GaöeSkroar Werkgroep onderzoekt mogelijkheden voor Broere- kerk-stichting Burgemeester Abma opent nieuw gebouw drukkerij v.d. Eems In Makkum voor 48 kinderen getuigschrift EHBO mannen mode gaat. Tilbury als het om UITNODIGING mevr. HANN1E VAN LEEUWEN CDA-kandidate voor het Europese Parlement Iedere belangstellende is van harte welkom! Tilbury 50 belangstellende kwamen naar „Convent” Youth for Christ in de Lootsmahal Politie Wommels vangt twee vliegen in één klap Bij snelheids- kontrole Kornwerderz and 27 overtreders CDA-VERKIEZINGSBIJEENKOMST SSv.d.Werf Jorritsma bouwt trappenhuis binnen week Familiebedrijf in Oosterend bestaat een halve eeuw Politie Wommels schenkt in beslag genomen kaktussen aan rusthuis CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL F w 1 op vrijdag 1 juni a.s. om 20.00 uur in Zalencentrum „Het Park” te Bolsward. R 1 met als spreekster STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND 1 I I VRIJDAG 25 MEI 1979 118e JAARGANG Nr. 41 ■Hwat haf A „uit ons jasje knapten”. <s) Tilbury ‘w] Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag WITMARSUM - De rijkspolitie van de groep Wonseradeel te Witmarsum no teerde maandagmiddag tijdens snel- heidskontrole te Kornwerderzand 27 be stuurders die de aldaar geldende maxi mum snelheid van 70 km overschreden. De snelste automobilist had 118 km op zijn teller staan. Na veel omzwervingen door het dorp in kamers en keukens van oude leegstaande panden, werd de voormalige kleuter school in Oosterend aangekocht om te dienen als nieuw onderkomen. De winkel en de boekhandel werden van de hand gedaan, zodat Van der Eems zich geheel van drukwerk. Er werden nieuwe, moderne en MANNEN MODE werd en derde werd Henk Rispens uit Itens. WOMMELS - De heer B. uit W. kreeg dinsdag de schrik van zijn leven toen ter hoogte van Bolsward een steen de voorruit van zijn auto brak. De steen spatte onder een achterband van een passerende auto vandaan. De heer B. achtervolgde de automobilist die hem had ingehaald en richting Wom mels reed om het kenteken te note ren. SCHARSTERBRUG - Het Bolswar- der bouwbedrijf Jorritsma heeft af gelopen weekend het hoogste punt BOLSWARD - Morgen houdt Youth for Christ afdeling Bolsward vanaf 20.00 uur een koffiebaravond voor de jeugd van 15 jaar en ouder in de Bolswarder Lootsma hal. Muzikale medewerking aan deze avond zal worden verleend door ,Entheos' uit Sneek. Rifr straal 6 BoBward üs hjoéd to sizzen Troch stuf fol to halden birikt I ek de slak lang om let de arke. Op het politieburo te Wommels maakte de heer B. melding van het gebeurde en gaf de politie tevens het kenteken van de „dader” door. Het bleek de heer G.H.S. uit Nieuwkoop te zijn. Of één en ander een „boppeslach” voor de heer B. betekent valt te betwijfelen, want hijzelf stond wegens een verkeersovertreding nog in het opsporingsregister van de politie zodat de rijkspolitie te Wommels met B. nog een appeltje te schillen had. Even buiten Oosterend werd een perceel grond van 8000 vierkante meter gekocht en op 1 december 1977 werd de eerste paal voor het nieuwe bedrijfspand de grond ingeslagen. Drukkerij Van der Eems is ondanks die halve eeuw een jong en dynamisch bedrijf gebleven. De gemiddelde leef tijd van de negen medewerkers (waar onder vier part-timers) is 28 jaar. Het personeel bestaat voor het grootste deel uit mensen uit de eigen familie kring. Behalve de twee broers werken er twee zusters èn een schoonzuster in het bedrijf. Het trappenhuis annex liftschacht vormt de kern van een geheel nieuw bedrijfs- komplex van de Nestlé-fabriek in Schar- sterbrug. Ook de bouw hiervan zal op naam van Jorritsma komen. Door eerst het trappenhuis te plaatsen, hoopt het Bolswarder bouwbedrijf ongeveer vijf