Gabe SKroar van. cLw Werf Eerdmans assurantiën buil Diefstal, vernieling en inbraak in Bolswarder binnenstad BONDSSPAARBANK BOLSWARD Rabobank O Makkum bezorgde „Rode Kruis-patiënten” onvergetelijke uurtjes Socialisten opnieuw minimaal bedeeld plaatsen stembureau’s MAKELAARDIJ BOLSWARD BV i.o. GROEISPAARBEWIJZEN AAN TOONDER SSIII® llisowiiil Protest PvdA-Bolsward Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll Jongeman zonder rijbewijs met auto in sloot Bolswarder broers opnieuw na diefstal in de kraag gevat Rookartikelen gestolen uit SRV-wagen in Nijland Jonge vogels bij rietbrand in Heeg omgekomen ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Tweede sportveld te Oosterlittens moet half miljoen kosten Gas- en waterleiding- installaties FINEER BINNENDEUREN Van der Weerd b.v. Henry Dunant” binnen een week tweemaal in Makkum Auto op Galamadammen uitgebrand „Frysk Ljeppersboun” beschikt over eigen sekretariaatsbus annex geluidswagen STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Slechts vier PvdA-ers Minachting Geen PvdA-voorzItter ^lll Uk,,. ■llllllllllllillllllll VOOR DE AAN- EN VERKOOP VAN UW WONING J HENRY dunant Voor de financiering en verzekering van uw boot en caravan naar: ■Hwat haf L mii r 118e JAARGANG Nr. 40; WOENSDAG 23 MEI 1979 M* in mahonie en eiken BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 aanleg, onderhoud en reparaties Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag In feite is het een treurige zaak dat we dit alles moeten konstateren. We vinden het vervelend om over dergelijke zaken te moeten zeuren.” De brief van de PvdA wordt besloten met: „Het is niet onze bedoeling om kruideniers-achtig vast te stellen of de percentages van de politieke voor keur bij verkiezingen overeenkomen met die van de voorkeur der stem- buroleden. Wat u nu echter doet, is een onredelijke manier van handelen na diverse redelijke verzoeken. Dat lijkt veel op minachting voor een deel van de Bolswarder bevolking. Wij protesteren ten zeerste tegen deze handelswijze.” Tenslotte beklaagt de PvdA-fraktie zich over het feit dat geen enkel stemburo een PvdA-voorzitter kent. In de afgelopen „stille maanden” was het bestuurlijk een drukte van belang. Als BOLSWARD - Het fierljepseizoen staat op het punt weer te beginnen. Zaterdag 19 mei vond in Bolsward de eerste Ijepperij plaats. Deze zal in de komende weken, maanden worden vervolgd door nog 21 wedstrijden, achtereenvolgens te Drachten, Mak- kum, Grijpskerk, Creil, Bolsward, Veenwoudsterwal, Steenwijk, Mak- kum, Menaldum, Akmarijp, Oppen huizen, Bergum, Westergeest, Bui tenpost, Oppenhuizen, Vrouwenpa rochie, Akmarijp, Winsum, Makkum, Jaarsveld en Buitenpost. JONGEMASTRAAT 13 TEGENOVER HET STADHUIS Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 geld en goede raad Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! De dieven verschaften zich toegang tot de wagen die aan de Tramstraat stond geparkeerd, door een raampje van de wagen stuk te slaan. Aan de wagen werd geen schade aangericht. De rijkspolitie van Wymbritseradeel heeft de zaak in samenwerking met de technische recher che in onderzoek. Aan de realisatie van de wensdroom ging intensief overleg vooraf. Uiteindelijk koos men voor een Peugeot-bus, die inmiddels met behulp van vrijwilligers is ingericht. Eén dezer dagen kwam het nieuwe bezit, waarop het FLB erg trots is, bij de reklameschilder gereed. De niet onbelangrijke investering kon mede ge realiseerd worden dankzij de Friese Rabobanken, die zoals bekend het fier ljeppen sponsoren. Het draaiorgel van F _f_ Makkum stond op de haven voor het verzorgen van de vrolijke noot. Van de NIJLAND - Een kistje met 5 gulden kleingeld, 20 pakjes sigaretten en 25 pakjes shag was de buit van onbe kenden die in de nacht van vrijdag op zaterdag inbraken in de SRV-wagen van de heer De Jong uit Nijland. Het „Frysk Ljeppersboun” beschikt sinds kort over een eigen sekretariaats- bus. OOSTERLITTENS - Met de aanleg van een tweede sportveld te Ooster littens is ruim een half miljoen gul den gemoeid. Reeds begin 1978 stel de de gemeente Baarderadeel een kredit beschikbaar voor het voorbe reiden van een plan voor de aanleg van het sportveld. uitvloeisel van al dat plannen en planne tjes maken zal het Frysk Ljeppers Boun vanaf Bolsward ondermeer over een eigen secretariaatsbus annex