BOLSWARD VAN TOEN W I AMATEURVOETBAL r Voor per telefoon GESLAAGD IT FERGRUTGLES Regeling K.N.K.B. bij loten bij vrije formatiewedstrij den Mei Radio Fryslan de natuer yn Fries dammen Westergo 2 pakt eerste punt door gelijk te spelen tegen Driehoek 3 Nico Klaver vertelde Arumer dames alles over bloemen en planten SOS kon zich voor eigen publiek niet revancheren op BCV Voetbalprogramma komend weekeinde Bouke de Jong uit Bolsward noordelijk atletiekkampioen op de 1500 meter 1 BURGERLIJKE STAND STANDEN ZATERDAGVOETBAL STANDEN ZONDAGVDETBAL Jeugddamwedstrijd te Blauwhuis I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - - 19 Pagina 7 BOLSWARDS NIEUWSBLAD VRIJDAG 11 MEI 1979 BAARDERADEEL, 30-4 t/m 6-5 ’79: VERANTWOORDELIJKHEID op zich nemen. ‘W S c. Veen (Bolsward), Willem Rienstra (Gaast), Folkert Hoekstra (Witmarsum), Joop van der Veen (Bolsward), Sjoerd Frans Faber (Witmarsum), Sjoerd Wijnzen Faber (Witmarsum). Tweede rij (idem): Anne de Vries (Bolsward), Riemie Dijkema (Bolsward), Gepke Draai- sma (Piaam), Ytje Nooitgedacht (Lollum, thans Lon- gerhouw), Annie Yntema (Arum), Japke Terpstra (Witmarsum), Norie Reinsma (Witmarsum) en Sijke Greidanus (Lollum). Staand van links naar rechts: de heer Kroon, Tjitte de Boer (Bolsward), Bauke Kamstra (Makkum), Harmen Algera (Bolsward), de heer Wester (hoofd der school), Sijbren Burggraaf (Exmorra), Martinus Leenstra (Longerhouw), Rein Oostenveld (Makkum), Eeuwke de Groot (Makkum), Riemer Alkema (Makkum). De lijst van eerste klassers en reser ves m.i.v. het kaatsseizoen 1979 is als volgt: BOALSERT - By de AFUK is al wer in moai berneboek ütkommen. It is „It fergrutglês" fan Astrid Bergmann-Sucks- dorf, yn it Frysk oerset troch A. Rood- bergen-Bouma. It boek giet oer Jelmer, in jonge üt ’e stêd, dy’t yn ’e grutte fakansje by syn pake utfanhüzet. Dy wennet midden yn ’e natoer, en dêr belibbet Jelmer fan alles, foaral neidat er in fergrut glês fün hat. Hy nimt dan fan alles waar yn ’e natoer. Fan alles wat er dan sjocht binne prachtige kleurefoto’s yn dit boek opnommen. Sa wurdt yn ferhaaltsjefoarm in soad kennis fan ’e natoer oerbrocht. In tige gaadlik boek foar bern üt 'e middelklassen fan 'e legere skoalle. It is ütjün yn in grut formaat mei in stevige ban. Op alle siden steane besünder heldere kleurefoto’s. 20-31 20-25 20-24 20-24 20-23 20-20 19-27 19-25 19-23 19-21 19-21 19-21 19- 32 20- 25 19-22 17- 21 19- 21 20- 20 18- 19 19-19 19- 18 20- 17 19-16 19-15 19-11 20-20 20-19 20-19 20-15 20-8 20-12 1516 17-14 17- 14 18- 10 16-1 17- 17 19-15 19-14 18- 13 19- 13 18-10 Aan de rijksuniversiteit te Groningen zijn geslaagd voor scheikunde: R. v.d. Zee te Workum en voor psychologie: G. v.d. Bijl eveneens te Workum. Ondertrouw: Sietze de Boer en Imelda Sophia Maria Huitema, beiden te Bols ward; Herre van Brug en Foekje Maria Theresia Bosma, beiden te Bolsward; Hilarius Sjoerd Joseph IJntema te Exmorra en Wietsche Klazina Maria Witteveen te Leeuwarden; GEMEENTE BOLSARD 1 t/m 6 MEI 1979 Overleden: Richtje Speerstra, wv. Ja cob