GaheSkroar w Boeren stellen vrijwillig „fügeltsjelan” beschikbaar 30 april lootsmahal bolsward Grontmij garandeert dat Freulepartij niet in gevaar komt vanwege rekonstruktie kaatsveld te Wommels Martinus verliet als laatste Martinus mi mannen mode gaat. Tilbury als het om Enquete jongeren een sukses SSv.d,Werf Tilbury I Niet bang Moeilijkheden Theatertje Barre Winter Aubade in ere hersteld Jeugdverkeersexamen was moeilijk in Bolsward EHBO- onderscheidingen voor J. Kolkena en C. de Jong 4 4 MÉÉS STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 118e JAARGANG Nr. 33; VRIJDAG 27 APRIL 1979 A ft A I Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8 700^ AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag WOMMELS - Sinds vorig jaar september is de Leeuwarder Grontmij bezig met de rekonstruktie van het kaatsveld van de kaatsvereniging Wommels aan de Keatsebaen. In een ledenvergadering van de Wom melser kaatsvereniging werd vorig jaar het besluit genomen het veld te laten egaliseren. Het veld waar ieder jaar de bekende Freulepartij wordt gespeeld diende node gerekonstrueerd te worden. De kosten van één en ander belopen ongeveer twee ton. Omdat de werkzaamhe den in ACW (aanvullende civiele werken) verband worden uit gevoerd - het Rijk neemt een belangrijk deel van de kosten voor haar rekening - kon de KV Wommels het zich permitteren tot rekonstruktie van het veld over te gaan. w. WOMMELS - Zoals u in één van onze eerdere edities heeft kunnen lezen hebben de Jongeren Aktief rond Ruilverkaveling Wommels een enquete ingesteld in verband met de problematiek die er heerst met betrekking tot fügeltsjelan". In het ruilverkavelinggebied Wommels is door CRM aan 24 boeren fügeltsjelan toegewezen. In totaal omvat dit een gebied van ca. 150 ha. In eerste instantie was dit door CRM op 650 ha. bepaald. Mede door de in spanning van de Jongeren rond Ruilverkaveling Wommels werd dit aantal teruggebracht tot 150 ha. ■u.w' U j te Uh'ft L' r' 7 tuurlijk het Wilhelmus. met de onduidelijkheid die k R.K. Basisschool Laag Bolwerk De Kandelaar De Blinker De Hoeksteen H. Herostraat Eén van de aktieve jongeren vertelde ons dat CRM nu maar eens moet aantonen Wie trekt aan het langste end? Til ’s CRM of de boeren in het „blok" Wommels? Een van de aktieve jongeren toonde zich verheugd en tegelijkertijd verbaasd over het feit dat zoveel boeren vrijwillig „fügel tsjelan” willen afstaan. Een boer met 40 ha land zei tegen een enqueteur „De helte meist wol ha.” De enquete van de Jongeren Aktief rond Ruilverkaveling Wommels, werd ge steund door de boeren die in het zogenaamde relatienotagebied Wom mels wonen, de voorbereidingscommis sie en de plaatselijke standsorganisaties. Volgens een woordvoerder van Jongeren Aktief rond Ruilverkaveling Wommels kan het aantal ha. land dat vrijwillig voor fügeltsjelan beschikbaar wordt gesteld nog oplopen. Vele vragen in de enquete namelijk werden beantwoord met „geen mening” of „weet ik niet”. Bovenstaande antwoorden hangen nauw samen met de onduidelijkheid die er Mevr. Huisman bracht daar dank uit namens het hoofdbestuur aan het adres van beide heren voor hun meer dan 25- jarig lidmaatschap van de EHBO» Zij feliciteerde de vereniging met deze twee BOLSWARD - Op de laatst gehou den jaarvergadering op begin april ’79 in de Doele, werden bovenge noemde heren onderscheiden met de „Dr. C. B. Tilanus jr.” draagpenning. deze werd hen opgespeld door de secretaresse van de EHBO, distrikt Friesland mevr. A. Huisman-Wonder uit Leeuwarden. aan de sloot bij de Freule woningen en aan het rusthuis Nij Stapert zullen tablo’s van roodachtig gekleurd bak steen worden