Bolswarder zuivelstudenten roepen projektgroep in het leven in Gabe Sluw „Malawi” Plaatopnames „Oranje” korte broek mannen mode gaat. Tilbury als het om Tamboer- en lyrakorps maken elpee Tilbury Politie zoekt getuigen van aanrijding in Makkum Werkgroep produceerde ontwerp verordening voor Wadlopen Ingebroken in kruiser te Scharnegoutum Nije Fryske revue fan Sipke Oppedijk STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Diefstal gereedschap SSV-d.werf Lj Gemeentebestuur Bolsward juicht initiatief studenten toe Fietser loopt zware hersenschudding op tussen Bolsward en Schettens s> - Aü 7' 118e JAARGANG Nr. 39 VRIJDAG 18 MEI 1979 Om de benodigde gelden hiervoor bijeen Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Zuster De Jong heeft de groep twee projekten aan de hand gedaan. Ten eerste is er voor het Gezondheids centrum nodig een generator die selmotor voor de elektriciteitsvoorzie ning. Ten tweede heeft zuster De Jong genoemd waterpompen voor de omringende dorpen. Dit omdat de mensen nu hun water halen uit de met Bilharzia (een besmettelijke ziekte) besmette rivier. Zoals gezegd zal uit de gelden van de verkoop van de plaat worden getracht de MANNEN MODE ■w tilbury ■vlr Bolswards Nieuwsblad i en Middelbare School voor Levensmiddelentechnologie haar 75-jarig bestaan te vieren. In het kader van deze jubileumviering is vanuit de vroegere „zuivelschool” een projektgroep „Malawi” opgericht. Dit omdat men tijdens deze feestvreugde omtrent de jubileumviering niet voorbij wil gaan aan het feit dat vele landen in de zgn. Derde Wereld onze hulp nog dringend nodig hebben. Tevens hoopt de projektgroep iets terug te kunnen doen voor de jarenlange inspanningen van mevr. De Jong, vroeger direkteur van de Lagere Landbouwschool in Bolsward, die veel voor het onderwijs en voor Bolsward heeft gedaan. Voor dit tweeledig streven heeft de groep een geschikt projekt in Malawi gekozen. In Malawi namelijk werkt de als missionarisse uitgezonden zuster De Jong, geboren in Bolsward en dochter van de hierboven reeds genoemde vroegere direkteur van de Lagere Landbouwschool. WITMARSUM - Onbekenden hebben maandagmorgen naar thans is gebleken een grote hoeveelheid gereedschap ont vreemd van de firma Jager uit Midwolde. Deze firma verricht werkzaamheden aan de brug de „Brakke Pijp” tussen Arum en Pingjum. SCHARNEGOUTUM - Uit een krui ser te Scharnegoutum is in de nacht van woensdag op donderdag een haakse boormachine en een diepte meter ontvreemd. De kruiser is het eigendom van de heer Koelma uit Scharnegoutum. Hoe men zich toegang heeft verschaft tot de kruiser die in de Zwette lag, is nog niet bekend. Zuster De Jong uit Bolsward was voor heen onder meer lerares aan een huis houdschool te Sneek. Voor het werk dat ze in Malawi verricht is ze echter in de wieg gelegd volgens haar moeder. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 BOLSWARD - Woensdag werden in de bloedhete Bolswarder sport hal plaatopnames gemaakt van het tamboer- en lyracorps van Oranje. De temperatuur was zo hoog, dat het merendeel van de drumbandle- den een korte broek had aangetrokken. De opnames, waarbij ook de fanfare te pas kwam, duurde tot laat in de avond. Het op de markt brengen van de elpee, die in juli-augustus zal uitkomen, heeft tot doel de aktie voor het fonds ter verkrijging van nieuwe uniformen voor de tamboer- en majorettesektie 1980 geldelijk te ondersteunen. aanschaf van nieuwe uniformen te finan cieren. Volgens de heer Max Wijnia, die het overigens afgelopen woensdag zelfs zo warm had dat hij zijn schoenen ook al had uitgetrokken, is de kledij van de drumband en het lyra- en majorettekorps zo goed