Nijdam, 90 jr. Stijntje de Vreeze, ev Fokke Negerman, 64 jr. Reinskje Adema, 87 jr. w.v. Tjipke Dijkstra. Geboren: Jacob Anno z.v. Harm Groen hof enTietje Stenekes; Agnes Jantine Johanna, d.v. Gerhard Rudolph Visser en Grietje Elisabeth Haitsma; Ida Maria d.v. Hessel Leo Kolkena en Catharina Geertruida Boekema; Pieternelle d.v. Jelmer Boonstra en Hendrika Schotanus. Woudsend Heeg Makkum D.huizen BCV SDS H.veense B Hielpen ’t Fean’58 Wolvega VVT Meppel CAB F raneker St. Anna Oosterl. GAVC Bl.Boys ONS Elim HZVV Holl.veld Or.Nassau Workum Bl.Wit’34 HJSC CVVO Zeerobben H. garijp Br. Boys VVI MSC Nicator Z.einde RES Wolvega WZS 19-20 19-16 19-19 - 19-16 19-14 19-5 m zn li er al ke 'e. ri le >.n te jd p [- e n n 5000 wilsters fan in ring forsjoen. Dêr is ek in reade skries üt Siberië by en soms flapt Eenshuistra nei mear as tsien jier wer in fügel werom dy’t er earder seis ringe hat. BOLSWARD - Bouke de Jong (zie foto) uit Bolsward verrichtte het afgelopen weekeinde in het Stads park te Groningen een uitstekende prestatie door te zegevieren op de 1500 meter in de tijd van 4.16.6. De 17-jarige Bolswarder op wie wij enige tijd geleden de schijnwerpers richtten toonde zich de sterkste van het zeven man tellende deelnemers veld. Wol in biwiis seid er, dat dit bütendyks kwelder- en slikgebiet by It Bildt en Ferwerteradiel binammen foar de trek- fügels fan greate bitsjutting is. De hearen Eenshuistra en syn ringmaet Engbert Kingma üt Marrum en de biologen dr. Gerard Boere en Piet Zegers reitsje net ütpraet oer de biologyske wearde fan it Noorderleech, in gebiet op de grins fan lan en wetter. Harkje tongersdei, 17 maeije tusken 18.10 en 18.40 ure marris nei Radio Fryslan op FM-kanael 5, 88,6 MHz. Door een verdedigingsfout kwam Drie hoek weer langszij; 3-3. Een overtreding van Driehoek die resulteerde in een strafworp voor Westergo werd benut door Jeltje Veldman: 4-3. Vlak voor het einde van de wedstrijd kreeg Driehoek ook een strafworp. Dit bracht de eind stand op 4-4. Zaterdag 5 mei speelde Westergo 2 in Steenwijk tegen Noveas en werd men met 6-0 verslagen. De meisjes- adspiranten hebben door een overwin ning op koploper L. en F. met 2-0 de leiding overgenomen in die poule. Deze, geslaagde damwedstrijd voor de jeugd kon worden gehouden dankzij de financiële medewerking van Brouwer’s in stallatiebedrijf te Blauwhuis. Met deze laatste damwedstrijd voor de jeugd werd het seizoen 1978/79 afgesloten. Tweede klasse E: Flevo Boys Drenthina SC Joure SJS Lw. Zwal. Veendam Vierde klasse A: Geel Wit Dronrijp Trynw. Irnsum Sparta ’59 Derde klasse A: N. schoot L.S.C. Olyphia Stiens H.hage Emmeloord Derde klasse A: Holwerd Bolswardia IJVC K. tille L’warden QVC Vierde klasse A: 20-27 19-24 19-23 19- 21 20- 21 20-20 opgegeven advertenties kan de administratie van Bolswards Nieuwsblad GEEN BOLSWARD - In een spannend en enerverend treffen op woensdagavond 9 mei heeft Westergo 2 het eerste punt in deze kompetitie binnengehaald. In de eerste helft had Westergo 2 verreweg de beste kansen, maar