GaheSkroar Buurtbewoners verzetten zich tegen bouw supermarkt Gemeentebestuur kreeg lijst met handtekeningen mannen mode gaat. Tilbury als het om Zwaar transport tussen Bolsward en Dronrijp Ontheffing Kroon voor Kleuterschool Mantgum Kosten camping en jachthaven belopen 13)4 miljoen Leerlingental tien minder dan vereist Tilbury Jaarvergadering Plaatselijk Belang Workum Autoradio uit geparkeerde auto gestolen B. en W. Baarderadeel willen kommissie welzijnswerk in het leven roepen •Hwat hat Lambertus Brandsma nieuwe wethouder Hemelumer Oldeferd SSv.d.werf Ft F straat 6 BolswardJ STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND -ég u 118e JAARGANG Nr. 31 VRIJDAG 20 APRIL 1979 Dit is het stuk terrein waarop de supermarkt van Zijlstra b.v. mogelijkerwijs zal worden gebouwd. De buurtbewoners vrezen door de komst van de winkel een grote verkeersoverlast in de nauwe straten. B. en W. van Baarderadeel zijn van bracht. üs hjoed to sizzen Potskippersswit is djür Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag de voetgangers (spelende BOLSWARD - Uit een, op het Skilwyk geparkeerde auto, werd begin deze week een autoradio gestolen. Voorts hebben de dieven getracht de auto, die het eigendom is van mejuffrouw J. Kamstra uit Wons, aan het rijden te krijgen door de kontaktdraden door te verbinden. Dit is hen echter niet gelukt. Het was nodig een nieuwe wethouder te kiezen omdat de vorige, de heer Jelle de Jong, kortgeleden werd benoemd tot beheerder van het rekreatiecentrum „De Kuilart”. De heer Brandsma is veehou der van beroep en wont in het Heiden schap. MANNEN MODE Tilbury Er rezen echter nog enkele vragen. De laatste vraag (van E. Molenaar voorzitter H.I.N.) luidde: Wat is Plaatselijk Belang van plan te doen aan het 75-jarig jubileum. Hebben ze al wat op het oog? De heer Th de Vries, bestuurslid van Plaatselijk Belang vertelde dat er b.v. een feuilleton in het plaatselijk blad zal verschijnen, met gegevens welke men uit de notulen vanaf 1904 verzameld heeft. Verder op Keuringsdag festiviteiten en dan volgt 9 oktober de onthulling van het carillon. In de gehele week zal feest gevierd worden. Ook de schooljeugd zal hierin worden betrokken (Er is o.a. een „brijbekken-toernooi”). Kort hierna was de vergadering afgelopen. Met zuivelmachines is men bij Koop- mans ongeveer een half jaar bezig geweest. Het bedrijf is, zoals bekend, gespecialiseerd in het fabriceren van der gelijke apparaten voor de zuivelindus trie. Vandaag vindt, zo werd ons door één van de woordvoerders verteld, het laatste transport (eveneens onder politie- escorte) vanuit de loodsen aan de Hich- MANTGUM - De bijzondere neutrale school voor kleuterondewijs te Mantgum zal hoogst waarschijnlijk met ingang van 1 mei a.s. een openbare school worden. B. en W. van Baarderadeel stellen haar raadsleden voor de stichtingsdatum op bovengenoemde datum te bepalen. Het besluit tot het stichten van een openbare kleuterschool te Mantgum werd reeds genomen door de vroedschap van Baarderadeel in de vergadering van 29 mei 19'78. Op het moment dat het besluit werd genomen ging men er van uit dat de school op het moment van ingebruikname door tenmisnte dertig kleuters zou worden bezocht, zijnde het wettelijk vereiste minimum. Dat was ook aannemelijk omdat op de laatste teldatum, 16 april 1978, 32 kleuters de school bezochten. Toen de voorlopige ouderkommissie van de openbare kleuterschool de gemeente Baarderadeel een brief overlegde waarin vastgelegd het leerlingenaantal bij de opening bleek dit minder dan 30 te bedragen. Op grond hiervan besloten gedeputeerde staten van Friesland hun goedkeuring te onthouden aan het raadsbesluit van de gemeente Baarderadeel. Omdat verwacht wordt dat het leerlingental in de naaste toekomst zal stijgen - thans bedraagt het twintig - is de Kroon verzocht ontheffing te verlenen. Deze ontheffing is eind maart inmiddels verleend. In de raadsvergadering van maandagavond zullen de raadsleden van Baarderadeel waarschijnlijk hun goedkeuring aan het stichten van de school gaan hechten. BOLSWARD - De afgelopen dagen vond er tussen Bolsward en Dronrijp een aantal zware transporten plaats. Vergezeld door enkele politiemensen die toezicht hielden op een zo vlot mogelijk verloop op de wegen, wer den dinsdag, woensdag en donder dag bij Koopmans engineering b.v. aan de Hichtumerweg een aantal kaaspersen en vatenreinigingsma- chines op enorme opleggers geladen. De machines, die tussen de 13 en 16 ton wegen, waren bestemd voor een zuivelindustrie in Dronriin. Het WITMARSUM - Op een stuk terrein achter de kleuterschool in het dorp Witmarsum wil Zijlstra b.v. uit Kimswerd een VIVO-supermarkt bouwen. De bouwplannen die al ruim anderhalf jaar oud zijn blijken bij de buurtbewoners in het verkeerde keelsgat geschoten te zijn. Hetgeen onlangs resulteerde in een handtekeningenaktie. Hierbij bleek dat verreweg het grootste gedeelte van de bewoners (uit de Schoolstraat, Menno Simonsstraat, Bewaarschoolstraat en Verlengd Oostend) tegen de vestiging van een dergelijke supermarkt was. De lijst met handtekeningen is inmiddels het gemeentebestuur van Won- seradeel aangeboden. Daarnaast heeft nog eens een tweetal be- zwaarschriftschrijvers te kennen gegeven tegen de bouwplannen van Zijlstra te zijn. fase." Na zijn betoog werd van ge dachten gewisseld over dagrecreatie, een tweede havenpier, over surf planken enz. Mevr. De Vries is van mening dat men wijzigingen heeft aangebracht. Zij is verontrust over het peil van het Ijsselmeer en vraagt of men hier wel de nodige aandacht aan heeft besteed. „Dat wel, zei de heer Faber, maar het is een wazige zaak. Er komen echter drijvende stijgers. De voorzitter uitte dankwoorden aan het adres van de heer Faber, die één en ander op zijn eigen manier naar voren had gebracht. De te verwachten verkeersoverlast vormt voor de buurtbewoners in Wit marsum het grootste bezwaar. In de omliggende, relatief smalle woon buurten zijn geen trottoirs aanwezig. Toen volgde nog de rondvraag. De burgemeester verklaarde desgevraagd dat het een gemeentelijk bedrijf wordt. Er wordt een beheerscommissie aange steld bestaande uit 2 raadsleden, 2 bestuursleden, Plaatselijk Belang 1 be stuurslid H.I.N. en 1 bestuurslid VVV. Sluiswachter Visser is bezorgd over het grote aantal boten. Bij slecht weer b.v. blijft men niet buiten doch wil naar binnen en de sluis is veel te klein. De heer Heerlien is wat optimistischer. De heer F. Kooistra zegt namens VVV dank voor de uitnodiging en wenst Plaatselijk Belang veel sukses. Dit had een mooi slot kunnen zijn, want het was al bijna middernacht. - - Xfc Door de komst van de supermarkt verwacht men hier een grote toe vloed van auto’s waardoor de veilig heid van iL kinderen) in gevaar zal worden transport werd verzorgd door de firma Van Wezel uit Hengelo. Wonseradeels gemeentesekretaris Fol- kert de Hoop zag het probleem van de verkeersoverlast nu niet direkt zo zitten. Hij wees er in dit verband op dat de supermarkt vanaf de Menno Simons straat alleen te bereiken zal zijn. Dat zou inhouden dat de andere omliggende straten geen grotere verkeersdrukte te verwerken zullen krijgen. De kleuterschool wordt momenteel be zocht door 20 leerlingen, die les krijgen van één leidster. Men is van plan een tweede leidster aan te stellen. Bij het aanstellen van deze tweede leidster krijgt de kleuterschool ook financieel meer armslag. De rijksbijdrage per kind wordt hoger naarmate het aantal leerkrachten vermeerdert. De lagere school wordt bezocht door ruim 80 kinderen die worden onderwezen