als versleten. Met de vervanging van deze uniformen is volgens Wijnia een bedrag gemoeid van rond f25.000,- Naast de opbrengst van de elpee heeft Oranje bij de RABO-bank in Bolsward voor dit doel ook een speciaal bankreke ningnummer geopend. BOALSERT - De Boalserter kast- lein Sipke Oppedijk hat in eigen kabaretploech oprjochte. Yn twa moanne tiid skreau Sipke de revue „Fan it iene yn it oare". It nije selskip bistiet üt Sipke Oppe dijk, Marjan Brander, Jan Tous saint, Marijke Bekema en Dominicus Palstra. „Fan it iene yn it oare" si! tidens de Heamielfeesten op 28 juny yn de Boalserter Doele opfierd wur- de. Al de-fiif leden fan it selskip komme üt Boalsert. Sipke is de bikendste en de bitüftste fan it stel. Hy spile 14 - 15 jier foar de Fryske Krite fan Boalsert en makke in pear jier dielüt fan it selskip Rients Gratama. Mear oer it nije selskip op side 5. BOLSWARD-In oktober (19 oktober) hoopt de Rijks Hogere Rfrstraat6 Botswana te krijgen heeft de projektgroep voor de komende tijd een aantal aktiviteiten gepland. Vast staat dat er voor 18 november een avond is georganiseerd hij met hen al verschillende besprekin gen gevoerd. Het is verder een goede zaak, als tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de school voor levensmiddelentechnolo gie wordt gedacht aan een gebied in Afrika, waarmee Bolsward in de persoon lijke sfeer via zr. De Jong een band heeft, al is dat tot nu toe niet zo gebleken. Dat een aantal studenten op deze wijze iets wil doen aan ontwikkelingssamenwer king, is dan ook alleen maar toe te juichen. Daarom doet ook het college een beroep op medewerking van hen, die om een bijdrage wordt gevraagd, om de diverse akties te doen slagen. De projektgroep hoopt op deze manier wat meer bekendheid aan deze aktie te hebben gegeven. Door verdere publika- ties over Malawi, aktiviteiten e.d. hopen wij u gedurende de aktie op de hoogte te kunnen houden. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij C. J. Rijkmans, Parkstraat 27 in Bolsward. Banknummer bij Kingma’s Bank: 21.53.37.743 t.n.v. Projektgroep „Malawi”. BOLSWARD - Een werkgroep, die juni vorig jaar door gedeputeerde staten van Friesland werd ingesteld om een onderzoek in te stellen naar en advies uit te brengen over de veiligheidsaspekten van het wad lopen, heeft het provinciaal bestuur van Friesland geadviseerd om een provinciale verordening vast te stel len, waarin regels worden gesteld, die bij het organiseren van wadloop- tochten in acht dienen te worden genomen. Gedeputeerde staten heb ben inmiddels besloten de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep over te nemen. De verordening zal met name voorwaarden gaan bevat ten, welke aan wadlooporganisaties zullen worden gesteld om het risico van het wadlopen voor de deelne mers uit te sluiten of tot een mini mum te beperken. De verordening, zoals gedeputeerde sta ten deze voor ogen hebben, zal bepalen dat het verboden is om te voet of met een voertuig het Wad over te steken of daar op andere wijze een tocht te houden. Dit verbod zal niet gelden als wordt deel genomen aan een wadlooptocht, die is uitgeschreven door een wadlooporgani- satie, die een vergunning van gedepu teerde staten heeft gekregen. Voor gidsen van wadlooporganisaties en voor leerling-gidsen, die daarvoor wor den opgeleid (mits zij onder leiding van een gids het Wad opgaan) zal het verbod eveneens niet gelden. Vergunningen zul len alleen worden verleend na ingewon nen advies van deskundigen. Aan de vergunning zullen voorwaarden worden verbonden, gericht op de veiligheid van de deelnemers. Deze voorwaarden zullen betrekking hebben op de te volgen routes, het