GabeShroar OSINGA I jowgt Tilbury mannen mode gaat. Tilbury als het om Jongeren aktief rond ruilverkaveling Wommels Fügeltsjelan op basis van vrijwilligheid VRIJDAGAVOND even naar Prof. Muntendam- prijs toegekend aan Dr. Meinsma, afkomstig uit Makkum Hond aangelopen bij familie te Lutkewierum Bestelauto met gas in lichterlaaie te Wommels E.H.B.O.-onderscheiding voor mevrouw Van der Boom om een BOEK OF TIJDSCHRIFT Modeshow in Makkum trok 260 belangstellenden i ENQUETE INGESTELD SSy.dWerf STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel. Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel fl O I „Met het oog op de zomer, werd de badkleding getoond. Frank en vrij showden de zusjes Janna (rechts) en Wijbricht Bolink in De Waag te Makkum. L g BB 'is 9 118e JAARGANG Nr. 29 VRIJDAG 13 APRIL 1979 X Jli i: Mevrouw Marie van der Boom-Vriesema kreeg door mevrouw Huisman- W W (A) :«R Tijdens een werkbezoek van minister Gardeniers (CRM) eind vorig jaar aan Oosterend, maakten deJongeren aktief rond ruilverkaveling Wommels reeds duidelijk dat ze het niet eens zijn over de wijze waarop „fügeltsjelan” wordt aangewezen. „Fügeltsjelan” moet er komen op basis van vrijwilligheid menen ze. Daartoe heeft men nu een enquette ingesteld. Wouda uit Leeuwarden de zilveren draagmedaille opgespeld. Een en ander vond plaats in het Groene Kruisgebouw in Witmarsum. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag De jongeren aktief rond ruilverkave ling Wommels denken dat met deze plannen twee vliegen in één klap worden gevangen; de natuurmensen worden gerustgesteld én het past in het gevolgde landbouwbeleid. Er wordt grond (en dus ook boeren!) aan de landbouw onttrokken. Vier punten zijn hierbij voor de boeren van belang: 1. de soort van beperkingen. Voor het blok Wommels is dit nog steeds onduidelijk. Het is zelfs niet De aktieve jongeren vinden dat beper- i kingen tot stand moeten komen in overleg met de betrokken boeren. De NWC, Staats Bos Beheer, de Landinrichtingsdienst en de Cen trale Cultuurtechnische Commissie geven een uitgebreid advies over de plaats van het „fügeltsjelan”. Uitein delijk beslissen de Provinciale Staten. Na jaren van onzekerheid kregen 24 boeren in de ruilverkaveling Wom mels op 29 december 1978 een uit nodiging in de bus voor een vergade ring over relatienotagebieden. Uit ’t bijgesloten kaartje moest blijken welke stukken van hun land waren aangewezen als „fügeltsjelan”!! Tijdens de feestelijke bijeenkomst die door ruim 25 leden werd bijgewoond werd ondermeer meegedeeld, dat me vrouw Van der Boom tijdens diverse wedstrijden meerdere malen een eerste prijs in de wacht had gesleept. üs hjoed to sizzen Soms moat men wolris hwat mei swart kryt yn de skoarstien skriuwe MANNEN MODE De voorbereiding van de ruilver kaveling Wommels startte in januari 1976. In die tijd was er een advies van de Natuur Wetenschappelijke Commissie (NWC), waar in stond dat er 650 ha. „fügeltsjelan” in het blok Wommels moest komen. Dit advies berustte op gegevens van vóór 1974. De’ jongeren weten niet hoe de NWC aan die gegevens is gekomen of wanneer een gebied voor „fügeltsje lan” in aanmerking komt of niet. Mede door de inspanningen van de Voorbereidingscommissie is die 650 ha. teruggebracht tot 150 ha. Tilbury "VK' Het is een zaak van alle boeren en niet alleen van de 24 gedupeerde kollega’s zo zeggen de jongeren. Men is het niet eens met de werkwijze van de officiële instanties. Ze vinden