Schaakteams Westergo definitief in veiligheid Lootsma deelnemer Fries kampioenschap OPNIEUW VEEL GESLAAGDEN BIJ DIPLOMAZWEMMEN IN BOLSWARDER SPORTFONDSENBAD Lubbert goed op dreef Eerste jaarvergadering van „De Flevosanghers” hark en sjoch Raad van ministers Steenwijk te sterk voor ODI uit Workum Trainingspakken voor damespartuur kaatsvereniging Wommels Spannum wint overtuigend op moeilijk bespeel baar véld Koor telt momenteel 35 leden >1 BB BOLSWARDS NIEUWSBLAD VRIJDAG 6 APRIL 1979 79 Pagina 7 BURGERLIJKE STAND i 'f Mil l r 1 In groep B deelden De Vries en Hylkema na felle strijd het punt. Aanvankelijk ging het mooi gelijk op, Amnesty International: Schrijf- avond voor politieke gevangenen I 30 maart van 7.00 tot 9.00 uur in Doopsgezinde Verenigingsgebouw (Skilwyk) De Simavi-kollekte heeft in Mak- kum f 906,58 opgebracht, vorig jaar was dit bedrag f 775,25. Har telijk dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. - Jappie Stegenga bracht Dirk de Leeuw een gevoelige nederlaag toe. Laatstgenoemde bezette geruime tijd de eerste plaats maar zal nu dan toch weer een stapje terug moeten doen. Klaas Kooistra boekte een regelmatige overwinning op Durk van Beem. Van Beem toont zich een meester in het oplossen van dam- problemen maar heeft in de klub- kompetitie de grootste moeite met zijn tegenstanders. e t OOSTEREND - Na afloop van de tra ditiegetrouw op maandagavond ge speelde wedstrijden van de Ooster- ender damvereniging DOS, vielen er in de eerste klasse enkele opvallende uitslagen te noteren. Zo won Johan nes Nauta verrassend van de laatste tijd in puike vorm stekende Gerrit Keuning. De laatste blunderde reeds in het beginspel waardoor hij een schijf achter kwam te staan tegen de Oosterender automonteur. i 1 l 1-0 1 - o 16-% 0-1 0-1 %-% %-% 1-0 0-1 1-0 5Vi - 41/2 Besloten werd ook dit jaar weer deel te nemen aan de braderie die t.g.v. Konin ginnedag te Makkum zal worden gehou den op zaterdag 28 april a.s., weer met een zgn. „rommelmarkt”. Als intermezzo tijdens deze geanimeerde bijeenkomst ontving het bestuur uit handen van mevr. Uitslagen le klas: J. Stegenga - D. de Leeuw 2 - 0; D. van Beem - K. Kooistra 0-2; L. Stuiver - J. Geertsma 2-0; K. Louwsma - T. Tjalsma 1-1; P. Hiem- stra -1. Syszeling 0-2; J. Nauta - G. Keuning 2 - 0; J. Twijnstra - H. Bergsma 1 - 1. Resultaten 2e klassers: A. Stegenga - D. Tjerkstra 2-0; G. Breeuwsma - J. Klosterman 0-2; M. Tjalsma - U. Bou- ma afgebr.; J. Greidanus - G. Stilma 0 - 2; F. Postma - M. Miedema 0-2; S. de Leeuw - L. v.d. Sluis 2 - 0. GEMEENTE WONSERADEEL 22 T/M 30 MAART 1979 Geboorten: Anskje Tjitsche, d.v. R. Nij- dam en G. de Boer van Makkum; Ilse d.v. A. Oostenveld en D. Greijdanus van Exmorra. Huwelijken: C. van der Stam te Wit- marsum en C. M. Terpstra te Witmar- sum; D. de Boer te Sexbierum en T. H. de Boer te Pingjum. Overleden: Anna Wiersma, 68 j. e.v. S. Nauta van Makkum; Lammert de Haan, 74 j. m.v. J de Leeuw van Parrega. Zondag a.s. gaat het eerste elftal van CAB bij St. Annapa- rochie op bezoek. St. Anna is de koploper in de vierde klasse A. CAB is goede tweede in die klasse met één wedstrijd minder gespeeld en één minder behaald punt. Zon dag vertrekt vanaf het Plein 1455 om 12.00 uur een bus naar St. Anna. