaar” en getooid met een baret spraken alle bestuursleden enkele toepasselijke woorden. Het huidige bestuur bestaat uit de dames Brouwer-Heslinga, Feenstra-Bruinsma, Sinnema-Boersma, Reinsma-Nadema en Meyer-Aardema. De NCVB - Arum startte 35 jaar geleden met 39 leden. Thans is dit aantal bijna verdubbeld, namelijk 74. Het oprich tingsbestuur bestond uit de dames Mul der, Van der Woude, Miedema, Van der Brug en Bruinsma-Aukema. De talrijke aanwezigen konden zich na de vele uiteenzettingen een goed beeld vormen van de aktiviteiten die de NCVB Arum zoal heeft ontplooid. Nadat de gelukwensen waren overge bracht door vertegenwoordigsters van verschillende instanties en verenigingen volgde een modeshow. Mevrouw T. Langhout-Stapersma fungeerde als lady- speaker. Zij deed dit op een voortref felijke wijze. WOMMELS - Donderdagavond 22 maart hield de bond van Plattelands vrouwen afd. Hennaarderadeel een modeshow. Deze was georganiseerd met de firma Lodewijk uit Franeker. Het Dielshüs was door de heer Rien van der Valk van Oosterend erg gezellig aangekleed, door hier en daar mooie bloemstukken te plaat sen. Het was een goed geslaagde show. De kleuren waren over het algemeen vrij licht voor de jongeren erg vlotte en felle kleuren, men miste enigszins de tussenmode. WITMARSUM - Door enige afgevaardigden van verschillende sportverenigingen in Wonseradeel is dinsdagavond in café Steensma in Witmarsum gesproken over de oprichting van een sportraad in Wonseradeel. De heer Hans van Wijnen uit Noordbergum, direkteur van de Friese Sportraad en de heer Harm de Jong, hoofd Sport en Welzijn in de gemeente Opsterland, die tevens adviseur van de Friese Sportraad is, waren aanwezig om een korte uiteenzetting te geven over het funktioneren van sportraden. ARUM - De leden van de Ned. Herv. Vrouwenvereniging uit Arum maakten afgelopen zaterdag een excursie naar het Fries Museum in Leeuwarden. Allereerst werden dia’s vertoond, zodat men een beetje een indruk kon krijgen van het museum. Daarna volgde een rondleiding en bezichtigde men de vele schilderijen, terwijl verteld werd over de familie, die er vroeger woonde. De originele Lode wijk de 16e-stijl werd bewonderd en tevens het geschilderde behang van 1808. Ook een klok, een staand horloge uit 1797, wekten de nodige bewondering op. Voor het vele zilver (zelfs uit 1379) was veel aandacht. Alle voorwerpen, namelijk 55.000 in 54 kamers, kon men onmogelijk in anderhalf uur bezichtigen. Daar is meer tijd voör nodig. Toch is men van plan weer eens naar het museum te gaan. De heer Bergsma ging wat te vlug van start, door op deze vergadering de sportraad een vormgeving te ge ven. De heer Eelke Brunia uit Ex- morra zei: „Jullie lopen te hard van stapel hiermee; de buitendorpen van Makkum weten nagenoeg nog van niets. Makkum mag dan wel unaniem voor een sportraad zijn, maar heb ben wij behoefte aan een sportraad in Wonseradeel?” De heer Brunia wou hierover eerst de uitspraak van alle verenigingen binnen de gemeen te. GEMEENTE BOLSWARD 26 - 3 t/m 1-4 1979. Geboren: Sietze, z.v. Geert Bles en Gelske de Vries; Saskia Brigitta d.v. Piet Johannes van den Berg em Elizabeth Maria Altena; Arjan Cornelis z.v. Leo Antonius Kolkena en Marjanke Romeijn. Ondertrouw: Hendrik Dirk Okma wo nende te Alphen aan de Rijn en Sjoukje Minke Maria de Jong wonende te Sneek. Gehuwd: Robert Clementinus Foekema en Eelkje Fokje van der Eems, beiden wonende te Bolsward; Jan Galema wo nende te Bolsward en Afke Attema wonende te Greonterp; Robert Groothed- de wonende te Deventer en Stella José Kuijpers wonende te Bolsward. Overleden: Douwe Jacobus Hettinga z.v. Jacobus Jozeph Hettinga en Antje Teerenstra (19 dgn) MAKKUM - Op de bijeenkomst van 28 maart j.l. moesten helaas twee droeve gebeurtenissen worden her dacht. Er volgde in deze vergadering een verslag van een bij gewoonde studiedag, over het onderwerp: „Hoe een boekenkring te organiseren” en het relaas van een studiedag over het werk van Terre des Hommes. Ad hoe voorzitter Pim Bergsma uit Makkum zei in zijn openingswoord, dat er afgevaardigden van sportverenigingen waren uitgenodigd die gebruik maken van de sporthal Maggenheim in Mak kum. Op een eerder gehouden vergade ring in Makkum (19 febr.) met alle, was men unaniem overeengekomen om een sportraad op te richten. Voordat een korte discussie op gang kwam schetste wethouder S. G. Brunia van Wonsera deel de huidige situatie in de gemeente, er is een Culturele Commissie, die advies uitbrengt aan het college van B. en W. en bestaat uit elf personen. Overigens vond hij het wel goed om eens te praten over een sportraad. FRANEKER - De heer S. Werkhoven te Franeker is woensdagmorgen 4 april j.l. koninklijk onderscheiden. De burgemeester van Franeker, mr. J. J. H. Pop, reikte hem in het stadhuis de versierselen uit, die be horen bij het ridderschap in de orde van Oranje Nassau. De heer Werk hoven is 42 jaar werkzaam geweest bij het onderling verzekeringswezen, zen. De derde generatie: Feike en Feikje de Boer-Nauta, de eerste jaren - ondertus sen gehuwd in 1939 - waren nu juist niet de mooiste. Wel de spannendste jaren. „Maar Gode zij dank zijn we de bezet tingsjaren ongeschonden doorgekomen,” zo wordt gezegd. En dan komt, na de bevrijding in 1945, de opleving van Mak kum. Het Ticheltsjefabriek, de Helling, de twee steunpunten voor het dorp Mak kum, worden in de loop der jaren twee grote bedrijven, zo groot, dat we U tegen hen zeggen, aldus Feike de Boer. Anderen die zich in Makkum ontplooi den waren de bouwbedrijven, transport ondernemingen, het elektro-techn. bedrijf van de gebr. van der Weerd, Terpstra schilderwerken, dit is maar een greep. Weer rijst de vraag wat gebeurt er met de middenstand? Geen nood, de banken verlenen krediet en er kan gebouwd worden. „Maar laten wij ons bepalen tot ons eigen,” meent de heer De Boer, „of te wel bij fa. Willem de Boer.” „De Boer trekt de boer op.” Zoon Tom ontwierp de tekening voor de niet meer weg te denken affiche. De baas zelf (Feike) deed vermeldde slagzin erbij, en daar had je weer een stimulans meer. In 1948 is er opnieuw verbouwd. De oudste zoons reageerden negatief op de eventuele opvolging. Maar in 1973 (Ferdy was uit Canada teruggekomen) was het gelukkig zover. De zaak werd verbouwd, uitgebreid en tevens namen Ferdy en Geertje het heft in handen. „Zo zijn wij door deze bijna honderd jaar heen ge kuierd, aldus De Boer. „Het is nu maart 1979 en de vierde opknapbeurt is een feit. Kunnen we hiermee volstaan? De vrouwen naast de mannen zijn genoemd, maar het personeel verdient ook een woord van dank. Een middenstander, vooral in ons vak, zegt De Boer, „die het gered heeft, is afhankelijk gebleven van het «thuisfront». Dankbaar denk je aan al de mensen en zaken terug, aan de klanten en relaties. En de wonderlijke uitsparaak van de bijbel «Waar liefde woont, gebied de Heer Zijn zegen,». Eigenlijk is, wat het laatst gezegd is, de clou van de zaak, de zegen van boven, zo besluit de vader van Ferdy, zijn bijna honderd jaar historisch overzicht. Aanvullend met de beste wensen voor de zaak van „De Boer trekt de boer op.” De jury wees de volgende prijswinna- ressen aan: 1. mevr. F. Heslinga-Smit; 2. mevr. J. v.d. Ploeg-Heslinga; 3. mevr. S. Kingma- Castelein Voor enige hilariteit zorgden twee Tien tjes, namelijk mevrouw T. Brouwer- Heslinga en mevrouw S. Kingma-Caste- lei. Respektievelijk als Harke en Gelske gaven zij een ouderwetse voordracht ten beste. Om de manier waarop de dames waren uitgedost werd smakelijk ge lachen. Kostelijk was zeer zeker ook de bejaardengymnastiek met Tine, Berber, Anneke en Gonnie. Aan het einde van het feest volgde nog een snitzelbank. Bovendien ontvingen verschillende me dewerkers nog een kadootje. De spreker deze middag