Babe Skroar Moeilijkheden openbare lagere school naar een climax Erepenning stad Bolsward voor de heer Van den Oever Lek waterleiding zet gedeelte Kerkstraat blank mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury I Pistoolschoten bleken vuurwerk SSy.dWerf STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 1 'Hwat hat - - Mi VRIJDAG 8 JUNI 1979 9 volgende: 1- Haanstra is er niet in geslaagd om zijn 3- Het bevoegd gezag (college van B en andere t ■M *4 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag W) heeft lang niet altijd op de juiste weg ingegrepen. MANNEN MODE „Haanstra is een jongen die over lijken gaat. Als het maar ter meerdere glorie van hemzelf gaat, aldus Mulder. Haanstra les geeft aan de openbare lagere school praktisch met de dag verslechterd is de mening van de heer Mulder. Hoe het mogelijk is dat één persoon 8 andere kan inpakken begrijpt Mulder nog steeds niet. „Wij zijn te fatsoenlijk geweest,” denkt hij. üs hjoed to sizzen Mannichien haldt allinne fan krityk as er it der mei iens is. Dat de heer Haanstra voornemens is de hulp van de ABOP in te schakelen verbaast Mulder niet. Wat Mulder moeilijk kan verkroppen is dat Haanstra een jaar geleden lid van de bond zou zijn geworden toen hem de moeilijkheden boven het hoofd hingen. Konkrete voorbeelden van hetgeen Haanstra het overig personeel zou hebben aangedaan wil Mulder niet geven. Naar zijn eigen zeggen is hij daar te fatsoenlijk voor. „Ik wil het niet aandik ken. Ik blaas niet hoog van de toren," aldus de Bolswarder onderwijzer. Voordat burgemeester Mulder de heer Van den Oever de erepenning uitreikte vertelde hij de aanwezigen nog dat de heer Van den Oever tegen hem had gezegd: „Ik vind het aardig dat je hier bent, maar ik snap niet watje hier doet.” De heer Van den Oever was zichtbaar ontroerd, nadat hij de erepenning van de stad Bolsward had ontvangen. „Prachtig mooi, prachtig mooi. Hier ben ik sprake loos van,” was de eerste reaktie van de heer Van den Oever. Tussen de tenten en onder de cara vans hadden de jongens het nodig gevonden om vuurwerk af te steken. BOLSWARD - De pistoolschoten die in de nacht van eerste op tweede pinksterdag op de Bolswarder cam ping gehoord zijn, blijken nu, na een onderzoek van de politie, vuurwerk te zijn geweest. Maandagmorgen werden twee Bolswarder knapen, in verband met openlijke geweldple ging door de politie in de kraag gegrepen. Het waren de 18-jarige S van der Z. en de 17-jarige B.N. Uit het verhoor bleek dat beide knapen met nog een stel jongens de gehele nacht al bezig waren geweest. Ook hadden zij daarbij een rumoerig bezoekje gebracht aan de camping. Later werd het gat, dat in de straat was ontstaan, weer ge dicht. Tilbury '■vr In zijn openingswoord prees de vice- voorzitter van de PCI, de heer Albersen de inzet van de heer Van den Oever en zijn deskundigheid op velerlei gebied. Tijdens hun nachtelijke tocht hadden zij (behalve Van der Z. en B. N. waren dat R. H„ B. S„ en B. H. uit Bolsward, R. M. uit Nijland en P. J. uit IJsbrechtum) enkele vlaggen vernield en met voor bijgangers ruzie gezocht. Een aantal van hen moet door de politie nog worden gehoord. Nu terug naar de procedure rond het hoofd. Op 2 april was de sollicitatie- termijn verstreken. Zes kandidaten waren er. De gemeente probeert in lichtingen te krijgen. Pas op 4 mei worden de sollicitatiegesprekken ge voerd met vier van hen. Voor de adviserende organen (schoolraad, ou- derkommissie, onderwijskommissie, inspektie en ook B en W) waren twee zonder 'meer goed. De school kon bij wijze van spreken de vlag uitsteken want het leek dat de mannetjesputter van Steenbeek er bij zat. De problemen op school, wij citeren nog steeds de woordvoerder van een aantal ouders, de heer Schaafsma, los je niet zo maar even op. Dit advies hebben de ouders op 14 mei voorge lezen en enigszins toegelicht gekre gen. Vanaf 25 maart was Haanstra toen al met ziekteverlof. Ongeveer drie en een half jaar geleden kwam de heer Haanstra in dienst bij de gemeente Bolsward als onderwijzer aan de openbare lagere school. Daarvoor stond hij aan scholen in Leeuwarden en Harlingen. Volgens Mulder is de heer Haanstra uit Harlingen en Leeuwarden weggepromoveerd. Het toenmalige hoofd van de school in Leeuwarden de heer Dijkstra zou nog gewaarschuwd hebben met de woorden: „hij past niet in jullie team,” althans zo was de strekking. In de tijd dat Willy Haanstra werd benoemd zat zijn broer Freerk in de raad van de gemeente Bolsward zo weet Mulder te vertellen. „Wat voor rol die heeft gespeeld, weet ik niet,” zegt Mulder die zich voorzichtig uitdrukt. De sfeer is in de drie en een half jaar dat Wat