benutte deze niet. Het gevolg hiervan was dat men bij rust met 2- 1 achterstond. Het punt voor Westergo werd gescoord door Peter Vlaandere. Na rust zette Westergo 2 snel orde op zaken en nam een 3-2 voorsprong door Ruben Korfmaker en Lukas Foekema. Lange tijd bleven beide partijen goed aanvallen maar vielen er geen doelpunten. BOLSWARD - Bauke Kamstra uit Weesp wordt zo langzamerhand een goede bekende. Voor enige weken plaatsten wij het artikel „de bevrijding van Makkum”. Een verhaal dat door hem was geschreven. Vandaag weer een inzending van deze abonnee. Deze maal een oude schoolfoto voor onze rubriek „Bolsward van toen”. De plaat dateert uit 1947 en werd gemaakt van de derde klas van de Gereformeerde Mulo in Bolsward. de heer Kamstra (voor korrespondentie: Keulsevaart 8 in Weesp) wist de volgende namen zich nog te herinneren: 1ste rij: van rechts naar links en van voor naar achteren: Magda Onvlee (Bolsward), Gerlof van der ARUM - De Vrijz. Herv. Vrouwen vereniging kwam onlangs bijeen on der leiding van haar presidente me vrouw M. Hibma-Anema. Het wij dingswoord was van L. Spelberg- Stokmans en ging over „Sta stil en let op Gods wonderen”. „Er zijn allemaal wonderen door de mensen gemaakt, maar ook de wonderen van de Schepping; alleen, we letten er dikwijls zo weinig op. Het groeien en bloeien van bloemen en planten. Zieken zijn zo blij met bloemen, zou dat mischien komen dat zij veel beter leren luisteren naar wat God ons te zeggen heeft? Kijk naar de groene kiempjes in het bakje, waar ze in zijn gezaaid, dat zijn Gods wonderen”. Mevr. J. Sieswerda-Zijlstra las daar na de notulen van de vorige bijeen komst en de dames A. Bouma-IJssels en T. Poortinga-Terpstra zorgden voor thee met een versnapering. Mevr. S. Kuipers-Katstra zorgde voor een heerlijke verrassing, name lijk een stuk vruchtengebak, in ver band met haar 40-jarig huwelijk met de heer D. Kuipers. De uitslagen zijn: Gevorderden: Groep 1 1. mej. I. v. Netten, Gaastmeer; 2. KI, Attema, Gaastmeer; 3. G. Bruinsma, Blauwhuis; Groep 2 1. K. Gros, Hallum; 2. S. G. v.d. Galiën, Hallum; 3. R. v.d. Gaast Lollum; Groep 3 1. mej. M. Prins, Marrum; 2. mej. R. Gros, Hallum; 3. M. Viersma Lollum; 2e jaars: Groep 1 I. K. v.d. Schaaf, Hallum; 2. mej. N. Wiersma, Hallum; 3. H. Witteveen, Westhem; Groep 2 1. mej. J. v.d. Ven, Wirdum; 2. G. Hellema, Hallum; 3. F. Gerbens, Hallum; Groep 3 I. mej. N. Hoekstra, Hallum; 2. M. de Jong, Hallum; 3. A. E. Hellema, Hallum; 4. 1. D. v.d. Meer, Hallum; 2. mej. L. Bruinsma, Tjerkwérd; 3. A. de Vries, Scharnégoutum; Groep 5 1. L. Altena Blauwhuis; 2. mej. H. Bergstra, Wirdum; 3. mej. B. v.d. Meer, Hallum; Beginners: Groep 1 1. A. Elzinga, Scharnégoutum; 2. P. de Bue, Scharne- goutum; 3. mej. A. Kapinga, Hallum; Groep 2 1. mej. F. v.d. Leest, Hallum; 2. KI. de Haan, Scharnégoutum; 3. mej. J. de Vries, Hallum; Groep 3 1. J. D. Wijnja, Oudega W.; 2. T. de Jong Hallum; 3. M. Lieuwes Scharnégoutum; Groep 4 1. S. de Haan, Hallum; 2. mej. A. de Jong, Hallum; 3. P. de Vries, Scharnégoutum; 