van Lollum en Waaxens bespraken de problematiek hun dorpen Is het Rode Kruis er ook voor U? Zal opiniepeiling „Jongeren aktief rond ruilverkaveling Wommels” vruchten afwerpen? Katholiek Vrouwengilde Bemanning Europese verkiezingen vervolg van pagina 1 Na dertig jaar afscheid van J. Lycklama d Nijeholt Vannu en kinderstad IgiMM Bel I 05157-2516-3018 Opbrengst rommelmarkt te Oosterlittens bestemd voor kinderspeelplaats De Ossian-priis foar Brouwer lange jierren greate fortsjinsten I f j t tt hawn. sa’t rounom bikend is. Yn de rige I 101 (34%) •67 (23%) 127 (43%) 77 (26%) 118 (40%) 100 (34%) 35 (13%) 48 (18%) 87 (32%) 78 (29%) 22 (8%) 261 16 18 RESTAURATIES 1 NEEM EEN VAKMAN HUITEMA B.V. ■llllllllllllllllllffl VRIJDAG 11 MEI 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 4 De verkeerssituatie Het dorpshuis Film Wonen in Lollum en Waaxens De werkgelegenheid J. Lycklama a Nijeholt De dorpsschool o o Plv. lid: to o Plv. lid: Plv. lid: S. Hoekstra Plv lid: Plv. lid: R. Oosten Brouwer. Fryske Akademy mei forüntweardiging Voorzitter: Leden: Voormalige o.l.s. E. Tilstra T. P. Hiemstra H. v. Dalen G. Boersma 1990 plaats is voor ongeveer veertig nieuwe huizen. Een zeer verheugende ontwikkeling, aldus het jaarverslag. Stembureau II Voorzitter: Leden: De heer Lycklama a Nijeholt is vanaf de oprichting van de vereniging in 1948 betrokken geweest bij de akti- viteiten van dorpsbelang. De eerste jaren als raadslid van de gemeente Wonseradeel en vanaf 1959 als be stuurslid. Sinds 1961 was hij voorzit ter. Het gereedkomen van acht wo ningen en de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan in 1978 wa ren met name te danken aan zijn De plannen voor verbetering en uitbrei ding van het dorpshuis zij nu zover gevorderd, dat naar verwachting nog dit jaar met de uitvoering van de verbouw- plannen kan worden gestart. Een stich tingsbestuur zal het vernieuwde dorps huis gaan beheren. Met ruime meerderheid van stemmen werd J. Strikwerda als nieuw bestuurslid gekozen. Voor de zestig aanwezigen werd tenslotte een film gedraaid, die tijdens de voorbije winter in Lollum en Waaxens werd opgenomen. Stembureau IV Voorzitter: Leden: Stembureau III Voorzitter: Leden: Stembureau 1 Voorzitter: Leden: Plv. lid: Stembureau VI Voorzitter: Leden: Plv. lid Stembureau VII Stembureau V Voorzitter: Leden: De Doele W. Wielsma A. A. Hettema mw. B. Jasper-Klom H. Lomulder Technische School J. Visser - G. H. v.d. Schaaf mw. A. Jorritsma- Lebbink Bij zijn binnenkomst klonk het dan ook spontaan: „Lang zal hij leven.” Na het in ontvangst nemen van zijn cadeau - een pentekening van Bolsward - richte pater Willard een dankwoord tot de aanwezi gen. Mevr. Wiersma-Post uit Wester- geest vulde de avond verder met proza en gedichten in het Fries en Nederlands van Ulbe fan Houten, o.a. het offer van Abraham, van Paulus Akkerman. „De Dief’, dat laatste speelde rond 1900 bij de Heidegronden bij Drachten. In de pauze werd een verloting gehouden ten bate van het Melania, waarvoor de leden zelf de prijsjes meebrachten. De op brengst bedroeg f 120,- Hierna werd vertolkt „Gert Jan op de modeshow van Annie M. G. Schmidt. Na mevr. Wiersma Post een boeket bloemen aangeboden te hebben, verrichtte de presidente de ver loting en wenste tenslotte de aanwezigen een wel thuis. inzet. Voor het vele werk dat hij als raadslid en bestuurslid van dorpsbe- Een ander groot getal wordt gevormd door de 35.000 