fiahe Skroar Eerdmans assurantiën i Bolswarder echtpaar 60 jaar getrouwd i F r a - i a .1 5 - 11 Spoor van vernielingen door de stad Weekend vol baldadigheid en diefstal in Bolswarder centrum Oproep aan belangstellenden nieuwe bestemming Broerekerk Zink werken Rabobank O ff O Oprichten Stichting Beheer Broerekerk” MAKELAARDIJ BOLS WA RD BV Lo. Vannu zoekt vrijwilligers voor Bolsward-Kinderstad HANDVORM BAKSTEENSTRIPS ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Jongeman zonder rijbewijs vernielt auto vriend Een maand lang „Britswerd Centraal” STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZU IDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Van der Weerd b.v. BROEREKERK 1279-1979 „Nim it sa’t it is” Klasse by ütstek ~a 2-1 p ^lll Voor de financiering en verzekering van uw boot en caravan naar: i Reparaties goten eet. f •Hwat haf 1 - !1 T 118e JAARGANG Nr. 36 11111 KOOP VAN UW WONING Jongemastraat 19 Bolsward Tel. 05157-2381; ’s avonds WOENSDAG 9 MEI 1979 BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Bolsward i Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! üs hjoed to sizzen Oanbeane tsjinsten binne komselden wolkom Bolswards Nieuwsblad geld en goede raad Drieduizend gulden aan apparatuur werd er daarna uit de brandweerka zerne aan de Grote Kampen gestolen. Men heeft de deur van het kantoor opengebroken om binnen te komen. De buit bestond uit een mobilofoon en een tweetal portofoons. De groot ste schade, we spreken nog steeds van de nacht van vrijdag op zaterdag, werd aangericht in het Bolswarder Sportfondsenbad. Ook hier kwam men aan de achterzijde binnen. Een dure schrijfmachine, de geluidsinstal latie en een grote bloembak werden in het binnenbad gegooid. Het bad, dat zaterdag noodgedwongen gesloten moest blijven, moest leeggepompt en gereinigd worden. De schoonmaak- werkzaamheden hebben ruim een dag in beslag genomen. BOLSWARD - In de nacht van zater dag stapte de negentienjarige Bols warder Bennie S. na een cafébezoek achter het stuur van de auto van zijn vriend. S. had hiervoor van zijn vriend geen toestemming gekregen. De jongeman kreeg na een kort ritje een botsing waarbij de wagen flink werd beschadigd. Om de Broerekerk weer een funktie te kunnen geven, leeft bij de kerk voogdij de gedachte een stichting te vormen, waaraan het beheer van de kerk door de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente wordt overge dragen. De kerk zou dienst kunnen doen en geschikt gemaakt kunnen worden, zo schrijft de kerkvoogdij, voor b.v. repetitie-gelegenheid, to neel- of muziek-uitvoeringen, exposi tieruimte enz. ,,In deze te vormen stichting denken wij aan een zo breed mogelijke opzet, waarbij zul len worden uitgenodigd in het be stuur zitting te nemen, kerkvoogdij, Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Om Bolsward in bovengenoemde periode tot kinderstad te maken is het wel nodig dat gebruik kan worden gemaakt van de diensten van een grot aantal vrijwilligers. De vrijwilligers zijn nodig voor de voor bereidende werkzaamheden en voor groepsleiding. Vannu roept dan ook alle jongens en meisjes van 7 jaar en ouder op zich aan te melden als vrijwilliger voor Bolsward- Kinderstad, want zonder de hulp van vrijwilligers kan Bolsward geen kinder stad worden. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden door een telefoontje te ple gen: (05157) 3231 of 4792. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Op het politieburo werd hem een bloed proef afgenomen en werd proces verbaal tegen hem opgemaakt. Volgens zijn zeggen had S. niks van de aanrijding gemerkt. in geel en rood wuidarWerf BOLSWARD - Het verzorgingstehuis Elim vierde gisteren feest. Daartoe was ook alle reden, want 60 jaar geleden traden Siebrigje Kamminga (84) en Sjoerd De expositie zal duren tot en met de tweede pinksterdag. De organisatie is in handen van de plaatselijkes kommissie Stichting Aide Fryske Tsjerken te Brits werd en bestaat uit de heren Ben Eppinga en Jeen Arendz en de dames Klaske Bosma-Zijlstra en Annie van der Weide-Jongema. Op 23 mei volgt een lezing met kleuren dia’s van de heer .Ulbe Zwaga uit Goutum. Het gaat dan om de kerken in hun totaliteit, bouwkunst, schilderingen, snijwerk óp preekstoelen, orgels, rouw- borden e.d. De heer Zwaga maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de Stichting Aide Fryske Tsjerken