dat het een alge meen boerenbelang is dat de grond in boerengebruik blijft. Daarom willen ze voorkomen dat er ongewenste reservaten worden gevormd. In een reservaat komt er namelijk geen boer meer aan te pas en neemt de overheid de grond in eigen beheer, zo zeggen de aktieve jongeren. LUTKEWIERUM - Bij een familie te Lutkewierum is enkele dagen geleden een hond aangelopen. Het dier, een Duitse herder, heeft een dikke vacht en is aan één van de achterpoten licht gewond. De eigenaar van de hond kan voor nadere inlichtingen kontakt opne men met de politie te Wommels, telefoon 05159-1246. Volgens de jongeren moeten boeren die eventueel een beheersovereenkomst wil len sluiten, met elkaar berekenen hoe hoog die vergoeding moet zijn. Natuurbeschermers waren niet altijd even gelukkig met ruilverkavelingen. Door nu in die ruilverkavelingen relatienotagebieden op te nemen, valt het konflikt met de natuurbeschermers voor een deel weg. In een ruilverkaveling koopt SBL (de Stich ting Beheer Landbouwgronden) grond aan. Met grónd kan in ruilverkavelingen geschoven worden. Daardoor kan in een ruilverkavelingsgebied gemakkelijker rela tienotagebieden (reservaten en beheersge bieden) tot stand komen dan in gebieden zonder ruilverkaveling. 2. de vergoedingen. Zolang, de beperkingen niet bekend zijn,zijn de vergoedingen dat ook niet. De vergoedingen zijn afhankelijk van een aantal kriteria die ook nog niet bekend zijn. Wél is bekend, uit andere gebieden, dat de berekeningen van de officiële instanties lager uitvallen dan die van de boeren zelf. Tot nu toe is het onduidelijk wat het moet worden, reservaat of beheersge bied. Met de jongeren zijn de betrok ken boeren, de Voorbereidingscom missie en ook de standsorganisaties het met de gang van zaken niet eens. Ze willen dat „fügeltsjelan” er op basis van vrijwilligheid gaat komen. BOLSWARD - Aan dr. L. Meinsma, afkomstig uit Makkum, direkteur van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds, Nederlandse Organisatie voor de Kankerbestrijding, is door het Bestuur van de Stichting de Prof. Dr. P. Muntendam Prijs toegekend. Deze prijs wordt in de regel jaarlijks toegekend aan personen, die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de kankerbestrijding in Ne derland. De Prijs zal door Prof. Dr. P. Muntendam worden uitgereikt op 12 mei 1979, tijdens de Algemene Ledenverga dering van de Vereniging tot steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds, in het RAI-congres centrum te Amsterdam. KONlNKlUKE NEDERLANDSE VERENlfiJNS WITMARSUM - Afgelopen maandag avond werd mevrouw Marie Van der Boom-Vriesema, tijdens een feeste lijke bijeenkomst in het Groen Kruis gebouw te Witmarsum onderschei den. Mevrouw Van der Boom die woonachtig is in Pingjum is 25 jaar lid geweest van E.H.B.O.-Witmar sum e.o. Maar liefst 17 jaar daarvan is zij als secretaresse van deze afdeling werkzaam geweest. Ze kreeg de onderscheiding, de zilveren „dr. C. B. Tilanus jr.”-draagpenning, opgespeld door de secretaresse van het E.H.B.O.