deeln(e(m(st)ers aan het welfarewerk, die daarin met hulp van Zo zouden we nog wel even kunnen doorgaan, maar waarschijnlijk beseft u nu toch al, dat het rode Kruis eigenlijk overal aanwezig is waar hulp is vereist. En dat U het Rode Kruis veel vaker tegenkomt dan U zich eigenlijk bewust bent. VRAAG 6: Enkele algemene vragen: a. leeftijd van de invuller(s) tot 35 35-50 ouder dan 50 daalt het aantal leerlingen van 72 tot 35. BOUWBEDRIJF Hichtumerweg 2 - Bolsward |g Gisteravond werd de brochure met resulaten aangeboden aan de voor- bereidingskommissie in Oosterend. De jongeren hopen dat de kommissie de gegevens gebruikt en de gedane voorstellen overneemt. Het leerlingenaantal op de kleuter- en lagere school zal de komende jaren verder dalen. De „gezinsverdunning” is in deze dorpen nog niet de belangrijkste oorzaak van de steeds kleiner wordende school. Het tot nu toe gevoerde woningbouwbeleid is daarvoor verantwoordelijk. De gevolgen van de gezinsverdunning zijn pas dit kursusjaar voor het eerst merkbaar voor de kleuterschool en de volgende jaren ook voor de lagere school. Binnen enkele jaren De fa. Kooistra, met acht werkne mers, realiseerde desondanks de bouw van een nieuw betimmerings- bedrijf. Het betekent voor de dorpen een flinke versterking van de werk gelegenheid. Op maandagochtend 11 juni 1979, de eerste werkdag na de verkiezingsperiode in de landen van de E.E.G., om 10.00 uur, zal het opnieuw bijeengekomen stembureau de uitslag van de stemming per stemdistrict vaststéllen. De verzegel de stembussen woren dan het stembu reau wederom ter beschikking gesteld. De slotkonklusie in de brochure vermeld is als volgt: „Als boeren moeten we ons sterk maken voor de volgende zaken: - De voorbereiding van de ruilverkave- 1 ling Wommels moet doorgaan. Het voorontwerp moet zoals gepland in de herfst van 1979 in de inspraakproce dure komen. In 1980 kan er dan gestemd worden. - Wij vinden dat m.b.t. het „fügeltsje lan” de nu gevolgde heilloze weg verlaten moet worden. De reeds vast gestelde grenzen moeten van de kaart! In het voorontwerp wordt voor natuur- en landschapsbeheer 150 ha. gereserveerd, zonder dat de grenzen daarvan vastliggen. - Daar waar in het voorontwerp over realtienotagebied wordt gesproken moet beheersgebied worden ingevuld. Reservaatvorming moet tot een mini mum beperkt worden. - Er moet op korte termijn onderzocht worden hoe en waar het „fügeltsje lan” er op vrijwillige basis kan komen. Onze opiniepeiling geeft een aantal mogelijkheden aan: via vrijwillige hec tares; via grondruil of; via een soort overbedeling van SBL. - Er moet snel duidelijkheid komen over beperkingen en vergoedingen in beheersgebieden. Bij de vaststelling daarvan moeten betrokken boeren meebeslissen. - Tenminste 8x per jaar moeten we als betrokkenen uitgebreid worden geïn formeerd over de ruilverkavelingsza- ken.” Zoals wellicht bekend zullen de werk zaamheden van de stembureaus zich over meer dan één dag uitstrekken. Omdat in een aantal lidstaten de stem ming zal plaats vinden op zondag 10 juni 1979, zullen op de dag van de stemming in Nederland (dus op 7 juni) de stem bussen om 19.00 uur worden gesloten en verzegeld. BOLSWARD - Donderdag 26 april werd in zalencentrum Het Park de slotavond gehouden van het Katholiek Vrouwengil de. De presidente mevrouw F. Huitema- de Jong opende deze avond met gebed en sprak een dankwoord aan pater Willard de geestelijk adviseur van