UNICE F-kaarten in het jaar van het kind Voorinschrijving „Acht van Bolsward Damclub „Mearslach giet foar” Verwachting ca. 1500 deelnemers Voetbalprogramma komend weekeinde f Gatse Tjalsma uit Wommels 25 jaar in dienst bij architektenburo Grunstra Schaakclub Westergo Rockoptredens in Leeuwarden Sicce Horjus leidt verrassend nederlaag tegen naamgenoot Nipte zege Makkum op counterend Broekster Boys „Vrijdag aanstaande feestavond” Bloemen bestellen Brandsma bellen Jaar van het Kind BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 6 VRIJDAG 6 APRIL 1979 99 Geboortekaartjes Ronde puzzel K.V. Ook werd de afgebroken partij tussen J. v.d. Werf en D. Mulder afgewerkt. D. Mulder hoefde zich weinig in te spannen om de partij in winst om te zetten. Hij is nu zeker van de tweede plaats in het eindklassement. 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 0-2 2-0 0-2 Naast de verrassende opening kent dit eerste concert in de Hippo-Rock-Beurs nog een pikant tintje. Het wordt namelijk één van de eerste optreden van Sweet d’ Buster in de nieuwe samenstelling, want zoals bekend hebben toetsenman Robert Jan Stips en drummer Hans Lafaille de grofep vorige maand verlaten. Volgens zanger/saxofonist Bertus Borgers mag van de nieuwe formatie veel verwacht worden. Stevige rock met een vleugje rythm and blues door één van de beste live-groepen van Nederland, dat is Sweet d’ Buster. In het voorprogramma speelt de veelbelovende viermansformatie Ag nes Grey. Alle concerten in de Hippo-Rock-Beurs zijn op zaterdagavond en beginnen om acht uur. BOLSWARD - Bezigheden inzake het bondsjeugdleiderschap voerden uw verslaggever op zijn schaak- avond 3 april naar Dokkum, waar hij in opperste verbazing de slotavond van de schoolschaakaktiviteiten in die stad meemaakte. Aan alle Dok kumer basisscholen wordt schaakles gegeven door schaakonderwijzers van binnen en buiten de school. Er worden onderlinge teamwedstrijden georganiseerd gedurende het winter seizoen in 3 verschillende klassen. Voor de tocht verwacht men dit jaar ca. 1500 deelnemers ’s morgens tussen 9 en 11 uur bij de sociëteit De Doele aan de Nieuwmr ':t te Bolsward. Vooral de 50 km lijkt erg populair te gaan worden, daar dit juist een ideale afstand is om met het gehele gezin te fietsen. De 100 km is een prachtige aanloop voor de 11- stedentocht. Ter herinnering aan de tocht heeft men een speciale medaille laten maken, welke is ontleend aan een „Acht van Bolsward” uit 1954. Om de grote drukte bij de start zoveel mogelijk Het is sind kort ook mogelijk om geboortekaartjes van Unicef te ge bruiken, waarmee de jonge moeder dan een bijdrage levert tot leniging van de grote nood, waarin moeders en hun kinderen in sommige delen van onze wereld verkeren. Deze kaartjes worden ongevouwen en on bedrukt geleverd, zodat men zelf elke gewenste tekst er in kan laten afdrukken. Desgewenst kan Unicef trouwens ook voor het contact zor gen tussen de gebruiker van de geboortekaartjes en de drukker. Het is duidelijk, dat ook deze serie Unicef kaarten weer iets heel bijzonders is geworden, fraai uitge voerd in mooie kleuren. Heel toe passelijk in het Jaar van het kind is ook de nieuwe serie „Spelende kin deren”, gemaakt door de Austra lische Anne Graham. Er zitten 10 dezelfde kaarten in een doos, com pleet met enveloppen, prijs f 11, Vijf ontwerpen uit verschillende lan den, waar Unicef programma’s steunt voor moeder en kind zitten in de doos „Landen van de Zon”, in totaal 10 kaarten met enveloppen, prijs f 11,—. fotografie. Het boek is uitgevoerd