van. dw Werf CAB na zege op Dronrijp kampioen vierde klasse GabeSkroar I 111 Eerdmans assurantiën P.A.-studente Nynke Nauta dit jaar heakeninginne I s Raad Hennaarderadeel verdaagde woning- verdelingsplan tot volgende vergadering BONDSSPAARBANK BOLSWARD Friesland Bank Rabobank IS GROEISPAARBEWIJZEN AAN TOONDER MAKELAARDIJ DOLSWARD BV i.o. WD-er De Hoop wil „It Marnelan” in Wommels Twee Bolswarder broers in Assen op heterdaad betrapt ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Geen garantie voor vestiging gez ins vervangend tehuis te Wommels Opnieuw inbraken en vernielingen in Bolsward MONTAGE KOZIJNEN Centrale verwarming in woning, industrie en agrarisch bedrijf f 1548,25 Van der Weerd b.v. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Bleeker Bonderhoudt t goed- voor jareh g j' Transaktie goedgekeurd I Telefoon 05100-43123 lllllillllllllllllllllllllllllllllllll Voor de financiering en verzekering van uw boot en caravan naar: Toonder- spaarbewijzen Met klimrente 5-13% Bleeker bv afd. onderhoud 3069 bouwbedrijf *--- Hwat hat VOOR DE AAN- EN VERKOOP VAN UW WONING f J 118e JAARGANG Nr. 38 WOENSDAG 16 MEI 1979 vervolg op pagina 7 de bij- in vuren en meranti .till] vier mensen uit het publiek. llil De overige dames die aan de presentatie BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bols ward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Nynke werd in het Friese Kollumerzwaag geboren. Toen zij acht jaar was, verhuisde ze met haar ouders naar de hanzestad. Na de lagere school volgde ze in Sneek de Havo. Nu studeert ze aan de Pedagogische Akademie (tweede jaar) in Sneek. Nynke Nauta: „Ik voel me op-en-top Bolswardse en daarom lijkt het me hardstikke leuk om in eigen stad eens Heakeninginne te zijn. Of ik er zin in heb? Nou en of." De gebroeders Van der W. zijn herhaal delijk met de politie in aanraking ge weest. Neem de brochure Vrij Blij mee, vol 'vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 JONGEMASTRAAT 13 TEGENOVER HET STADHUIS nominaal f 1000,- 5% - 15% na twee jaar inwisselbaar Leeuwarden üs Kjoéd to sizz#n De dingen, dy’t men it béste wit, binne dy saken, dy’t men net fan inoar leard hat. Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 geld en goede raad Bolswanls Nieuwsblad WOMMELS - „Niet schieten onder andermans duiven,” zei burge meester Meinte Abma van Hennaarderadeel eind vorige week tijdens de raadsvergadering van zijn gemeente. Hij bracht het gezegde naar voren, omdat de WD-er Daan de Hoop het kollege van B. en W. had gevraagd of men pok pogingen had ondernomen het waterschap „It Marnelan” in Wommels te huisvesten. In Wommels ligt namelijk bij het voormalige rusthuis nog een kavel grond vrij. De Hoop was op de hoogte van het feit dat „It Marnelan” dat in Bolsward zetelt, al geruime tijd om een ander onderkomen zoekt. ASSEN - In Assen werden in het weekend de Bolswarder gebroeders B. en B. van der W. op heterdaad betrapt bij een diefstal. De beide knapen, die respektievelijk 21 en 19 jaar zijn, werden na verhoor in Assen naar het politieburo in Bolsward overgebracht, waar hen een verder verhoor werd afgenomen. Drs. Meinte Abma deelde de heer De Hoop mee dat er tussen gemeenten een soort afspraak bestaat, geen offertes aan derden te doen als die op dat moment reeds met een andere gemeente in onderhandeling zijn. „Als het waterschap niet meer on derhandelt met Bolsward, dan kun nen wij dat doen,” aldus Abma. Met de goedkeuring van het raads- sluit hebben gedeputeerde staten overigens niet hun fiat gegeven aan de vestiging van zo’n gezinsvervan gend tehuis te Wommels. Gedepu teerde staten zullen daarover later nog een uitspraak doen. Zij hebben de gemeenten Hennaar deradeel en de Stichting in kennis gesteld van hun besluit en komende overwegingen. jaar had zij zich eveneens opgegeven, maar toen viel ze buiten de prijzen. „Eigenlijk had ik het deze keer wel een beetje verwacht Ik voelde gewoon dat ik een kansje had.” In de nacht van zondag op maandag werd bij de FRAM-garage ingebroken. Er werd, tot zover bekend, niets vermist. Wel werden ook hier vernielingen aan gericht. Drie stalen kasten werden open gebroken en een koffieautomat moest het ontgelden. De schade was aanzienlijk. De inbrekers kwamen via een ruitje binnen. Aan de Rijkstraat werd het afgelopen weekend een ruitje vernield van het restaurant It Ythüske van de heer Peter Teerenstra. Ook werd een raam inge slagen bij de voormalige openbare lagere school aan het plein 1455. Na 5 jaar ontvangt u CAB-aanvoerder Berend-Jan Veldman een bos bloemen (zie foto). Radio Fryslan-verslaggever (en Bolswards Nieuwsblad- correspondent) Hijlco Broersma haalde CAB-voorzitter Gerrit van der Schaaf, Jaap Veldman en aanvoerder Berend Veldman nog even voor de microfoon voor een kort commentaar, ’s Avonds werd in „Het Wapen van Wonseradeel” op uitbundige wijze het