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus dames en heren suppor ters grijpt uw kans en steun CAB in St. Anna. - Het interkerkelijk mannenkoor „De Flevosanghers” hield onlangs haar eerste feestelijke jaarvergadering. Het koor telt momenteel 35 leden. Diploma B: Wietske Bootsma; Anne- miek Dijkstra; Gesina Leistra; Katja- Stijntje Snijders; Nattie Tiemersma. De Kandelaar Bolsward Diploma A: Robby van der Veer; Ankie de Witte; Anne Pols; Willem v.d. Hauw; Astrid v.d. Kuur; Gerrit Jansen. Diploma B: Ellen de Boer; Douwe Nauta; Gertina van der Pas; Fokko Rollema; Ingrid Wijnia; Robert Brouwer; Theo Schilstra; Petra Laansma; Peter Snijder. Basisschool Roodhuis Diploma A: Helena Andringa; Annie Andringa; Wijtze Bouma; Johan Brands- ma; Alineke de Haan; Ria v.d. Hoff; Minne Poelsma. Diploma B: Yvonne Altenburg; Durk Altenburg; Ineke Altenburg; Hanny Bootsma; Emmy Flapper; Stephan v.d. Hoff; Marjan v.d. Hoff; Jolanda de Jong. Basisschool Oosterend Diploma A: Tsjitske Bergsma; Lijsbeth Stegenga. Diploma B: Simon v.d. Velde. Basisschool Scharnegoutum Diploma A: Anneke de Boer; Paul Cornelis Ernst de Bue; Trijntje van Dijk; Sippie Elzinga; Manuel Feenstra; Peter Jorritsma; Ronald E. Keuning; Grietsje Johanna Visser; Riemke de Vries; Jo hanna Winia; Erik Zeilstra. Diploma B: Erzsébet Bouwhuis; Geert- jan Bruinsma; Christiaan Dobma; Peter Engwerda; Bina Jantina de Jong; Johnij Kloek; Karsjen Tamminga; Sippie Tam- minga; Wibo de Vries; Janette Brigitta Weidenaar; Marian Zeilstra. Basisschool Folsgare Diploma A: Sietske Boschma; Marijke- Grietje Cnossen; Hein Damstra; Willem- Hessel Lycklama a Nijeholt; Sjoerd- Klaas Osinga; Hinke Posthuma; Gea Speerstra; Annigje Sweering. Diploma B: Harry Bonnema; Annigje Zijlstra. Basisschool Gauw Diploma A: Mattje Cnossen; Jan de Groot; Gerbrig Hanje; Anke Hendriks- ma; Adam Lootsma; Sjoerd S. Scholten; Eildert Zeilstra. Katertje vermist. De fam. Post ma aan de Grote Dijlakker 29 te Bolsward mist sinds enkele dagen haar jong, grijs katertje. Wie kan opheldering in deze zaak brengen. De familie Postma heeft telefoon (05157-4175). - MAKKUM - Op woensdag 28 maart j.l. werd in zaal Adema te Makkum de eerste (feestelijke) jaarvergadering gehouden van het Interkerkelijke Mannenkoor „De Flevosanghers” te Makkum. Na een kort openingswoord door de voorzitter aan de leden, hun echtgenotes en enkele gasten, gaf secretaris L. de Boer een overzicht van de aktiviteiten van het eerste jaar, en deelde penningmeester A. Elgersma o.a. mee over een batig saldo te beschikken. Dan nog wat kort nieuws. Tweede border Lootsma neemt momenteel deel aan het Friese schaakkampioenschap. Hij begon met een goede prestatie door de sterke De Groot op remise te houden. Deze wedstrijden duren enige weken en wor den op dinsdag-, donderdag- en vrijdag avond verspeeld in de CCF-kantine in Leeuwarden. U hebt daar vrij toegang. De jeugdclub is nog steeds in actie. De uitslagen van 27 maart zijn als volgt: Bert Luyendijk - Harm Piet Braaksma 1-0; Bauke Wijnja-Peter Luyendijk 0-1; Siska Wijnja - Rinze Oenema 1 - 0. Bert Luyendijk voert momenteel het klas sement aan. Herkent u de naam? De uitslagen: Groep A: F. de Boer - D. v.d. Meulen 0 - 1; P. Elzinga - L. Geertsma ¥2 - ¥r, K. P. v.d. Weg-J. Luyendijk 0-1; P. Sin- nema - J. Dijkstra 1 - 0; K. Visser - C. de Rouwe 16 - ¥1. Groep B: J. de Vries - Y. Hielkema ¥2 - Revanchecompetitie: J. Boersma - J. v. Houten 0-1; J. Boksem-A. Schel- tinga 0-1; A. Scheltinga - M. Y. Ypma 0-1. WORKUM - Onlangs schaakte het eer ste tiental van ODI tegen het eerste van Steenwijk. De uitslagen waren als volgt. Steenwijk 1 - ODI 1 Workum Sj. J. Hingst-E. D. de Boer A. v. Urk-J. S. Ybema R. M. Rietbergen - P. H. de Boer A. 1? de Boér- 8. de Jong J. S. Brouwer - Sj. Haytema R. Courts - G. Faber F. v. Ernst - W. Lubberts J. Geertsema - M. v. Schevelen L. Hornstra - J. Tichelaar M. R. Pleister - Sj. Yntema Totaal De opbrengst van de kollekte voor het Nationaal Rheumafonds bracht in Pingjum bijna 240 gulden op. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. - De Rheuma-kollekte heeft in Bolsward 2376,16 opgebracht. Gulle gevers en kollektanten hier voor hartelijk dank. - It Anjerfuns hat de Wommelser muzykforiening Euphonia 865,- biskikber steld foar de oanskaf fan nije instruminten. Elk jier wurdt yn juny troch Euphonia meikol- lekteard foar dit füns- Daama was het de beurt aan Spannum 2. Deze ploeg kwam uit tegen Waterpoort 2 uit Sneek en verloor met 5-12. De start was goed: na 10 minuten schoot Daan Harkema van afstand en nadat Water poort de gelijkmaker had bewerkstel ligd, nam Spannum opnieuw de leiding door een inlopertje van Rintsje Visser. Maar de bezoekers benutten de gelegen heid om via een strafworp andermaal gelijk te komen en liepen vervolgens uit tot 5-2. Nog voor de rust maakte Daan Harkema er - eveneens door middel van een strafworp - 5-3 van. In de tweede helft ging het stukken minder. Water poort nam de benen en liep uit tot 9-3. Een inloopbal van Klaas van der Hoek werd afgewisseld door een tegendoel punt, waarop Ineke Walda de stand op 10-5 bracht. In het resterende halve kwartier voegden de Snekers hier nog 2 aan toe. De overige wedstrijden werden ook deze keer uitgesteld teneinde het veld niet te veel te vernielen. Zaterdag 7 april zullen de volgende wedstrijden gespeeld wor den: Wêz Warber - Spannum 1 om 15,00 uur; MN&W 2 - Spannum 2 om 13.00 uur; Spannum 3 - Trynwalden om 14.00 uur; Adspiranten Meeuwen - Spannum om 13.00 uur; Pupillen Friso - Spannum om 10.00 uur. De Boer een vaandel,een geste die door alle aanwezigen bijzonder op prijs werd gesteld. Na het korte formele gedeelte werd na de pauze een feestelijk programma afge werkt. Het koor bestaat momenteel uit 35 leden, dirigent is de heer S. Edelen bos te Leeuwarden. De repetities worden gehouden in de kantine van Scheepswerf Amels BV. Na het recente optreden tijdens het zangfestival te Makkum zal o.a. medewerking worden verleend aan een bijzondere kerkdienst in de Ned. Herv. Kerk te Cornwerd, op zondag 20 mei a.s., en aan een oecumenische dienst in de kantine van de „Holle Poarte” op eerste Pinksterdag. De Wringe Itens Diploma A: Sijtse Jellema; Theresia Zeins tra; Ymkje Zwaagstra. Basisschool Hidaard Diploma A: Friso-Hedda Albada; Trijn tje Jellema; Luutzen de Jong. Diploma B: Timmy Bouma. De Blinker Bolsward Diploma A: Ginah-Dina-Maureen Brug- genkamp; Janke de Haan; Klaas-Dirk Hiemstra; Eric Hoogendijk; Robert Leeuwen; Jacob Oostenveld; Sjouke Hil- verda. Diploma B: Ingeborg Bakker; Edwii, Emke Frankena; Silvia Looyenga; Tjom- me Dirk Rijpma; Laura Schoonbeek; Karin Wiersma; Catharina Quisenaerts; In verband met de slechte veld- omstandigheden is er voorlopig geen trainen voor de leden van de k.v. Westergo. In het Bolswards Nieuwsblad van 18 april a.s. staat het nieuwe trainigsprogramma.