met vele tientallen zwart-wit en kleurenfoto’s, is even ontwapenend als aangrijpend en kost 12,50. Het kinderboek „Mijn Wereld” is com pleet nieuw en bestemd voor kinderen van ongeveer 7 tot 13 jaar. Het boek geeft op een speelse manier heel veel informatie. Kinderen uit 7 landen ver tellen over hun „eigen wereldje”, met daarbij hun sprookjes, spelletjes en knutselwerkjes. Dit is het Unicef-boek voor het Jaar van het Kind en kost gebonden f 19,50. Met de opbrengst van Unicef-kaarten en andere artikelen, kan heel veel worden gedaan, waarbij het uitgangspunt is, dat geen liefdadigheid wordt bedreven, maar dat uitsluitend hulp wordt gegeven aan landen, die hulp vragen en die bereid zijn zelf aktief deel te nemen aan de projek- ten waarvoor hulp gevraagd wordt. Het Fonds voorziet nu meer dan 100 landen van materiaal, instrumenten, medicijnen, BOLSWARD - Dus damvrienden, kom vrijdagavond naar De Doele. Het wordt een grootse feestavond, want de damclub viert haar derde lustrum. Afgelopen vrijdag werden er nog 2 partijen gespeeld in de eerste klasse. J. v.d. Werf speelde vrijdag tegen F. Altena. Deze kwam al snel een schijf voor en later nog een tweede, maar zag het toen ineens niet meer zitten en bood remise aan. Waarschijnlijk heeft hij spoken gezien, want er was in het geheel niets aan de hand. In het Internationale Jaar van het Kind 1979, dat door de Verenigde Naties is uitgeroepen, heeft ook Unicef-Nederland vele extra aktiviteiten. Maar een van de belangrijkste blijft toch de kaartver koop, waarmee een belangrijk deel van de werkzaamheden gefinan cierd moet worden. In dit bijzondere jaar zijn er weer vele nieuwtjes, waaronder de uitgave van een fotoboek,, een kinderboek „Mijn Wereld” en de leuke Unicef-cirkellegpuzzel „De Vriendenkring”. Het assortiment kaarten van Unicef is dit jaar weer verder uitgebreid en daarmee natuurlijk nog aantrekkelijker geworden. „Het is voor ons immers ieder jaar het jaar van het kind en om het geld voor alle projekten in vele delen van de wereld te kunnen realiseren, is er veel geld nodig. Dat krijgen we onder meer binnen door de kaarten en de diverse andere artikelen, die we verkopen,” aldus Unicef-Nederland. Dit voorjaar en de komende zomer is er een ruime keuze uit bijzonder mooie kaarten, met diverse onderwerpen. Er is bijvoorbeeld een prachtig bloemen-assortiment, een serie „voor alle gelegenheden,” waarvan elke kaart geschikt is voor een verjaardag, huwelijk, kinderpartijtje en dergelijke. Maar er is ook een heel aparte serie ver jaardagskaarten, gemaakt door kunstenaars uit o.a. Noorwegen, Indonesië, Frankrijk, Zweden en Amerika. op te vangen heeft men op verschillende plaatsen voorinschrijving. De inleg voor de 50 km bedraagt f 5,- en voor de 100 km wordt de inleg f 6,50 De route wordt ook nu weer duidelijk aangegeven met borden. Hiermee heeft men vorig jaar zeer goede ervaringen opgedaan. Adressen voor de voorin schrijving zijn: De STB kan op de dag van de organisatie rekenen op de steun van een groot aantal van haar leden. Bovendien heeft men een speciale commissie aangesteld om de tocht tevoren zo goed mogelijk «voor te bereiden. De commissie bestaat uit de heren: Willem Visser, Douwe de Boer en Bauke Teerenstra. Reeds in november van het vorig jaar is men al begonnen met het aanvragen van de benodigde ontheffingen bij de be trokken gemeentes en Gedeputeerde Staten van Friesland. In overleg met deze overheidsinstanties is de route van de tocht t.o.v. vorig jaar iets gewijzigd, teneinde een zo groot mogelijke veiligheid voor de deel nemers en ook andere weggebrui kers te verkrijgen. Zo rijdt men voor de eerste 50 km de zuidelijke route, via Oosterend, IJsbrechtum, Osinga- huizen en Blauwhuis, terwijl de tweede 50 km. gaat via Witmarsum, Arum, Zurich, Gaast, Parrega en Blauwhuis. 