afwerpen? Zal opiniepeiling „Jongeren aktief rond ruilverkaveling Wommels” vruchten Niemeyer/VLF zet koffiedame in het zonnetje Tilbury als het om mannen mode gaat. REUNIE OUD-INWONERS HINDELOOPEN TROK 120 DEELNEMERS Tilbury „Een dank-je-welletje kost immers niets” Pas op voor bonafide verzekeraars! Euphonia Wommels hield onderling solistenkonkours Konservenfabriek Zurich Gevonden voorwerpen Wonseradeel I I I I I I I I I i I I I I I I I i i i i I STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen,. Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel SSv.d.Werf I I I WOMMELS - In de omgeving van Wommels, en mogelijk ook in andere plaatsen, houden zich momenteel enige mannen op, die doen voorkomen te hande- len namens alle mogelijke ver- zekeringsmaatschappijen. Zij vertellen de mensen, dat zij in het bezit dienen te zijn van een goed brandblusapparaat, daar zij anders, bij het uitbreken van brand een veel lagere dan nor- male uitkering zullen ontvan- gen van de verzekering. Met dit verhaal hebben deze lieden inmiddels diverse men- sen een vrij duur brandblusap- paraat verkocht terwijl dit on- nodig was. Zij die door deze mannen benaderd worden doen er verstandig aan, eerst inlich- tingen te vragen bij hun verze- keringsmaatschappij daar het vertelde verhaal meestal niet op waarheid berust. banketbakker in Hindeloopen. 9 ■i 118e JAARGANG Nr. 37 VRIJDAG 11 MEI 1979 9 vervolg op pagina 4 der Penningen” Lyckle Griek bij de politie in onderzoek. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag was een geslaagde reünie, die omstreeks half vijf was afgelopen. 25 246 24 WITMARSUM - Op het politieburo te Witmarsum liggen enkele voor werpen op de rechtmatige eigenaar te wachten. Het betreft een licht bruin kinderbeursje met inhoud, een grijsgestreepte paraplu, een dames horloge van het merk Rexina en een succes-agenda. MANNEN MODE Bolswards Nieuwsblad Tilbury •vtr j vroeger rijk was. Van de tachtig vissers- 1 eens bezat, is nog Het was de vertegenwoordigers van Niemeyer/VLF opgevallen dat de koffiedame in de Nederlandse be drijven veelal, noch als medewerk ster, noch als vrouw, die aandacht en waardering krijgt waarop zij anno 1979 recht heeft. Om te bezien of deze hypothese juist was, heeft men een bekend research-instituut inge schakeld om door middel van groeps- diskussies met koffiedames inzicht te krijgen in de problematiek van dit beroep. De resultaten van dit onder zoek bleken de waarnemingen van de vertegenwoordigers te bevestigen. De vinders worden verzocht deze voor werpen af te leveren op het politieburo te .Witmarsum (tel. 05175-1666). Heel wat koffiedames worstelen da gelijks met een groot aantal onuit gesproken problemen, die veelal te rug te voeren zijn naar het „dienst verlenende” aspekt van hun vak. De problematiek van „het zich dienst baar opstellen” binnen een bedrijf heeft raakvlakken met die in de horeca. Het verschil is echter dat de koffiedame dagelijks dezelfde men sen bedient en de dienstverlener in het horecabedrijf in dit opzicht meer afwisseling kent en bovendien extra waardering kan krijgen in de vorm van fooien. De „gasten” van de koffiedame daarentegen zien haar maar al te vaak als een meubelstuk. BOLSWARD - Naar ons is gebleken verkeren verschillende lezers in de ver onderstelling dat het artikeltje in BN van 4 mei j.l. over de voormalige konserven fabriek te Zurich is geschreven door Plaatselijk Belang uit Zurich. Deze ge dachte is bij enkelen gerezen omdat in dezelfde editie een verslag stond opge nomen van een vergadering van Plaatse lijk Belang. Dat verslag was afkomstig van de sekretaris van plaatselijk belang. Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat deze vereniging niet verantwoorde lijk is voor het artikeltje over de konser venfabriek (Red.). VRAAG 3: Wat vindt u van de stelling, dat de zorg voor natuur- en landschapsbehoud een zaak is van alle boeren en niet alleen van die boeren die toevallig in de gebieden vallen? slechts één over. Een gezamenlijke broodmaaltijd werd genuttigd in het „Kalkoentje”, ’s Mid- - i van Drachten dia’s over Hindeloopen. Intus sen hadden zich nog een twintigtal Hindeloopers bij het gezelschap gevoegd na de oproep van stadsomroeper Eeltje Mulder. Voor het muzikale gedeelte zorgden de accordeonisten Lyckle Griek, Rudi Stallmann en mevrouw Oldenziel. Het ligt in de bedoeling een fotoboekje van de stad uit te geven. Oude foto’s kunnen gestuurd worden naar de heer G. WOMMELS - De Chr. Muziekvereni ging Euphonia uit Wommels hield afgelopen dinsdagavond een onder ling solistenkonkours in het dorps huis It Dielshüs te Wommels. De muzikanten hadden over het alge meen meest trio’s en kwartetten gevormd. Aangemoedigd door kolle- gamusici en familie werd er menig werkje ten gehore gebracht. De ver schillende nummers werden aan el kaar gepraat door de voorzitter van de Wommelser muziekvereniging Euphonia, de heer Wiebe Vakena. BOLSWARD - Dinsdagmiddag ontving in het adviescentrum van de VLF aan het Grootzand in Bolsward juffrouw Marga Semmeling uit Amersfoort uit handen van VLF’s commercieel manager Paul Kauffmann de eerste prijs die zij had gewonnen in de „koffiedame verhalen-wedstrijd”. De 27-jarige koffiedame had enkele van haar ervaringen als koffiedame op papier gezet en deze, evenals vele van haar kollega’s uit den lande, opgestuurd naar een deskundige jury, die op haar beurt moest uitmaken welk verhaal het beste was. In de jury hadden ondermeer zitting de letterkundige Ed Visser, Paul van Vliet en Anna van Egmond. De „koffiedame verhalen-wedstrijd” was een initiatief van de VLF en vormde een onderdeel van een groots opgezette kampagne „een dank-je-welletje kost immers niets”, waarbij de Nederlandse koffiedame centraal staat. Deze nogal ongewone kampagne ging eind 1977 van start. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 dat we samen niets kunnen. We zijn overgeleverd aan dit „strieminne foarjier," vervelend maar niets aan te doen. Aan plannenmakers uit Leeuwarden, Den Haag of Brussel voelen we ons vaak overgeleverd. Toch is dat wat anders. Zelfs al zijn plannenmakers vaak onzichtbaar of onvindbaar, het beleid dat ze maken is mensenwerk. Dus is het ook door mensen te veranderen," zo vinden de initiatief nemers van de enquête. In Bolsward kunnen nu de koffiedames studiedagen bijwonen welke worden ge houden in het adviescentrum. Deze kursusdagen, waarvoor dagelijks nog tientallen aanvragen binnenkomen, heb ben tot doel de koffiedames praktische kennis bij te brengen ten aanzien van de koffiedosering, gebruik van de appara tuur enz. Veel aandacht wordt tevens geschonken aan de achtergrond, geschie denis en herkomst van de produkten. Maar de kursus is vooral bedoeld, zo vertelde de heer Kauffmann, om de koffiedame te wapenen tegen psychische neveneffekten van haar soms moeilijke dienende beroep. Kauffmann: „We trachten niet alleen door middel van onze kampagne begrip te kweken bij de eens 262 oneens 12 geen mening 21 „Met deze uitslag zijn we erg gelukkig. Iedereen, wil ons altijd het tegendeel laten geloven. Dat elke boer op zichzelf staat en niet solidair is met zijn kollega’s. Uit deze cijfers blijkt dat dat 89% van de invullers uit ons blok vindt dat boeren wel degelijk met elkaar te maken hebben en voor elkaar op willen komen. Laat ons in het vervolg dan ook niet meer te vlug denken De volgende voorwerpen werden bij de politie te Witmarsum als vermist opge geven: meisjeshorloge met rose leren