- Nu concentreren de Westergoërs zich weer op de interne competitie, hoewel opnieuw geconstateerd moet worden dat de spelers van de A- groep trouwer hun partij komen spelen dan die van de B-groep. Sinnema slaagde erin opnieuw een puntje aan zijn totaal toe te voegen. In zijn partij tegen Dijkstra dachten beide kombattanten kans te hebben. In tijdnood echter liet D. zich mat zetten in plaats van genoegen te nemen met remise door eeuwig schaak. Visser leek tegen De Rouwe recht op winst af te gaan, maar stug en inventief verdedigen van zijn tegenstander veroorzaakte een ver vlakking van de stelling, die zelfs even in het voordel van De R. leek te veranderen. In tijdnood werd de vrede getekend. Van der Weg en Luyendijk speelden een merkwaar dige siciliaan, die een veel aktievere stelling voor L. opleverde. Wit wist de vloed echter lang te keren tot er een pionneke sneefde. Het dameeind- spel, dat na afruil ontstond, bleek niet te houden voor W. Elzinga werd in een voordelige positie door tegen stander Geertsma verrast door een matdreiging die een pion kostte. Dit materiele voordeel wist G. echter niet in winst om te zetten. De Boer en Van der Meulen begaven zich mid dels een Nimzo-indiër op bekend terrein. M. wist echter door een verrassend schijnoffer van de dame de kwaliteit te veroveren. Als De B. namelijk de dame zou hebben geno men zou hij door de gevreesde Van der Meulen-cavallerie zijn matgezet. Maar of je nu wordt matgezet of op materiele gronden een 0 krijgt, dat maakt ook al niet veel uit! De Raad van ministers van de Europese Gemeenschappen be staat uit de ministers van de negen lidstaten; hij besluit over praktisch alle belangrijke zaken. Al naar gelang van het onderwerp vaar digen de regeringen gewoonlijk één bewindsman af naar de bijeen komsten van de Raad. (Landbouw, Financiën, Verkeer, Buitenlandse Zaken, etc.). Opmerkelijk is, dat de beslissin gen - een enkele uitzondering bui ten beschouwing gelaten - geba seerd moeten zijn op voorstellen van de Europese Commissie (het „dagelijks bestuur” van de Ge meenschappen). De Raad kan in de meeste gevallen beslissingen nemen bij meerder heid van stemmen; als alle negen landen het eens zijn kunnen de ministers afwijken van een voorstel van de Commissie. In de praktijk wordt bij voorkeur naar een com promis gezocht waarmee allen het eens kunnen zijn. Als in de Raad moet worden gestemd, wegen de stemmen van de grote landen zwaarder dan die van de kleine, maar dat betekent niet, dat de grote landen dus altijd hun zin kunnen doordrijven. De stemmen zijn als volgt ver deeld: Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigde Koninkrijk: elk tien stemmen; België en Neder land elk vijf stemmen; Denemar ken en Ierland: elk drie stemmen; Luxemburg: twee stemmen. Een besluit komt pas tot stand, als het een en veertig stemmen heeft gekregen. Bij sommige beslissin gen is behalve die meerderheid de steun nodig van tenminste zes leden. Dit betekent, dat de grote landen nooit hun wil kunnen op leggen aan de kleinere. maar De V. verspeelde een paard tegen 2 pionnen. Hij wist echter veilig op 1 tempo de remisehaven te berei ken. In de revanchecompetitie werd de afgebroken partij Scheltinga-Ypma uitgespeeld. Doordat Y. de verkeerde zet had afgegeven leek het een over winning van S. te worden, maar de laatste had blijkbaar medelijden. J. Boersma moest in een siciliaan t.g.v. een zwakke voortzetting een loper en