de vereniging, die per 1 mei eervol ontslag kreeg, wegens het bereiken van de 65 jarige leeftijd. hat en it üt, dat de oan prof. ‘In 1978 werd het Noordereind ver nieuwd. Er werd een nieuwe bestrating en een trottoir aangelegd. Het herhaald aandacht vragen voor de gevaarlijke verkeerssituatie werd beloond met de aanleg van een verkeersdrempel. Volgens het bestuur van dorpsbelang zijn de problemen hiermee niet opgelost. De plannen voor een rondweg blijven aktu- eel, omdat de drukke en gevaarlijke ver keerssituatie wel ehigzins is verbeterd, maar niet is opgelost. Lollum en Waaxens namen afscheid van J. Lycklama d Nijeholt die zich dertig jaar inspande voor de inwoners van kleine dorpen. en Lollum en Waaxens in het bijzon-t der heeft verricht, werd hem dank lang voor de dorpen in de gemeente gebracht. i Leeszaal Burgemeester S. J. J. M. de Haas K. Falkena J. R. v.d. Oever W. Ziengs BOLSWARD - In het artikeltje over Bolsward-Kinderstad waarin vrijwil ligers werden gevraagd om onder meer leiding te geven aan de school kinderen stond vermeld dat deze minimaal zeven jaar dienden te zijn. U zult begrijpen dat dit zeventien had moeten zijn. VRAAG 7: Als jonge boeren vinden we dat ruilver kaveling een zaak is van alle boeren. WAT NU? „Onze opiniepeiling toont aan dat verre weg de meeste boeren ontevreden zijn over de ondemokratische opstelling van instan ties die over „fügeltsjelan” beslissen. Deze anonieme opiniepeiling geeft verder duide lijk aan dat het ïn open en eerlijk overleg met de betrokkenen anders geregeld kan worden. DAT MOET DAN OOK GE BEUREN! Ruilverkavelingsplannen kun nen niet dwars tegen de zin van de betrokken boeren in vastgelegd worden. Met betrekking 'tot het „fügeltsjelan” moet daarom de tot nu toe bewandelde weg verlaten worden, zo luidt de toekomstvisie van de aktieve jongeren. BOLSWARD - Dat het Rode Kruis bestaat weet elke Nederlander. Alleen al het Rode Kruis-embleem wordt door praktisch iedereen met onpartijdige hulpverlening in verband gebracht, zo heeft een onderzoek uitgewezen. Maar menigeen zal zeggen: „Zelf merk ik niet zoveel van het Rode Kruis. De hulp wordt vooral na rampen in het buitenland geboden, zoals in april nog na de aardbeving in Joegoslavië.” LOLLUM De vereniging voor dorpsbelang Lollum-Waaxens hield maandag 7 mei j.l. haar jaarlijkse ledenvergadering in het dorpshuis te Lollum. Het afgelopen jaar was het jaar van de nieuwbouw, het herstel van het Noordereind en het jaar waarin voor het eerst sinds jaren het inwonertal niet verder terugliep. „Een definitieve verbete ring voor de kleine dorpen is echter afhankelijk van een ander beleid van gemeente, provincie en rijk,” aldus het jaarverslag, waarin verder ruime aandacht werd geschonken aan de inspraakreakties op de Nota Alternatieven van het S treekplan Friesland. OOSTERLITTENS - Door het be stuur van „Dorpsbelangen” te Oos terlittens is onlangs een geslaagde rommelmarkt georganiseerd. Weken van voorbereiding, veel werk, voor één dag markt, heel veel gesjouw, sorteren, een geweldige drukte. Het bestuur heeft sukses gehad. Volgens alternatief 2b mogen beide ,1 dorpen met max. 2 inwoners per jaar ’s Morgens kraampjes met balgooien, bliksemloterij, grabbelton, warme worst, consumpties, feest voor jong en oud. Een kraam met vele bussen verf en verfge- reedschap van Langhout was in een mum van tijd uitverkocht. Heel Oosterlittens kan men deze zomer het huis of