Gabe Sluw Tai van nieuwe programma’s op Radio Fryslan 1 mei-viering PvdA zeer geslaagd Tilbury mannen mode gaat. Tilbury als het om BONDSSPAARBANK BOLSWARD In Zurich ligt nalatenschap konservenfabriek te rotten Raad voelde weinig voor uitdaging Stef de Haas r GROEISPAARBEWIJZEN AAN TOONDER Touwtrekken Heamiel nog onzeker f 1520,60 Inwoners hebben te kampen met stankoverlast Reed’lijk willen stroomt over d’aarde en die stroom rijst al meer en meer SSv.d.Werf Merendeel voor uitbreiding zendtijd Radio Fryslan i - J JONGEMASTRAAT 13 TEGENOVER HET STADHUIS •Hwat hal STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel sLej■Bel., ■MH 118e JAARGANG Nr. 35 VRIJDAG 4 MEI 1979 9 Gastfrij Fryslan boppe Simmertwirre Toeristen Trefpunt Wurktiid Op somp en san Aktualiteiten vervolg op pagina 5 w w (R) Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bols ward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag MANNEN MODE Op de dinsdagen dat Wurktiid met verlof is, is Radio Fryslan Gastfrij. Gastvrij voor iemand uit óf het kulturele leven, óf het politieke leven. Er wordt gesproken over aktuele zaken binnen deze wereld jes die ook 's zomers beslist 'niet- stil staan. Friesland is rijk aan natuurgebieden en Radio Fryslan neemt op de donderdag avond een kijkje in deze gebieden. Het zijn hele bekenden, zoals de Bosplaat op Terschelling of de Oude Venen bij Eernewoude; het zij minder bekende, zoals o.a. de Houtwiel bij Veenwouden. De gids op de wandeling door deze bedrijfscomplex verkocht aan de firma De Bock uit Harlingen die tegelijkertijd de zeven bijbehorende huizen van de firma Van der Wind overnam. Intussen rotten en roestten de blikjes en ook het omringende hek gewoon door. ós hjoed to sizzen Ofeart kin noch wolris foer wurde ma, direkteur van gemeentewerken. Volgens Nadema is dit tweetal toen gevraagd een brief te schrijven aan de firma De Bock uit Harlingen met het verzoek de troep te verwijderen. nominaal f 1000,- 5% - 15% na twee jaar inwisselbaar w Tilbury 'W BOLSWARD - 1 april mag dan de datum van gingang van de zomertijd zijn geweest, wat de programmering van Radio Fryslan betreft, begon de zomer op 1 mei j.l. Er veranderde nogal het een en ander in deze programmering, vergeleken met de bekende winterprogram- ma’s van Radio Fryslan. De programma’s Op ’e Romte, Spylje en Sjonge, De Koperen Tün, de Greate Pier Show en de Friezenshow, verdwijnen. Maar er komt natuurlijk wel het een en ander voor in de plaats! De raadsvergadering van dinsdag, die door het herstel van wethouder Hulshoff, nu weer door de voltallige raad werd bij gewoond, zou nogal verwarrend en tevens verrassend beginnen. Zoals be kend staakten de vorige keer de stem men over een motie tot uitbreiding van de zendtijd van Radio Fryslan. Bij de nu gehouden stemming bleek de heer Eelke de Jong (CDA) „foar”, met zoals hij zei dezelfde motivatie als de vorige keer, toen evenwel had hij „tsjin” gestemd. Verwarring dus, temeer toen de sekre- 'taris de heer Boersma, vergat de socialist Piet Bonte in de stemming te betrekken. Ze komen elke dag op Radio Fryslan, uitgezonderd zondag. Dinsdags worden die aktualiteiten verder uitgediept in het programma Aktualiteiten Ekstra, een programma van de aktualiteitenredaktie: Rein Tolsma en Marten van Kampen. BOLSWARD - Voor het touwtrek ken, één van de talrijke Heamiel- evenementen dit jaar, hebben zich eigenlijk nog te weinig deelnemers aangemeld. Hierdoor is het niet zeker of deze attraktieve sport na vele jaren weer eens in Bolsward te zien zal zijn. De organiserende komité’s verzoeken de Bolswarder bedrijven dan ook op korte termijn nog met een team te komen. Tot op heden hebben zich, zo vernamen wij, slechts 6 ploegen aangemeld. „En dat is te weinig,’ aldus een woord voerder. ZURICH - In het dorpje Zurich ligt al bijna zeven jaar de nalaten schap van de voormalige konservenfabriek van de firma Van der Windt uit Vlaardingen te rotten. De