4. Y. Jongema, Scharnégoutum; Groep 5 I. J. Bruinsma, Tjerkwerd; 2. J. ten Cate, Scharnégoutum; 3. mej. M. Wier- da, Hallum; Groep 6 1. R. de Haan, Hallum; 2. mej. I. v.d. Veen, Hallum; 3. J. de Wolf, Blauwhuis; Groep 7 1. mej. M. de Vries, Hallum, 2. T. Elzinga, Scharnégoutum; 3. B. de Kroon, Blauw huis. BLAUWHUIS - Afgelopen zaterdag werd in Blauwhuis weer de jaarlijkse traditionele Brouwers-damwedstrijd gehouden, georganiseerd door de Plaatselijke damclub. Ondanks de concurrentie van weer, voetballen en andere sporten waren er toch nog een kleine honderd deelnemers (sters) aanwezig. Morgen speelt SDS opnieuw thuis en wel tegen Makkum. Makkum vergaarde in 20 wedstrijden 24 punten, terwijl SDS daar 20 punten tegenover kan stellen. De laatste wedstrijd van dit seizoen speelt SDS uit tegen HJSC. Op die dag, de 19e mei, biedt de voetbal vereniging SDS haar leden en supporters een gezellige muziek en dansavond aan in kafé Jelle Bergsma te Oosterend. Het initiatief hiertoe is uitgegaan van de eerste elftalspelers die hun verrichtingen dit seizoen altijd hebben zien gadegeslagen door een groot aantal supporters. Een teken van wederzijdse waardering dus. Na een half uur spelen in de eerste helft kwam SDS middels linkerspits Piet de Jong op een 1 - 0 voorsprong. De Jong kon skoren uit een voorzet van rechts van voel Sybesma nadat Freddie Scheltinga de bal handig liet lopen. De BCV-keeper liet zich trucken. Het eerste half uur gaf kansen te zien voor beide partijen en kan dan ook worden betiteld als een gelijkopgaande strijd. Op slag van rust kwam BCV op gelijke voet met SDS toen een schot van richting werd veranderd en keeper Ynze Jorritsma was hierop kansloos: Geboren: Barius Christiaan, z.v. Jan Daniël van der Munnik en Catharina Margaretha Maria Elisabeth Boelkens, te Mantgum; Wieger Jelle, z.v. Koendert Johannes Eekma, en Grietje Hoekstra, te Winsüm. Ondertrouw: Sjoerd Krol, 27 jaar te Weidum en Wiepkje Bruinsma, 24 jaar te Jorwerd. Gehuwd: Jacob Albertus Mantel, 57 jaar en Grietje van Dijk, 36 jaar, te Huins; Hajo Feenstra, 22 jaar en Martha van der Horn, 22 jaar beide te Leeuwar den. Overleden: P. Santema, 79 jaar, e.v. A. Venema, te Oosterlittens. Bouke - hij behaalde onlangs het Havo- diploma vertelde ons dat zijn tijd niet zo bijzonder goed was maar dat dat in Groningen niet het belangrijkste was. Bouke liep eerder de 1500 meter in 4.15 min. Bouke kwam in Groningen uit bij de junioren A. Dat slechts zeven deelne mers uit de noordelijke drie provincies zich hadden aangemeld voor de 1500 meter, wijt Bouke aan het feit dat een afstand als bijvoorbeeld de 800 meter veel meer gewild is. Niettemin een uitstekende prestatie van de Hanzestad- bewoner. ZATERDAGAMATEURS: Tweede klasse E: Leeuw. Zw. - HZVV; Elim - SJS; ONS - Veendam; ONS - Drenthina; Joure - Blauw Wit; Flevo Boys - H.veld. Derde klasse A: Meppel - Leeuw.; Wolvega - Holwerd; IJVC - QVC; 't Fean - Kootstert.; Bolsw’. - Heerenv. Boys; Hielpen - VVT. Vierde klasse A: SDS - Makkum; Heeg - HJSC; VVI - Delfstrah.; Woudsend - CVVO; H.garijp - BCV; Zeerobben - Br. Boys. Aan het begin van de tweede helft dacht SDS op 2 - 1 te zullen komen doch de scheidsrechter kende de treffer niet toe omdat de bal zijn inziens de achterlijn niet was gepasseerd. In de 15e minuut na de thee kon BCV middels een uitval over links 1 - 2 laten aantekenen. Halverwege de tweede helft was het Hielke de Boer die goed en razendsnel opkwam en één van zijn medespelers in staat stelde 1 - 3 te skoren. Tien minuten, voor tijd bracht Jan van Asselt na een vrije trap van Pier Zijlstra - en heen en weer gekopt in het straf schopgebied en de doelmond - de ach terstand terug tot 2-3. Oosterend be leefd tenslotte nog een tiental spannende minuten. SDS kon echter niet meer op gelijke voet komen met BCV hoewel onder andere een knal van Klaas Ok- kema rakelings langs ging. Onze korres- pondent in Oosterend meldde dat een gelijkspel de verhouding beter' zou heb ben weergegeven. Gehuwd: Johannes Maria Jansen en Alie Johanna van Gosliga, beide te Bolsward; Intussen was Nico Klaver van het bloe- mencentrum uit Leeuwarden binnen ge komen en vertelde hij veel over bloemen en planten die hij meegenomen had. Men kreeg een beetje een idee wat de levens behoefte van „Flora’s kinderen” is. Licht, warmte en vocht zijn het en op de temperatuur moet ook gelet worden. De meeste planten „houden” van 20 graden. Om het watergeven moet ook goed worden gedacht, want elke plant is daarin gevoelig. De ene moet méér en de ander minder water hebben. Veel plan ten sterven een langzame dood door te veel water. Ook moet een plant, als men die net gekocht heeft, in huis acclamati- seren. Men doet er goed aan om de plant goed te bekijken bij het kopen, vooral onder de bladen in verband met luis, spint enz. Een plant in goede conditie gekocht moet men evengoed op letten. Klaver had groene en bloeiende planten meegenomen en vertelde er veel over. Een plant heeft er behoefte aan dat er „gepraat” wordt. Het lijkt gek maar Klaver is ervan overtuigd. De dames hadden veel vragen en op alle vragen kon Klaver een antwoord geven. De ongenode gasten op planten en bloemen kan men het best met groene zeep, nicotine-water, spiritus behandelen en verder spuitbussen. Om de drie dagen de behandeling herhalen. De dames hebben veel geleerd en het dankwoord aan hem plus „enveloppe” werd met een hartelijk applaus onderstreept. BOLSWARD - In augustus van het vorige seizoen is door het hoofdbe stuur van de K.N.K.B. en het bestuur van de scheidsrechtersvereniging een regeling gemaakt n.a.v. het bijlo ten bij vrije formatie wedstrijden. Deze regeling is toen onmiddelijk ingegaan, mede op aandringen van diverse spelers. Voor de goede orde volgt hier de regeling welke geldt voor alle categorieën. a. 1. Wanneer in een weekeinde een speler op zondag of op zaterdag en zondag vanwege ziekte of een blessure niet kan spelen, wordt bij zijn afwezigheid in het volgende weekend voor hem niet bijgeloof. 