boot verven voor heel weinig geld. Oproeper A. Broersma bracht heel wat spullen aan de man. Het dorp was royaal in het geven geweest met „rommel”. De bruto-opbrengst was circa f 4500,-. Het netto bedrag zal worden gebruikt voor aanleg en onderhoud van een kinderspeelplaats in het dorp. Een woord van dank aan de stoere werkers! In de alternatieven van de provincie krijgen bedrijven die zich in steden vestigen extra financiële voordelen. Vestiging van bedrijven in ontwikke- lingskernen stimuleert men met extra premies. In Lollum en Waaxens vindt men dat voor dorpen in principe dezelfde faciliteiten aanwezig moeten zijn. Dit beleid heeft in zijn uitwerking een verdere afbraak van het leven in de dorpen tot gevolg. De kleinschalige bedrijven die samen werkgelegenheid bieden aan ruim 100 werknemers zijn de kurk waarop beide dorpen drijven. De insprekers: „Hier is, evenals bij het verenigingsleven sprake van groei, Toch is dat een groot misverstand, want het Rode Kruis werkt ook veel dichter bij huis, zij het soms on- (op) gemerkt. Denkt u alleen maar aan de honderdduizenden donors, die geregeld bloed afstaan voor pa tiënten in nood. Men staat er nauwe lijks meer bij stil, maar het is wél het Rode Kruis dat er voor zorgt dat er altijd voldoende bloed beschikbaar komt. De komende dagen zult u het Rode Kruis ook tegenkomen. Met een collectebus. Bedenk dan, dat al die hulp alleen geboden kan worden dankzij de vrijwillige bijdragen van de bevolking. Van u. Na mens al degenen die in de naaste toekomst door het Rode Kruis zullen oeten worden bijgestaan wordt U bij voorbaat dankge zegd voor uw financiële ondersteuning. groeien. Het huidige beleid dwong de dorpen sinds 1950 200 in te leveren. •W Tussen 1972 en 1977 liep het inwonertal W terug met zestig. Met de groeimogelijk- iW heden van alternatief 2b moet men dertig i< jaar wachten - tot 2008 - om het peil van 1972 weer te bereiken. De inspraakgroep vraagt zich af of het nu zo onredelijk is te vragen om een groei van honderd inwoners tot 1995. „Als er 1 sprake is van onredelijkheid dan betreft dat het beleid en de gevolgen daarvan voor onze dorpsgemeenschap,” aldus de insprekers. Belangrijke resultaten wer- 1 den er in 1978 ook geboekt: Acht nieuwe woningen, geen verdere terugloop van f het inwonertal en de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan waarin tot vrijwilligsters van het Rode Kruis een nieuw stuk zelfverwerkelijking vinden, ondanks hun ziekte, handicap of een zaamheid. Dan zijn er meer dan 5.000 gehandicapten die jaarlijks dankzij het Rode Kruis van een bijzondere vakantie kunnen genieten. Voorts honderden op varenden van schepen die na een ongeluk of bij ziekte van de Radio Medische Dienst van het Nederlandse Rode Kruis advies krijgen. En niet minder dan 12.00 vrijwilligers van het Rode Kruis Korps zijn paraat om bij onverhoopte calamiteiten in eigen land hulp te bieden. „Van dat laatste hebben we eigenlijk alleen wat gemerkt bij de watersnood in 1953 of tijdens de gijzelingen in Drente, zal men opmerken. Inderdaad, gelukkig behoeven dergelijke hulpverleningen niet zo vaak voor te komen, maar intussen offeren dezelfde vrijwilligers wel vele uren op om minder spectaculaire hulp te bieden: bij sportwedstrijden waar veel publiek komt en bij andere manifesta ties, voor het vervoer van gehandicapten in aangepaste busjes, in strandposten, tijdens koopavonden voor invaliden, in de weekends