nalatenschap van de fabriek waaraan de verbonden werkzaamheden in 1972 werden stilgelegd bestaat volgens de heer Douwe Nadema, sekretaris van Plaatselijk Belang uit ongeveer 10.000 blikjes kip, in totaal een volume van 3 a 4 kubieke meter omvattend. De heer Anton Hettema (CDA) voel de er weinig voor in te gaan op de uit daging van de socialist. „We zitten hier niet om politieke spelletjes te spelen. We zitten hier om een stad te besturen,” vond hij. Hettema was daarom tegen het voorstel. Ook de dames Jorritsma (VVD) en Van der Werf (CDA) waren van mening dat het weinig zin had een art. 61- commissie in te stellen nu er inpiid- dels al een andere commissie was, die de zaak aan het uitzoeken was. Ook voelden zij weinig voor een onderzoek door de Kroon. Behalve de vier PvdA-mensen stem de de gehele raad tegen het voorstel. Na 5 jaar ontvangt u Tenslotte pleitte ds. Bijleveld voor af schaffing van die arbeid waaraan mensen niet méér mens kunnen worden. Hij doelde hier met name op de produktie van wapens. Door deze vier zaken na te gaan streven zag de heer Bijleveld weer toekomst voor en enthousiasme en een bezieling als die van de verworpenen der aarde van weleer. In de -eerste plaats moet het werk meer en meer gehumaniseerd worden opdat mensen er meer mens van kunnen worden. In de tweede plaats zou het werk wat verkeerd is voor mensen eerlijk over de mensen moe ten worden verdeeld, ook internatio naal gezien. Ten derde stelde de spreker dat bij krisissituaties, die overigens niet moeten worden gezien als een natuurverschijnsel, maar als een rechtstreeks gevolg van het kapi talisme, de lasten gelijkelijk over de mensen verdeeld moeten worden door de zwaksten. Ook nu weer kwam de heer Stef de Haas, bij de behandeling van enkele subsidiever leningen in de restauratiekosten waarbij ook zijn eigen woning was betrokken, met het voorstel een anti-spekulatiebeding in te bouwen. De heer De Haas, die al vaker met deze materie bij het kollege had aangeklopt, was van mening dat de woningen na restauratie in waarde zou den stijgen. Het kollege bleek er nu voor te zijn een dergelijk beding in overweging te zullen nemen, hoewel het volgens de heer La Roi best mogelijk kon zijn „dat er te veel haken en ogen aan zouden zitten, waardoor het niet mogelijk kon zijn zoiets in *e bouwen." Het zou niets uitmaken, want het me rendeel van de raad voelde nu wel voor uitbreiding van zendtijd voor de regiona le omroep in Friesland. De Handelmaatschappij van Van der Wind uit Vlaardingen kocht in 1955 de voormalige zuivelfabriek in Zurich op. Men hield zich vooral bezig met het inblikken van kippen. In de jaren '68-’7O was het een bloeiend bedrijf dat werk bood aan ongeveer 70 mensen. In 1972 werden de werkzaamheden zoals gezegd stilgelegd. Ongeveer tienduizend blikjes kip werden op het industrieterreintje gedeponeerd omringd door een drie meter hoog hek. In 1976 werd het deels anti-militaristische gezangen. (Nooit zullen we wapens dragen, nooit doen we daar aan mee. Laat de grote heren het zelf maar eens proberen, wij zijn soldaten van de vree). Douwe de Wit beperkte zijn aandeel in deze viering niet slechts tot het zingen van enkele liederen, maar hield ook nog een korte rede. Daarin drong hij aan op de versterking van de geestelijke weerbaarheid, omdat hij dat ziet als enig middel tot overleving van deze zo geweldadige wereld. Niet het voorlo pig praktische noch datgene wat de massa doet zal volgens De Wit onze leidraad moeten zijn, maar het ideaal van totale bevrijding van de mens. Fryslan Boppe, het is zo’n beetje een motto voor de woensdagavond op Radio Fryslan. Het kan van alles betekenen, en dat doet het ook. Dan weer nemen Gryt van Duinen en Hannah Ludwig de luisteraar mee tijdens een uitstapje door Friesland, dan weer brengt dit program ma U naar de Oost-Friese Waddenei landen. Het curieuze element staat voor op en dit staat tegelijk garant voor een grote