behalen van het kampioenschap gevierd. Zie voor een uitgebreid verslag de sportpagina. BOLSWARD - Ondanks de ver scherpte kontrole die het afgelopen weekend door de Bolswarder politie is uitgeoefend zijn inbrekers er toch weer in geslaagd hun slag te slaan. Op een tweetal plaatsen werd er het afgelopen weekend weer ingebro ken. In de nacht van vrijdag op zaterdag slaagden inbrekers er in om via een daklichtvenster in het gara gebedrijf Fennema aan de Koopman j Heeresweg binnen te komen. Met behulp van een koevoet lukte het hen de zware kluis uit het fundament te lichten en op de zijkant te plaatsen. Uit de garage haalden zij een snij brander om hiermee de kluis open te branden. Zij stuitten evenwel op een betonnen beschermlaag en kregen de kast daardoor niet open. Om hun woede te koelen reageerden zij zich op de aanwezige kantoorapparatuur af. Een elektrische schrijfmachine, een telmachine en een kopieerappa raat werden vernield. Ook werden enkele autoradio’s op de grond ge smeten. De schade bij Fennema be draagt naar schatting 8 tot 10.000 gulden. „Ik vind het leuk om eens in de belangstel ling te staan en eens in het zonnetje gezet te worden. Daarom heb ik me aangemeld. Noem het voor mijn part eigenwijsheid" Dat zei de charmante Nynke Nauta na haar verkiezing als Heakeninginne. Vorig deelnamen waren Tineke de Boer-Cou perus (20) uit Bolsward, Minke Ydema (23) uit Greonterp en de 27-jarige Ina Talsma uit Sneek. Laatstgenoemde wist bij de verkiezing een tweede plaats te behalen. Op eigen verzoek evenwel stond zij haar plaats als hofdame af, om reden dat zij ook het vorig jaar al hofdame was geweest. Door deze verschuiving kwam Ciska Anema, die vierde werd bij de verkiezing op een derde plaats en werd daardoor de tweede hofdame. Voor de funktie van heakeninginne hadden zich 18 jongedames aange meld. Bij een voorselektie waren 12 van hen afgevallen. De laatste zes moesten zich nu zaterdagavond voor een 300 koppen tellend publiek pre senteren. Hieruit moest de jury een keuze doen. Nynke Nauta uit Bols ward wist daarbij de meeste punten achter haar naam te verzamelen. Zij zal tijdens de heamieldagen ter zijde worden gestaan door de hofdames Ciska Anema (21) en de negentien jarige Tjerda Postma. Beide hofda mes studeren aan de Bolswarder zuivelschool en zijn eveneens in de hanzestad woonachtig. WOMMELS - Gedeputeerde staten van Friesland hebben goedkeuring verleend aan het besluit van de gemeente Hennaarderadeel om grond te verkopen aan de Stichting Christelijke- Tehuizen voor Geeste lijk Gehandicapten in Friesland. Het gaat om 2500 rrii van het terrein van het voormalig rusthuis te Wom mels. De Stichting is van'plan op die plaats een gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicapten te vestigen. Floridus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 1 z BOLSWARD - Het eerste elftal van CAB mag zich, na een gemakkelijke 0-3 zege in Dronrijp, kampioen van de vierde klasse A noemen. De wedstrijd werd door talrijke Bolswarders bijgewoond. Direkt na het laatste fluit signaal van scheidsrechter Piet Rinsma stroomden de CAB-supporters het zonovergoten veld op en werden de elf spelers van trainer Sietze de Jong in de bloemen gezet. Eén der eersten die de kampioenen de hand drukten was de voorzitter van de voetbalvereniging Dronrijp, de heer Ab Tijssen. Namens zijn vereniging overhandigde hij Jongemastraat 19, Bolsward Ons nieuw telefoonnummer is vanaf heden: 05157-4955 (’s avonds) tel. 05150-14139 S. Heeres BOLSWARD - De twintigjarige Nynke Nauta is afgelopen zaterdag avond tijdens een feestelijke bijeenkomst in het zalencentrum „Het Park” door een uit negen mensen bestaande jury gekozen tot Heakeninginne 1979. Het was de eerste maal in de geschiedenis dat door middel van een jury een Heakeninginne werd aangewezen. De jury stond onder voorzitterschap van burgemeester Johan M. A. Mulder. Voorts hadden hierin zitting de Heakeninginne van het vorig jaar, juffrouw Janke Kuipers, de heer Cor de Jong (voorlichtings ambtenaar bij de Rijkspolitie), mevrouw Tineke Kroontje en de heer Robert Wielinga (beide lid van het organiserende Heamielcomité) en De heer De Hoop vroeg zich af of Bolsward zo fair handelt als Wom mels. Hij doelde hiermee op het gezins vervangend tehuis dat mogelijkerwijs in Wommels zal verrijzen op de plaats van het voormalige rusthuis. Aan de stichting die dit tehuis moet exploiteren werd reeds 2500 m2 verkocht. Besloten werd twee andere kavels te verkopen aan de Stichting Woningbouw Hennaarderadeel Wonseradeel en Wym britseradeel en aan de heer Koos Eigen huis in Wommels die voornemens is een praktijkruimte voor fysiotherapie te laten bouwen. De socialist Anne Visser drong er bij het kollege op aan zo snel mogelijk met het afbreken van het voormalige rusthuis te beginnen. ■K y

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1