bandje, een bruine ritsbeurs met 10- rittenkaart, een bruine herenportemon- nai met inhoud en foto, een ronde damesportemonnaie, een kamera Kodak 33, twee biljetten van f 25,- en een goud-kleurig dameshorloge en een licht bruine herenknipbeurs met inhoud. „verzorgden” door te signaleren dat we best eens wat aardiger voor onze koffie dames mogen zijn. Tegelijkertijd pro beren we aan te tonen dat haar aanwezig heid een enorme positieve bijdrage kan leveren tot het verbeteren van het werk klimaat binnen de onderneming en van het humeur van haar kollega’s afzonder lijk. Zij moet dan wel haar vak goed verstaan. Zowel de kampagne als de kursussen zullen we kontinueren, omdat we menen dat er op dit gebied nog veel te doen valt. Tegelijkertijd zoeken we naar wegen om ook de kollega’s van de koffiedame in de horecasektor te laten profiteren van het geen we hebben ontdekt en nog dagelijks ontdekken. Overigens is dit een geheel andere problematiek, waar we na een dik jaar onderzoek nog niet helemaal uit zijn. Rijnstraat 6 Boftward WOMMELS - In eerdere edities besteedden wij reeds uitvoerig aandacht aan de aktiviteiten van de „Jongeren aktief rond ruilver kaveling Wommels”. Zoals bekend heeft deze groep nogal moeite met de wijze waarop CRM „Fügeltsjelan” aanwijst. Middels een enquête in het blok Wommels hebben de jongeren getracht aan te tonen dat er andere wegen te bewandelen zijn die éénzelfde resultaat kunnen bewerks telligen. In april werd een opiniepeiling gehouden in het blok Wommels. Deze opiniepeiling werd gesteund door die op dit moment in relatienota- gebied in het blok Wommels vallen, door de voorbereidingskommissie en de plaatselijke standsorganisaties. De enquête kan ronduit een sukses worden genoemd, zoals wij al eerder berichtten. Eén van de betere uitvoeringen gaven Dikkie Hesselink op waldhoorn en Doeke van Wieren op piano. Dikkie Hesselink is niet alleen lid van de Wommelser vereni ging maar tevens eerste hoornist van het Nationale Jeugdorkest. Jammer dat de piano zo vals klonk, want een betoeft pianist als Doeke van Wieren had een beter instrument verdiend. Komisch was het moment waarop Dikkie de strijd staakte toen één van de ventielen van zijn instrument niet meer naar behoren kon fungeren. Bereidwillige leden ste venden met een oliespuitje op Dikkie af, die daarmee het euvel weer kon verhel pen. Euphonia’s dirigent, de jonge Tjeerd Verbeek, vormde dinsdagavond de eenmansjury. Het ledenbestand van de Wommelser muziekvereniging heeft de laatste jaren een verjonging ondergaan. In eerste instantie kwam dat het nivo van musi ceren niet ten goede, maar onder de verfrissende leiding van Tjeerd Verbeek - hij werd kort geleden de opvolger van Henk Bakker - begint de verjonging toch vruchten af te werpen. Euphonia is op de goede weg. En zo hoort het ook! De meningen van de 295 personen op de verschillende vragen waren als volgt: VRAAG 2: Wat vindt u van de stelling, dat reser- vaatvorming tot een minimum beperkt moet blijven omdat de grond zoveel mogelijk bij de boeren in gebruik moet blijven? eens 265 oneens 19 geen mening 11 „Opnieuw heeft 90%> van de invullers een eensluidende mening. Boerenland moet zoveel mogelijk in boerengebruik blijven! Een reservaat houdt in dat de grond een volledige natuurbestemming krijgt. De overheid neemt de grond dan in eigen beheer en er komt geen boer meer aan te pas; Op de laatste vergadering van de Ruilverkavelingsgroep Wommels bleek dat onze voorbereidingskommissie nu dit standpunt van de meerderheid deelt. Ten alle tijde voorkomen dat er reservaten gevormd worden," zo luidt de mening van de Jongeren aktief rond de ruilverkaveling Wommels. Namens het gemeentebestuur sprak wet- houder Zweed, die onder meer sprak