Meer dan tienduizend fietsers haalden de fiabe SKroar eindstreep Groot aantal gewonden bij 33-ste naoorlogse elfstedentocht Het heamielpro gramma voor dit jaar grootser dan ooit nieuwbouw onderhoud j renovatie J n g g g g g s g g g g g g g g Eerdmans assurantiën Sanitaire installaties Rabobank O Makelaardij^ Bolsward /AV 1 Mr O 4 GRENEN RABAT Auto drie maal over de kop bij Zurich ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Papieren van Duitse gestolen in Zurich STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Van der Weerd b.v. V ZWARTRIJDERS HEAKENIGINNE TE WATER jiiii Voor de financiering en verzekering van uw boot en caravan naar: GEWONDEN VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED Donderdag 28 juni W 4 L e bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward +4wat hal Woensdag 27 juni Vrijdag 29 juni Zaterdag 30 juni Sf Cr kJ (50 -'N l u F. 1 79 118e JAARGANG Nr. 44 WOENSDAG 6 JUNI 1979 De zanger Boudewijn de Groot zong eens zijn nummer „De eenzame fietser”. i. 7 >r n vervolg op pagina 5 e ..iiij L BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 19x150 mm lang 3.60 en 3.90 m L l. n a BOLSWARD - Meer dan tienduizend fietsers zijn er afgelopen maandag in geslaagd de 230 kilometer lange elfstedentocht af te leggen. Tot ongeveer 3 uur ’s middags deden de sportmensen dat onder ideale weersomstandigheden, doch de laatste groepen kregen in de slotfase nog te kampen met hevige onweersbuien. 1300 deelnemers haalden de finishlijn niet. Bijzonder tevreden waren de deelnemers ook dit jaar weer over de organisatie van dit grootse fietsgebeuren; en honderden informeerden na afloop bij de mensen van het somite of zij zich nu weer konden opgeven voor het volgend jaar. Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! q „Door het grote aantal zwartrijders (deelnemers die zich voor de tocht niet hadden opgegeven) kwamen we op diver se plaatsen met tekorten te zitten. We FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING ZURICH - Afgelopen donderdag middag is de 38-jarige mevrouw A. Smit uit Den Oever op de rijksweg tussen Zurich en de Kop van de Afsluitdijk driemaal over de kop geslagen. 10.00 uur: Opening antiekbeurs e it Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag it g a 1. d r. i. g n d n •t P i; i. I-’ Broerestraat 13 tel. 05157-3946 ca (a ?t li e e e i; a ur in d- r- to in m b le F 'e geld en goede raad n n e a l- a i. n i- n k a Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Het wordt toch wel eens tijd dat hij tijdens de Pinksterdagen naar Bolsward komt, om eens inspiratie op te doen voor een lied over zo’n 12.000 peddelaars. hier een groep tussen Harlingen en Franeker. hadden te weinig soep, karnemelk en te weinig appels daardoor.” Dit zei de heer Jan Bosma, één van de bestuursleden. „Het is voor ons op deze manier ook moeilijk te zeggen hoeveel mensen nu officieel de tocht hebben uitgereden.” Behalve de „vaste” elfstedenmensen waren er deze dagen mar liefst 250 vrijwilligers „yn it spier”. Aan de orga- .nisatie van dit enorme evenement was dan ook weinig aan te merken. Ook minister president Dries van Agt, die deze tocht voor de tweede maal mee reed, was laaiend enthousiast over de organisatie. Deze maal was hij, behalve door een groep van de rijkspolitie ver gezeld door zijn dochter Eugenie. De 17- jarige Eugenie zei ons, het „belachelijk te vinden dat mijn vader zoveel aandacht kreeg, aan de andere kant kan ik het mij ook wel een beetje voorstellen. Toch lijkt het me flink vervelend voor hém. Ik heb de tocht nu ook voor de tweede maal gereden. Mijn broer zou in eerste instan tie ook meedoen. Hij zat echter midden in de examenfeesten en had daardoor te weinig tijd om zich een beetje voor te bereiden.” me bij die mensen even kon verkle den. Ik zag eruit; het was verschrik kelijk”. Bij Kubaard kwamen trouwens hon derden wielrijders in de moeilijkhe den en onder de modder. Een boer Ook de heakeninginne voor dit jaar, Nynke Nauta reed de 230 kilometer. Bij Kubaard schoot zij van de weg en kwam in de sloot terecht. Door enkele bewoners werd zij van schone kleren voorzien, en kon zij onder de douche. „Ik ben kopje onder gegaan,” zo vertelde zij. „Ik vond het fijn dat ik king staande ambulances naar zie kenhuizen moesten worden overge bracht. Twee van hen hadden een schedelbasisfractuur. Onder de ge wonden bevond zich de bekende pianist Tony Eyk die bij een valpar tij zijn heup brak en eveneens in het