Gate Skroar Afsluiting Broerestraat bezorgt binnenstad verkeersoverlast Zonovergoten Appelmarkt- braderie Eerdmans assurantiën van (Lu* Werf Nog steeds geen nieuw gebouw voor waterschap It Marnelan in Bolsward BONDSSPAARBANK BOLSWARD Rabobank CS ::hiiiiiiiiiiii „Maatregel was noodzakelijk” Dakbedekkingen I Dode schapen in Leeuwardervaart iiililllllllllllllllllllllllllllllllllli MAKELAARDIJ BOLS WA RD BV i.o. Afgelopen winter 22 arresleeweds trij den Fatale uitwijkmanoeuvre tussen Tjerkwerd en Parrega. Zeven zenders in Bolsward in beslag genomen HANDVORM BAKSTEENSTRIPS GROEISPAARBEWIJZEN AAN TOONDER nominaal f 1000,- 5% 15% na twee jaar inwisselbaar Na 5 jaar ontvangt u f 1520,60 Slager Harmen Anema kampioen in Schagen ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Van der Weerd b.v. Kookplaat laten branden Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Herinaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel VOOR DE AAN- EN VER KOOP VAN UW WONING in geel en rood Wij zijn gespecialiseerd in: agrarische bedrijfsgebouwen industriehallen Heeft u interesse, neemt u dan even kontakt met ons op: tel. 05158-1625; ’s avonds 05158-1246 of 05188-531 BOUWBEDRIJF JONGEMA MAKKUM B.V. - Hwat hat L\! T' 118e JAARGANG Nr. 28 WOENSDAG 11 APRIL 1979 us hjoed to sizzen Oantroud is gjin eigen S Jongemastraat 19 Bolsward Tel. 05157-2381; ’s avonds BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 BOLSWARD - In de geheime zitting van 20 december 1978 hadden de volmachten grote moeite een nieuw gebouw op het Broereplein te realiseren, kosten f 900.000,- Het bestuur kreeg opdracht alsnog een plan op te maken voor een waterschapsgebouw met daarbij een werkplaats op het nieuwe industrie terrein de Marne. Dit nieuwe plan is ontworpen door het architectenburo Alting, Beiert en Van der Zee. De geraamde kosten voor het bouwterrein belopen f 1.300.000,-. De kosten voor tuinaanleg en verharding van het terrein komen hier nog bij. Deze kombinatie, waar het bestuur weinig voor voelde is dan ook door de volmachten van de hand gewezen. Ook het voorstel het gebouw van Nijenhove - dat weer te koop is - alsnog aan te kopen, werd afgewezen. Er zijn veel woorden over een gebouw gezegd. Het plan op het Broerplein te bouwen werd van de hand gewezen. Zodoende is nog steeds geen definitief besluit gevallen omtrent de huisvesting. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Vooral afgelopen vrijdagavond en zaterdag heeft een en ander talrijke verkeersopstoppingen in de binnen stad tot gevolg gehad. Zo zat het verkeer diverse keren volledig vast op het Broereplein en bij Kooistra’s Supermarkt. Ook leverde de drukke voor woningen en industrie hallen Neem de brochure Vrij Blij mee, vol 'vrije-tijds' verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! 1 BOLSWARD - Sedert enige tijd drijven in de Leeuwardervaart nabij Bolsward een aantal dode schapen. [TELEF. 05158-1625 JONGEMASTRAAT 13 TEGENOVER HET STADHUIS geld en goede raad BOLSWARD - Sinds eriige dagen is de stad Bolsward weer een aantal verkeersborden rijker. Onlangs namelijk werd de Broerestraat vanaf de Snekerpoort voor auto’s afgesloten. Op zich zouden deze maatregelen geen moeilijkheden opleveren; doch nu ook de Grote Kampen door werkzaamheden voor alle verkeer is afgesloten, heeft de nieuwe verkeersmaatregel tot gevolg dat Bolswards binnenstad een nog grotere autostroom te verwerken krijgt. Immers de enige mogelijkheid voor automobilisten die vanaf de Snekerpoort naar Eekwerd en Noord I willen, blijft nu de al overbelaste Jongemastraat. „Een nüvere set” van de verkeerscommissie vinden vele Bolswar- ders, temeer daar er door het gemeentebestuur steeds weer voor wordt gepleit de binnenstad, zo veel mogelijk te ontlasten. BOLSWARD - De Bolswarder slager Harmen Anema was uiterst sukses- vol op de paasveetentoonstelling die vorige week woensdag werd gehou den in Schagen. Met twee zoge naamde roodbonte tweetanders be haalde de heer Anema beiden een eerste prijs. Een zwartbonte viertander van de Bols warder slager kreeg