2. Wanneer in een weekeinde een speler zodanig geblesseerd raakt dat hij in dat weekeinde niet meer kan spelen (wordt vervangen door bijloting), wordt bij zijn afwezig heid in het volgende weekeinde en daarna voor hem niet bijgeloof. b. Wel wordt bijgeloof bij de door- de-weekse wedstrijden na het wedstrijdweekeinde waarbij de afwezigheid door ziekte of een blessure sprake was. Ook wordt bijgeloof bij wedstrij den in het weekeinde na door-de- weekse wedstrijden waarbij de afwezigheid door ziekte of bles sure sprake was. Bij b. en c. zou de tijd anders te be perkt zijn om een derde man te zoeken. OOSTEREND - De Oosterender vier de klasser SDS is er dinsdagavond in geslaagd zich te revancheren op BCV voor de eerder dit seizoen in Bergum smadelijke 5-0 nederlaag. Joch heeft het voor Oosterender begrippen vrij talrijke publiek een boeiend schouwspel kunnen volgen omdat zowel de Joop de Boer pupil len als de voetballers uit Bergum de aanval niet schuwden. Met name BCV toonde zich levensgevaarlijk in de counter. Vooral de' ex-Heeren- veen-speler Hielke de Boer bewees hierin zijn grote waarde. Ie klas opslagers: S. Saakstra (Winsum); J. v.d. Veen (Driesum); Sj. de Boer (Exmorra); C. van Seijst (Menaldum); Joh. v.d. Meij (Menaldum); J. Vaas (Dronrijp); B. van Noord (St. Jac. Par.); A. Blümers (Wijt- gaard). Reserve le klas Opslagers R. de Groot (Leeuwarden); G. Fokkens (Winsum); K. Herrema (Poppingawier); IJ. Haarsma (Jorwerd); Sipke Saakstra (Zweins). le klas Perkspelers: Voorin: B. Rinia (Makkum); K. v. wieren (Berlikum); P. J. Faber (Vrouwenpar.); H. Leeuwen (St. Jac. Par.); J. v.d. Molen (Franeker); D. Fokkema (Winsum); E. v.d. Akker (Nijbeets); Job. Brandsma (Sexbierum). Achterin: W. v. Wieren (Marssum); F. Soolsma (Boornebergum); R. Triemstra (St. Jac. Par.); D. Talsma (Weidum); Joh. v.d. Ploeg (Franeker); W. Hiemstra (St. An. Par.); M. Hovenga (Burgwerd); Tj. Wallendal (St. Anna Par.). Reserve le klas Perkspelers W. Punter (Weidum); Sj. Hempenius (Huizum); Tj. v.d. Kooi (Leeuwarden); A. Larooi (Marssum); Joh. Andela (Wels- rijp); F. de Boer (Herbayum); J. Faber (Vrouwenpar.); Sj. Nota (Harlingen); Joh. Adema (Groningen); L. v.d. Meulen (Noordwijk). 17- 28 18- 23 18-23 16- 20 17- 19 17-17 By de foto: de hear 0. Eenshuistra üt Ljouwert hat wer in wilster to pakken yn it Noorderleech. ’v l LJOUWERT - Op tongersdei 17 maeije stjürd Radio Fryslan it tredde programma üt yn de rige „Op somp en san”, in searje oer 20 Fryske natuergebieten. Tongersdeitojoun stiet it Noorderleech sintrael, faeks better bikend as it gebiet fan plan D. Yn dizze ütgestrektheit fan kwelders en slikken fangt de hear Oene Eens huistra üt Ljouwert al 23 jier fügels. Hy is ek de skriuwer fan it boekje Goudplevier en Wilsterfangst en hy hat dêr yn it Noorderleech mear as ZONDAGAMATEURS: Derde klasse A: Stiens - H.hage; RES - WZS; Olyphia - N.schoot; LSC - E.oord; Nicator - Wol vega; MSC Zw.einde. Vierde klasse A: Oosterl. - GAVC; Trynw. - BlackB.; St. Anna - Geel Wit; Irnsum - Sparta; Dronrijp - CAB. -A'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 7