p. BÖsma’De Meent efinDracht'em Het over de betere toegangsweg, die Hinde- - -- loopen heeft gekregen. Gosse Blom had zich verdiept in de visserij, die de stad Van de 360 verstuurde vragenlijsten werden 270 ingevuld geretourneerd, een score van 75 derhalve. De resultaten van de enquête moeten volgens de jongeren een rol gaan spelen bij de op handen zijnde ruil verkaveling en in het bijzonder bij „fügeltsjelan”. Middels het bekend maken van de resultaten denkt men een vuist te kunnen maken tegen de plannenmakerij van hogerhand. Uit handen van de heer Paul Kauffmann van de VLF ontvangt mejuffrouw Marga Semmeling uit Amersfoort de eerste prijs voor haar inzending in de koffiedame-verhalen-wedstrijd. De prijs bestond uit een geheel verzorgde vakantiereis voor twee personen. De wedstrijd vormde een onderdeel van een door de VLF-gevoerde kampagne, waarin de Nederlandse koffiedame centraal staat. JINDELOOPEN - Een honderdtwintigtal oud-ingezetenen van het stadje Hindeloopen woonde zaterdag de jaarlijkse reünie bij. En dit was al weer de achtste in successie. Uit alle delen van het land Kwamen ze, jong en oud, al moet gezegd worden, dat de oudere generatie het sterkst was vertegenwoordigd. De ontmoeting vond plaats in het gemeenschapscentrum „De Foeke” waar „ut bakjen” -laar stond. Velen zagen elkaar weer voor het eerst sinds jaren„an- deren zo eens per jaar tijdens de reünie. Voorzitter Foppe Stallmann verwelkomde de „meensken” omstreeks half elf en toen kon het feest beginnen. De heer Stallmann haalde nog wat herinneringen op van de laatste ouderwetse winter van februari j.l. „Er zitten voor mij geen ■teemden in de zaal, het zijn allemaal bekenden,” aldus voorzitter Stallmann. Met name natuurlijk het erelid Andries Bakker, voormalig „De man der Penningen” Lyckle Griek t-Jh- bleek goed geboerd te hebben, want het boten die de stad was allemaal geld; f 1487,33. De vereni ging bestaat uit zo’n 140 leden, die ieder jaar trouw voor de kontributie van f 5,- per persoon of 8,- per echtpaar zorgen. dags vertoonde de heer G. P. Bosma toen bleken er een aantal leden zich minder verknocht aan het stadje, in ieder geval bleken zij niet te hebben gereageerd op het verzoek van de pen ningmeester om aan de verplichtingen te voldoen. De heer Griek deelde de oplos sing mee: „In streep oer de bealch”. Zij die inmiddels benaderd zijn I of nog worden, doen er ver- 2 standig aan één en ander ter I kennis van de politie te bren- 2 gen, zodat aan deze praktijken I ten spoedigste een einde kan 2 worden gebracht. Deze zaak is J Rijkspolitie I Hennaarderadeel, groep Wommels I VRAAG 4: a. bent u bereid, om op vrijwillige basis en tegen een redelijke vergoeding een beheersovereenkomst aan te gaan voor een gedeelte van uw land? ja nee weet ik niet b. Zo ja, voor hoeveel hectares? totaal: 180 ha. c. Bent u eventueel bereid om van plaats te ruilen met één van de nu aangewezen boeren? ja 5 nee 268 weet ik niet 22 Van de 25 mensen die vraag 4a met Ja’ beantwoorden bieden er 18 reeds 180 hectare aan! Die 180 aangeboden hec- VRAAG 1: Vindt u dat we als boeren voldoende betrokken zijn bij de vaststelling van „fügeltsjelan” in ons blok? ja 16 nee 264 geen mening 15 „Dit is een duidelijk antwoord. 90% van de invullers vindt dat ze onvoldoende bij de gang van zaken rond de relatienota- gebieden zijn betrokken. Wij als jongeren zijn het niet eens met de gang van zaken rond het „fügeltsjelan”. De ondemokra- tisch aangewezen boeren ook niet. Onze Voorbereidingskommissie heeft zich er ook altijd tegen verzet. Tot nu toe zonder succes Ze weet zich dan nu gesteund door het merendeel van de boeren die ze vertegen woordigen,” aldus de Jongeren.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1