was de heer Vink van de NS, die vertelde over de mogelijkheden van reizen door de eeu wen heen en liet aan de hand van dia’s verschillende beelden zien. Hij vertelde hierbij over de avonturen zoals die beleefd zijn, o.a. met het wild op de Hoge Veluwe en het ontdekken van land schappen- en stedenschoon en over werken van kunstenaars in binnen- en buitenland. De tijd hiervoor was eigenlijk te kort! De heer Vink organiseerde als laatste onderdeel een kwis, waarmee door de deelneemsters leuke prijsjes te winnen waren. MAKKUM - Na een verbouwing van enkele weken werden donder dagmiddag om vier uur bij textiel en woninginrichting Ferdy de Boer in de Kerkstraat in Makkum de deuren geopend. Het geheel toont een modieuse, luxe, riant en ruim opgezette zaak. Vooral de baby-hoek is sterk uitgebreid en zeer overzichtelijk, evenals al de andere afdelingen. Nieuw is o.m. de afdeling dames vrijetijds kleding en een gevarieerd assortiment. Sinds 1885 is in Makkum de zaak van De Boer een begrip. Het was de vierde verbouwing in bijna een eeuw. De laatste vijf jaar wordt de zaak gerund door Ferdy de Boer en zijn vrouw Geertje terzijde gestaan door het winkelpersoneel. en kleinbedrijf.» Het antwoord luidt dan, men leeft met ze mee. Vooral de koop man van plm. 100 jaar terug zou daar al blij mee zijn geweest. Nog veel blijer, als op het antwoord, een daad gevolgd was.” Aan het woord is Feike de Boer, de vader van de huidige eigenaar Ferdy de Boer. ..Allerwegen, niet alleen de kleine koop man, moest men zich vroeger zelf red den. Toch waren ze er. die op de «dolle roes» begonnen,” Eén van deze was Feike de Boer, timmerman van huisuit en werkzaam bij Enne Feenstra. Maar als gevolg van een ongeval, hij viel van de steiger, kwam hij in de handel terecht. Het begin, de eerste papieren passeer den de notaris in 1885. Naast deze „wrotter” stond een vrouw, die hem stimuleerde. Die ook nog een appeltje voor de dorst had, b.v. als pake Feike de leverancier niet helemaal betalen kon, dan sprong beppe Willemke bij. Na het overlijden van Willemke, huwde de man met haar zuster Tjitske. „Maar,” zo zegt de Boer, „het relaas gaat hier in hoofd zaak over de moeilijke jaren, in de tijd dat Willemke nog leefde.” Eerst werd uiteengezet het ontstaan van bejaardenhulp in 1963, waarna een wij ziging in de opname plaats vond in 1972. Ongeveer 7% van de bejaarden kan in een verzorgingshuis geplaatst worden. Een indicatiekommissie bestaande uit een arts, een sociale werker en een afgevaardigde van de gemeente waar men woont, beoordeelt of opname ge wenst is. Is de bejaarde eenmaal in zo’n tehuis, dan zal privacy een eerste eis zijn. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen, die door de heer Draayer uitgebreid werden beantwoord. Het bejaardenzangkoor bracht, onder leiding van de heer Galema, zowel Nederlandse als Friese liederen ten gehore. Vervolgens kwam mevr. Altena- Dooper aan bod, met eigengemaakte sketches en gedichten. Hoe goed die in de smaak vielen bewees het geweldige applaus. Het slotwoord werd gesproken door pater Willard die vertelde dat hij in verband met zijn 65-jarige leeftijd Bols ward gaat verlaten. In 1937 begonnen als jongste bediende, werd hij in 1960 benoemd tot directeur van de Onderlinge Assurantie Maat schappij „Achlum van 1811” te Frane ker. Na de fusie van vijf maatschappijen in 1971 werd hij mede directeur van de Verenigde Onderlinge Schadeverzeke- ringsmaatschappij OTOS U.A. te Leeu warden. In verband met zijn pensione ring nam de heer Werkhoven thans afscheid van de maatschappij. De di rectie van OTOS wordt voortaan ge vormd door de heren mr. P. van der Burgh (hoofddirecteur), jhr. H. A. M. van den Brandeler (plaatsvervangend hoofd directeur), J. Fokrna, mr. C. Pieters en J. Stienstra (directeuren). w '4* Mi r L X jdS&Wg' .-W7 - ft

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 5