in zijn rubriek de ereprijs. Het dier werd tevens als al gemeen kampioen aangewezen. De heer Anema vertelde dat men tijdens de paasveetentoonstelling vier rubrieken onderscheidt: 2-, 4-, 6- en 8-tanders. De heer Anema was vorig jaar eveneens suksesvol. Ook toen sleepte hij verschil lende prijzen in de wacht. kruising Marktstraat/Rijksstraat na bij het stadhuis voor de automobili sten het afgelopen weekend nogal wat moeilijkheden op en vergden Dijkstraat/Marktplein en Grootzand veel van de zenuwen en eisten grote stuurmanskunst. MAKKUM - Over de lange winter van 1979 zal nog lang nagepraat worden. Dat hebben ook een groot aantal mensen gedaan, die deze winter hebben deelge nomen aan de wedstrijden voor paard en arreslee. Een tachtigtal waren zaterdag avond te gast in Makkum, waar in het hotel De Zwaan op een gezellige en sfeervolle wijze is nagekaart over de 22 gehouden arresleewedstrijden. Tijdens het samenzijn werden dia’s en films ver toond en werd bovendien nog een dansje gemaakt. Van tijd tot tijd schaarde men zich rond de tafels voor een onderlinge discussie, want zo zei men ons, na de wedstrijden was daar geen gelegenheid voor: „de hynders yn ’e karre” en dan snel weer naar huis. De dieren, die waarschijnlijk het slachtoffer geworden zijn van de strenge winter, zijn reeds in verre staat van ontbinding. De politie verzoekt de eigenaar(s) van de dieren zich in verbinding te willen stellen met het buro in Bolsward. Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Door werkzaamheden op de Kampen (rechts op de foto) kan het verkeer dat naar Eekwerd of Noord 1 wil niet deze weg volgen. Nu werd enige dagen geleden ook de Broerestraat aan één kant voor autoverkeer afgelsoten. Zo blijft de enige mogelijkheid de route via de binnenstad te volgen. BOLSWARD - Hoewel dat niet uit bovenstaande foto blijkt, was het afgelopen zaterdag een drukte van jewelste op de Appelmarkt. Voor de eerste maal dit jaar werd in deze winkelstraat een braderie gehouden die mede dankzij het heerlijke lentezonnetje een succes werd. Ongetwijfeld zal de Appelmarkt-braderie de komende zomer vaker worden georganiseerd; en dat is alleen maar toe te juichen want het stimuleert de gezelligheid in de binnenstad van Bolsward in hoge mate. gevonden, kwam daardoor hier in deze straat ook een grotere aanvoer van auto’s. Zoals gezegd: we moesten ingrij pen om die stroom een halt toe te roepen. Het is een tijdelijke oplossing.” Opperwachtmeester der Rijkspolitie Sjerp Haitsma zei ons, dat de situatie in de Broerestraat om een oplossing vroeg. „Alle mogelijkheden zijn tegenelkaar afgewogen en men heeft van de kwaden de minst kwade genomen. Ik weet niet of hiervoor niet een betere maatregel te vinden was. Ik denk wel dat als de automobilisten een maal aan deze route gewend zijn, het allemaal wel wat mee zal vallen. Ook de heer Haitsma wees op de tijdelijke aard van de nieuwe verkeersmaatregel. Op de vraag of men niet beter had kunnen wachten tot de werkzaamheden op de Grote Kampen klaar waren geweest, ant woordde de heer Haitsma, evenals de heer Boersma .ontkennend. En zo zal Bolsward (en vooral de automobilisten) maar moe ten wennen aan de afsluiting van Broere straat èn aan de verkeersopstoppingen die een en ander tot gevolg hebben. Bij de mededelingen over de schouw - vorig jaar door de volmachten - kwamen de heren met veel kritiek. Men vond vooral het bericht sturen aan eigenaren van niet goed gehekkelde sloten, geen pas geven. De huurder zou bericht moeten hebben. Volgens de voorzitter en de sekretaris was dat niet mogelijk, daar alleen de eigenaars bij It Marnelan bekend zijn. Deze zijn bovendien aan sprakelijk. Enkele volmachten wilden echter niet de ingelanden achter de broek zitten om na te gaan of er al dan niet gehekkeld was. Daar in alle distrik- ten een vóórvergadering is gehouden, werd de hele begroting 1979, totale kosten over 27.000 ha, f 1.380.000,- in enkele minuten vlot aangenomen. Dit jaar worden er ook verkiezingen gehouden voor 12 volmachten. In elk distrikt treden er 3 heren