-distrikt Friesland, me vrouw A. Huisman-Wouda uit Leeu warden. Ri^ straat 6 Bolsward 3. de vrijwilligheid. Officiéél worden beheersovereenkom sten op basis van vrijwilligheid afge sloten. Een ieder die grond heeft liggen in een aangewezen beheersge bied wordt een beheersovereenkomst aangeboden, voelt men daar niets voor dan gaat dat ook niet door. Er kunnen dan geen beperkingen wor den opgelegd in de bedrijfsvoering. Men kan dan echter geen gebruik maken van de voordelen van de ruilverkaveling. Voor grondverbete- ringswerken zal men waarschijnlijk een vergunning moeten aanvragen. Daar de fa. Bolink de laatste tijd over een zonnebank beschikt in de salon, konden alle modellen heerlijk gebruind in de zomermode en badkleding te voorschijn komen. De kinderkleding werd geshowd door mannequins en dressmen in de leeftijd van twee jaar en ouder. Door hun spontaniteit stalen ze veelal de show, hetgeen de zaal vele malen beloonde met een welverdiend applaus. Ook de oudere modellen kon den de 260 aanwezigen bekoren, hetgeen resulteerde in spontaan applaus. Een schoonheidsspecialiste van Ellen Betrix gaf in de pauze een demonstratie van make-up verzorging. Ze begeleidde dit met vakkundig kommentaar. De getoonde modellen werden toegelicht en van kommentaar voorzien door de heer Van Wijngaarden van Lutgendorff-Tex- tiel. «Tl® Dit geldt alleen als de grond dan een bestemming krijgt in het Bestem mingsplan Buitengebied van de ge meente. En dat staat vrijwel vast. Dit betekent dus dat als men niet akkoord gaat met beperkingen waarvoor men een vergoeding krijgt, er dan beper kingen worden opgelegd waar géén vergoeding tegenover staat. De jongeren zijn niet tegen ruilver kaveling en zijn in principe niet tegen natuurbehoud. Ze zijn echter wel tegen de manier waarop in de ruilverkaveling Wommels beslissingen zijn gevallen over relatienotagebieden, beter bekend als „fügeltsjelan”. Aan 24 boeren in het blok Wommels is „fügeltsjelan” toegwezen. In totaal een gebied van 150 hectare. Overheidsin stanties moeten niet alléén aanwijzen waar fügeltsjelan” komt en waar niet, de boeren moeten hierin een grote stem hebben, vindt men. „Natuurbehoud is niet alleen een zaak voor onze 24 kolle ga’s met fügeltsjelan. De manier waarop dit1 gespeeld wordt is een zaak voor ons allemaal. Het had iéder van ons kunnen overkomen,” zo zeggen de jongeren. Men wil vooral weten of het „fügel tsjelan” op basis van vrijwilligheid kan komen. 4. de waarde van de grond. Grond met een beheersovereenkomst daalt in waarde. Als men deze grond wil verkopen garandeert de SBL de prijs te betalen die op dat moment geldt voor grond zonder beperkingen. De SBL is dan in feite de enige koper en zou dan kunnen bepalen wat er met de grond gaat gebeuren. MAKKUM - Vorige week woensdag avond werd in zaal Adema van het hotel/restaurant De Waag in Mak kum een modegebeuren georgani seerd door vier plaatselijke zaken lieden. Dat waren drogist Bolink, vrijetijdskleding Ferdy de Boer, ter wijl modehuis Lutgendorff voor da- mesconfectie en blouses zorgde. Dit keer ontbrak ook de badkleding niet. Fa. De Boer droeg zorg voor een paar zeer passende modellen. Volgens de jongeren aktief ruilverkave ling Wommels is er van vrijwilligheid geen enkele sprake. Ze menen dat de boeren niets te zeggen hebben over waar „fügeltsjelan” moet komen. ■Hwat hat De snelle ontwikkelingen in de land bouw in de 50er en 60er jaren hebben mede een negatief effekt gehad op de vogelstand en de plantenrijkdom in ons land. In ieder geval op de „kritische” soorten daarvan. Hierover ontstond be zorgdheid bij groepen^ van mensen die zich bezighouden met milieu en natuur- en landschapsbehoud. In de loop der tijd werd die bezorgdheid, groter. Doordat deze groepen ook in beleidsbepalende instanties zitting kregen (bijv, in de Centrale Cultuurtechnische Commissie) werden hierdoor zelfs een aantal ruilver- 1 kavelingen