1. Sporthuis A. P. v.d. Feer, Dijkstraat 9, Bolsward 2. Café Rest De Petiele, Noard 13, Wor- kum. 3. W. Visser, Worp Tjaardestraat 176, Sneek. 4. Per giro op rekeningnr. 26 99 386 t.n.v. Perm. Schaats Training Bolsward Dorpsstraat 24, Exmorra. Bij giro-overschrijvingen vermelden hoe veel startkaarten van de 50 of 100 km worden gewenst. De voorinschrijving duurt tot 1 mei! BOLSWARD - De organisatie voor de toerfietstocht „de acht van Bolsward” op zaterdag 12 mei is zo goed als rond. Vorig jaar toen deze tocht voor het eerst werd gereden, trok dit evenement bijna 1000 deelnemers. Vanwege dit succes heeft de organiserende vereniging „Schaats Training Bolsward” besloten om zich aan te sluiten bij de Nederlandse Rijwiel Toerunie, teneinde de tocht ook landelijk bekendheid te geven. De „Acht van Bolsward” prijkt dus nu op de kalender van de nationale toerevenementen, iets waar zelfs de 11- stedentocht ontbreekt. Men kan dus nu ook rekenen op deelname van buiten de provincie, al zal de toeloop wat dit betreft nog wel meevallen. Tjalsma zei de heer Grunstra: „Hwat er allegearre ütspoke hat yn dy 25 jier is mei gjin wurden to tortellen.” Hij doelde hiermee op de instelling en de prestaties van de heer Tjalsma. „Hünderttüzenden lijnen hat er lutsen,” zo zei de Bols- warder architekt. Gatse Tjalsma begon als tekenaar maar heeft nu de „wichtige namme fan projektlieder,” zoal de heer Grunstra het uitdrukte. Naast de gebruikelijke bloemen over handigde de heer Grunstra zijn werk nemer tevens nog een enveloppe met in houd. Over de enveloppe met inhoud zei de heer Grunstra: „De bilesting hat der gjin noed mei.” De heer Tjalsma is gehuwd met Klaske Reinsma. Het echtpaar woont in Wom mels en heeft drie kinderen. BOLSWARD - Eergisteren was het 25 jaar en 3 dagen geleden dat de heer Gatse Tjalsma uit Wommels bij het Bolswarder architektenburo Grunstra in dienst trad. Ter ere van dit heugelijke feit werd hem woens dag j.l. een receptie aangeboden in zalencentrum Het Park in Bols ward. Ruim 100 kollega’s, vrienden, familieleden en bekenden brachten Gatse hulde die hem toekwam. Zelfs twee oud direkteuren van de Bols warder LTS die Gatse doorliep had den de weg weten te vinden naar Het Park. Tjalsma’s werkgever, de heer Jelle Grunstra, zei in zijn toespraak tot de jubilaris dat hij zijn rede in het Fries wilde houden. „Ik ha noait oars dien!” zo sprak de Bolswarder ar chitekt. Een totaal nieuw produkt in het artikelen programma van Unicef, is de doos, waarin een ronde puzzel zit, met de naam „Vriendenkring”. Een heel kleurige leg puzzel, opvallend natuurlijk door zijn ronde vorm door de Amrikaanse ont werper Giel Goldman. De vriendschap en verbondenheid van kinderen in onze wereld worden door de ontwerper in deze legpuzzel van f 10,gesymboliseerd. Een heel leuk en ook heel nuttig stuk speelgoed. Net zo nuttig trouwens als het bouw-speelgoed. dat Unicef brengt on der de naam Educoll. Dat zijn mappen met bouwplaten van woningtypen in Afrika en Indonesië. Zo’n map kost f 12,50. Verkrijgbaar is ook het fotoboek „Kin deren van deze wereld”, behorende bij do viordo uroro]dtontnnr»c!tollincr van do Zaterdag 7 april: Tweede klasse E: Workum - Veendam ONS - Leeuwarder Zwaluwen Flevo Boys - Oranje Nassau Drenthina - SJS Hollandsche