Voorj aarsaanbieding 150,- MELKA JACKS BIJ DANSEN NIEUW! J. H. GÖHL BV Boutique Jeanet UNIT 77 i W7 Nuf 19,50 SSv.d.Werf I I e i I I I a I I i g 1 I I Boek van de Maand SUEDE JACKS 2 kleuren 198,— nu service belnieuwtjés f I f i CHINTZ TUINBROEKEN JUWELIER boekhandel OSINGA Tilbury c Jongens- en meisjes- cord bandplooibroeken, goede kleuren, prima pasvorm - nu korting 10% 5 kleuren Pagina 3 9 BOLSWARDS NIEUWSBLAD VRIJDAG 11 MEI 1979 t 1929 17 maeije 1979 bitinke dat sy 50 jier troud binne. „Aloan lelt Syn leafde in glans oer har del'” echtgenote van Sible Ype van der Werf. Enskedé: suede Hurdegaryp: Opeinde: Slootdorp: Achlum: Lelystad: Wommels, blommemoanne 1979 y 1929 - 1979 Algemene kennisgeving EVmRUDE BOTJE KLAZES v.d. BRUG Johs. 14:2 Hardegarijp: >t) Moeder van: Tjerkwerd: Vlaardingen: Alblasserdam: Bolsward, 7 mei 1979 Ekehaar: ZATERDAGAVOND 12 MEI Emmeloord: 45 jaar getrouwd waren. Gefeliciteerd 1 Marktstraat 15 - Bolsward d) >or err er Marderhoek 10, Lelystad Pake Fonger Wiebe en Wieke Ype en Lies Makkum/Komwerder- zand, mei 1979 IJlst, mei 1979 Nij Ylostins 21 Makkum, mei 1979 Klipperstraat 48 D.V. zondag 13 mei a.s. 50 jaar getrouwd zijn. Boalsert: Seisbjirrum: Hun dankbare kinderen en kleinkinderen: Jan en Lies Klaas en Wopkje Bennie en Jannie Djoeke en Watte Tineke en Henk en kleinkinderen Correspondentie-adres: O. S. Postma, Ar- kumerlaan 4, Tjerkwerd. Vlaardingen: Lyndhurst (Ont. Canada): Bolsward: Bolsward, 8 mei 1979 Huylckenstein, kamer 228 Dronrijp: Hartwerd: Bouke Jorna Catriene en Klaas Brandsma-van der Werf Louise en Joop Mie- dema-van der Werf Betsy van der Werf Ype en Therés van der Werf-Wolke Jacob en Plony van der Werf-Ketelaar Watze en Willy van der Werf-Dijkstra kleinkinderen en achterkleinkind Hier. Iets moois van de juwelier. Omdat we zoveel van je houden, om je geven. We zeggen dat niet zo vaak. Maken het je niet makkelijk. Misschien is het daarom moederdag. Om ongemerkt "dank je wel” te zeggen. Jack Burghgraef Aukje en Gerry Nickerson Cora en Bernie Stoter t y 3 n n Allingawier: Wolvega: Hemelum: IJlst: IJlst: IN DE ANITA-BAR TE WITMARSUM m.m.v. te te ■er de Wij zijn dankbaar, dat op donderdag' 3 mei 1979 onze ouders en grootouders F. VAN DER WERFF en D. VAN DER WERFF-SCHAAF MINZE en WOPPIE Met diepe droefheid, maar in dankbaarheid voor al het goede en het zorgzame wat zij ons heeft gegeven, voorzien van het H. Oliesel, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze dierbare moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, op de leeftijd van 86 jaar WALTRUDA JACOBS GALAMA Nog vrij onverwacht, werd heden in vol vertrouwen op haar Heer en Heiland van ons weggenomen, onze lieve mem en beppe HENDRIKJE POSTMA- LYCKLAMA A NIJEHOLT EVmRUDE buitenboordmotoren Snel en betrouwbaar. Onze service ook! ikt in, r n >1 n n k >r >r NAAST DE WIJNBERG A. KORTWORKUM Dwarsnoard 3, tel. 05151-1708 AANVANG 8.30 UUR le :h at in >n ar a, rn te Heden is zacht en kalm in Jezus ontslapen mijn innige geliefde vrouw en der kinderen zorgvolle moeder, behuwd, groot- en over grootmoeder Blij en dankbaar delen wij mede, dat onze lieve ouders e;n grootouders HENDRIK VAN DER GOOT en PIETERTJE VAN DER GOOT- HOLTROP Wy hawwe op tongersdei, 17 maeije o.s., it Dielshüs ynhierd en forwachtsje dêr fanöf 4 ure de famylje en de jouns fanöf 7.30 ure ek de freonen, bikenden en buorlju. R. Veenstra-Postma J. Veenstra O. S. Postma C. Postma-Heeres W. Gietema-Postma H. Gietema P. S. Postma L. Postma-van Broek hoven S. Walenga-Postma G. Walenga Suurhusen (Did.): P. S. Postma W. Postma-Huitema A. Ferbeek-Postma K. Ferbeek en kleinkinderen De gezongen uitvaart zal worden, gehouden op vrijdag 11 mei ’s morgens om 10.30 uur in de St. Franciscuskerk te Bolsward, waarna de begrafenis op de R.K. Begraaf plaats zal plaatsvinden. Bolsward, 9 mei 1979 „Bloemkamp” Omemee, 7 april 1979 Ontario Canada Y. de Boer-Jansma J. de Jong P. Draaisma J. de Vries R. Oostenveld Allen die hen geluk willen wensen zijn van harte welkom op maandagavond 14 mei a.s. vanaf 8 uur