geluids- wagen kunnen beschikken. Het Boun deed die investering in de eerste plaats om de bezoekers aan de Ijepperijen nog meer te kunnen gerieven. En in de tweede plaats om de afdelingen die dat willen te bevrijden van hun „geluids- zorgen”. In het weekend werd de Fiat van juffrouw Bos gestolen. De wagen stond voor haar woning aan de Snekerstraat geparkeerd. Zondags werd de auto onbeschadigd in Sneek teruggevonden. Van de daders ont breekt nog ieder spoor. Uit de wagen van de heer Frankena, die in Eek- werd woont, werd het afgelopen weekend de benzine gestolen. De dieven namen voor ruim vijftig gul den aan brandstof mee. ‘a Jongemastraat 19, Bolsward Ons nieuw telefoonnummer is vanaf heden: 05157-4955 tel. 05150-14139 S. Heeres (’s avonds) Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 BOLSWARD - Ook het afglopen weekend vonden er in de Bolswarder binnenstad weer enkele vernielingen plaats, werd er gestolen en pleegde men inbraken. In de nacht van vrijdag op zaterdag slaagden dieven erin om in het pakhuis van de familie Canrinus in de Brouwerssteeg binnen te komen. De heer Canrinus gebruikt de ruimte voor opslag van groente. Tevens had hij hier een radio en een cassetterecorder staan, die door de inbrekers werd meegenomen. De bromfiets van de zoon van Canrinus werd vernield. Voorts achtte men het nodig om de opgeslagen groente over de grond te gooien. KOUDUM - De gebroeders B. en B. van der W. uit Bolsward zijn het afgelopen weekend opnieuw betrok ken geweest bij een diefstal. Ditmaal braken de jongens, die nog maar enkele dagen op vrije voeten waren na een poging tot diefstal van een auto in Assen, waarbij het tweetal op heterdaad werd betrapt, een auto open in Koudum. Uit de wagen stalen de knapen een kniptang die zij wil den gebruiken voor het openmaken van een andere wagen. OUDEGA (W) - Zonder rijbewijs en onder invloed van alkoholica belandde de 18-jarige P.J. uit Heeg zondagmiddag aan de Rigedyk te Oudega in een sloot. De heer J. werd zowel een blaastest als een bloedproef afgenomen. Tegen de jongeman werd proces-verbaal opge maakt. BOLSWARD - De Bolswarder PvdA- fraktie is het niet eens met de verdeling van de plaatsen in de stemburo’s voor de verkiezingen van volgende maand. In een brief, die gericht is aan het kollege en de raad Treurige zaak van de hanzestad, komen de socialis ten met een viertal bezwaren. Naar De heer Piet Bonte zei ons naar aanleiding hun zeggen is de Partij van de Arbeid van de brief, die bij de eerstkomende in de stemburo’s minimaal bedeeld, raadsvergadering in behandeling zal wor- Over alle buro’s hebben slechts vier den genomen, dat in voorgaande gevallen socialisten zitting. het kollege heeft geantwoord, over te weinig PvdA-kandidaten voor de stembu ro’s te kunnen beschikken. „Uit onze achterban,” zo zei Bonte, „hebben zich meerdere personen aangemeld. Daar moet het kollege dus niet meer mee aan komen. üs hjoed lo sizzen Elk mei graech oer it waer prate, mar nimmen kin der hwat oan dwaen. In de nacht van zaterdag op zondag, omstreeks drie uur wisten dieven via een raampje in de, op het Broereplein staan de, patatkraam van de heer Joop van Spanning te komen. Men deed zich te MAKKUM - Het Rode Kruis schip „Henry Dunant” (zie foto) heeft Makkum binnen een week tweemaal aangedaan. Vorige week woensdagmiddag meerde het vaartuig in de vissershaven aan met aan boord 74 gasten uit de regio Overijssel. Tezamen met vijftig J en tien vaste bemanningsleden hebben en avond in het oude IJsselmeerdorp -van twintig vrijwilligers uit veertigtal opvarenden met Zover kwam het echter niet. De eige naar van de wagen waaruit de kniptang werd gestolen, betrapte het tweetal en waarschuwde de politie. Deze zette op haar beurt de achtervolging in. De gebroeders Van der W. werden nabij een boerderij in Gaast, waar zij zich voor de politie hadden verstopt, in de kraag gevat. Gisteren werden zij, na verhoor weer op vrije voeten gesteld. KOUDUM - Zondag brandde de wagen van de heer Postma uit Makkum op de Galamadammen geheel uit. De oorzaak van de brand zoekt de politie in een defekt aan de LPG-installatie. De wagen, een Lancia, was nog geen jaar oud. vrijwilligers van Rode Kruis zij een plezierige middag doorgebracht. Met de assistentie Makkum, was het mogelijk dat een begeleiding een rondwandeling door het dorp konden maken, dit