een punt afstaan aan Van Houten. Boksem ruilde veel af tegen Scheltinga Maar in het eindspel kreeg S. kansen. Een blunder verhaastte het einde van B’s strijd. Piter Hiemstra moest beide punten bij lede Syszeling inleveren. Hiemstra zal uit een ander vaatje moeten tappen wil hij niet degraderen. Laas Louwsma en Tjal- ling Tjalsma gaven blijk van wederzijds respekt. Na een gelijkopgaande strijd besloten de kombattanten de punten te delen. Datzelfde deden trouwens Jan Twijnstra en Harm Bergsma na een ongeveer vijf uur durende partij. Twijn stra toonde zich erg ingenomen met het gelijkspel tegen de door hem sterker geachte Bergsma. Enkele klubleden toonden Bergsma aan dat hij het duel in zijn voordeel had kunnen beslissen als hij de goede voortzetting had gekozen. De Oosterender bakker had overigens vrede met het behaalde resultaat. Lubbert Stuiver behaalde kostbare winst op Jouke Geertsma. Na een gelijkopgaande strijd koos de laatste een foutieve voort zetting. Dat zoiets tegen een speler als Stuiver niet ongestraft blijft ondervond hij aan den lijve. Door dit resultaat behoort Stuiver nog steeds tot een serieuze titelkandidaat. WOMMELS - Onlangs hield de kaats vereniging Wommels haar jaarver gadering. Besloten werd de kontri- butie met een rijksdaalder te ver hogen. Deze bedraagt nu f 12,50. Voor 65-plussers is deze op f 7,50 vastgesteld. Niet iedereen kon mee gaan in de voorgestelde kontributie- verhoging. De voorzitter van de ver eniging, de heer Ale de Jong bracht naar voren dat alle leden vrije toe gang hebben op de Freulepartij en dat van de geïnde contributie vijf gulden moet worden afgedragen aan de KNKB. Daar komt nog bij dat de leden de hele zomer praktisch gratis kunnen kaatsen. De heren Jouke Punter en Eppie Heins jr. werden herkozen in het bestuur. Franke Osinga heeft f 4.000,- aan de vereniging geschonken ten behoeve van de naar hem genoemde ledenkaatspartij. Het damespartuur bestaande uit Attie Zijlstra, Feikje Wielinga en Roelie Pun ter kreeg voor het winnen van de officiële bondspartij trainingspakken aangeboden. Het Wommels damespar tuur won eveneens het KNKB-klasse- ment. Het drietal won drie eerste, één tweede en twee derde prij zen. De heer J an Smit vertoonde een half uur durende film die hij heeft gemaakt tijdens enkele kaatspartijen in Wommels. Uitslagen kompetitie 1978: Dames: 1. Attie Zijlstra en mevr. Eisma 63 pnt. 3. Roelie Punter 56 pnt. A-klasse: 1. Iep Hengst, 54 pnt.; 2. Hessel Hoven ga 50 pnt.; 3. Lolke Hofstra 43 pnt. B-klasse: 1. W. Bootsma 63 pnt.; 2. Jan Bootsma 61 pnt; 3. Rients Smit 57 pnt. C-klasse: 1. Meine Schrieber 61 pnt.; 2. Arend Hans de Jong 60 pnt.; 3. Tj. Dijkstra 54 pnt. De burgemeester van Bols ward heeft morgen geen spreek- uur- De Hoeksteen Bolsward: Diploma A: Ingrid Bouwhuis; René Dingemans; Gerrit Dijkstra; Dirk Haag- sma; René Haagsma; Cor Jansen; Yimaz Uzun Karak; Yolanda Kuipers; Nancy Poepjes; Gabi Reinemuth; Lieuwe van der Veen. Diploma B: Edwin Baarda; Hans de Boer; Rineke Burggraaff; Aijen Dolman; Willem Gosse Duiker; Herre Jelte van Dijk; Agnes Labots; Margarietha Geiske Sikma; Nichon van Lavieren; Tineke Lemstra; Rinke Hebdrik Nijdam; Sjoerd- Pieter Wiersma. SPANNUM - Het sportveld van Spannum was zaterdag het strijd perk voor 2 korfbalwedstrijden. On danks het vele water van de laatste maanden kon er gespeeld worden, al werkte de „drege