met ambulances langs de snelwegen, bij de vierdaagse, al was het alleen maar om blaren te prikken van de deelnemers, maar vaak is daarbij ook andere hulp nodig. Denkt u ook aan de aktiviteiten van het Jeugd Rpde Kruis, voor gehandicapte jongeren zowel als voor bejaarden en zieken. pi*OI. QI*. J. H,. laureaten fan de Ossian-priis soe er Rl’nilWPr neffens it bistjür tige op syn plak wêze. It ^tVUWvI bistjür hat him dan en unanym en mei oertsjüging foardroegen. ontwikkeling en opbouw. Voor de dor pen vitale en voor het welzijn van de werknemers gezonde bedrijven kun nen een vergelijking met grote bedrij ven glansrijk doorstaan. Wanneer deze bedrijven willen uitbreiden, dreigt er gevaar. Voor kleinschalige bedrijven is het financieel aantrekke lijk naar steden te verhuizen. Geen beleid voor kleine bedrijven, betekent voor dorpen een verdere „afroming” en opnieuw inleveren en bijdragen leveren aan de verdere ontwikkeling van steden en ontwikkelingskemen. Opnieuw wordt duidelijk, dat een gezonde en levenskrachtige dorpssa menleving niet van binnenuit, maar van buitenaf door het beleid wordt bedreigd. tares bestaan uit kleinere en grotere oppervlaktes. De grootte loopt uiteen van 0.8 tot 40 ha. Daarnaast zijn er dan nog 7 kollega’s die „fügeltsjelan” wel willen, maar geen oppervlakte noemen. Ook blijken er nog 24 boeren te zijn die er wel over willen praten. Logisch, als we bedenken dat vrijwel niets bekend is over beperkingen en vergoedingen. Tot nu toe is door allerlei instanties altijd gezegd dat „fügeltsjelan” er niet op vrijwillige basis kan komen. Alle boeren zouden toch tegen zijn. Waarom diezelf de instanties dat de boeren zelf nooit gevraagd hebben is ons onduidelijk. Onze opiniepeiling toont in elk geval aan dat een flink aantal ondernemers vindt dat „fügeltsjelan” in hun bedrijfsvoering kan passen. We kunnen dus stellen dat er in de ruilverkaveling Wommels op vrijwillige basis en tegen redelijke vergoeding zeker 150 ha. „fügeltsjelan” te vinden zijn. Uit vraag 4 c blijkt dan nog dat ook ruilen tot de mogelijkheden behoort. Interessant is natuurlijk welke boeren „fügeltsjelan” in hun bedrijfsvoering denken in te kunnen passen. Uit de vragenlijsten blijkt dat dit zowel jongere als oudere ondernemers, kleinere als grotere bedrijven en boeren met of zonder opvolger zijn. Het „fügeltsjelan” is zonder overleg aangewezen. Wij vinden dat uit de antwoorden duidelijk blijkt DAT HET ANDERS KAN! Het is dus terecht dat de Voorbereidingskommissie, de aange wezen fügeltsje-boeren en onze groep zich hiertegen hebben verzet,” konklu- deert de groep. VRAAG 5: Er zijn volgens ons meer mogelijkheden om als landbouw mee te werken aan natuur- en landschapsbehoud. Wat vindt u bijv, van: a. Via grondruil zorgt SBL dat ze het „fügeltsjelan” in eigendom krijgt. Deze grond geeft ze tegen verlaagde pacht uit aan bestaande bedrijven. eeiis 204 oneens 401 geen mening 51 „69% van de invullers ziet deze mogelijk heid wel zitten. Er wordt mee bedoeld dat SBL de grond koopt die nodig is voor alle ruilverkavelingswerken, inkl. het land be stemd voor natuur- en landschapsbehoud (bij ons 150 ha.) Dit land met beperkende bepalingen verpacht SBL tegen verlaagde pacht!) dan aan bestaande bedrijven. Wij zien hierin een aantal voordelen, zowel voor SBL als voor de boeren: als SBL eigenaar is kan ze die beper kingen invoeren die ze nodig acht; door het verpachten krijgt SBL een deel van haar onkosten terug, i.p.v. jaarlijks vermogens aan beheersvergoedingen te moeten betalen; reservaatvorming wordt op deze ma nier tegen gegaan; een aantal bestaande bedrijven vallen zo in een soort overbedeling. Als jonge boeren vinden we dat er zoveel mogelijk boeren in de landbouw moeten blijven. Naar onze mening moet SBL de grond dan ook verpachten aan die bedrij ven die het het hardst nodig hebben. 