weken uit te sparen. Het nieuwe bedrijfs- komplex moet begin 1981 zijn opgele verd. Ter gelegenheid van de officiële opening vorig jaar augustus ging men al van start in het nieuwe pand) werd er in de gemeente onder de schooljeugd een kleur- wedstrijd georganiseerd. De eerste prijs (4- 5 jaar) werd gewonnen door Petra Haven uit Welsrijp, 2e: Anja Gillebaard uit Welsrijp en 3e Tjailing Jan Ypma uit Oosterend. (6-7 jaar) le Sybrich Kappe het orderpakket uit Wommels, Pietrik Zijlstra uit Ooster end werd twee en drie was Alie Dijkstra eveneens uit Oosterend. (8-9 jaar): le Bolswanls Nieuwsblad Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel BOLSWARD - „Ook het dagelijks bestuur van de gemeente Bolsward voelt voor een Stichting Beheer Broerekerk, zoals de Kerkvoogdij dat voorstelt. Een aantal zaken zullen dan echter eerst opgelost moeten worden; maar dat kan niet hier.” Dit zei burgemeester Johan Mulder afgelopen woensdagavond in het Bolswarder „Convent” waar een 50- tal belangstellenden naar toe waren gekomen om, samen met de heren kerkvoogden van de Herv. Gemeente Bolsward, te praten over de Broerekerk. De heer Mulder voelde derhalve voor het in het leven roepen van een werkgroep, die het voorbereidende werk gaat doen. De burgemeester stelde voor om in ieder geval iemand van de kerkvoogdij en iemand uit het dagelijkse gemeentebestuur in deze werkgroep zitting te laten nemen. President-kerkvoogd de heer Tjom- me Bleeker zei, de hele zaak graag voor de zomer „aan de rol” te brengen en nam het voorstel tot oprichting van een werkgroep over. In deze werkgroep kunnen voorts belangstellende zitting nemen. Eventuele gegadigden voor die funktie kunnen zich aanmelden bij de heer Folkerts, die overdag te bereiken is op het Bolswarder VW-buro. Men hoopt na de zomer een verslag van de werkgroep te kunnen verwachten. „We zitten duidelijk op dezelfde lijn,” zei de heer Bleeker na afloop van het oriënterend gesprek. Dit bleek volgens hem de onder de aanwezigen gehouden enquête waarin hen ondermeer gevraagd werd of men mogelijkheden zag in de opzet en het doel om tot een Stichting Beheer Broerekerk te komen. Het over grote merendeel antwoordde hierop po sitief. Ook vonden de aanwezigen blij kens de ingevulde vragenlijkst het op richten van een dergelijke stichting zin vol. Uit het publiek kwamen woensdagavond een aantal wensen naar voren die, zo zei Bleeker, waard waren om onderzocht te worden. Ds. Louis Nell pleitte ondermeer voor het behoud van een liturgische be stemming van de kerk. Hij dacht in dit verband aan het houden van oecumeni sche diensten in het gebouw. Namens de expositiewerkgroep kwam de heer Jeroen Werz aan het woord. Hij zei het toe te juichen dat de Broerekerk in de toekomst onder meer gebruikt zou kunnen worden als expositieruimte. Volgens de heer Werz was het gebouw uitermate geschikt voor het houden van tentoonstel lingen in de meest ruime zin des woords. Uit het publiek kwamen verschillende suggesties. Al deze naar voren gebrachte mogelijkheden zullen worden onderzocht. Het verslag van de werkgroep zal waar schijnlijk tijdens een in het najaar te organiseren volksvergadering ter tafel ko men. WOMMELS - De politie te Wommels heeft eind vorige week een aantal kaktussen aan het plaatselijke rust huis Nij Stapert geschonken, die zij in beslag had genomen. De kaktus sen waren in het bezit van een lid van een religieuze sekte die zijn baker mat in Amerika heeft. Eén van de leden van de sekte verkocht deze kaktussen in Wommels zonder in het bezit te zijn van een ventvergunning. De politie te Wommels maakte proces verbaal op tegen de aanhanger van de sekte. Sektegenoten die elders hun koop waar aan de man trachtten te brengen heeft de politie