en is tevens secretaris van de propaganda- commissie. BOLSWARD - Het ziet er naar uit, dat de Broerekerk in Bolsward de langste tijd heeft leeggestaan. Al reeds geruime tijd leeft er bij de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Bolsward, de eigenaar van de kerk, de vraag: „Welke bestemming geven we aan de Broere kerk?” „Het is wel zeker,” zo staat er in een recentelijk schrijven aan allen die belangstelling (kunnen) hebben voor een nieuwe bestem ming van het gebouw, „dat er ook bij de bevolking van de stad interesse bestaat, omtrent hetgeen er met het oudste gebouw van Bolsward gaat gebeuren. Door leegstand raakt dit prachtige gebouw steeds verder in verval”. Het eerste slachtoffer in de rij van vernielingen en inbraken was de sportzaak van de heer Anne Piet van der Feer aan de Dijkstraat. Hoe de inbrekers zijn binnengekomen is tot op heden nog onbekend. Wel wisten zij de kassa open te breken. Ze maakten zich uit de voeten met zo’n driehonderd gulden aan wisselgeld. Voorts is hier schade aangericht. Supermarkt Bosma aan het Skilwyk was nummer twee op de lijst. Door een ruit in te slaan wisten de vanda len hier binnen te komen. De buit bestond uit een fruitmand en enkele flessen wijn. Bij het technisch buro Harsta en Zoon bleef de schade van de inbrekers visite slechts be perkt tot een kapotte deur die werd ingetrapt. BOLSWARD - Van maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus be schouwt Vannu Bolsward als Kinder stad. Net als voorgaande jaren kun nen de leerlingen van de Bolswarder lagere scholen weer een fantastische spelweek beleven met theater, speur tochten en diverse attrakties. Fungeerde in voorgaande jaren een grote tent aan het Suvelleantsje als het centrum van kinderstad, dit jaar ligt het in de bedoeling dat de Lootsmahal die funktie gaat over nemen. Daarnaast zal een gedeelte van het tijdelijke Vannu onderkomen aan het Plein 1455 cn een grasveldje dichter bij de Lootsmahal gebruikt kunnen worden. Om te onderzoeken, of er vpor deze plannen belangstelling bestaat, heeft de kerkvoogdij verscheidene verenigingen en instellingen in Bolsward schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek hierover. Door de kerkvoogdij is verzocht, onder staande oproep in deze editie van BN op te nemen. BOLSWARD - „We hebben in Bolsward wel eens vaker te maken gehad met een serie vernielingen. Maar zo erg als het afgelopen weekend is het nog nooit geweest.” Dit zegt opperwachtmeester der rijkspolitie, de heer Sjerp Haitsma als hij zich buigt over de lijst met vernielingen en diefstallen die in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag in de binnenstad van Bolsward hebben plaatsgevonden. Ook de wachtmeester Sjoerd Vellinga, die belast is met het recherchewerk in de groep, kan zich geen baldadiger weekend herinneren. „Zinloos” zegt hij. Vellinga wijt het aan drank en drugs. „Onbegrijpelijk” vindt hij het, „dat niemand in die bewuste nachten iets heeft opgemerkt. Er zijn gelukkig wel enige tips binnen gekomen en die zullen we ook na trekken.” de Wit (85) in het huwelijk. Het echtpaar De Wit betrok medio maart dit jaar een kamer in het Bolswarder verzorgingstehuis Elim. Daarvoor woonden de trouwe echtelieden onder andere 33 jaar in de Hendrik Nannesstraat te Bolsward. De heer De Wit runde 27 jaar een heren- en dameskapsalon in de Hanzestad aan de Sneekerpoort. De heer De Wit - een Bolswarder van origine - oefende het vak van kapper daarnaast nog uit in Hilversum en Heerenveen. Sjoerd de Wit die net als zijn echtgenote nog een zeer vitale indruk maakt, knipte niet alleen burgers en burgeressen maar tevens militairen, van manschappen tot officieren. Een aantal jaren mocht Sjoerd de Wit zich namelijk kazemekapper noemen. Was het feest 's morgens bestemd voor de bewoners en het personeel van Elim, 's middags werd het in de Wijnberg voortgezet in aanwezigheid van familie, vrienden en kennissen. Aan allen die belangstelling hebben voor de toekomstige bestemming van de Broerekerk te Bolsward. Wat doen we met de Broerekerk? Het college van kerkvoogden van de hervormde gemeente Bolsward, overweegt om te komen tot de oprichting van een stichting „Beheer Broerekerk”. Om te onderzoeken of hiervoor belangstelling bestaat, heeft de kerkvoogdij verscheidene verenigingen en instel lingen schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek hierover. Daar wij wellicht een vereniging of instelling vergeten kunnen hebben, is dit bericht bestemd voor hen, die geen schriftelijke uitnodiging hebben ontvangen en toch voor deze zaak belangstelling hebben. Ook deze verenigingen, instellingen of partikuliere belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst, die het karakter van een hoorzitting zal hebben. Wellicht heeft u suggesties of wilt u anderzins reageren op dit initiatief, dit kan eventueel ook schriftelijk op het adres: Kerkelijk Buro Hervormde Gemeente Bolsward, Broereplein 1. Wij denken aan de volgende bestemmingen: a. wekelijkse repetitieruimten voor verenigingen; b. niet vaste doch zich aandienende vraag naar ruimten voor tentoonstellingen, exposities e.d.; c. wat zich verder voordoet én passend is om de Broerekerk een zinvolle bestemming te geven in de gemeenschap Bolsward. De bovengenoemde bijeenkomst wordt gehouden op dins dag 22 mei 1979, ’s avonds om 8.00 uur in „Het Convent”, groot Kerkhof IA. In dezelfde nacht bezocht men de kantine van het sportveldencomplex Het Bolwerk waar etenswaar werd gestolen en de kantine werd bevuild. Een werkkeet van de firma Grébe op de Grote Kampen werd opengebroken. Hier werd gereedschap ge stolen. Zondagmorgen kwamen er bij de politie opnieuw meldingen binnen van vernielingen en inbraken. De eerste was Bosma aan de Sneekerstraat. In deze Supermarket waren vernielingen aange richt. Bij Albert Heyn aan de Marktstraat heeft men een deur geforceerd. Voor zover men kon nagaan werd hier geen geld mee genomen. De grootste schade die nacht werd aangericht bij de VLF-kantoren in de binnenstad. Er werden kasten openge broken en men heeft de laden doorzocht. De telefooncentrale werd vernield en men heeft getracht de brandvrije deuren op de computerafdeling open te breken. De scha de bij de VLF wordt geschat op ruim 10.000 gulden. Groter was de schade in het onderkomen van de Vleeskeuringsdienst in het Bols warder stadhuis. Ook hier is men ver moedelijk door een ruit in te slaan binnengekomen. Een „broeistoof” moest het in het stadhuis ontgelden. Het apparaat, een soort kweekbak voor bac- terieën werd uit het venster gegooid. Het toestel, dat enkele duizenden guldens kost, werd geheel vernield. Bij de Drankenmakrt aan de Sneeker poort was de volgende „klant”. Via het dak is men hier binnen gekomen. Geld wordt hier niet vermist. Ook bij „buur man” Tolsma, de woninginrichter brach ten de vernielers een bezoekje. Ook hier werd geen geld meegenomen. Men is aan de achterzijde van het pand binnenge drongen. Om duistere redenen werden de zekeringen uit de meterkast ver wijderd. Er werd hier een deur vernield. BRITSWERD - Zaterdagmorgen om half elf opende burgemeester Pouwel Kuiper van Baarderadeel een model bouw- en fotoexpositie in de kerk van Britswerd. Op de tentoonstelling zijn modellen van kerken en torens te zien van de heer Frits Jansen uit Cornjum. ’s Middags volgde een konsert in het Britswerder kerkje (zie bovenstaande afbeelding) waar diverse werken ten gehore werden gebracht onder andere van Bach en Handel. Diezelfde nacht werd een ruit vernield bij de Bondsspaarbank. Het bleef hier echter bij een poging binnen te komen. Ook bij de Nederlandse Middenstands bank heeft men geprobeerd binnen te komen. Deze poging is ook mislukt. Mei de kriich fan it boun bihelle de foriening mei 220 punten in earste priis en noch wol yn de heechste klasse, de klasse by ütstek. It sil dudlik wêze dat Itens en Rien greatsk binne op Nim it sa’t it is. gemeentebestuur, bestuursleden en /of leden van verenigingen en ande ren, die aan deze, ons voor ogen staande opzet, wensen mee te wer ken”. De politie van Bolsward verzoekt nu eventuele getuigen zich zo snel mo gelijk met het buro in verbinding te stellen. De politie is te bereiken onder nummer 2644 in Bolsward. De totale schade, dit weekend door de inbrekers aangebracht bedraagt naar schatting veertig duizend gul den. Floridus Campuslaan 2 8701 AM Bolsward tel. 05157-2294/3464 bg-9- 2593/3776/4055 VOOR DE AAN- EN VER- tel. 05150-14139 S. Heeres ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BB ITENS/RIEN - De toanielforiening Nim it sa’t it is, üt de doarpen Itens en Rien hat it öfroune winterskoft in protte sukses hawn mei it stik Stoarm oer Lyts Mankum. A J r I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1