RAAD WORKUM Bolsward maakt zich op Roda JC-voetballer Johan Toonstra gaat mogelijkerwijs hotel runnen op plaats huize Martinus mannen mode gaat. Tilbury als het om Oordeel over ISP variërend van „Voordeel van de twijfel” tot „in vacuum verpakte luchtbel” Dans der moties op het scherp van de snee Onenigheid in dep. staten Tilbury It UIT DE STATENZAAL SSvcjvverf 118e JAARGANG Nr. 43 VRIJDAG 1 JUNI 1979 Centraal stond woensdag in de statenzitting de behandeling van het ISP. Het is niet geworden wat men er van had verwacht. De meningen waren nog al genuanceerd om niet te zeggen uiteenlopend. Haaks op elkaar, maar nooit juichend. Het CDA, op de voet gevolgd door WD (zeg maar landelijke regeringscoalitie) was niet afwijzend, maar matig optimistisch „het voordeel van de twijfel”. Toegegeven dat er veel aan werk is verzet, „op zich al een vorm van werkverschaffing,” zo merkte mevr. De Graaf schalks op. „Een baal papier” vond de FNP-er wat wrang. Maar de heer Singelsma schudde ook andere negatieve kwalifikaties uit zijn mouw: „In yn vacuüm forpakte loftbel, in keale holle, in geld aei, in deade pyk.” De vergadering had in werkelijkheid maar een punt, het ISP-rapport. I.S.P. staat dan voor Integraal Structuur Plan. Algemeen vond men het een mager stuk, maar de meesten hadden liever een half ei dan een lege dop. Of beter een lege dop dan helemaal niets, zoals iemand schamper opmerkte. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 BOLSWARD - Het moet niet uitgesloten worden geacht dat de Roda JC-voetballer Johan Toonstra een hotel in de Hanzestad gaat beginnen op de plaats waar nu nog het voormalige bejaardentehuis St. Martinus staat. Zoals bekend betrokken de bewoners van het Rooms Katholieke tehuis enkele weken geleden het nieuwe verzor gingstehuis Huylckenstein in één van de nieuwe wijken van Bols ward Eekwerd. Het stichtingsbestuur van Martinus heeft de verkoop van het voormalige tehuis in handen gegeven van een Bolswarder Makelaardij die liever niet met name genoemd wilde worden en wilde ontkennen noch bevestigen dat er kontakt is geweest met de uit Fries land afkomstige voetballer die naast het voetballen werkzaam is op het belastingkantoor te Heerlen. Namens de ex-Heerenveen semi- prof is er tevens een oriënterend gesprek geweest met de gemeente Bolsward in de persoon van de gemeentesekretaris, de heer Wim Ziengs. BOLSWARD - De Hanzestad maakt zich op voor de Julianapark Pinksterappèl en wordt er in De Doele een elfstedenrijwieltoertocht. Het grootste sportgebeuren dat concert voor de jeugd georganiseerd, waaraan de jaarlijks in Bolsward plaats vindt en waaraan dit jaar bekende formatie Livin’ Blues meewerkt. Zaterdag maar liefst 12.000 sportmensen deel zullen nemen, houden de winkeliers aan de Appelmarkt weer haar, zo Behalve dit aantal zullen er komend weekend nog eens langzamerhand gebruikelijke, braderie. Als de weergo- duizenden mensen naar Bolsward komen. De midden- den de organisatoren van dit alles èn de deelnemers aan stand haakt hierop in door gedurende deze dagen de stad de elfstedentocht een beetje goed gezind zijn, wordt het een feestelijk aanzien te geven. Vorige week werden door uoor velen een onvergetelijk weekend. De inwoners van de gehele binnenstad al wimpels opgehangen. Gisteren Bolsward kunnen in ieder geval hun steentje bijdragen kwamen daar nog eens tientallen elfstedenvlaggen bij in door op tweede pinksterdag de vlag uit te steken en de de bekende geel-zwarte kleuren. Voorts worden er nog op talrijke vreemdelingen die naar de stad komen vriende- allerlei Gebied evenemen ten on touw eezet Zo is er in het Hik te ontvaneen. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Versrkynl in: Bolsward. Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen. Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel I Moties 5. dringen Met vlag en wiwnpel Wi Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag gedeelte van het pand valt onder monu mentenzorg. Het (een eventueel hotel) staat vlak bij de kerk. Verder moet het passen in het straatbeeld, daar moeten we dus rekening mee houden. Wij willen er iets van maken waar Bolsward iets aan heeft. t i Tilbury Gedeputeerde staten zijn, als wij dit schrijven, inmiddels onderweg naar Duitsland om een bezoek te brengen aan de huzaren van Sytsema, een Fries regiment dragonders, dat verleden jaar op bezoek was bij het provinciaal be stuur. vervolg pp pagina 4 er bij het kollege op aan ‘tezamen met de andere kolleges van gedeputeerde staten in het Noorden en de regering verder te werken aan het tot stand komen van een ISP dat werkelijk integraal de strukturele pro blemen van het noorden aanpakt en dat vóór 1 januari 1981 gereed moet zijn, 6. verzoeken het kollege nog dit jaar verslag uit te brengen van de onder- handelingen als bedoeld onder punt 4 en binnen een jaar te raporteren over de voortgang van de werkzaamheden WORKUM - Deze vergadering duur de van half acht tot half elf. Welis waar kostte de behandeling van inge komen stukken deze keer weinig tijd, maar enkele agendapunten des te meer. De vergadering werd ge schorst om aan ds. Pool secretaris van Warkum’s Erfskip gelegenheid te geven iets te vertellen over het schilderij Gezicht op Workum dat in de raadszaal bezichtigd kon worden. Men had f 7.000,- beschikbaar en het tekort door de gmeente aange vuld. Voorstel tot vaststelling van de ver goeding over 1978 voor het vakonder wijs, hamerstuk. Dat was niet het geval met het volgende voorstel inzake de koude-toeslag voor het Gemeente-per- soneel. Mevr. Terwisscha blijft bij het voorstel van de vorige keer en de heer Folkertsma is „fornüvere” over het voorstel van B en W, terwijl de heer V.d. Bijl zei dat het hem verbaasd, want er is besloten een bedrag van f 200,- voor iedere werk nemer, ongeacht of hij weinig of veel gedaan heeft, beschikbaar te stellen. Mevr. De Vries kan na de informatie van thans met B en W akkoord gaan. Het voorstel van de heer V.d. Bijl wordt ver worpen met 8 - 2 stemmen, en het volgend voorstel om f 200,- uit te betalen aan een viertal werknemers en f 100,- aan de overige vijf ook met de zelfde stemmenverhouding verworpen. V.d. Bijl heeft met bloedend hart vóór gestemd en weigert nu om het voorstel van B en W aan te nemen. Dit werd dus 9 - 1 (V.d. Bijl). Het ene agendapunt bleek goed voor maar even vier moties. En toen kwam de aap uit de mouw, de PvdA-mouw wel te verstaan. Het voorstel van het college was nergens aangekondigd als een meer- derheidsvoorstel, wat dan inhoudt, dat er ook een minderheid is. Zoals in Gronin gen was gebeurd, waar de PvdA pro beerde - en het lukte daar ook nog - dat het stuk daar voor kennisgeving was aangenomen, zo probeerde de PvdA dat ook hier. Maar het spande er om en zo werd aangekondigd, dat ook de drie leden van ged. staten, zittend voor de PvdA de partijdiscipline vóór zouden laten gaan boven de solidariteit in het college, waar er nimmer ook over een meerderheid en minderheidsstandpunt was gesproken. Twee leden stemden zelfs tegen het eigen voorstel en deed de rechter vleugel toch wel in toorn ontste ken over zoveel onfatsoen. „Het ver trouwen in U heeft een ernstige knak gekregen!” riep mevr. De Graaf uit. Zo voor het oog was de motie zo kwaad nog niet, maar het gif zat in de staart, n.l. het „voor kennisgeving aannemen.” Om het politieke spel te doorzien leggen we de moties naast elkaar. Omdat het voor kennisgeving aannemen een te negatieve benadering was werd de motie afgestemd met 27 tegen 24 stemmen. De lijn was haarscherp door het midden van de zaal: CDA en VVD waren tegen, de anderen voor. De motie, dus die van de PvdA, luidde dat men wilde: 1. overwegen dat in 1972 een integraal structuurplan aan het Noorden is toegezegd, waarvan het hoofddoel zou R-*-straat 6 Met het voorstel tot vaststelling van het Vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen ging de raad akkoord. De heer Hoekstra (CDA) had waardering voor het werk der commissie en de heer V.d. Bijl (PvdA) eveneens, waarbij mevr. De Vries (GB) zich aansloot en een vraag stelde over de enquete, welke zal worden dóorgespeeld naar de werkgroep. Over het voorstel tot het instellen van een commissie sociaal-kultureel werk en het vaststellen van een verordening regelen de de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van deze commissie werd gesproken door de heren H. G. Visser, G. v.d. Bijl, E. Witteveen, Tj. Folkertsma en Mevr. De Vries. De heer V.d. Bijl had bezwaar tegen het aanstellen van iemand uit het Convent der kerken, evenals de heer Folkertsma, die o.a. zei dat er genoeg verenigingen in de commissie zitting hebben, terwijl