maximaal-aantal deelnemers per tocht (150) en per laagwaterperiode, de voorlichting van de deelnemers, de deskundigheid van de gidsen en het (minimum) aantal gidsen per groep, de mee te nemen instrumenten, reddings-, sein- en verbandmiddelen, kaartmateri aal, gegevens over route, tijdschema, weer e.d., verbindingsapparatuur, het contact tussen de groep en de vastewal en de weersomstandigheden. Gedeputeerde staten hebben zich met de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep kunnen verenigen. Zij hebben daarom besloten de concept-verorde- ning, nadat het Waddengebied provinci aal is ingedeeld, aan Provinciale Staten ter vaststelling aan te bieden. Het rap port van de werkgroep en de ontwerp verordening zijn aan de besturen van de Waddengemeenten en eilandgemeenten in Friesland toegezonden. De verorde ning zal pas in werking kunnen treden na de officiële vaststelling van de provinci ale grenzen in de Waddenzee. Tegenwoordig wordt ca. 60% van het bruto nationaal produkt geleverd door de export van agrarische produkten. De industrie begint zich echter steeds meer te ontwikkelen. Belangrijkste export artikelen zijn: thee, tabak, katoen, rijst, aardnoten en suiker. De welvaart van de steden is echter nog lang niet doorge drongen tot het platteland. Daar is de landbouw nog primitief en kennen de meesten nog geen kunstmest. Bovendien zijn de medische en sanitaire voorzienin gen vrij slecht. Met de ontwikkelingshulp is daar de laatste jaren veel verbeterd, wat echter nog niet wegneemt dat er nog De volgende nummers werden woensdag op de band gezet: 1. Per cussion I (sektie uit drumband); 2. Percussion II (idem); 3. With live (drumband en lyra’s); 4. Roodborstje (idem); 5. In Holland staat een huis (idem); 6. Samba Fantasia (drum band); 7. Met Lyra en Trom (drum band en lyra’s); 8. Folksongs no. Ill (idem); 9. Grootvaders klok (idem); 10. Marche Fenèbre (R. Dijkstra. S. Leeverink en S. v.d. Schaaf); 11. Mars Kingsway (korps met lyra’s en sektie uit drumband); 12. Mars der Medici (korps en lyra’s); 13. Blues for Brass (korps); 14. Theme d’ Orgue of If I had words (kprps). Van de veertien gespeelde nummers zal er één nummer niet op de plaat worden gezet. De tekst die op de elpee-hoes zal worden gedrukt is als volgt: In oktober 1936 werd in Bolsward de behoefte gevoeld om een muziekvereni ging op te richten om de festiviteiten op te luisteren, die rondom de feestelijkhe den van leden van het Koninklijk huis plaatsvpnden. Zo kwam het op 20 januari SCHETTENS - Met een zware her senschudding en een scheurtje in de schedel is de 13-jarige A. van Heer len uit Longerhouw woensdagmor gen in het ziekenhuis te Sneek opge nomen. Malawi is een sinds 6 juli 1966 zelfstan dige republiek gelegen in Midden-Afrika en grenzend aan Tanzania (noorden), Mozambique (oosten) en Zambia (wes ten). Aan het hoofd van deze republiek staat al sinds 6 juli 1966 president Dr. H. Kamuzu Banda. Malawi beslaat een oppervlakte van ca. 120.000 km2 (4x Nederland) en er wonen ongeveer 4,5 miljoen mensen. Hoofastad is Zomba met ca. 20.000 inwoners. Het klimaat is tropisch tot subtropisch; het land is bergachtig en kent vele rivieren. In het oosten ligt het op twee na grootste meer van Afrika. WITMARSUM De rijkspolitie van de groep Wonseradeel te Witmarsum zoekt getuigen van een aanrijding die woensdagmiddag bij de Holle Poarte te Makkum tussen 15.00 en 18.00 uur plaats vond. Bij de Holle Poarte werd namelijk een geparkeerde oranje Opel Kadett aange reden door vermoedelijk een witte of beige auto. Eventuele getuigen van de aanrijding worden verzocht te bellen het politieburo te Witmarsum, tel. 05175- 1666. De bevolking