Gade Shroar Gemeentebeleid doorgelicht Eerdmans assurantiën Sanitaire installaties Friesland Bank Rabobank CS zzzzwlBh^ K.V.P. in vergadering bijeen it Koninginnedag zonder Or anj e-z onnetj e MAKELAARDIJ BOLSWARD BV Lo. ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Zilveren, antieke gebruiksvoorwerpen gestolen in Workum Onderscheiding voor Johannes Plantinga uit Parrega Man verdronken na kafébezoek Ernstig verkeersongeval nabij Tjerkwerd GRENEN WANDSCHROOTJES Van der Weerd b.v. .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Bleeker [onderhoudt t goed voor jareh Regionale bank I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ai! Voor de financiering en verzekering van uw boot en caravan naar: bouwbedrijf Bleeker bv afd. onderhoud 3069 Sr •Hwat hal ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I ft f i "r 1 118e JAARGANG Nr. 34 WOENSDAG 2 MEI 1979 Het nieuwe sportveldencomplex Verkeersmoeilijkheden in Bolsward gegeven. F Pieter ventig jaren telt, kreeg de onder- Floridus Campuslaan 2 8701 AM Bolsward üs bjoed to sizzen KOOP VAN UW WONING Nije weinen kreakje altyd i 1: Het scorebord Jongemastraat 19 Bolsward Tel. 05157-2381; ’s avonds VOOR DE AAN- EN VER- BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Uw spaargeld wordt aangewend voor de economische ontwikkeling van uw eigen provincie. Op de foto, die voor ons door Studio Steggerda uit Bolsward werd gemaakt ziet u het moment waarop burgemeester Tjeerdsma (r) de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in het goud, bij de heer Plantinga opspeldt. KOUDUM - In de nacht van zondag op maandag is de 69-jarige heer J. A. vermoedelijk omstreeks half één ver dronken in de haven van Koudum nabij de oude zuivelfabriek. Zijn li chaam werd maandag door buurtbe woners ontdekt. De heer A. is vermoedelijk na kafébezoek de weg naar huis kwijtgeraakt en op nog onverklaarbare wijze in het water ge raakt. De politie in Koüdürh vermoedt niet dat er opzet in het spel is. De heer A. was ongehuwd. tel. 05157-2294/3464 b.9.3. 2593/3776/4055 Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 a a I g?' KI Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 uw eigen bank 16 x 100 mm diverse lengten van, cLu* Werf geld en goede raad Neem de brochure Vrij Blij mee, vol vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! talrijke toeschouwers. De jongeren konden 's avonds terecht in de Lootsmahallen waar Vannu een popfestival, dat de naam „Koningin- nerock" meekreeg, had georgani seerd. Een zwarte bladzijde in het gemeente beleid vormt wel de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van de R.K. Basisschool. Waarom werd er niet eerder een post op de gemeentebegroting opge voerd ter financiering van dit projekt? Men is van mening dat deze grootste basisschool van Friesland dan niet in deze perikelen was gekomen. In deze kwestie komt de naam van Bolsward als onderwijsstad toch wel in diskrediet. De KVP denkt dat zowel het schoolbestuur als de raad teveel vertrouwen hebben gehad in de mondelinge toezeggingen door B en W, die later niet werden nagekomen. Gezien deze ervaringen zou het raadslid mevr. v.d. Werf in deze zeer zeker een harder standpunt hebben ingenomen. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Ondanks de minder fraaie weersomstan digheden kwamen maandagmorgen hon- De uitslagen van de gehouden wed strijden en de verslagen van de evenementen op Koninginnedag leest u elders in deze editie. Voorts verwijzen wij U hiervoor nar onze vrijdageditie. De verkeers-chaos, ontstaan door het lukraak afsluiten van straten, wekt bij de KVP de indruk dat de verkeers-kommis- sie slecht funktioneert. Heeft deze kom missie de taak om het verkeer in Bols ward in goede banen te leiden; niets is er op dit moment wat daar op lijkt.,Natuur lijk hebben wij begrip voor de situatie t.o.v. de aan te leggen diepriolering, maar desondankszo werd tijdens de vergadering gezegd. De PvdA heeft reeds lange tijd geleden aangekondigd dat zij zullen komen met een verkeers circulatieplan voor Bolsward. Tot op vervolg op pagina 2 WORKUM - Onbekenden hebben ko ninginnedag ’s morgens omstreeks vijf uur, zilveren, antieke gebruiks voorwerpen en gewichten van imitatie Friese klokken ontvreemd uit de woning van de familie Pieter Fekkes aan de Brouwersdyk te Workum. De diefstal werd ontdekt door mevrouw Fekkes. Waarschijnlijk waren de dieven nog met hun werkzaamheden bezig toen mevrouw Fekkes de voorkamer wilde binnengaan. De deur hiervan was echter geblokkeerd middels een fauteuil. De dieven hebben niet alle zilverwerk kun nen meenemen. Ook de Friese klok bleef op zijn plaats hangen. Het zilver en antiekwerk vertegenwoordigt een waarde van enkele duizenden guldens. De dieven verschaften zich waarschijnlijk toegang tot de woning door de achterdeur met behulp van een valse sleutel. De politie van Workum heeft de zaak in onderzoek in samenwerking met de technische recherche uit Groningen. Bovendien wordt gebruik gemaakt van de diensten van een speurhond. Volgens een woord voerder van de rijkspolitie te Workum zijn de daders zeer professioneel te werk gegaan. gen werden gehouden met o.a. het bestuur van Vannu. In de raadsvergade ring hierop volgend werd toen voor het eerst de Kerkstraat als vestigingsplaats aangegeven, hetgeen voor de gehele raad een komplete verrassing was. Naar aan leiding hiervan werd door mevr. v.d. Werf gezegd dat er een commissie in het leven is geroepen om nog eens te onderzoeken wat voor andere vestigings plaatsen in aanmerking kunnen komen. Verheugend vindt de KVP het dat de opzet van Vannu drastisch gewijzigd wordt. Onderwijs BOLSWARD - Op de laatst gehouden vergadering van de KVP afdeling Bols ward werden de raadsleden de heer Anton Hettema, mevr. Minie v.d. Werf- Palstra en de heer Teake Hiemstra in de gelegenheid gesteld het gevoerde fraktiebeleid nader toe te lichten. Als uitgangspunten van het beleid werd het CDA gemeenteprogramma genomen. De punten die aan de orde kwamen waren o.a.: Het scorebord, Vannu, Werkgelegenheidsbeleid, Woningbouw, Onderwijs, Het nieuwe Sportveldencomplex, de Verkeerssituatie in Eekwerd en de groenstrook tussen Eekwerd I en Eekwerd II. Het werkgelegenheidsbeleid en de woningbouw krijgen naar de mening van de KVP-fraktie voldoende aandacht. Wel was men het er over eens dat wat de woningbouw betreft, de Bejaarden woningen speciale aandacht verdienen. Vanwege de kosten blijft dit voor wat de binnenstad aangaat een moeilijke zaak. Gezien de beperkte mogelijkheid t.a.v. het Werkgelegenheidsbeleid zijn er toch een aantal zaken tot tevredenheid bereikt, zo was men van mening. BOLSWARD - „Hier kunnen wij ook niet voor, zo zei ons afgelopen maandagmorgen één van de leden van het Bolswarder Oranjekomité, daarbij doelend op het wel zeer slechte weer van die dag. Met een geluidswagen was men in alle vroeg te door de straten van Bolsward gereden, om de bewoners erop te wijzen dat verschillende festiviteiten geen doorgang konden vinden. Met scheiding voor zijn vele aktiviteiten die hij in verschillende boeren orga nisaties heeft ontplooid. Bovendien is de rustend veehouder ook bijzonder aktief geweest bij de talrijke evene menten in zijn woonplaats. name de sportevenementen moesten vanwege de slechte weersomstan digheden op