veld - Elim Blauw Wit ’34 - HZVV Derde klasse A Bolswardia - Leeuwarden IJVC - FC Wolvega Kootstertille - De Hielpen ’t Fean ’58 - FC Meppel Heerenveense Boys - QVC VVT - Holwerd Vierde klasse A Hardegarijp - Makkum VVI - Heeg CVVO - Zeerobben Woudsend - SDS BCV - Delfstrahuizen Broekster Boys - HJSC Zondag 8 april: Derde Klasse A RES - Emmeloord Stiens - WZS Houtigehage - Nieuweschoot Nicator - MSC LSC - Zwaagwesteinde Olyphia - FC Wolvega Vierde Klasse A St. Anna Parochie - CAB Irnsum - Dronrijp Oosterlittens - Black Boys SC Franeker - Sparta ’59 Tm r r» Ti’ A1 d r» r» riool \A7if MAKKUM - Na een periode van vier maanden winterstop, speelde Makkum vorige week uit tegen BVC. Men behaalde een gelijkspel, 1-1. Afgelopen zaterdag middag vond de eerste thuiswedstrijd van de tweede helft van de kompetitie plaats. Makkum ging gelijk goed van start. In een hoog tempo en met grote inzet werd getracht de score te openen. De verdedi ging van Broekster Boys zat echter goed in elkaar. Zo golfde het spel heen en weer. De mooiste kans kwam na een halfuur spelen voor Sietse Genee (Makkum) maar zijn inzet resulteerde niet in een doelpunt. De gasten kregen het steeds moeilijker. Zo mocht Makkum een direkte vrije trap nemen middels Johan van Laar; een werkelijk schitterend schot. De bal werd van de doellijn geplukt. Broekster Boys kreeg via een counter nog wel enige kansen, maar de grootste kansen waren echter voor Makkum. In het algemeen was het spel nogal gehaast. Prachtige prijzen zijn beschikbaar gesteld door sportraad, gemeentebe stuur en plaatselijke schaakclub. Kortom, in Dokkum kan iedere jon gen of meisje, die de basisschool verlaat, niet alleen lezen, rekenen e.d., maar ook schaken en heeft bovendien al een behoorlijke wed- strijdmentaliteit en teamgeest opge bouwd. Grote man van deze Dokku mer organisatie is de veehouder Piet Hania, die tezamen met zijn helpers, de kinderen op aanstekelij ke wijze enthousiast weet te maken. Om jaloers op te worden! Zou zoiets in Bolsward niet mogelijk zijn? Mochten er onder de meelezende onderwijskrachten mensen zijn, die een opzet als die in Dokkum zouden toejuichen, laten ze zich met het Westergosekretariaat, Horseweg 77, Sneek in verbinding stellen. Bedenk, dat schaken de concentratie (een veelgemiste eigenschap bij kinde ren!) bevordert, het logisch denk vermogen aktiveert, een nuttige (naast vele minder nuttige!) tijdvul- ling is en bovendien de kinderen een stuk incasseringsvermogen bij brengt. En de club bedenke wie de jeugd heeft Gelukkig zijn de jeugdaktiviteiten binnen het clubverband enigszins groeiende. De uitslagen van 3 april waren: Siska Wijnja - Peter Luyendijk 1-0; Aize Oenema - Bert Luyendijk 0-1; Hendrik Dullemans - Bauke Wijnja !4-!4 (pat!); Peter Haitsma - Hiele Lootsma 0-1; André Toussaint - Gerald Hoogeveen 0-1. Na de rust deed Makkum er nog een schepje bovenop. De gasten loerden op de counter en na ongeveer 25 minuten spelen in de laatste helft ging de spits van Broekster Boys alleen op keeper Klaas Poepjes (Makkum) af. De Makkumer doelman wist de bal echter te bemachtigen. Hiermee was de prachtkans voor Broekster Boys voorbij. Vijf minuten later kwam Jan Steigenga in het bezit van de bal; maakte zich schitterend vrij en schoot beheerst in. Een „juweeltje” van een doelpunt, 1-0 derhalve. De gasten bleven op een heel spor tieve manier strijden voor een beter resultaat, waardoor Makkum wat meer ruimte kreeg en Theo Adema nog eens een goed schot losliet en Wiepie Hiemstra eveneens een kansje waagde. Meer zat er