mevr. De Vries sprak over een nieuwe ontwikkeling en de sector sportieve recreatie miste. Deze situatie is onduidelijk zei de voorzitter, doch er kan nog een wijziging in komen. Het voorstel werd met 7 - 3 stemmen (PvdA pn FNP) awncrpnnmon zijn de achterstand van dit landsdeel weg te werken, 2. konstateren, dat het rapport, bedoeld in voorstel integraal noch struktureel genoemd mag worden en de daarin vervatte beleidsmaatregelen de hoofddoelstelling niet kunnen verwe zenlijken, 3. aanvaarden de in het rapport ge noemde maatregelen voor de periode tot 1981 alleen maar, omdat die althans enige verbetering van de arbeidsmarkt beogen en positief kun nen werken in de sociaal-kulturele sfeer, 4. weigeren een toename van de achter stand in het noorden te accepteren en nodigen het kollege uit de onderhan- delingen met het kabinet voort te zetten met het doel een reëlere basis te geven aan het voornemen 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen, of zoveel als mogelijk is, vóór 1981 te verwezen lijken, Be eredivisie voetballer uit Kerkrade heeft zichzelf eveneens in verbinding gesteld met de gemeente Bolsward en wel met de gemeentesecretaris. Johan Toonstra: „Er kontakt met de gemeente Bolsward geweest. Met sekretaris Ziengs. Dat was een oriënterend gesprek. Hij heeft niet gezegd dat mag wel en dat mag niet. Een Gemeentesekretaris Wim Ziengs vertel de ons, dat er inderdaad een paar maal kontakt is geweest met de heer Toonstra en diens zaakgelastigde. „Alleen de plannen van de heer Toonstra zijn besproken: Als hij de benodigde papie ren heeft en hij voldoet aan de gestelde eisen, dan kan het kollege Toonstra geen strobreed in de weg leggen. Als gemeen- 'tesekretaris heb je in deze slechts een adviserende taak. Dus ik kan verder weinig zeggen.” Het voorstel, toekennen van plaatsnaam It Heidenskip werd aangenomen. Mevr. De Vries vraagt naar de naam van het water; is dit nu Horsa, Horza of Horzea? Voorstel tot het nemen van een voorbe- reidingsbesluit voor een deel van het gel dende bestemmingsplan, het handelde om terreinen. Men dient voorzichtigheid te betrachten, merkte mevr. De Vries op, maar de heer V.d. Bijl zei dat men de heer F. D. Heida moet helpen. Besloten is dus om aan de heer Heida een bouw vergunning te verlenen. Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het maken van een plan tot door trekking van de Hearewei aangenomen met 6 stemmen. Dit geschiedde na een langdurige bespreking. De heer H, G. Visser wou het voorstel terugnemen en mevr. De Vries had ook haar bedenkingen. Uitbreiding herekunst is ook noodzake lijk, zei ze. De heer V.d. Bijl heeft ook bezwaar tegen doortrekken Hearewei, evenals de heer Witteveen. De voorzitter bepleit doortrekken Hea rewei en zei o.m. dat de Prov. weg. geen oplossing heeft voor problemen waar wij nu mee zitten. Tegen stemden V.d. Bijl en Witteveen (PvdA), mevr. De Vries (GB) en de heer Visser (CDA). Het voorstel tot het instellen van een par keerverbod voor weggedeelten t.o. de parkeervakken in De Finnen en Bascohof werd aangenomen, evenals het beschik baar stellen van een krediet voor de aanerhaf van drancrhaWov^ Cf Q ^GGj Wij vroegen Johan Toonstra wat er waar is van de geruchten over de mogelijke bestemming van Huize Martinus. Toonstra gaf toe dat er onderhandelingen zijn geweest met een makelaardij uit Bolsward. Op onze vraag of Huize Martinus een hotel wordt, antwoordde de belas tingambtenaar: „We hebben inder daad in die richting gedacht. Dat ik het pand heb gekocht is niet waar. Ik heb het gebouw laten taxeren en ik heb daardoor een idee gekregen wat het zal moeten gaan kosten. Ik Iaat dat allemaal aan deskundigen over want ik zit zelf te ver weg om dat allemaal te regelen.” Mocht Toonstra huize Martinus gaan kopen en er een hotel van gaan maken, dan zal zijn schoonmoeder, mevrouw Borst-van Dijk uit Bolsward het waar schijnlijk gaan exploiteren. Johan Toon stra: „Als het wordt gekocht dan gaat mevrouw Borst het runnen. Ze is daar kapabel genoeg voor. Ik kan nog niet concreet zeggen dat en dat wordt het. Ik heb mijn handtekening nog niet onder de akte gezet. Er zijn nog meerdere moge lijkheden. Volgende week kom ik naar Friesland om overleg te plegen met des kundigen. Het behoort niet tot mijn kompetentie om te zeggen zus en zo komt het. Dat laat