diversiteit van onderwerpen, zo zal bijvoorbeeld, een aantal malen de woens dagavond worden ingeruimd voor een duel tussen de dorpen, zowel op sportief, kultureel als intellektueel terrein. Op de maandagavond verdwijnt Op ’e Romte, al zullen de grondonderwerpen van dit ruimtelijk programma wel behan deld worden in het nieuwe Simmertwirre. Simmertwirre in in feite een zomers getint Op ’e romte. Landbouw is opnieuw een bestanddeel, maar dan in verhouding met recreatie en milieu. Beide laatste onderwerpen worden ook apart behan deld. Ook de relatie dorp en stad zal aandacht krijgen. Muzikale omlijsting en het wekelijkse weerpraatje van weerman Hans de Jong uit Gorredijk maken Simmertwirre tot een luchtig informatief programma, over zaken die zich in de ruimte afspelen. Simmertwirre is een programma van Simen Dijkstra en Henk Doevedans. straat 6 Botswara In april 1977 kwam volgens de heer Nadema een delegatie van de ge meente Wonseradeel in Zurich op bezoek en wel burgemeester Pieter Tjeerdsma en de heer Piet S. Vene- BOLSWARD - „CDA-fraktie; durf de moed eens op te brengen om voor de instelling van een ex-artikel 61 commissie te stemmen,” zo riep afgelopen dinsdag PvdA-voorman Stef de Haas tijdens de Bols warder raadsbijeenkomst, toen opnieuw het initiatiefvoorstel tot het instellen van een commissie als bedoeld in artikel 61 van de gemeen tewet inzake de vestigingsplaats van Vannu in behandeling werd genomen. Bij de vergadering van vorige maand bleek het college fel gekant tegen de instelling van een dergelijke commissie. De stemmen De motie van de heer Henk van Dalen (CDA), waarin hij verzocht aan het college om nadere informatie in te winnen bij de Beraadsgroep Alge meen Maatschappelijk Werk in Fries land om na te gaan of door inkrimping van het Algemeen Maatschappleijk Werk de hulpverlening dusdanig in gevaar komt, dat ze in wezen niet meer goed kan funktioneren, haalde de eindstreep. Van Dalen vroeg het college zo spoedig mogelijk medede ling te doen van hun bevindingen en tot zolang het ingekomen stuk aan te houden. De heer La Roi bleek hier voor weinig te voelen, daar hij uit het stuk had kunnen konstateren dat er hieromtrent een meningsverschil was ontstaan tussen het ministerie van CRM en de Beraadsgroep. „Wij kun nen in deze materie als gemeente bestuur geen standpunt in nemen,” meende de CDA-wethouder. Hij vond dat men niet alleen informatie kon inwinnen bij de Beraadsgroep maar dat men dan ook te rade moest gaan bij CRM. Burgemeester Mulder ont raadde de motie, omdat men naar zijn idee, de meningen van beide partijen al kende. ,,U kunt uw tijd beter gebruiken,” vond de voorzitter. „Je krijgt twee meningen, maar je hebt toch zelf ook een mening,” was het antwoord van de heer Van Dalen, die ondanks de protesten van de zijde van het college bij zijn standpunt bleef. Hij werd daarin gesteund door de dames Van der Werf en Jasper en de heren Bonte, Van der Schaaf, Terp- stra en De Haas. De motie „kwam er door” en zo zal dit stuk in de volgende vergadering weer in behandeling wor den genomen. BOLSWARD - Nadat maandag „Oranje” feest had gevierd, hield dinsdag 1 mei „rood” haar jaarlijkse feestelijke bijeenkomst. In tegenstelling tot vele steden in het buitenland waar het hier en daar nog al uit de hand liep, ging het er in de Doele zeer vredig aan toe. Voorzitter Piet van der Werf kon omstreeks acht uur ruim vijftig mensen, waaronder veel ouderen, welkom heten. Na het gezamenlijk zingen van de Internationale, het lied dat spreekt van de verbanning van de oude vormen en gedachten en zegt dat de wereld steunt op nieuwe krachten, hield dominee Bijleveld uit Kortehemmen een inleiding. Hij sprak over het thema arbeid. Hij haalde Karl Marx aan die gezegd heeft dat door arbeid mensen zich zelf produceren. Machines en dieren verslijten door het verrichten van arbeid, mensen worden door arbeid meer mens. Ds. Bijleveld meende dat ons een viertal dingen