aangelegd. Op deze plaatsen komen tijdens de Freulepar- tij de tribunes te staan. Muzikale medewerking zal worden ver leend door de muziekverenigingen Hol- BOLSWARD - De elders bijna tradi tionele aubade op koninginnedag MANNEN MODE 2 1 7 12 Cis bjoéd to sizzen Under in steand seil is it maklik kloetsjen lilhuri/ '8 boeren 175 ha. land voor fügeltsjelan beschikbaar wordt gesteld. Dat lijkt meer dan voldoende. De definitieve resultaten van de enquete zullen wij in de volgende editie publiceren. Het bestuur van de KV Wommels is er net als de Grontmij niet bang voor dat het veld niet tijdig speelklaar is. Toch zijn de gedachten anticiperend blijven werken want voor een eventuele uitwijk mogelijkheid is gezorgd, namelijk het Wommelser voetbalveld. Dit veld ligt op een steenworp van het eigen kaatsveld. Dit voetbalveld dat het eigendom is van de gemeente Hennaarderadeel wordt voornamelijk gebruikt door de voetbal vereniging SDS uit Oosterend. Deze vereniging zou volgens een bestuurslid van de kaatsvereniging Wommels even wel alle medewerking hebben toegezegd. heerst aangaande de vergoedingen die de boer ontvangt van CRM. Het aantal ha. dat door de boeren beschikbaar wordt gesteld varieerde van 0,8 tot 20 hektare. voor het grootste gedeelte voltooid, al thans aan het veld, het speelveld op zich. De barre winter heeft echter roet in het eten gegooid. Nadat de meeste sneeuw van het veld verdwenen was nam de Grontmij een zogenaamde kienproef. Gekonstateerd werd dat het gras niet goed was gegroeid vanwege de natheid. De veldbeend was evenwel van een goede kwaliteit. Had de barre winter zijn intrede niet gedaan dan was het veld op 7 Helaas kon het traditionele speldje voor het slagen met het hoogst mogelijke aantal punten, namelijk 40 p. niet worden uitge reikt, hetgeen het gevolg is van de zware opgave. Opgemerkt dient nog te worden dat nog nimmer zo snel de uerkeersexamens wer den gecorrigeerd en de diploma’s aan de kinderen uitgereikt. Dank aan het perso neel van de Rijkspolitie te Bolsward dat hieraan heeft medegewerkt. Het Wommelser kaatsveld vormt momen- een trieste aanblik. De grassprietjes zijn bijna te tellen. De Grontmij garan deert evenwel dat de Freulepartij op het dat het door de boeren beschikbaar gestelde land minder geschikt is dan het land door CRM aangewezen. Welke kriteria zijn die CRM bij de bepaling van fügeltsjelan aanlegt is de jongeren nog steeds niet duidelijk. BOLSWARD - Op dinsdag 24 april 1979 werd op de scholen voor het basisonder wijs te Bolsward het jeugdverkeersexa men afgenomen door personeel van de groep Bolsward der rijkspolitie. Het was dit jaar een zware opgave en de resultaten waren als volgt: geslaagd gezakt 61 32 34 29 landia en Orqnje. Het is de bedoeling dat de kinderen zo veel mogelijk gekostu- meerd zullen zijn. Het personeel van de 1 lagere school De Hoeksteen heeft enkele liedjes op een stencil gezet. De kinderen dienen dit stencil maandag allen mee te nemen. ftFstraat6 BotSwati Voorzitter Kolkena dankte ook namens de heer De Jong, mevr. Huisman voor de gesproken woorden en vroeg haar hun dank te willen overbrengen aan het hoofdbestuur voor hun „onderscheidin gen”. De avond werd besloten met een gezellig bingo. -SJCWMSISsaBO mensen die veel voor de EHBO doen, zoals de heer Kolkena als voorzitter en kader-instrukteur, lotusslachtoffer en nog vele andere aktiviteiten. De heer De Jong, als 2e secretaris en tevens secre taris van kring D, die met zijn medewer kers de kring-oefenavonden en wedstrijd zeer goed verzorgt. Zij bracht ook haar dank uit aan de dames van beide heren, want zo zei zij, als deze niet achter hun mannen