ernstig vertraagd (?oals bijv, de ruilverkaveling Koudum). Om dit konflikt tussen landbouw en natuurbescherming op te heffen, kwam de regering in 1975 met haar Relatieno ta- Hierin werden voorstellen gedaan om in Nederland uiteindelijk te komen tot 100.000 ha. reservaatgebied en 100.000 ha. beheersgebied. Reservaatgebied houdt in dat de grond aan de landbouw wordt onttrokken en een volledige na- tuurbestemming krijgt. Beheersgebied houdt in dat de grond bij boeren in gebruik blijft, maar dat er een aantal beperkingen voor gelden. Voor Fries land had men 12.000 ha relatienotage- hied gepland WOMMELS - Gistermiddag om streeks half twee is een bestelauto van Elektro Friesland uit Leeuwar den in plan Walpert te Wommels volledig uitgebrand. De auto vatte vlam doordat een gasbrander die bij het leggen van kabels wordt ge bruikt, onbeheerd werd achtergela ten. In de auto bevond zich een fles propaan- gas terwijl de tank van de auto eveneens met gas was gevuld. Wonder bij wonder vond er geen ontploffing plaats. De Rijkspolitie van Hennaarderadeel en de vrijwillige brandweer van Wommels ver leenden hulp. De auto, die all-risk was verzekerd, moet als verloren worden beschouwd. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. bekend of er reservaten komen of beheersgebieden. Beperkingen zou den kunnen neerkomen op: - handhaven van perceelsvorm en patroon van sloten en greppels, - veranderingen aanbrengen in het waterpeil, - beperkingen in het gebruik, bijv.: niet scheuren van grasland, niet slepen tussen 15 maart en 15 juni, niet maaien voor een vastgestelde datum, geen gebruik van chemische bestrij dingsmiddelen. Maar, dat staat nog niet vast! We- B V- Bi WOMMELS - In de herfst van 1978 werd de ruilverkavelings groep Wommels opgericht. Sinds die datum heeft men zich aktief bezig gehouden met de ruilverkaveling in dat gebied. Juist de jongeren hebben nog jaren te maken met hetgeen nu wordt besloten. Aan 24 boeren in het blok Wommels, ongeveer gelijk aan de gemeente Hen naarderadeel wat betreft oppervlakte, is „fügeltsjelan” toegewezen. In oppervlakte omvat dit gebied ongeveer 150 hectare. De jongeren aktief rond ruilverkaveling Wommels hebben een enquete ingesteld om er achter te komen of het niet mogelijk is dat de 150 hectare „fügeltsjelan” er op basis van vrijwilligheid komt. De resultaten hopen wij in één van onze volgende edities te publiceren. Het initiatief van de jongeren wordt naast de boeren in het blok Wom mels gesteund door de voorbereidingscommissie van de ruilverkave ling in het blok en de plaatselijke standsorganisaties. In ruilverkavelingen wodt nu in de voorbereiding een aantal hectares vast gelegd voor relatienotagebieden. Relatie notagebieden ziin te verdelen in: a. reservaten - dit zijn gebieden die voor natuurbescherming worden aange kocht en die dan in overheidsbeheer komen Er komt dus geen boer meer aan te pas. b. beheersgebieden - dit zijn gebieden met een aangepaste bedrijfsvoering die bij de landbouw in gebruik blijven. De aangepaste bedrijfsvoering levert de boer verlies aan inkomsten op en dat ver lies wordt dan vergoed. De vergoedingen worden berekend aan de hand van ’n aan tal criteria. Dit alles wordt geregeld in de zgn. „beheersovereenkomst”. Dit is een 6-jarig kontrakt tussen de betrokken boer en SBL, waarin alle rechten en plichten van beide partijen worden vast gelegd. Bols wards Nieuwsblad

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1