klaei” wel tegen. Overigens was het prachtig korfbal- weer: de zon scheen en er woei zacht een frisse bries. Het eerste twaalftal moest om 1 uur het veld op voor de ontmoeting met het Veenhoopster Altyd Kwiek. Het werd hoog tijd dat Spannum 1 weer wat puntjes verza melde om niet in degradatiemoeilijk- heden te raken. In het begin stond de Spannumer aanval op scherp: na 15 minuten spelen was de stand al 3-0. Tseard Harkema opende de score met een doorloopbal, waarna Folkert van der Hoek zijn trefzekerheid be wees door met sukses van afstand te schieten. Na de vakwisseling was het Pytsje Demmer die het derde doel punt voor de thuisclub maakte. Altyd Kwiek kwam via een strafworp terug tot 3-1, maar nu had de rest van de familie Demmer het antwoord klaar. Een afstandsschot van Hidde Dem mer trof doel en zus Lies maakte er 5-1 van. De scheidsrechter vond, dat er bij deze stand gerust kon worden. De thee werkte blijkbaar niet erg stimulerend, want de tweede helft was al bijna een kwartier oud voor dat er weer gescoord werd. Toen maakte Folkert van der Hoek z’n tweede doelpunt, waarna Spannum niet meer zou scoren. Altyd Kwiek behaalde nog 2 treffers, zodat de eindstand 6-3 werd. BOLSWARD - Recentelijk namen tientallen leerlingen van verschillen de basisscholen uit Bolsward en wijde omgeving deel aan het diplo- mazwemmen in het Bolswarder Sportfondsenbad. Men gaf ons de volgende geslaagden door: Simone Ridder; Betty Velting. Bijz. basisschool Itens Diploma B: Johannes v.d. Brug; Gerben Ernst Walstra. Basisschool Kubaard Diploma A: Jouke Algra; Grietje Boot sma; Hans van der Hoek; Gaildina van der Hoek; Maijolein de Klerk. Diploma B: Dieuwke Alkema; Mirjam van der Velde. R.K. Basisschool Bolsward Diploma A: Yvonne van der Wagt; Erica Walstra. Diploma B: Nienke Gorter. Diploma A: Paul van der Werf; Ronald Velzen; Ronald Hettema. Diploma B: Yolanda Bouwmeester; Sis ka Bos; Annie Oppedijk; Yvonne Velzen; Marco Veldman; Coby Wiersma; Mirjam van der Werf; Peter Woudstra; Ingrid Huitema. Diploma A: Grietje Kuipers; Martin v.d. Velde. Diploma B: Sietske Bakker; Monique Bolta; Ginie Hettinga; Gert-Jan Jorna; Anna-Petra Veldman. Diploma A: Ronnie Gerritsma. Diploma A: Mariëlle Boekema; Peter Scheltinga. Basisschool Spannum Diploma A: Tine Gerlsma; Cornelia Harkema; Meinte Jorritsma; Wilhelmina- Marie Jorritsma; Thijs-Hans Postma; Teake Klaas Visser. Diploma B: Froukje Cnossen; Olav Dirks; Nammen Wijnia; Johan Frederik de Boer. Basisscholen Wommels Diploma A: Michiel van Antwerpen; Geertje Heins. BOLSWARD-De beide teams van Westergo zijn nu definitief in veiligheid. In de promotieklasse van de FSB degradeert Lasker uit St. Jacobiparochie en is BPC uit Harlingen/Sexbierum kampioen van de FSB geworden. Dat is zonder meer een uistekende prestatie voor dit team, dat notabene juist vorig jaar was gepromoveerd naar de promotieklasse. Sterker nog: het eerste team van PBC is nu voor de vierde maal achtereen kampioen geworden van de klasse waarin het uitkwam en promoveerde vorig jaar voor de derde keer in successie! Ze staan dus nu voor de promotiewedstrijden, die bij succes naar de KNSB voeren. Hoe de stand in klas 2B - de groep waarin Westergo 2 is ingedeeld - precies geworden is, is op dit moment nog niet bekend. Zodra alle cijfers vastliggen kunt u ze in dit blad tegemoetzien.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 7