Koninginnedag worden afgelast. De fancy-fair die in sa menwerking met de plaatselijke buurtverenigingen werd georgani seerd verhuisde naar de Lootsma- halllen. Dit gebeuren trok veel pu bliek. Dat was ook het geval met de aubade. Honderden kinderen trot seerden ’s morgens de felle kou en zongen, muzikaal terzijde gestaan door de Bolswarder muziekkorpsen Hóllandia en Oranje, uit volle borst een aantal liederen. Hóllandia zou later op de dag een uitstekende muziekshow geven op het Broere- plein. De muziekvereniging Oranje deed dat 's avonds in de sporthal De Middelzee samen met het Frysk Orkest. Beide evenementen trokken Bolswarils Nieuwsblad Er zijn reeds vergevorderde plannen voor een nieuw sportveldencomplex ach ter de Bruno-straat (land van Corrie de Groot). Om te voorkomen dat alles reeds in kannen en kruiken is, nog voordat de belanghebbenden enige inspraak hebben gehad, is een kommissie uit de sport federatie in het leven geroepen, die intussen een vragenformulier naar de behoeften van de vereniging hebben opgesteld. De KVP hoopt en rekent erop dat de uitslag van deze behoefte-peiling zeer zeker van invloed zal zijn bij de definitieve invulling van dit complex. Ook kwam naar voren dat de beheers vorm van de sporthal niet voldoende funktioneert en in ieder geval vraag tekens oproept. De heer Teake Hiemstra zei dat een kommissie hiermee bezig gaat. tel. 05150-14139 S. Heeres Het ongeval ontstond toen een cement- wagen van de firma Magré uit Franeker, die bestuurd werd door de heer Yke Broersma uit Bolsward, linksaf wilde slaan. Waarschijnlijk heeft de heer Tals ma die achter de cementwagen reed, dit te laat opgemerkt. Hij schoot achter op de wagen. Behalve enkele flinke hoofd wonden liep Ettema bovendien een her senschudding op. Terwijl enkele passanten zich over het slachtoffer buigen schoot onze fotograaf deze foto van de wagen van de heer Talsma. De heer Talsma moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De wagen was total-loss. TJERKWERD - Gistermorgen om streeks negen uur ontstond er op de provinciale weg Bolsward - Workum nabij Tjerkwerd een verkeersonge val, waarbij de heer Ette W. Talsma uit Tzummarum ernstig werd ge wond. De man, d?e werkzaam is bij bouwbedrijf Jongema uit Makkum, moest per ambulance worden over gebracht naar het Oranjeoord zie kenhuis in Harlingen. Vreemd was het dat B en W dit punt niet op de Raads-agenda hadden staan het geen misschien er wel de oorzaak van was dat deze zaak zo onvoorbereid in de raadsvergadering werd behandeld. Bij de mededelingen werd er plotseling een teke ning van het bewuste bord getoond, die gezien de nogal robuuste vermelding van de gever verschillende raadsleden overviel. Ondanks deze ontwikkeling is de KVP blij dat het scorebord nu toch in de sporthal derden feestelijk uitgedoste kinderen naar s prijkt. het stadhuis waar een aubade werd Vannu Er werd gemeld dat Vannu een con- tourennota heeft opgesteld waarbij hun doelstelling een heel ander karakter gaat dragen in de toekomst. Het inter-kerke- lijk bestuur zal zich aktiever met de gang van zaken bezig houden. Gezien die ont- J wikkeling heeft de fraktie dan ook een krediet-aanvraag gehonoreerd. Wethou- der La Roi kon op vragen in het eerder gehouden fraktieberaad geen antwoord geven op de plaats van vestiging omdat er na dit beraad nog diverse besprekin- PARREGA - Burgemeester Tjeerdsma van Wonseradeel kon dit jaar opnieuw een ingezetene van zijn gemeente een onderscheiding opspel den. Deze eer viel dit maal te beurt aan de heer Johannes Plantinga uit Parrega. De heer Plantinga, die ze- K W'-'i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1