alles onder ideale zomerse temperaturen. Hoewel de brandweer van Heeg zeer snel ter plaatse was, kon zij niet verhinderen dat de helft van het 1 hektare metende rietveld vlam vatte. Het rietveld bleek te zijn aangestoken door twee negenjarige jongetjes uit Heeg, R.O. en P.J.H. Het, vuur greep door het uit de hand gelopen spel van de jongetjes zeer snel om zich heen. HEEG - Slechts enkele jonge vogels zijn niet ten prooi gevallen aan de vlammen van een rietbrand die afge lopen vrijdagmiddag vanaf vijf uur kort en hevig woedde achter de zuivelfabriek te Heeg. Daarnaast gingen veel nesten met eieren in vlammen op. In overleg met de sportkommissie van Baarderadeel heeft het ingenieursburo Oranjewoud b.v. uit Heerenveen nu een indelingsplan voor deze uitbreiding van de sportvoorziening gemaakt. De kosten voor de realisering van .een tweede sportveld zullen ongeveer een half mil joen gulden gaan belopen. Als de werk zaamheden in het kader van de aanvul lende werkgelegenheid zullen worden uitgevoerd zal het veld de gemeente Baarderadeel slechts rond f 25.000,- gaan kosten. Aanstaande maandagavond zal de ge meenteraad van Baarderadeel zich uit spreken over het voorstel van B. en W. het plan voor uitvoering in het kader van de aanvullende werkgelegenheid aan te melden bij het Regionaal Coördinatiekol- lege voor Openbare Werken in Friesland. In de brief staat, dat de fraktie van de PvdA met belangstelling kennis genomen heeft van de lijst met namen van de leden der stemburo’s. „Zowel in 1977 als in 1978 heeft de toenmalige fraktie er op gewezen dat de PvdA in Bolsward minimaal bedeeld werd met plaatsen in de buro’s. Wij moesten echter opnieuw konstateren,” zo schrijven de PvdA- fraktieleden, „dat het B. en W. niet gelukt is, om daar enige verandering in aan te brengen. Wij stellen verder vast, dat van de totaal te bezetten plaatsen vier personen (de raadsfraktie) geleverd worden door de PvdA.” Bertus Dijkstra uit Rode Kruis, afdeling Wonseradeel kre gen de gasten een tegel van Makkumer makeladij aangeboden. De VHV bezorg de de opvarenden een gefrankeerde en gekleurde ansichtkaart van het dorp en het VVV deelde folders uit. ’s Avonds werd door het personeel van Tichelaars Kon. Aardewerk- en Tegelfabriek b.v. een demonstratie „schilderen” gegeven en werd de unieke film „Van klei tot klaar” vertoond. Een geweldige avond was het voor de mensen aan boord van de „Henry Dunant”. Maandagmiddag arriveerde opnieuw het grote vaartuig in de Makkumer vissers haven met aan boord gasten uit de provincie Gelderland. Omdat zij ’s mor gens vroeg waren ingescheept, ging men zoals gewoonlijk de eerste avond niet van boord. Wel werd hen een leuk program ma bezorgd, o.m. was het draaiorgel van Bertus Dijkstra weer present en ’s avonds om half zeven trad de Makkumer drumband en de majorettes op met een grandioze show op het haventerrein. Voor het overige was het programma identiek aan dat van vorige week woens dag. goed aan broodjes en vlees. Bovendien werd de grill onder handen genomen en vernield. Eventuele getuigen worden ver zocht zich in verbinding te stellen met het politieburo in Bolsward (tel. 2644). De 27-jarige G.S. uit Burgwerd gooide in de nacht van zaterdag op zondag een viertal ruiten van de Openbare Biblio theek in. De man verkeerde op het moment van zijn daad onder invloed van sterke drank. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt. Maandag deed de heer Stroe uit de Van Munnickhuizenstraat aangifte van de diefstal van 10 tropische vogels. De heer Stroe, die dierenhandelaar van beroep is, verklaarde dat de vogels een gezamenlijke waarde van ongeveer 750 gulden vertegen woordigen. De diefstal moet zondag over dag zijn gepleegd. Floridus Campuslaan 2 8701 AM Bolsward tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 Voorts merken de teleurgestelde so cialisten op dat het CDA en de SDB met respectievelijk (tenminste) 11 en 3 personen wel zeer ruim vertegen woordigd zijn. Bovendien blijkt dat in het stemburo van de voormalige OLS Voor een kommentaar op de brief aan het Plein 1455 alleen mensen met van de PvdA konden wij het kollege een CDA-voorkeur zitting hebben, niet tijdig meer bereiken. nominaal f 1000,- 5% - 15% na twee jaar inwisselbaar Na 5 jaar ontvangt u f 1548,25 Bolswards Nieuwsblad

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1