in het „Mienskipshüs” te IJlst. D. Boschma J. Dijkstra G. Stallinga-Kam- stra J. Marijt P. C. Goeman P. de Vries F. Zwaagstra M. Boersma C. Scheffer A. Cnossen J. Jansen Tankber en bliid wolle wy mei üs heit en men, pake en beppe REIN TUININGA en ARENDTJE WINSELAAR Har tankbere bern en bemsbem: Sytze en Maartje, Rein, Aukje en Klaas, Siebren Jouke en Nynke, Rein, Herman, Klaas, Djoke Trijntje en Jouke, Arendtje, Jantje, Reini, Aafke, Sjerp Maaike en Albert, Arendtje en Jan, Jetske Klaas Janke en Dirk, Corrie, Jan, Renate, Tineke HONDERD JAAR GELEDEN HEET’T. EN HET IS EEN JEUGDBOEK. Schitterend geïllustreerd met meer dan 90 tekeningen, foto’s en dokumenten. Hoe het werkelijke leven was rond 1870. Na 2 juni f34,50. MARKTSTR. BOLSWARD in de ouderdom van 73 jaar en 7 maanden, na een gelukkige echtvereniging van bijna 50 jaar, geliefde echtgenoot van: Jacob Fr. Burghgraef. Rijk straat 6 Bolsward Psalm 68 10 (o.b.) Onze wens is dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven. in de ouderdom van 75 jaar, sinds 4 september 1961 weduwe van Siek O. Postma. De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 14 mei a.s., ’s middags om half twee in de Herv. Kerk te Tjerkwerd. Gelegenheid te condoleren na afloop van de dienst in de kerk. TE KOOP Mp* i H. Bakker F. Gerritsma O. Graafsma-Doom C. J. Dijkstra N. Hammer W. Visser H. Quarre-Couperus Ieder die hen hiermee wil feliciteren is hartelijk welkom op zaterdag 19 mei 1979 van 16.30-18.00 uur in restaurant ,,De Waag” te Makkum. Kinderen en kleinkinderen Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze geachte buurvrouw ANNA YPMA-ANEMA Wij wensen de familie sterkte toe om dit verlies te dragen. (iets langer) zeer mooi 425,- nu 398,- Grietje en Sytze Nijboer Frans en Adri Burghgraef Klaas en Marion Burghgraef Broer en Jane Burghgraef Sikke en Annie Burghgraef Neeltje en Tony v.d. Male met jullie 40-jarig huwe lijk 17 mei a.s. CV ■- 'V S cj.v N\y/Z. V i ■fel wrt •lei Bolsward, 10 mei ’79 UK i’n de PERS. GEVRAAGD DIVERSEN iSÈi BH 1 1 l l we WINKEL. Brieven onder nr. 524 van dit blad. TE HUUR AANGEBODEN VOOR het maken van stof- knopen is uw adres, Fa. Gebr. Romkema, Appelmarkt 7, Bolsward. EEN uitgebreide sortering in handenarbeid vindt.u in Verf- behang- en hobbyshop Fa. I. Ettema, Dijkstraat 43, Bols ward, telef. 3239. SOLIDE crosswagen nr. 106, V-8, 5 1. Ford Mere, autom. res. motor andere onderd. Tel. 05158-1682. KUNSTGEBITTEN repara ties ’s middags, voll. gedipl. tandprotheticus P. den Bree- jen, Lanen 78, Harlingen. Tel. 05178-2463. il. rat ijd je: ag ■er bij sel te KANTOORRUIMTE. Brie ven onder nr. 523 van dit blad. VS allernieuwste gereedschappen ruime onderdelen-voorraad ic- lie ng jn, De en e, MAAK zelf uw naamplaatje of tekstplaatje 86x30 mm. 115x30 mm. en 143x30 mm. Alleen bij boekhandel Osin- ga, Bolsward. PONYPARK Slagharen. Een wereld van plezier. Tot 30 juni a.s. gratis toegang voor bejaarden, alleen op werkda' gen. Ponypark Slagharen. MANNEN MODE SPOORBIELSEN en wissel- houten desgewenst op lengte gezaagd en geschaafd. J. Stienstra, Noord 17 te Wom mels, tel. 05159-1428. PONYPARK Slagharen. Een wereld van plezier! Iedere zaterdag en zondag speciale familiedagen. Ponypark Slag haren. De Here heeft na een langdurige ziekte uit ons midden weggenomen ons lid Mevrouw H. POSTMA- LYCKLAMA A NIJEHOLT op de leeftijd van 75 jaar. Bestuur en leden van de CPB, afd. Bols ward //j oQiOrï't PONYPARK Slagharen. Een wereld van plezier! Iedere zaterdag fanfare- en drum band concours. Ponypark Slagharen, tel. 05231-1317- 1596. ALLE soorten lijsten en re- produkties. Verf-, behang- en hobbyshop Fa. I. Ettema, Dijkstraat 43, Bolsward, tel. 3239. -- V ^OOI, grof 1ste .snee. K. oeets, Doniaweg 5, Burg- werd, tel 05157-2989. I GARAGES, loodsen en paar- denboxen. Folders K.J. de Vries en Zn. Industrieterrein Postbus 27, Buitenpost, tel. 05115-1273 b.g.g. 1656, 1507, 1653. TIMMERMAN gevraagd voor werk in Groningen (van uit Bolsward) Tel. 05121- 1530. i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 3