te doen staat. Het muzikale gezelschap dat afgelopen dinsdagavond optrad. Gitarist Jaap Jorritsma, de 80-jarige Douwe de Wit en Meindert Boersma. Een nieuw programma voor Radio Frys lan, dat Henk Doevedans tweemaal per week zal brengen. Het is een informatie rubriek voor de in Friesland verblijvende toerist, gemaakt in samewerking met de Provinciale VVV en de Stichting Recrea- tiediensten in Friesland. Wat kan belang rijk zijn voor de toerist om te weten? Praktische tips, en één daarvan is stee vast het weerbericht van Hans de Jong, gericht speciaal op de recreatiegebieden in Friesland. Dinsdags en vrijdags om tien over zes: toeristen Trefpunt. De firma De Bock heeft de troep inderdaad verwijderd, maar op het „Leegje” van de heer Sjoerd Wiersma aan de Goaijumerweg gedeponeerd, een stukje grond dat hij huurt van de SBL, de Stichting Beheer Landbouwgronden. Op het stukje grond van de heer Wiers ma waar enkele schapen grazen, depo neerde de gemente Wonseradeel inder tijd de troep die bij het schoonmaken van een sloot vrijkwam. Volgens de heer Nadema wordt het sindsdien beschouwd als een soort vuilstortingsplaats. De SBL zou volgens de heer Nadema hebben toegezegd de troep uit de sloot bij het egaliseren van de grond die Wiersma huurt, weg te werken. Tot op heden is dat niet gebeurd. Ook de gemèente Wonseradeel zou nog geen stappen hebben ondernomen de vuilnisbelt te verwijderen. Plaatselijk Belang van Zurich heeft onlangs een brief naar B en W van Wonseradeel verstuurd met het verzoek de belt te verwijderen. Inmiddels was de klok voortgeschreden en het uur daar waarop de meesten toch wel weer huiswaarts wensten te keren. Na gekonkludeerd te hebben dat het een erg geslaagde avond was geweest en na de diverse medewerkers een toepasselijke herinnering aangeboden te hebben, sloot voorzitter Van der Werf de bijeenkomst. Men ging echter niet eerder uiteen dan nadat men nog eenmaal de Internationale en deze keer zelfs in het Fries, had gezongen. Als laatste spreker trad Piet Bonte op. Hij las een stukje voor uit de notulen van de gemeenteraadsvergadering van een aantal maanden geleden. Daarin stond dat de pvda-fraktie het afscheid van de heer Joh. Nota van de dienst gemeente werken niet zonder meer voorbij zou willen laten gaan, en hem ter afscheid iets zou aanbieden. Dat moment was nu gekomen. Namens de fraktie bood Bonte de heer Nota een prachtig sterk vergroot te kjleurenfoto aan, waarop hij zelf achter „zijn” kar stond afgebeeld. De heer Nota aanvaardde het geschenk in dank. „Al fornimt men it mar kwalik, hjoed of moarn is it safier, dat troch de Internasjonale wy minsken wêze kinne op ierd." Nieuw is ook de wekelijkse rubriek Wurktiid op dinsdagavond over de slech te situatie op de Friese arbeidsmarkt. Een rubriek dus over werknemers, werk gevers; over werkweigering, over werk- zoeken. En, heel belangrijk in deze zo mermaanden, over sollicitaties. Een ru briek dus over werk. Rein Tolsma en Sjouke Lousma verzorgen Wurktiid in samenwerking met het districtburo voor De Arbeidsvoorziening in Leeuwarden. De heer Johannes Nota heeft net uit handen van de heer Piet Bonte een ingelijste vergroting ontvangen. De heer Nota is, zoals bekend, onlangs met pensioen gegaan. zouden staken, waardoor het voorstel opnieuw op de agenda belandde. Burgemeester Mulder had, zo bleek nu, na de vorige behandeling in de wandelgangen te kennen gegeven, dat mocht men vóór een ex-art, 61 commissie voelen, hij het bij de Kroon ter ver nietiging aan zou dragen. „Dat durft u niet,” meende De Haas. De socialist wilde graag een art. 61-commissie in stellen, al was het dan alleen maar om aan te tonen dat er „onduidelijkheden in de wetgeving aan het licht zouden komen.” Bolswards Nieuwsblad Na deze inleiding volgde er een muzikaal optreden van Douwe de Wit bijgestaan door Meinte Boersma en Jaap Jorritsma. Zij vertolkten meren- “w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1