voor Makkum niet in. Het laatste kwartier kwam Tjeerd Lutgendorff nog in het veld voor Sietse Genee. Scheidsrechter A. Vink floot de sportieve wedstrijd uitstekend. Zaterdag a.s. speelt Mak kum in Hardegarijp tegen de ploeg van die naam. Op de „grote club” ging het zo. De meest spectaculaire partij was daar de voort zetting van het afgebroken duel Banning - Elzinga. Na 108 zetten claimde B„ vlak voordat hij mat zou worden gezet, remise op grond van de spelregel die een partij remise verklaart als er 50 zetten zijn gedaan zonder dat er een stuk is geslagen of een pion verzet. Tevens werd met deze partij volgens Westergo’s heugenis een lengterekord gevestigd; en die herin nering heeft uw verslaggever uit de eerste hand, want enkele jaren geleden gaf ondergetekende op de 107e zet (toen als rekord erkend!) van zijn partij tegen Bergsma in winststelling zijn toren ca deau! Verder won in groep A De Boer van Reintjes, die te ruig met het pion nengoed omsprong. Luyendijk moest na de zesde zet van de hervatting van zijn hangpartij tegen Bergsma opgeven. En De Boer deed hetzelfde tegen Sinnema, toen hij na 11 zetten een stuk verloor. In groep B wist J. Boersma tegenstander Rollema te verslaan en moest Huisman in Atsma zijn meerdere erkennen. Van der Heide pakte een belangrijk punt door De Vries te kloppen. In de revanchecom- petitie lukte het Dijkstra tegen Van der Meulen niet zijn wraak voor de in de A- competitie verloren partij te halen; hij ging ten onder. Ypma deed hetzelfde tegen Sinnema als gevolg van een meer- derheidsaanval op de damevleugel. Dan geef ik u hier nog een belangrijk schaaknieuwtje. Op zondag 8 april is er voor de VPRO-televisie om 20.50 uur een uitzending over schaken, waarin Jan Timman centraal staat. De titel luidt: „De liefde tot het hout.” Even noteren. De uitslagen: Groep A: C. Banning - P. Elzinga 14-14; A. H. L. Reintjes - F. de Boer 0-1; J. Luyendijk - T. Bergsma 0-1; F. de Boer - P. Sinnema 0-1. Groep B: J. Boersma - S. Rollema 1-0; H. Huisman - J. Atsma 0-1; J. de Vries - H. K. van der Heide 0-1. Revanchecompetitie: M. Y. Ypma - P. Sinnema 0-1; J. Dijkstra - D. v.d. Meulen 0-1. Gatse Tjalsma kwam als jongetje van 15 jaar bij de heer Grunstra in dienst. Hij verliet toen net de LTS. Hij ontpopte zich in de loop der jaren als een zeer gewaardeerd medewerker wiens werk immers de toets der kritiek kon doorstaan. De heer Grunstra toonde zich erg inge nomen met het feit dat Tjalsma al die jaren voor zijn bedrijf behouden was gebleven. Grunstra zei onder meer: „De fyftich jier sille jo net as jubileum bilibje,” De heer Grunstra sprak de verwachting uit dat de pensioengerech tigde leeftijd wel eens tot 60 jaar zou kunnen worden teruggebracht. Terug blikkend op de loopbaan van de heer Uitslagen Eerste klasse: Dat de Verrassingen de wereld nog niet uit zijn, bleek vrijdagavond wederom, want wat gebeurde er nu weer. De Reuzendoder G. Atsma werd „gedood” door Sjoerdtje Hettema. Hans van Dijk speelde vrijdagavond een formidabele partij, maar bleek toch niet opgewassen tegen de geroutineerde K. Kuiper. Dat kwam hoofdzakelijk doordat Hans van Dijk zich in het eindspel vergiste en zodoende de partij verloor. G. van Brug stelde vrijdag zijn derde plaats veilig door te winnen van J. Smink. Dit ging heus niet zo gemakkelijk, want de strijd tussen deze heren duurde meer dan 314 uur. BOLSWARD - Twee combattanten van de Bolswarder damclub Mear slach Giet Foar speelden begin deze week een inhaalwedstrijd. Het ging om P. en S. Horjus. De laatste was de gedoodverfde