niet in de kraag kunnen vatten. Alle 48 kinderen tonen hun getuigschrift. Op de achtergrond in het midden Wim G. Jansen. OOSTEREND - Door een enorm naambord te onthullen opende burgemeester Meinte Abma van Hennaarderadeel afgelopen donder dag in het dorp Oosterend het nieuwe komplex van drukkerij Van der Eems. Bij de onthulling kwamen tientallen balonnen los, die door de stevige wind binnen enkele ogenblikken uit het zicht waren verdwenen. De officiële opening van het 8000 vierkante meter tellend komplex werd bij gewoond door een groot aantal genodigden, waaronder de beide wethouders. Tegelijk met de officiële opening van de nieuwe drukkerij aan de Sibada- wei, vierden Hendrik en Dirkje van der Eems het vijftigjarig bestaan vanhun bedrijf. Het was in het jaar 1929 toen pake Hendrik in Ooster end zijn eerste stencils maakte. Bo vendien runde grootvader in het dorp kon toeleggen op het vervaardigen een boekhandeltje en verkocht hij papierwaren. De kerk was voor Hen- machines aangekocht drik in die beginjaren de beste klant, groeide gestaag. In 1935 kwam de zoon van Hendrik, Cornells van der Eems in het bedrijf. In het eerste oorlogsjaar werd de naam van de zaak gewijzigd in Fa. Van der Eems en Zn. In 1948 stierf de grondlegger van het bedrijf. In 1964 stapte de zoon van Cornelis, opnieuw een Hendrik, in de zaak. In 1972 overleed Cornelis van der Eems. eveneens uit Oosterend. (8-9 jaar): le Daardoor moesten Hendrik eh zijn Koos Andringa uit Lutkewierum, 2e Age vrouw de zaak overnemen. Ook was Terpstra uit Welsrijp en 3e Elisabeth inmiddels een jongere broer van Hen- Bootsma uit Wommels. In de leeftijds- drik, Rindert, het drukkersvak ingegaan, groep 10-12 jaar won Loes v.d. Veer uit Twee jaar geleden moesten de Van der Welsrijp, 2e Baukje Koopmans uit Wieu- Eems omkijken naar vervangende ruim te, omdat we, zoals Hendrik dat uitdrukt, MAKKUM - „Jullie hebben nu in twaalf lessen een stukje kennis over EHBO opgedaan. Jullie zijn niet bang meer om bloed te zien, en jullie kunnen een verband leggen. Dit is een eerste aanzet tot EHBO-ers. Ik raadje aan bij te blijven en door te gaan met oefenen, en hoop daarbij ook dat jullie zo weinig mogelijk ongevallen zullen meemaken.” Dit zei Wim G. Jansen, huisarts in Makkum, die 48 schoolkinderen een EHBO-examen heeft afgenomen. Allen zijn geslaagd: zij ontvingen uit handen van dokter Jansen een erkend getuigschrift A. Tinie Valk, allen uit Makkum. Het was de eerste maal dat in Wonsera deel een dergelijke cursus werd gegeven op de scholen. Men wordt hierin gevolgd door Arum. Volgens de docenten is het de bedoeling om bij de kinderen de angst voor bloed weg te nemen en dat zij een eenvoudig verband kunnen leggen. In het algemeen werd gesteld, dat een kind gemakkelijk leert en dat het ook ont houdt wat het geleerd heeft. Dit in tegenstelling tot volwassenen die hier veelal meer moeite mee hebben. De diploma-uitreiking vond plaats in de R.K. St. Martinusschool in Makkum. Leerligen van de drie hoogste klassen van de R.K. lagere school volgden de cursus, evenals leerlingen van de zesde klas van de OLS-school in Makkum. Het onderwijzend personeel verzorgde de menskunde en leden van het Rode Kruis afdeling Wonseradeel, gaven de prakti sche lessen. Dit onder leiding van de heer Steef Nesse uit Makkum, geassi steerd door de dames Rennie Nesse, Martha Reitsema, Akke Lutgendorff en bereikt van een geheel uit beton opgetrokken trappenhuis/lift- schacht. In de nacht van zaterdag op zondag was dit karwei geklaard. Met 11 man was de bouw binnen een tijdsbestek van één week gereali seerd. De werknemers van Jorritsma hebben aan de 31 meter hoge lift schacht continu gebouwd.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1