12.000 deelnemers Elfstedenrijwieltoertocht voMdwWei'f UITNODIGING Volgauto’s zullen worden tegen gehouden I I I I i i w immuun BOND S SPAARBANK BOLSWARD Rabobank SI Makelaardiji/^x Bolsward ANTIEKBEURS TE JOURE GROEISPAARREWIJZEN AAN TOONDER nominaal f 1000,- 5% - 15% na twee jaar inwisselbaar Na 5 jaar ontvangt u f 1548,25 |®X®MWX«>WS>S»X®>X«»®X®>X«'^ CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten Enkele tonnen schade bij boerderijbrand in Ferwoude ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent HANDVORM BAKSTEENSTRIPS CDA-VERKIEZINGSBIJEENKOMST mevr. HANNIE VAN LEEUWEN n Van der Weerd b.v. Bleeker onderhoudt t goed| voor jareh g bouwbedrijf Bleeker bv H afd. onderhoud 3069 STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workurn en Wymbritseradeel Ronnie Gerritsma vindt paardebloem van 62 centimeter »X®>X»>X®»8»SJ«®»®»SX®>X«>X¥ ■■illlllllllllllllllll op vrijdag 1 juni a.s. om 20.00 uur in Zalencentrum „Het Park” te Bolsward. Honderd kippen kwamen in de vuurzee om VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED met als spreekster CDA-kandidate voor het Europese Parlement Iedere belangstellende is van harte welkom! WOENSDAG 30 MEI 1979 118e JAARGANG Nr. 42 HllJ MAANDAG 4 JUNI 2e PINKSTERDAG S in geel en rood ll!ll 151^-8; ll I] BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING JONGEMASTRAAT 13 TEGENOVER HET STADHUIS Motel Joure aan de rotonde in Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 geld en goede raad lieleden of kennissen van de deel nemers achter de groep aan om te zien hoe het de fietsers vergaat of om het reservebandje, het stukje brood en het flesje drinken voor de fietsers te vervoeren. Artikelen, die de deel nemers ook zelf op de fiets of in de zakken mee kunnen nemen. VOLG AUTO’S ZIJN NIET TOEGESTAAN. In elk der 11 steden is een kontrole- post ingericht. Deze posten staan onder leiding van het rayonhoofd, de man of vrouw die ter plaatse de controle organiseert. Tevens worden kontroleposten ingericht in de plaat sen Holwerd en Oudemirdum. De deelnemers dienen zich te houden aan een gemiddelde snelheid van ongeveer 25 km per uur. In Holwerd „Volgend jaar doe ik weer mee," zei de heer Dries van Agt na de laatste elfstedentocht. Hij hield woord want volgende week maandag gaat hij, nu samen met zijn zoon en dochter, van start in groep 8. Hij zal worden vergezeld door een groep fietsers van rijkspolitiemensen. /Nongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955, b.g.g, ’s avonds S. Heeres 05150-14139 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 BOLSWARD - Op Pinkstermaandag 4 juni a.s. zullen in Bolsward 12.000 fietsers van start gaan om de 230 km lange tocht langs de 11 Friese steden te fietsen. Om klokslag 05.00 uur zal de eerste groep deelnemers aan deze traditionele Elfstedenrijwieltocht van start gaan; acht minuten later volgt de tweede groep. Totaal 30 groepen zullen starten, de laatste groep om 8.52 uur. De start vindt plaats op de Nieuwmarkt te Bolsward. De groepen worden vanaf deze startplaats door een muziekkorps en leden van de Boalserter Skotsploech naar de startkontróle gebracht, waar het startstempel wordt gegeven en de fietsers Bolsward verlaten richting Harlingen. Aan de start wordt medewerking verleend door de muziekkorpsen Oranje en Hollandia uit Bolsward en Euphonia uit Wommels, door het stadsdraaiorgel Omke Romke en door de in Fries kostuum gestoken leden van de Boalserter Skotsploech. Een sfeer volle gebeurtenis, die veel publiek trekt ook al is het pas 5 uur in de morgen. In 1978 telde de Elfstedenrijwieltocht ruim 11.000 deel nemers. Uit veiligheidsoverwegingen en om organisatorische redenen werd voor 1979 een maximum-aantal deelnemers ingesteld: 12.000. De inschrijving opende 2 januari 1979. Op 12 februari, 6 weken na de opening, moest de inschrijving worden gesloten: het aantal van 12.000 was bereikt. BOLSWARD - De negenjarige Ronnie