van Malawi heeft vooral te kampen met infektieziekten. Zuster De 1 Jong en haar kollega’s proberen de men- sen zo veel en zo goed mogelijk te helpen, j ’Hwat hat w (g> waarop de Bolswarder koren en korpsen een gezamenlijke uitvoering zullen ge ven. Ook staat vast dat er tijdens de Heamielfestiviteiten een loterij zal wor den gehouden ter ondersteuning van het projekt. De projektgroep heeft hiertoe de Bolswarder winkeliers en bedrijven een brief gestuurd waarin gevraagd wordt prijzen voor deze loterij beschikbaar te stellen. Deze week wordt het antwoord op deze brief opgehaald. De aktie van de projektgroep geniet de volle medewerking van de direktie van de Levensmiddelentechnologische school en van het gemeentebestuur van Bols ward. Zo staat de projektgroep bijna voortdurend in kontakt met wethouder de heer Wim la Roi. Vanuit het college van B. en W. wordt bij het bovenstaande nog het volgende aan getekend: Het gemeentebestuur van Bolsward staat zeer positief tegenover het initiatief van de „ZuiveF’-studenten. Voor zover nodig onderhoudt wethouder La Roi namens het college de nodige contacten met de studenten. Ter voorbe reiding van de diverse aktiviteiten heeft üs hjoed to sizzen Freegje wol om goerie, mar brük net minder eigen soun forstan. teerde in de huidige samenstelling. Nu - anno 1979 - bestaat het tamboer-, majorette- en lyrakorps Oranje uit 37 leden en komt uit in de hoogste afdeling van deze sektor, de eredivisie. Tamboermaïtre, instrukteur en animator achter dit geheel is sedert 1963 de heer Max Wijnia. Instructrice der majorettes is mevr. Froukje Bangma-de Haan. Miss- majorette is mej. Alie Stellingwerf. De fietser kwam omstreeks kwart over acht op het fietspad tussen Bolsward en Schettens in botsing met de 17-jarige bromfietser U. Bosma uit Bolsward. De aanrijding is vermoedelijk te wijten aan een foutieve inhaalmanoeuvre van de hetser. toen Van Heerden - hij reed richting Bolsward - twee fietsers trachtte ln ?e. Balen naderde uit tegengestelde lichting de Bolswarder bromfietser. Deze kon een aanrijding niet meer vermijden. 1937 daadwerkelijk tot de officiële oprichting van een christelijk fanfare korps onder de toepasselijke naam Oranje. Vanaf de oprichting werden de aktivi teiten uitgebreid en vond deelname plaats aan concoursen, festivals e.d. De behoefte aan een drumbandsektie deed zich in de loop van de jaren steeds sterker voelen door de vele optredens welke buiten dienden plaats te vinden. Begon de vereniging in de jaren vlak na de Tweede wereldoorlog met een viertal tamboers, haandeweg werden er meer tamboers aangetrokken en werd de vere niging langzamerhand uitgebreid met een volledige drumbandsektie. In 1969 werd overgegaan tot de aanschaf van meer eigentijdse uniformen, welke nu echter aan vervanging toe zijn. Na dit jaar bleef het tamboerkorps van Oranje aan de weg timmeren door vele aktivi teiten te ontplooien. Zo werd in het najaar van 1972 besloten een majorette peloton aan de drumband toe te voegen, dat op Koninginnedag 1973 voor het eerst voltallig op straat verscheen. Ten slotte werden er in het najaar van 1976 een aantal lyra’s aangeschaft. Dit resul- veel meer moet veranderen. De aldaar werkende ontwikkelingssamenwerkers vragen steeds weer om financiële steun om de levensstandaard omhoog te bren gen. Zo ook zuster De Jong, die in Linthipe (Malawi) werkt. Zuster De Jong werkt in een Gezondheidscentrum dat bestaat uit: 1. Kraamafdeling met 20 bedden; 2. Polikliniek met Patiëntendorp voor 80-100 mensen; 3. Gezondheidsdorp voor 12-16 moe ders met ondervoede kinderen; 4. 8 dienstwoningen. r -y \V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1