door vier onder wijzers waarvan één in tijdelijke dienst is. W W (R) De heer De Hoop kon in dit stadium nog niet veel meedelen, daar de procedure nog lopende is. Met de twee bezwaar- schriftschrijvers was volgens de secre taris gesproken, doch de bezwaren kon den bij hen niet worden weggenomen, voorts meende de heer De Hoop dat het woord „supermarkt” een te zwaar belast woord zou zijn. „Het is een moderne zelfbedieningswinkel. Bij het woord su permarkt denk ik toch aan iets anders.” Evenals de heer De Hoop kon ook de heer Ate Zijlstra uit Kimswerd, één van de direkteuren van de b.v. ons in dit stadium nog niets kpnkreets omtrent de bouwplan nen van de supermarkt meedelen. Hij was °P dit moment bezig met de reorganisatie en wat de bouwplannen betreft was hij onvoldoende op de hoogte. Zijn compag- non Willem Zijlstra daarentegen zou wel net een en ander kunnen meedelen, doch was voor kommentaar niet bereikbaar. Hij ’f op vakantie. innenkort zal het gemeentebestuur zich over de bouwplannen van de Zijlstra's buigen. KOUDUM - De 49-jarige heer Lam- bertus Brandsma is benoemd tot wethouder van de gemeente Hemelu- mer Oldeferd. Op de CDA-er werden 7 stemmen uitgebracht. De heer Wieger Postma (CDA) en mevrouw Sjoerdtje Schaper-Algera (PvdA) kregen ieder twee stemmen. Eén van deze omwonenden, me vrouw Jos de Jong-Foekema zei ons dat men door middel van de gehou den handtekeningenaktie het ge meentebestuur er op heeft willen wijzen, dat de buurt niet ingenomen •s met de komst van de supermarkt. „We willen hiermee voorkomen dat de bouwvergunning straks in de raad gewoon een hamerstuk wordt. Het gemeentebestuur weet nu hoe wij als omwonendenerover denken.” van. de vijf kaaspersen op de oplegger getakeld. De persen hebben ieder capaciteit 9an 144 kazen. door en uit de raad, twee leden uit het dagelijks bestuur van de kultuurraad van Baarderadeel en drie leden vanuit de bevolking. De vroedschap van Baardera deel zal zich aanstaande maandagavond over het voorstel van B. en W. van Baarderadeel uitspreken. In de enorme loods bij Koopmans engineering aan de Hichtumerweg wordt één een De gemeentesekretaris van Baardera deel, de heer J. C. Oosterwijk, vertelde ons waarom werdt voorgesteld de bij zondere neutrale kleuterschool „om te turnen” in een openbare. De heer Oosterwijk vertelde dat de kleuterschool en de openbare lagere school te Mantgum in één gebouw zijn gevestigd. Mede gelet op de integratie van het lager en het kleuter onderwijs in 1983 leek het wenselijk de twee soorten onderwijs reeds nu in één stichting onder te brengen. In wezen verandert er echter niets want de school zal worden bezocht door dezelfde leerlingen als momenteel het geval is. B en W voeren nog andere redenen aan: Volgens de heer Oosterwijk zou men twee schoonmakers moeten aanstellen als de huidige vorm gehandhaafd werd. Tevens is het zo dat bijzonder onderwijs de ouders meer kost dan openbaar on derwijs, vandaar dat B en W van Baarderadeel hebben voorgesteld, voor uitlopend op dé integratie van het lager en kleuter onderwijs, tot stichting van een openbare kleuterschool over te gaan. Bolswards Nieuwsblad Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Herinaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel WORKUM-Van de 256 leden waren er 45 aanwezig, plus een twintigtal belangstellenden, waaronder een paar dames. In zijn openingswoord heette de voorzitter, de heer A. Buning allen welkom, in het bijzonder B en W, enkele raadsleden, vertegenwoordigers van H.I.N., V.V.V., Dorpsbelangen Het Heidenschap. Eén punt roerde hij aan en wel Inspraak Streekplan Friesland. Duidelijk blijkt dat Wor kum een streekcentrum is. Verschillende aktiviteiten werden in het jaarverslag van sekretaris T. Wouda opgesomd. Vermeld werd