favoriet gezien de stand op de ranglijst. Sicce was dan ook voornemens de partij even snel in zijn voordeel te beslissen. Dit pakte evenwel totaal anders uit. Sicce schoof aanvankelijk maar een beetje en meende in het eindspel de winst naar zich toe te kunnen trekken. Hiertoe kreeg hij de kans niet van P. Sicce’s schijven werden namelijk su bliem door P. ingesloten. P. bezorgde S. uiteindelijk diens eerste seizoenneder- laag. Een klein schouderklopje voor P. lijkt dan ook op zijn plaats. Leeuwarden zullen worden gehou den. In principe willen de organisa toren elke veertien dagen een goed concert neerzetten voor de vele Noordnederlandse popliefhebbers. Zo staat voor 28 april een optreden van Herman Brood and his Wild Romance op het programma en komt op 19 mei rockgitarist Link Wray met z’n nieuwe driemansgroep. Met di verse grote namen uit de popwereld worden nog onderhandelingen ge voerd. De toegangsprijzen zullen steeds zo laag mogelijk gehouden worden. LEEUWARDEN - Op zaterdag 14 a- pril vindt er voor het eerst sinds vele jaren weer een popconcert van for maat plaats in Leeuwarden. Dan treedt namelijk de bekende neder- landse topgroep Sweet d’ Buster op in het Beursgebouw aan de Wir- dumerdijk. Dit concert is het eerste van een série die onder de naam Hippo-Rock-Beurs regelmatig in Uitslagen Tweede Klasse: Hans van Dijk - K. Kuiper G. v. Brug - J. Smink S. Atsma - Sjoerdtje De Derde Klasse: Het was hier H. Tamminga die voor de grootste sensatie zorgde door maar even te winnen van koploper N. Namminga. Deze werd vakkundig aangepakt door de jeugdige Tamminga, die elke week weer beter speelt. Ook speelde hij nog tegen M. Smits. Ook deze partij won hij na een enerverende strijd. Zijn broer J. Smits deed het vrijdagavond beter, want deze liet een overwinning achter zijn naam noteren. Waarschijnlijk kwam dit door dat R. Brattinga te veel naar de kanten schuift. Broer de Witte trekt zich niets aan van de reputatie die Tj. Meijer bezit, want hij won vrijdagavond van de gerou tineerde Meijer. Bernard Zantman leert de kunst van het dammen al aardig. Dat ondervond J. Dooper die moest kapitu- leren voor Bernard. Een verrassing mag wel genoemd worden dat C. Dooper won van R. Boersma. Hiermee werd weer eens aangetoond dat de jeugd de toe komst heeft. Daarvan werd R. Boersma vrijdagavond de dupe, want hij werd door C. Dooper met een nul naar huis gestuurd. Uitslagen derde klasse: R. Boersma - C. Dooper J. Smink - R. Brattinga Broer de Witte - Tj. Meijer B. Zantman - J. Dooper H. Tamminga - M. Smits H. Tamminga - N. Namminga TEL. 2525 Het komt in orde installaties voor zuivelfabrieken, gezond heidscentra en waterleidingen, voedsel, lesmateriaal en alle mogelijke andere goederen die voor de permanente ont wikkelingsprogramma’s nodig zijn. Jaar' lijks ontvangen 100 miljoen moeders en kinderen direct hulp van Unicef. In dit jaar van het Kind verwacht Unicef- Nederland een extra grote belangstelling voor de verschillende artikelen, die worden uitgebracht. Ter gelegenheid van dit bij zondere kinderjaar wordt ook een her- denkingspenning uitgegeven in goud, zilver of platina, waarover Unicef een speciale folder beschikbaar heeft. Bestellingen kunnen worden gedaan bij het landelijke secretariaat van Unicej Nederland, postbus 8587,2508 CN Den Haag waar ook een brochure van de artike len verkrijgbaar is. Ook kan men terecht bij alle plaatselijke afdelingen van Unicef. Voor giften aan het Kinderfonds is het gironummer 7515.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 6