ik aan mijn deskundi gen over. Natuurlijk neem ik uiteindelijk wel zelf de beslissing. Hoewel niet het eerst ingediend, werd deze motie als de meest verstrekkende het eerst in behandeling genomen. Ware het niet, dat de gemoederen zo heet gebakerd waren geweest, zo had de motie van de CDA-VVD wel algemene instemming kunnen krijgen, zij luidde n.l. Kennis genomen hebbende van het on der gemeenschappelijke verantwoorde lijkheid van het Kabinet en van de Colleges van Gedeputeerde Staten van Friesland, Groningen, Drente en Over ijssel uitgebrachte Integraal Structuur plan Noorden des Lands en van het daarbij behorende voorstel D9 van Ge deputeerde Staten van Friesland, Constaterende dat de oorspronkelijke doelstelling was om ten behoeve van het Noorden te komen tot een integraal afgewogen pakket van beleidsmaatrege len met het doel de structurele achter stand in het Noorden weg te werken. Overwegende a. dat de instrumenten tot realisering van de taakstelling voor de werkgelegenheid niet voldoende duide lijk zijn aangegeven, b. dat aan de belangrijke plaats van de provincie als uitvoeringsorgaan van de in het plan genoemde maatregelen en als integratie kader voor de langere termijn niet voldoende inhoud is gegeven, zijn van oordeel dat dit plan, met de daarin aangekondigde financieel-econo- mische beleidsmaatregelen nog slechts een eerste aanzet is tot realisering van de oorspronkelijke doelstelling, voorts overwegende dat met grote voort varendheid moet worden gewerkt aan concretisering van de voor de 2e fase nu nog globaal aangegeven maatregelen, èn dat een regelmatig beraad tussen de politiek verantwoordelijke colleges nood zakelijk is, zijn van mening dat in bovenbenoemd beraad zeker dient te worden gesproken over het wegwerken van de structurele achterstand van de werkgelegenheid in het Noorden en over de wijze waarop de departementale prioriteiten naar het Noorden toe worden uitgewerkt, Verder wilde de motie het college van g.s. opdragen bovengenoemde punten bij de concretisering van het beleidspro gramma in het algemeen en bij het verder werken aan de oorspronkelijke doel stelling in het bijzonder te betrekken. Het werd over het algemeen als balorig heid gezien hier tegen te stemmen en toch deden de voorstemmers van de PvdA-motie dit allemaal, Jan, Piet en Klaas (de drie rode PvdA gedeputeerden Jan Spiekhout, Piet Poortman en Klaas Dankert, niet uitgezonderd. Degenen die een politiek steekspel verwachtten met de Europese verkiezingen in het voor uitzicht kregen dus wel gelijk! zoals vermeld onder punt 5 van deze motie, 7. besluiten het rapport, bedoeld in voorstel voor kennisgeving aan te nemen. Het volgende voorstel n.l. het verlenen van eervol ontslag per 1 augustus aan mevr. Bakker-Kikstra als parttime-leid- sters aan de openbare kleuterschool werd aangenomen, maar zo vlot verliep verliep het zeker niet met het voorstel om mevr. Rozemeyer-van Buitenen met ingang van 1 augustus eervol ontslag te verlenen als parttime onderwijzeres a.d. openbare lagere school. Hier zat een addertje onder het gras. Mevr. Terwis scha zei dat de onderwijzeres in het plaatselijk blad gelezen had van haar ontslag en dat er geen overleg met haar is geweest. De heer V.d. Bijl is erg ont stemd over de wijze waarop dit gespeeld is door B en W en zei dat de termijn van 3 maanden niet in acht genomen is, hetwelk de voorzitter bestreed omdat de termijn twee a drie maanden is, en de bewering dat de onderwijzeres van niets zou weten is niet staande te houden. De heer Folkertsma vindt een en ander incorrect, want het is de gewoonste zaak van de wereld, dat men met de betreffen de onderwijzeres overleg pleegt. De heer V.d. Bijl heeft met grote verbazing het weerwoord van de voorzitter beluisterd. Hij zei o.a. dat het met voeten is vertreden en bekritiseert de houding van B en W. Hij interrupeerde steeds en kreeg de waarschuwing dat bij een verdere interruptie hem het woord zou worden ontnomen. De heer Witteveen vraagt stemming. Voorstel van hem wordt met 8 - 2 ver worpen. De heer Folkertsma zei met schaamte vóór te zullen stemmen voor het voorstel van B en W en de heer V.d. Bijl kon niet nalaten op te merken dat hij de houding van B en W schandalig vindt. Bolswanls Nieuwsblad MANNEN MODE k ■?-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1