Gade Skroar vamUrWerf Eerdmans assurantiën Gratis remmentest in technomobiel op Plein 1455 Rabobank O Arnold en Mieneke Bekema gaan kledingzaak in Makkum runnen ::iiiiiiiiiiiiii Popfestival Koninginnedag gaat wel door Koninginnerock” met Rave-on, Pub street Blues Band en Tabasco-Brand VOOR HET EERST IN FRIESLAND Hllllllllllllllllllllllllll Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten MAKELAARDIJ BOLSWARD BV i.o. S Bleeker onderhoudt t goed voor ja ren ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Bolswarders stelen auto en worden na wilde achtervolging in Groningen gepakt Vrouw (52) dodelijk verongelukt in Dongjum Gekroonde Roskam na 110 jaar in andere handen Kubaarder meisje neemt deel aan bloemenkorso in Lisse GRENEN RARATHOUT Van der Weerd b.v. Bestuurder krijgt klapband Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUtDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wönseradeel, Wörkum en Wymbritseradeel I iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiil bouwbedrijf Bleeker bv afd. onderhoud 3069 VOOR DE AAN- EN VER- KOOP VAN UW WONING -X"? J Hwat hat IS S 118e JAARGANG Nr. 30 WOENSDAG 18 APRIL 1979 t ywiMim i Floridus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward „j i!i üs hjoed to sizzen Spijers binne dijers ®SW SB®. BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Jongemastraat 19 Bolsward Tel. 05157-2381; ’s avonds tel. 05150-14139 S. Heeres Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! Mevrouw Steensma en haar zoon Albert zetten er een punt achter. „De Gekroonde Roskam" in Witmarsum is verkocht. de voorgevel. In één opening van 't Trapke. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij ■vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen de organisatoren nu wel over een goede konsert-ruimte beschikken. Dit alles werd mogelijk door de medewerking die VANNU in deze kreeg van de Bols warder brandweer en met name van de brandweercommandant de heer Huite- 19x150 mm lang 3.60 en 3.90 m. De truck werd bestuurd door de 30- jarige M. de G. uit St. Jacobiparochie. De G. die richting Tzummarum reed, kon de vrouw niet meer ontwijken. Mevr. Saakstra overleed tengevolge van de opgelopen verwondingen. «■MH* Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 WUIIW^ geld en goede raad Bij de botsing werden zowel de bestel wagen van Van der Meulen als de politiewagen zwaar beschadigd. Persoon lijke ongelukken deden zich bij de botsing niet voor. BOLSWARD - Maandagmorgen werd door de Bolswarders L. van W. (18) en B. H. (19) in Eekwerd de bestelwagen van de heer Ron van der Meulen gestolen. Met de wagen re den de beide knapen, die respektie- velijk houtbewerker en bijrijder van beroep zijn, naar de stad Groningen. Bij een controle negeerde het twee tal hier een stopteken, waarna de politie ogenblikkelijk de achtervol ging inzette. Na een wilde achtervol ging door Groningen vlogen beide Bolswarders op een politieauto die hen had klemgereden. De knapen, die al vaker met de politie in aanra king waren gekomen, konden zonder moeite worden ingerekend. Zij zijn inmiddels overgebracht naar het bu- ro in Bolsward. Zoals gezegd is Rave-On een uit Groningen afkomstige folk-rockgroep. Tabasco-Brand bepaalt zich tot funk met rock-invloeden. De leden van Tabasco zijn afkomstig uit de groepen Alquin en Solution. Voor de blues deze avond zorgt de Bolswarder Pub Street Bluesband. Een vijfmansfor- matie die al zo’n drie jaar aan de weg timmert. Meer over deze bands èn dit festival leest u in de editie van de volgende week. Koninginnerock wordt ’s avonds van 20.00 tot 24.00 uur gehouden. Kubaard dankt het deelnemerschap aan een tekening die zij instuurde naar aanleiding van het televisiepro gramma „Ren je Rot”. BOLSWARD-Van dinsdag 24 april tot en met vrijdag 27 april kunnen automobilisten uit Bolsward de rem men van hun wagen gratis door de ANWB laten keuren. Dit alles vindt plaats in een zgn. Technomobiel die gedurende deze dagen op het plein 1455 geparkeerd staat. Deze rem- mentestaktie wordt voor het eerst in Friesland op deze manier gehouden. Tegelijkertijd vindt de test plaats in Lemmer. Na Bolsward vertrekt de wagen naar Leeuwarden. Men kan er dinsdag van 12.00 uur tot 19.30 uur terecht. Woensdag, donderdag en vrijdag kunt u de autoremmen laten kontroleren van 9.00 tot 19.30 uur. In deze wagen, de zogenaamde „technomobiel" kunt u volgende week de remmen van uw auto laten kontroleren op gebreken. De test kost u niets. Op het moment dat deze zich naast de middelste auto bevond kreeg hij een klapband en botste tegen de voorste van de drie wagens, een ford Escort bestuurd door de heer A.V.V. uit Bussum. De Renault botste boven dien nog tegen een vangrail op. De Renault en de Escort liepen beide behoorlijke schade op. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. WITMARSUM - De bekende oude herberg „De Gekroonde Roskam” aan het Kaatsplein te Witmarsum is verkocht. Het bedrijf is maar liefst 110 jaar in het bezit geweest van drie generaties Steensma)s. De laatste in de rij was de heer Piet Steensma die in juli van het vorg jaar overleed. De nieuwe eigenaar wordt de heer Jaring Akkerman uit Giekerk. Het ma. Gedurende de werkzaamheden na melijk aan de Grote Kampen is de brandweerkazerne voor enige weken ver huisd naar de Lootsmahallen. De brand weer evenel was bereid de wagens en het andere materiaal voor één dag naar een andere plaats over te brengen, zodat het konsert op Koninginnedag nu in deze Lootsmahallen kan plaatsvinden. SCHETTENS - Maandagmiddag vond op de weg tussen Schettens en Bolsward een aanrijding plaats waar bij twee personenauto’s betrokken waren. Omstreeks tien over vier zou een drietal auto’s die richting Bols ward reden op de rijksweg worden ingehaald door de bestuurder van een Renault, de heer J.J.P. uit Beverwijk. KUBAARD - De tienjarige Gotske Stroband uit Kubaard doet zaterdag aanstaande mee aan het bloemenkor so in Lisse. Gotske, leerlinge van de vierde klas van de lagere school in Vorig jaar werden ruim 6000 auto’s op deze manier gekontroleerd. Maar liefst 30% daarvan vertoonde remkrachtver- schillen van 20% en meer. Al deze wagens ontvingen een garageadvies voor nadere kontrole van de remmen. De aktie wordt gehouden in het kader van de verkeersveiligheid. Niet alleen kwam aan het licht dat het met de remmen niet in orde was; in vele gevallen werden ook andere mankementen tijdens de test opgemaakt. Mankementen die direkt met de veiligheid te maken had den. Per dag kunnen zo’n 300 auto’s worden getest. Het is, zo werd ons medegedeeld, een doorrijsysteem zonder afspraken. BOLSWARD - De muziekminnende jongeren uit Bolsward en wijde omgeving kunnen na maanden weer naar een popfestival. Sedert novem ber namelijk werden in de Hanzestad dergelijke muziekhappenings niet meer georganiseerd. Op Koningin nedag kunnen zij hun hart weer ophalen. Dan organiseert VANNU voor het eerst „Koninginnerock”. Aan het festival zullen meewerken de Groningse folk-rockformatie Rave- On, de Amsterdamse funkrockgroep Tabasco-brand en de Bolswarder Pub Street bluesband. Het een en ander zal plaats vinden in de Loots mahallen. Gotske die erg vaardig is met kleurpot lood en papier stuurde een schitterende tekening in van - hoe kan het ook an ders - een praalwagen. Zaterdag is Gotske zelf een praalstuk. Haar maten werden reeds telefonisch opgevraagd door de organisatoren van het bloe menkorso. MAKKUM- Arnold enMieneke Bekema gaan een zaak voor vrijetijdskleding runnen in Makkum. Het pand aan de Kerksraat 29 waar vroeger een horlo- geriezaak was gevestigd heeft een metamorfose ondergaan, 't Trapke zoals de zaak gaat heten wordt vanavond officieel geopend en is voor genodigden te bezichtigen van zeven tot half tien 's avonds. Morgen gaat de verkoop van start met alle lukratieve openingsaanbiedingen vandien, (zie ook elders in ons blad de grote advertentie van 't Trapke). Eén van onze fotografen schoot dit plaatje van de voorgevel. In één van de volgende edities komen wij uitgebreid terug op de DONGJUM - Gistermorgen om streeks negen uur is de 52-jarige mevrouw P. Saakstra-Bouma uit Dongjum dodelijk verongelukt op de Tzummarumerweg in haar woon plaats. Mevr. Saakstra die op zoek was naar haar hondje, stak plotse ling de weg over, net op het moment dat een truck met oplegger van de firma De H. uit St. Jacobiparochie kwam aanrijden. Bolswards Nieuwsblad oude vertrouwde karakter van de herberg zal na overname blijven bewaard. Tot half iuni blijven mevrouw Chini Steensma en haar 40-jarige zoon Albert, het bedrijf runnen. „We zetten er nu een punt achter,” zo zei mevrouw Steensma. De Gekroonde Roskam zal wel een interieur verbouwing ondergaan. Het bedrijf zal worden aangepast aan de eisen van de tijd. De familie Steensma blijft in Witmarsum wonen. kS,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1