ook dat afscheid genomen werd van de beheerder van het badpaviljoen de heer F. van Duinen terwijl ook de heer A. Bajema met werken is gestopt. Het werk van laatstgenoemde is nu in handen van Wagenbrugge, terwijl in de vacature Van Duinen benoemd is uit 25 sollicitanten, de heer Peter Lammers uit Zandvoort. De direkteur de heer S. Westra had het verslag over de Camping ,,It Soal” voor zijn rekening genomen en deed o.a. uit de doeken dat in 1978 liefst 103.231 overnachtingen plaatsvonden. De tarieven worden in 1979 iets verhoogd. N.a.v. het financieel rapport van Adm. kantoor Kuipers te Workum, gaf de penningmeester, de heer Heerlien enkele toelichtingen. Slechts één vraag leverde dit op: Waar is de contributie der leden geboekt? Antwoord: Men is nog bezig dit op te halen. Namens de kascommissie stelde de heer L. Bandstra, dat alles „sa klear as in klüntsje wie.” In de plaats van de heer Atsma werd de heer U. J. Wiersma als kascommissielid aangewe zen. In de vacature Joh. Westra, die 17 jaar bestuurslid is geweest is en als dank daarvoor een Workumer wandbord met inscriptie werd aangeboden, werd de heer Jan Melchers benoemd. Hierna vólgde een recreatiefilm van een kampeerder namelijk de heer J. C. Aret uit Hilversum, die een dag langer was gebleven om deze film te vertonen. De toelichting over het bestemmingsplan „It Soal” werd door de heer Faber, direkteur van Gemeentewerken gegeven. Hij deed tekst en uitleg aan de hand van tekenin gen van de Grondmij en van Bügel. Droge materie, zei de spreker, doch hij vertelde leuk over het grote plan name lijk de aanleg van vier elementen: jacht haven, dagrecreatiehuisjes en een hotel of motel, als in de toekomst de weg welke nu nog ophoudt aan de Süderseleane doorgetrokken wordt naar de camping. De Kaydyk wordt dan opgeheven. Het bestemmingsplan is door de Raad aan genomen. Of het rendabel is? Er zijn nog wel haken en ogen. Ten eerste de subsidie en verder het IJsselmeerpeil. De investeringskosten, door een com puter berekend, bedragen voor de camping 8 miljoen en voor de jacht haven 514 miljoen. De jachthaven zal het meest rendabel zijn. Voor de sta caravans 150 m2 grond (550 stuks) en voor de toercaravans 100 m2 (50 stuks); plaats voor 450 boten. De oppervlakte van de camping be draagt 19 ha. en van de jachthaven 8 ha. „Het is geen zaakje van één jaar,” zei de heer Faber. „Er dient een goede planning aan vooraf te gaan. Wat ik jullie vertel is de organisatorische MANTGUM Het kollege van burge meester en wethouders van de gemeente Baarderadeel is voornemens in het kader van de opstelling van een welzijnsplan een kommissie Welzijnswerk in het leven te roepen. Deze zou zich bezig moeten hou den met de totstandkoming van genoemd welzijnsplan. Ten aanzien van het welzijnswerk wordt in grote gemeenten als Leeu warden en Drachten een zogenaamd vierjarenplan opgesteld. In kleine ge meenten als b.v. Hennaarderadeel en Baarderadeel is dat probleem niet aan de orde en wordt elk jaar een bepaald bedrag op de begroting opgenomen. Onder welzijnswerk vallen onder an dere het buurtwerk, het jeugdwerk en de kindercrèches. B. en W. van Baarderadeel vinden dat de kommissie in de gelegenheid moet worden gesteld kontakt te onderhou den met achterban, bevolking en gemeenteraad. Tevens zou zij als een kristallisatiepunt kunnen fungeren. Gegevens en wensen van bevolking, verenigingen en instellingen enz. zou den bij de kommissie kunnen worden samengebracht en kunnen leiden tot een advies- of conceptplan. Het kol lege zou een dergelijk plan dan moeten beoordelen en mogelijk aan de gemeenteraad voorleggen. i van mening dat de kommissie er als volgt uit zou moeten zien: twee leden aangewezen -■-■ju 'ÜWiMI 'f v- - --V*' J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1