Grote volksverhuizing in Bolsward GaöeSHroar Eerdmans assurantiën Ernstig ongeval nabij Marnezijl Friesland Bank Lucht-verhitters Rabobank C9 I 1 Bejaarden nemen intrek in Huylckenstein Duizenden gulden schade Moderne keuken Zeer tevreden lllllllllllll MAKELAARDIJ BOLSWARD BV Lo. ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent GRENEN WANDSCHROOTJES Van der Weerd b.v. DENK OM DE ZWEMADONNEMENTEN Officiële opening Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Inbraak Kooistra leverde 25.000 gulden op 118e JAARGANG Nr. 32. WOENSDAG 25 APRIL 1979 Huylckenstein, heet de beide dames welkom in hun AF TE HALEN TOT 30 APRIL 12.00 UUR V.M. ^l|| Marnezijl VOOR DE AAN- EN VER- KOOP VAN UW WONING Uw eigen bank de heer Sybolt Nauta uit Tjerkwerd. per ambulance naar het St. Antoniusziekenhuis in Sneek worden overgebracht. ■■Illllllllllllllllllllllllllll Jongemastraat 19 Bolsward Tel. 05157-2381; ’s avonds BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 de Hendrik Nanneshof mevrouw Dijkstra brengt twee van de naar Huylckenstein. De heer Tjamme Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! I Wij zijn gespecialiseerd in: agrarische bedrijfsgebouwen industriehallen Warme lucht gordijnen Nije hearen, nije wetten, Nije boeren, nije sleatten 16 x 100 mm diverse lengten van du* Werf STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUtDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Herinaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workurn en Wymbritseradeel De directrice van oudste inwoonsters van haar tehuis Draaijer, direkteur van nieuwe onderkomen. *it bleef er over van de personenauto van BOLSWARD - Na een aantal diskussieavonden is het bestuur van Vannu gekomen met een eerste konkrete aanzet voor sociaal kultureel werk in Bolsward. De tijd dat Vannu voornamelijk een jongerencentrum was, is voorbij. Vannu is er voor alle leef tijdsgroepen, variërend van peuters tot bejaarden. Men is er zich van bewust dat niet iedere groep bereikt kan en wil worden. Zo zijn er dan ook in deze nota een aantal prioriteiten gesteld. In de nota vallen de volgende zaken op. Vannu is van plan een stuk dienstverlening op te zetten waar wijk en buurtverenigingen gebruik van kunnen maken. Zo werd er gedacht aan a. het ondersteunen van aktiviteiten door het meehelpen opzetten van programma’s; b. verzorgen van eenvoudig drukwerk; c. ruimte bieden voor vergaderingen, bijeenkomsten en aktiviteiten; d. het opzetten van een kursusprogramma voor besturen. ’s avonds 05158-1246 of 05188-531 tel. 05150-14139 S. Heeres iHh BOUWBEDRIJF JONGEMA MAKKUM B.V. TELER 05158-1625 W 3^ Vannu ontvouwt toekomst plannen in contourennota 8701 AM .Bolsward 111] F WW.. Floridus Campuslaan 2 tel. 05157-2294/3464 bso- 2593/3776/4055 Men kent er de Friese verhoudingen en is bereid plaatselijke en provinciale belangen te dienen. wat normaal gaat, zie ik het hier wel zitten.” De heer David Dijkstra, die voordien kok was in Hendrik Nanneshof, spreekt van een „uitdaging”. We zullen proberen om het de mensen hier zo goed mogelijk naar de zin te maken. En dat zal wel lukken denk ik.” Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 üs hjoéd to sizzen geld en goede raad Bols wants Nieuwsblad Vrijdag ontstond ër op het terrein van Huylckenstein brand. De resten vloer bedekking uit de kamers was op één van de balkonnetjes opgeslagen. Vermoede lijk door de jeugd is toen het tapijt aangestoken. Door het vuur is een raam gesprongen en knapte er een pui tussen uit. De heer Draaijer schatte deze eerste en hopelijk laatste schade op enkele duizenden guldens. Het vuur kon bijtijds door het personeel worden geblust. Heeft u interesse, neemt u dan even kontakt met ons op: tel. 05158-1625; mensen uit de bejaardentehuizen zullen nog eens 20 mensen, die afkomstig zijn uit Bolsward binnenkort hun intrek ne men in Huylckenstein. „Er zijn nog meer aanmeldingen binnen gekomen, maar voor hen is er nog geen ruimte.” Dit zei ons de direkteur van Huylckenstein, de heer Tjamme Draaijer. „Medio volgende maand hopen we dat alle kamers bezet zijn.” De officiële opening vindt plaats in juli. „We moeten eerst de zaak in orde hebben,” zo meende de heer Draaijer. treden met de kerken over gelovig opvoeden in deze tijd en over wat voor konsekwenties dit heeft voor het werk binnen Vannu. groepen te onderscheiden. Namelijk de tieners, 12 tot 16 jaar en de oudere jeugd van 16 jaar en ouder. De eerste groep krijgt voorrang binnen de nota. In het nieuwe onderkomen zullen zij een eigen ruimte krijgen, die alléén voor hen is. Vannu wil ook weer ruimte bieden aan de Tjerkwerd vrij ernstig werd gewond. De man, die bij de Melkweg te Bols ward werkzaam is, moest per ambu lance naar het ziekenhuis in Sneek worden overgebracht. Onder het kopje „Kulturele Voorstel lingen” staat verder nog te lezen dat men streeft naar een voorstellingsruimte in het gebouw waar minimaal 200 mensen kunnen worden ontvangen. Toneel, mu ziek, film en andere voorstellingen ziet men als belangrijke iddelen om tot een stuk kulturele vorming te