ziekenhuis moest worden opgeno men. Onder de zwaar gewonden bevonden zich voorts een vrouw en een kind. Een hartpatiënt, die aan de tocht deelnam moest voortijdig de rit beëindigen. Ook hij moest zich onder doktersbehandeling stellen. ós hjoed to sizzen Hiel apart hoefoïle plichtsbisef mannichhien hat, as it oer plichten fan in oar giet. ZURICH - Onbekenden hebben eergis teren in Zurich de papieren gestolen uit de auto van mevrouw S. Penner uit Ahlen Dolburg in Duitsland. De daders ver schaften zich toegang tot de auto door de achterruit van de auto van de Duitse te vernielen. De inwoonster van Den Oever was daarvoor in de rechter- en linker berm geraakt. Mevrouw Smit kwam tenslotte in de sloot terecht. Vier passanten bevrijdden haar uit haar netelige situatie. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis Harlingen waar bleek dat ze nogal Veel water in de longen had gekregen. Jongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955, b.g.g. ’s avonds S. Heeres 05150-14139 Floridus Campuslaan 2, 8701 AM .Bolsward tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 Bolswards Nieuwsblad Bolswards Heakeninginne Nynke Nauta, hier bij doorkomst, raakte in Kubaard te water toen enkele fietsers voor haar met de sturen in elkaar reden. Ze belandde in een kikkersloot. Nynke Nauta kon er gelukkig om lachen. Een overzicht bij één van de stempelplaatsen (Franeker). Er deden zich dit jaar heel wat valpartijen voor. Door de E.H.B.O. - Rode Kruisposten moesten naar schating 500 mensen worden behandeld. In het ziekenhuis moesten 8 mensen worden opgenomen. De meeste ongevallen ontstonden door roekeloos rijden. „Ze kinne wel fletse, mar sture kinne ze niet,” vertelde een Bolswarder deelnemer. BOLSWARD-Het heamielprogramma voor dit jaar is bekend. Een programma met tal van hoogtepunten voor jong en oud; en dat mede dankzij de medewerking van de zuivelschool in de Hanzestad. De volgende aktiviteiten zijn gepland 14.00 uur: Kindermiddag in De Doele, met de Film van Omel Willem, (georganiseerd in samenwerking met de Scho-, lengemeenschap Levensmiddelen Technologie) Toegang gratis 18.30 uur: Intocht Heakeninginne en Hofdames 19.15 uur: Ontvangst Stadhuis 20.30 uur: Bondsspaarbank Ringrijderij om de Gouden Swipe I Van donderdag 28 juni t/m zaterdag 30 juni van 10.00 uur tot 22.00 uur Antiekbeurs in de Lootsmahal. Behalve het grote aantal deelnemers dat de tocht met succes had afgelegd, viel er dit jaar een record aantal gewonden te betreuren. In de, spe ciaal, voor dit doel in de voormalige lagere school ingerichte EHBO-Rode Kruis-berichtencentrale, spraken wij na afloop met mevrouw Aaf Huisman, distrikssecretaresse van de EHBO- Friesland. Volgens baareerste schat ting waren er die dag ongeveer 500 lichtgewonden behandeld. Dit vond plaats op de 32, langs de route gestationeerde EHBO-posten. De meeste gevallen waren schaafwon den die bij valpartijen waren ont staan. Er vielen 8 zwaargewonden in de strijd die met de vier ter beschik- 10.00 uur: Heamielmarkt- en braderie in de binnenstad 12.00 uur: Optreden Skotsploech 12.30 uur: Heamiel bij het Stadhuis 16.30 uur: Kindermiddag in de Sporthal met Bassie en Adriaam (georganiseerd in samenwerking met de Scholenge meenschap Levensmiddelen Technologie) Toegang gra-| tis j 19.00 uur: Heamiel wielerronde 21.00 uur: Touwtrekken op de Bargefenne 21.00 uur: Cabaret Sipke Oppedijk in De Doele 8.45 uur: Bejaardentocht 9.00 uur: Open dag Scholengemeenschap voor Levensmiddelen^ Technologie 10.00 uur: Antiekbeurs 19.00 uur: Fierljeppen over de Witmarsumervaart 20.00 uur: Zomercarnaval in diverze zalen (aangeboden door da Scholengemeenschap voor Levensmiddelen Technologie)' DE DOELE: Spul om ’t spul door Tryater, na afloop| dansen met The Happy Tuners j HOF VAN HOLLAND: Discojockey Ritsko van Vliet STADHUIS: Gezelschap voor oude muziek GROENE WEIDE Magazine WAPEN VAN WONSERADEEL: Trio Ben Mol WIJNBERG: Theo Scheepstra 9.00 uur: Ponyfestijn op de Ijsbaan i 10.00 uur: Kaatsen op het Oordje 10.00 uur: Antiekbeurs 10.00 uur: Ambachten-manifestatie op het Broereplein 11.00 uur: Zwemwedstrijden Sportfondsenbad 13.00 uur: Zeskamp Wijkvereniging Dr. Joost Halbertsmastraat 13.00 uur: Heamiel-drumfestival in het Julianapark 17.00 uur: Défilé drumbands door de binnenstad 23.00 uur: Vuurwerk bij It Heechhout Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 4 -was T 4* Ik w x. l-' ■-■Ê 1' Lu - r

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1