af. Ze zijn weer herkiesbaar als ze de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt. Voor de eige naren van bebouwde eigendommen, wo nende in steden en dorpen, een derde deel van de kosten van de algemene ligger betalen, die dit jaar verhoogd zijn van f 12,50 per ha. tot f 14,-; zou het gewenst zijn dat er uit deze groep zeker één volmacht uit elk distrikt in het kollege van volmachten zitting krijgt. Voor de oeverbescherming - meest ur- De brand is vermoedelijk onststaan doordat de familie Rinze Postma aan de Greate Pierwei 15 verzuimd heeft een kookplaat uit te zetten. Deze bevond zich op de koelkast. Tengevolge van overver- I hitting heeft de laatste vlam gevat en zo vervolgens het overige interieur in de keuken. Geen der bewoners liep letsel op. Een woordvoerder van de Rijkspoli tie van Wonseradeel sprak van een behoorlijke schade. KIMSWERD - In de nacht van zon dag op maandag ontdekte mevrouw Postma uit Kimswerd dat de keuken vlam had gevat. Omstreeks drie uur werd de brandweer van Witmarsum in allerijl gewaarschuwd. Deze had het vuur vrij snel bedwongen, doch kon niet meer voorkomen dat de gehele keuken tot aan het plafond toe zwartgeblakerd was. Het ongeval deed zich voor op de sekundaire weg tussen Tjerkwerd en Parrega langs de Bolswardervaart. Tea- ker fietste met een vriendje richting Wor- kum. Het tweetal gebruikte echter de gehele weg. De heer Vlaandere die hen van achteren naderde waarschuwde de jongens door te klaxoneren. De jongens weken elk een kant uit. Teaker die de rechter kant had gekozen kwam in aanraking met de heer Vlaan dere die een aanrijding niet meer kon voorkomen. Volgens de heer Gerben Boersma, die deel uitmaakt van de verkeerscommissie, was het in één richting afsluiten van de Broerestraat noodzakelijk geweest. Van de bewoners uit deze straat waren klachten binnengekomen en men had er op aangedrongen nieuwe verkeersmaat regelen te treffen. „We moesten ingrij pen,” zo vertelde de heer Boersma ons. „Doordat het postkantoor op de Broere straat een tijdelijk onderkomen had TJERKWERD - De achttienjarige Bolswarder motorrijder P. A. F. Vlaandere en de dertienjarige fietser Teaker Hoekstra uit Ijlst zijn zon dagmiddag omstreeks kwart over vijf bij een aanrijding gewond geraakt. Beiden werden overgebracht naar het St. Antoniusziekenhuis in Sneek. Bij Vlaandere was een arm uit de kom geschoten terwijl Teaker Hoek stra zijn linker enkel brak. Floridus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward tel. 05157-2294/3464 bg-S- 2593/3776/4055 tel. 05150-14139 S. Heeres ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BB gente plaatsen: Klifrak, Lange Vliet, Nijhuizumer opvaart en het Panhuiska naal fase 2 - zijn verbeteringsplannen opgesteld; totale kosten één miljoen. Een aanvrage voor het uitvoeren van deze werken gaat naar G.S. van Friesland, die voor 1979 twee miljoen gulden subsidie beschikbaar hebben gesteld. Daar de kommissie herindeling liggers binnen het waterschap nog niet klaar is met haar werk is dan ook nog niet bekend welke eigenaren mee moeten delen in de eventuele kosten die door het water schap worden gedaan. BOLSWARD - Afgelopen zaterdag middag werd met behulp van de P.T.T.-opsporingsdienst door de Bolswarder politie een drietal zend amateurs inde kraag gevat. Met een speciaal ingerichte wagen wist men de woning waaruit men zond te lokaliseren. De drie mannen werden door de politie op heterdaad betrapt. Het waren de Bolswarder handelaar Simon H. (23), de evenoude Sierd Z. uit Balk, die machinist van beroep is en de 21 jarige machinist Wiebe W. uit Ijlst. De politie nam zeven zenders in beslag die een gezamelijke waarde van ongeveer drieduizend gulden vertegenwoordigen. Na verhoor op het buro werden de jonge zendamateurs weer op vrije voeten ge steld. De Bolswarder politie besloot in te grijpen nadat vrij veel klachten van omwonenden waren binnengekomen. De radio’s en t.v. stoorden als de knapen aan het zenden waren. Bolswards Nieuwsblad F' I 1?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1