14% van de invullers is het oneens met onze stelling. We denken dat hierbij een rol speelt dat er bij sommige boeren tegenzin bestaat tegen SBL en andere overheidsbemoeiing. Deze (terechte?) te genzin is volgens ons een probleem van SBL en overheid zelf” stellen de aktieve jongeren vast b. In plaats van miljoenen te besteden aan reservaten en beheersgebieden, kan de overheid ook de vogelwacht uitbrei den en financieren. Bent u eventueel bereid om met zo’n uitgebreide vogel wacht aktief mee te werken? ja 148 nee 86 geen mening 61 „De helft van de invullers wil wel met een uitgebreide vogelwacht samenwerken. De andere helft denkt daar anders over. Wij denken dat de negatieve publiciteit over de vogelwacht van de laatste maanden hierop invloed heeft” aldus de jongeren rond de ruilverkaveling Wommels. Geref. Centrum E. S. de Jong S. W. de Jong mw. H. A. v.d. Werf- Palstra S_. J. Dokkum Zuivelschool W. la Roi J. Kuiken P. A. Bonte W. J. A. Franzen Prot. Kleuterschool aan de Greiden J. Hulshoff IJ. Terpstra mw. T. Vente-van ’t Woudt De stemming voor het Europees par lement zal te Bolsward plaatsvinden op donderdag 7 juni. De stembureaus-zijn als volgt bemand: Daarom hebben we deze folder met vragenlijst rondgestuurd. Wat vindt u van dit initiatief? goed niet nodig geen mening „Mogen we zeggen dat we in de roos geschoten hebben? Voor ons is het bemoedigend dat de meeste invullers (88%) ons initiatief steunen. Misschien dat instanties die veel met boeren te maken hebben hieruit lering kunnen trekken,” hopen de jonge agrariërs. It bistjür fan de Fryske Akademy dielt nei oanlieding fan it takennen fan de Ossian-priis oan prof. dr. J. H. Brouwer It is it bistjür fan de Fryske Akademy it folgjende mei: De stifting FVS to tige nei it sin, dat de ynternasionale jury Hamboarch stelt alle jierren in priiis dy foardracht oernommen biskikber foar in man of frou dy’t sprekt syn bliidskip der oer bisündere fortsjinsten hat op it mêd fan priis foar 1979 takend is de kulturiele üntjowing fan in Juropeeske taelgroep dy’t ta de saneamde minder heden heart. Oant nou ta is dy eare takend oan in Ier, in Oksitaen, in Katalaen en in sil wol düdlik wêze, dat it bistjür fan de Rhetoromaen. - Doe’t it bistjür fan de Akademy fomaem, kennis nommen hat fan de skriuwerij fan dat de foardracht fan in Fries goed dr. Zondergeld yn de Ljouwerter Krante ütkomme soe, hat it bistjür fuort tocht ^an 27 april 1.1.; it bistjür achtet dy oan syn earelid en aid wittenskiplik skriuwerij lasterlik. It Akademy-bistjur direkteur, prof. Brouwer. Net allinne foar stelt der Priis °P om ut to sprekken dat it de Akademy, mar ek yn de Fryske him distansiearret fan dizze oantigingen. biweging en op it mêd fan de Fryske tael, Prof. Brouwer hat sa’n bihanneling ut as dichter, as man fan wittenskip, hat noch yn net fortsjinne. b. grootte van uw bedrijf minder dan 10 ha 10-20 20-30 30-40 groter dan 40 ha c. hebt u een opvolger ja nee weet nog niet

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 4