staan, kunnen zij dit vrijwilli gerswerk nooit goed verrichten. Deze dames kregen daarvoor een bloemstukje aangeboden door de 2e voorzitter, de heer Louwsma. Het veld van 35 bij 78 meter is gefreesd, geëgaliseerd en gedraineerd terwijl verschil lende malen enkele zandlagen zijn aan gebracht. Om het water sneller te laten weglopen is1 speciaal een laag scherp zand aangebracht. Na het afegaliseren werd het veld voor het eerst ingezaaid. De werkzaamheden waren toen eigenlijk Het bestuur van de Wommelser kaats vereniging voelt er echter niet bijster veel voor met de Freulepartij en/of ledenpartijen uit te wijken naar het voetbalveld. Bovendien moet voor het gebruik ervan 75,- huur per keer worden betaald. Vorig seizoen zijn er enige moeilijkheden geweest tussen de kaatsklup en SDS over het gebruik van het voetbalveld. Deze moeilijkheden ont stonden voorafgaand aan een tweede klas partij in Wommels. Inmiddels zijn deze echter opgelost. De troubles ont stonden hieruit dat de kV Wommels gebruik van het voetbalveld wilde maken terwijl SDS die rechten voor zich opeis te. Maar „dit jier ha wy it aerdich regele,” zo zei een bestuurslid van de Wommelser kaatsvereniging. „oude" tehuis. Zijn medebewoners uit Sint Martinus waren hem al voorgegaan. Op de foto ziet u de heer Adema; hij wordt ondersteund door zuster Eugène Terpstra. Zij wordt adjunct-direktrice van Huyl- ckenstein. dit moment speelklaar geweest. Mids april is het veld opnieuw ingezaaid met Engels gras. De verwachting is dat het veld over twee a drie weken groen is mids er enige warme, broeierige dagen volgen. Het ligt in de bedoeling dat het gras ver- volgens met de zeis wordt gemaaid. In de maanden juni en juli zal de grasmat nog 7 a 8 keer „bewerkt” moeten worden door de nieuw aangeschafte maaimachine van de kv Wommels. <a> Het veld zal aan de zijden enigszins omhoog lopen. Op deze „helling” komen de rijen banken te staan tijdens de Freulepartij. Een woord voerder van de Grontmij bezigde de termen theatertje en trapsgewijs in dit verband. Het ongetwijfeld talrijke publiek zal de strijd van de kaatsers beter dan ooit kunnen volgen. Op de stroken grond evenwijdig lopend aan het gemeentehuis en de jeugdsoos, koninginne- rock teel f Cs,., v vvvihvv» x i cwvcyui gerekonstrueerde veld plaats kan vinden. BOLSWARD - De verhuizing van ongeveer 80 bejaarden naar Huyl- ckenstein is een feit. De twee te huizen St. Martinus en het Hendrik Nanneshof staan nu leeg. Als laatste bewoner verliet dinsdagmiddag de heer Martinus Adema (78) zijn Bolswards Nieuwsblad oor middel van een enquete hebben de jongeren getracht uit te vinden of het nwgelijk is dat de benodigde ha. fügeltsje- nn er op basis van vrijwilligheid komt, ongeveer 260 boeren hebben een enquete 9n/> f onteangen. Van dit aantal leverde J het tot nog toe ingevuld in. u reeds is gebleken dat er door diverse wordt op de zeventigste verjaardag van koningin Juliana in Bolsward na tien jaar weer in ere hersteld. Het brengen van hulde met muziek en zang geschiedt dit jaar,op geheel vrijwil- Burgemeester Johan M. A. Mulder lige basis, in het verleden was het meer zal maandagmorgen de menigte toe- een „must”. De reden dat de laatste tien spreken terwijl de kinderen de ge- jaar geen aubade werd gebracht ligt in bruikelijke toepasselijke liedjes zul- het feit dat enkele schoolhoofden des- len zingen zoals Piet Hein en na- tijds weigerden medewerking te verle- nen. Althans dat was de strekking van het verhaal dat een bestuurslid van het Oranjekomité ons vertelde. Gelukkig behoort één en ander nu tot het verle den. -.-ft *i’\’ 4 A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1