49.75 LOIS SPIJKERBROEKEN BADSTOF SOKKEN KLM TERLENKA BROEKEN 2 halen 1 betalen JONGENSTRUIEN 2 halen 1 betalen 15.00 RES Emmeloord HOUDT U ER EVEN REKENING MEE? WIJ ZIJN GESLOTEN VISSER HE produktiemedewerkers in 3-ploegendienst FLANELLEN OVERHEMDEN tos I |OE3 GROTE HEMA-CAMPINGSHOW 6, „MOOI KADO” BEL nieuwtjes DOE MEER MET MINDER GELD Krekt ütkommen: Robotania WEILAND BIJ BOZUM BOEKHANDEL OSINGA A. J. OSINGA B.V. van dezelfde prijs of de duurste TE KOOP: mode trefpunt MEENEEMSTOEL (tuinstoel met canvasbekleding) van 37,50 nu 29.75 STROOM ZWARE KWALITEIT 5 PAAR (JONGENS MATEN) Coöp. Condensfabriek ’’Friesland” - Leeuwarden zoeken. ROBOTAN]A DO.-VR.-ZA. VOOR PASEN EN DL-WO. DAARNA DONDERDAG 19 APRIL ZIJN WIJ WEER OPEN. Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 Vanuit: Holwerd, Harlingen, Tzummarum, Kollum en Wommels rijden eigen op de ploegendiensten aansluitende bussen. De lijn naar Wommels wordt binnenkort doorgetrokken tot Bolsward. melksuikerbereiding - koffiemelkfabrikage poedermakerij - blikfabriek en verpakkingsafdelingen zijn de sektoren, waarvoor wij nog enkele Door het opsturen van onderstaande bon ontvangt U omgaand informatie. Verbouwingen onderhoud VRIJ VAN PACHT TIJDENS DE BRADERIE: BOUWBEDRIJF JORRITSMA B.V. A. KORTWORKUM TUINSTOELEN STRETCHERS LUCHTBEDDEN SLAAPZAKKEN adres: VRIJDAG 6 APRIL 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 8 Overal en altijd compact en geruisarm. Boekenweek van 29 maart t/m 7 april Wig uuim muizelnar MARKTPLEIN - BOLSWARD een naam in wol en handwerken Blauhüs, april 1979 Dykslan 12 Om 2.30 ure is der in H. Misse üt tankberheit. Eltsenien dy’t harren lokwins- kje wol, is fan herte wolkom de jouns fanóf 8 ure by café „De Freonskip” Blauhüs. moandei 16 april, ,,2de peaskedei”, harren 50-jierrige houliksdei hoopje to fieren. Wy litte jimme tige graech witte dat üs heit en mem PERSONEEL GEVRAAGD Bezoekt a.s. zondag 2.30 uur de wedstrijd VOOR het maken van stof- knopen is uw adres, Fa. Gebr. Romkema, Appelmarkt 7, Bolsward. KUNSTGEBITTEN repara ties ’s middags, voll. gedipl. tandprotheticus P. den Bree- jen, Lanen 78, Harlingen. Tel. 05178-2463. UNION brommer i.r.s.z. tel. 05177-473 Op donderdag 5 april hebben wij met: TJIPKE ROBIJN en JANTJE ROBIJN-VISSER Tel. 05157-3241 of 05157-3819 (Evert v.d. Werf) LIE UWE RYPMA en TRYNTSJE v.d. MEULEN Goed onderhouden RUIME WONING met schuur aan vis- en vaarwater. Buorren 16, Rien, 7 km vanaf Sneek. R. Hoogterp, 05150-20280. Th. Mollinga (sinds 1880) Dwarsnoard 3, tel. 05151-1708 U vindt een grote sortering in BOLSWARD hun 50-jarig huwelijk mogen vieren. Dat de Here hen nog lang voor elkaar en ons mag sparen, is de wens van: de wederzijdse families In de Boekenweek heeft uw boekhandel een gratis Boekenweekgeschenk voor u. En dat is dit jaar „mooi kado”. Een kostelijke bundel verhalen van Simon Car- miggelt, humoristisch geïllustreerd door Peter van Straaten. Als u voor f 17,50 aan boeken koopt, mag u het Boekenweekgeschenk gratis meenemen. ALLE soorten lijsten en re- produkties. Verf-, behang- en hobbyshop Fa. I. Ettema, Dijkstraat 43, Bolsward, tel. 3239. Harren tankbere bern, pake- en beppesizzers en oerpake- en beppe sizzers weiland onder Bozum nabij Indijk gelegen aan de Zwette (Sneker Trekvaart), ter grootte van 4 hectare, 21 are en 30 centiare (ongeveer 1154 pondemaat), te veilen behoudens recht van samenvoeging in twee percelen van ieder ongeveer 2 hectare; Perceel I ruim 2 hectare, gebo den som f 91.999,-; Perceel II ongeveer 2 hectare, geboden som f 91.000,-. „Nij Ylostins” 1 rood 56 8651 AP IJlst EEN uitgebreide sortering in handenarbeid vindt u in Verf- behang- en hobbyshop Fa. I. Ettema, Dijkstraat 43, Bols ward, telef. 3239. - aanvaarding per 1 mei aanstaande, doch niet voor de betaling hetwelk uiterlijk 20 mei a.s. dient te geschieden; - lasten vanaf 1 januari j.l. voor koper; - biljetten met nadere omschrijving en voorwaar den verkrijgbaar ten kantore Jongemastraat 11, Bolsward (tel. 05157-2455 of op de zitting in It Dielshüs te Wommels op dinsdagochtend van 9.00-11.45 uur en donderdagmiddag van 14.00- 16.30 uur). SPECIALE BRADERIE-AANBIEDING: SPOORBIELSEN en wissel- houten desgewenst op lengte gezaagd en geschaafd. J. Stienstra, Noord 17 te Wom mels, tel. 05159-1428. TE KOOP Mr. L. A. Detmar, notaris ter standplaats de gemeenten Bolsward en Hennaarderadeel zal, in overleg met notaris C. C. Th. Nauta te Roordahui- zum, op dinsdag 17 april a.s. finaal in café Tjeerdsma te Bozum om 14.00 uur publiek verkopen: bon ik wil graag geïnformeerd worden over het netto loon en andere arbeidsvoorwaarden naam: woonplaats: geboortedatum: gehuwd/ongehuwd: voorkeur sektor In gesloten envelop zonder postzegel sturen aan CCF, afdeling Personeelszaken, Antwoordnummer 291, 'v 8900 VC Leeuwarden. VAKANTIEHULP vanaf laatste week mei op boerderij tel 05175-1405 na 7 uur TERRASSTOELEN (weerbestendig) TERRASTAFELS (weerbestendig) As takomst roman is dit frijwol in unyk boek yn de Fryske literatuer. It is in forbylding hoe’t de wrald der yn in fiere takomst ütsjen kin enhoe’t it moog- lik is dat dy wrald dan ündergiet. 192 bis. 12,90 met onze HONDA" en TOMOS" agregaten GARAGES, loodsen en paar- denboxen. Folders K.J. de Vries en Zn. Industrieterrein Postbus 27, Buitenpost, tel. 05115-1273 b.g.g. 1656, 1507, 1653. To krijen yn ’e boekhannel en by de ütjower POSTBUS 5 - BOALSERT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 8