komen. Vannu besluit met de opmerking dat het wenselijk is dat er in de toekomst een taakverdeling zal moeten komen tussen Vannu en een mogelijk in het leven te roepen Kulturele Raad. Iedereen die meer wil weten kan bij Vannu de Contourennota gratis opvra gen. De aktiviteiten voor kinderen zoals „Bolsward Kinderstad” zullen in de toekomst blijven. Binnen het jongeren werk is een splitsing aangebracht. Er vallen in het toekomstig centrum twee Een staf van 20 verzorgers en verzorg sters staat dagelijks in Huylckenstein gereed om de bejaarden ter zijde te staan. De groep is verdeeld in drie teams en staat onder leiding van zuster Eugenie Terpstra. Zij is de adjunkt directrice. In het nieuwe verzorgingstehuis in Eekwerd is ruimte voor 100 bejaarden. Na de 80 Hiiib De enorme tuin rondom het tehuis zal in de loop van de zomer zijn beslag krijgen. De aanplant van jonge bomen en strui ken zal in de maanden augustus en september plaats vinden. In de keuken draait men op volle toeren. Voor het voedsel zorgen de heren Wobke Yedema (hoofd keuken), David Dijkstra en Tije van der Veen. De gehele voedingsdienst bestaat uit zes personen. „Ik heb er zin aan,” zo zei de heer Wobke Yedeïna. „De keuken in Huylckenstein is zeer modern en economisch van opzet. Tij dens de verhuizing liep het allemaal nog wat chaotisch maar als alles straks weer Door de achterdeur te forceren kwamen de ongewenste bezoekers binnen. Ze wisten, na de kantoorruimte te hebben doorzocht, een brandvrije kast open te breken. In deze kast lag het geld, waarmee zij zich uit de voeten maakten. BOLSWARD - Bij een inbraak bij Kooistra’s Supermarkt in Bolsward werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ongeveer f 25.000,- gesto len. De dieven wisten via de achter kant de zaak binnen te komen. Van de daders ontbreekt tot nu toe ieder spoor. tweede groep, de 16 jaar en ouderen. Deze aktiviteit wordt nu één van de aktiviteiten. Ook voor deze groep komt er een eigen ruimte. Er zullen echter wel andere eisen gesteld worden dan voor heen. Deze groep zal middels een te vormen honkbestuur, door hen zelf ge vormd op hun verantwoordelijkheid wor den aangesproken. De beroepskracht is 'geen politieagent, maar begeleider. Kun nen de gebruikers niet aan de voorwaar den voldoen dan zal deze aktiviteit niet plaats vinden of alleen op kleine, even tueel besloten schaal. Jongerengroepen zoals de KWJ krijgen in het nieuwe onderkomen ook weer onderdak. Oók het onderdak bieden aan buitenlandse werknemers blijft. In sa menwerking met de Werkgroep Vorming en Ontwikkeling zullen een aantal kur- sussen worden georganiseerd. Naast de ze kursussen zal Vannu zich toeleggen op het organiseren van experimentele kur sussen zoals fotografisch zeefdrukken. De Gemeente Bolsward heeft voorge steld het projekt „mensen zonder werk” bij Vannu onder te brengen. Dit betekent dat een aantal ochtenden het gebouw beschikbaar is als sociëteitsruimte en dat er verder een aantal kursussen en/of andere aktiviteiten voor en met deze groep zal plaatsvinden. Het bestuur van Vannu staat hier positief tegenover en beschouwt de werklozen en W.A.O-ers als een doelgroep op zich. Groeperingen die niet in de nota zijn opgenomen kunnen in overleg - mits hun aktiviteiten binnen de doelstelling val? len - gebruik maken van de ruimte. Via de adviesraad wil het bestuur in gesprek f BOLSWARD - Afgelopen maandag en dinsdag verlieten een tachtig tal bejaarden uit de Bolswarder rust huizen Sint Martinus en Hendrik Nanneshof hun „oude” kamers om hun intrek te nemen in het nieuwe verzorgingstehuis „Huylckenstein”. Als eersten waren de 30 bejaarden uit Hendrik Nanneshof aan de beurt. Zij verhuisden eergisteren. Voor de inboedel zorgde het Bolswarder transportbedrijf Visser. Gisteren stapte de andere groep uit Martinus hun nieuwe kamers binnen. Vandaag gaan de laatste bewoners van Mar tinus over. Hun spulletjes worden overgebracht door de firma Piet Stilma uit Sneek. De grote volks verhuizing verliep zonder al te veel moeilijkheden. „Ik zag er in het begin nogal tegen op, dat mag u gerust weten; maar nu ik hier eenmaal zit. Nou ja, U ziet het; het is hier prachtig. Dit was de reaktie van één van de nieuwe bewoonsters van Huylckenstein. Vol trots laat ze ons haar kamertje zien. Door het royale raam heeft men een geweldig uitzicht. Voorts heeft iedere be woner de beschikking over een eigen doucheruimte en een toilet. „Of ik tevreden ben; nou en of." Zoals gezegd zal de officiële opening van Huylckenstein in juli plaatsvinden. BOLSWARD - Maandagmorgen om streeks acht uur ontstond op de Het ongeval ontstond nadat de 41-jarige provinciale weg nabij het kruispunt vrachtwagen chauffeur B. v.d. W. uit Marnezijl een verkeersongeval Bergum, die vanuit de richting stad waarbij de 41-jarige Sybolt Nauta uit kwam, geen voorrang verleende op de av j voor hem van de tegenovergestelde rich ting komende heer Nauta. De heer Nauta liep bij de botsing borstletsel op en andere kneuzingen. Beide voertuigen waren flink beschadigd. 1 i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1