Gerritsma uit de Hanzestad heeft vorige week woensdag een 62 centimeter lange paardebloem gevonden. De paardebloem was door een heg in de Dr. Joost Halbertsmastraat gegroeid. Ronnie - hij zit in de derde klas van de R.K. Basisschool - toonde de bloem op aanraden van één van de onderwijzers van zijn school, de heer Van der Zee, vol trots aan één van onze fotografen. Ongevallen zullen niet uitblijven. Om een efficiënte en snelle hulpverlening aan gewonde deelnemers te waarborgen heb ben Rode Kruis en EHBO een netwerk van posten ingericht langs de route en partouilleert een vijftal ambulances op de route. De gehele hulpverlening wordt vanuit het berichtencentrum te Bols ward gekoördineerd. Via de telefoon en de mobilofoon heeft het berichtencen trum alle hulpverleners „aan het lijntje”. Ongevallen moeten dan ook aan het berichtencentrum worden gemeld: tel. 05157-3263. De deelnemers vinden dit nummer ook vermeld op hun startkaart en in het informatiebulletin. vervolg op pagina 14 De deelnemers moeten zich aan de verkeerseregels en het reglement hou den. Patrouillerende kontroleurs houden toezicht op de naleving van deze regels. Bij het konstateren van overtredingen kunnen zij met behulp van een geluidsin stallatie op luide en duidelijke wijze de deelnemers op de fouten wijzen. FERWOUDE - Zaterdagmorgen om streeks half elf brak een felle uit slaande brand uit in de boerderij van veehouder Wiep Stellingwerf aan de Buren in Ferwoude. De boerderij die meer dan 150 jaar oud was, brandde tot de grond toe af, alleen enkele muren staan nog overeind. In een mum van tijd stond het gehele complex in lichterlaaie, aangewak- kerd door een stevige wind. De schade zal zeker enkele tonnen be dragen. De brand werd bestreden door de korpsen uit Parrega, Mak- kum en Witmarsum. Het eerst ge noemde korps was het eerst ter plaatse. Tussende brandmelding en de komst van de brandweer verliep al snel een klein half uur. De brand weer moet alijd nog een afstand afleggen van een tiental kilometers, alvorens de plaats des onheils is bereikt. Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! f Bolsward Broerestraat 13 EE tel. 05157-3946 Omtrent de oorzaak van de brand be staat geen zekerheid, maar een ver moeden bestaat wel. In de nabijheid van de boerderij was een hoopje afval in brand gestoken, mogelijkerwijs zijn er vonken overgewaaid naar het bedrijfsge- deelte. De toegangsdeur naar de boer derij stond n.l open. Aanvankelijk zou deze week een begin worden gemaakt met een fikse opknap beurt van de boerderij. Er bevonden zich geen koeien meer in de boerderij. Wel kwamen honderd kippen in de vlammenzee om. Het vuur vond „gretig voedsel” in de circa vierhonderd pakjes hooi op de zolder, en in het rietendak. De vlammen laaiden hoog op en waren tot in de wijde omtrek van het kleine dorpje te zien. De brand trok een grote schare toeschouwers. Zowel het bedrijfsgedeelte als het woonhuis brand den tot de grond toe af. Van de inboedel kon niets ipeer worden gered. Een nabij gelegen ligboxstal liep geen schade op. Alhoewel de brandweerkorpsen met in zet van alle materiaal het vuur bestreden, was er geen houden meer aan. Bolswarils Nieuwsblad De boerderij van de heer Wiep Stellingwerf aan de buren te Ferwoude brandde tot de grond toe af. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. en IJlst vinden daarom tijdkontroles plaats. Bij de begeleiding van de deelnemers en de bewaking van gevaarlijke pun- te in de route wordt veel medwer- king ondervonden van de politie. Veel hinder veroorzaken de volg auto’s. Deze auto’s worden een steeds grote probleem voor politie en organisatie. Veel te vaak rijden fami- Open van 10 tot 18 uur. U vindt er o.a. Hollands, Frans, Engels, meubilair en zilver, aardewerk, klokken, kristal, munten, Russische ikonen, Balinese kunst, primitieve Afrikaanse kunst, enz. enz. WIJ HETEN U WELKOM Bb W

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1