bleek nu achteraf? Op 14 mei wordt dit meegedeeld aan de ouders op de voor lichtingsavond. Er zijn moeilijkheden met die benoeming. Achteraf kan men ver nemen, zo zei Schaafsma, dat het perso neel minus Haanstra en Postma sr.) een totaal andere voorkeur heeft. Er komt waarschijnlijk een hernieuwde sollicitatie. Het personeel beslist blijkbaar wie de mannetjesputter zal zijn, die hen zal leiden naar betere tijden. De inspraak in Bols ward viert hoogtij; concludeert Schaafs ma. Het is nu begin juni, advertenties zijn nog niet gezet. Veel kandidaten zijn al in andere plaatsen benoemd. Wat blijft voor Bolsward over? Intussen kan Haanstra blijven wachten. Hij is inmiddels gezond verklaard door de stadsgeneesheer en kan dus zijn werk hervatten Een andere kollega van Mulder, de heer Beetsma, zou naar Mulder’s zeggen al beroerd worden als hij een foto van Haanstra ziet. Zo zou Beets ma het artikeltje over Haanstra van Bestraat 6 Bolsward BOLSWARD - Door een lek in de waterleiding stond afgelo pen woensdagmiddag binnen enkele ogenblikken een gedeel te van de Kerkstraat (tussen het gemeentehuis en de biblio theek) onder water. Hoe de lekkage in de leiding is ont- Wanneer dezelfde langdurige proce dure gevolgd wordt, rekening hou dend met een opzeg termijn van max. drie maanden en rekenend op de welwillende steun van het personeel kan deze schoolleider ongeveer eind november benoemd worden. De school zit al die tijd (vanaf augustus) zonder hoofd, die leiding kan geven voor het openbaar lager onderwijs in de stad zo duistere tijden. Leiding geven aan een team dat het ook zonder Haanstra zeer moeilijk lijkt te hebben, gezien het aantal zieken. Het gemeentebestuur laat duidelijk afgelopen woensdag uit BN hebben geknipt doch de foto hebben ver frommeld. Wat de openbare school nodig heeft is volgens Mulder een nieuwe sterke man die de zaken stevig aanpakt en rust en kalmte uitstraalt. Binnenkort verschijnt een herhaalde oproep om in de vakature van hoofd te voorzien. „Hij doet het niet, maar het zou me helemaal niet verbazen als Haanstra solliciteerde,” oppert Mulder. „Hij heeft kans gezien om in drie en een half jaar van al zijn kollega’s te vervreemden (op Schulte na),” weet de heer Mulder ons te vetellen. „Het spijt mij voor de arme jongen, maar zijn karrière heeft hij ver knoeid. Ik snap het niet, hij heeft verstand genoeg. Hij is beslist niet dom. Hij had in de politiek moeten gaan. Zijn bekje kan hij goed roeren.” Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Uit handen van burgemeester Mulder ontving de heer Van den Oever de erepenning van de stad Bolsward. BOLSWARD - Dinsdagmiddag ontving de heer J. F. van den Oever (79) uit handen van burgemeester Mulder de erepenning van de stad Bolsward in zilver. Eén en ander geschiedde onder het toeziend oog van een dertigtal genodigden in het motel te Bolsward. De heer Van den Oever heeft zich naast zijn werk als direkteur van de Vivo op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt voor de bevolking van de stad Bolsward. Zo was de heer Van den Oever 8 jaar lid van de gemeenteraad van Bolsward, waarin hij als raadslid werd opgevolgd door de huidige burgemeester van Bolsward. Liefst 46 jaar gaf de heer Van den Oever zijn beste krachten aan de Parochiële Charitas Instelling die nauw verwant is met het voormalige verzorgingstehuis Huize Martinus. Van de PCI was de heer Van den Oever 30 jaar voorzitter. Bovendien maakte de heer van den Oever geruime tijd deel uit van het bestuur van de Bolswarder Oratoriumvereniging die hij zelfs mee hielp oprichten. „Ik vraag me af hoe dik de plank is die die jongen voor de kop heeft, zegt één van de onderwijzers van de Bolswarder openbare school de heer Mulder, ten aanzien van Willy Haanstra. De heer Mulder die sinds maart met ziekteverlof is heeft van het hoofd der school, de heer jochem Postma, carte blanch gekregen om de mening van het onderwijzend personeel - uitgezon derd die van de heer Schulte - te ver woorden ten aanzien van de persoon van Willy Haanstra. Over kollega Schulte zegt Mulder: „Schutte houdt zich neutraal, hij houdt zich er buiten. Dat is zijn goed recht. Het is een beste jongen maar hij is niet zo sterk van karakter. Volgens mij is hij een beetje bang voor Willy.” Volgens Mulder heeft Haanstra de rol van diktator gespeeld. Zo zou het zijn gebeurd dat twee onderwijzeressen de dames Haitsma en De Hoop door toedoen van Haanstra huilend uit een vergadering van het onderwijzend personeel liepen. Ook een andere onderwijzer, de heer Sietse Postma kan Haanstra niet meer luchten, weet Mulder te vertellen. Aanvankelijke vriendschap tussen die twee zou zijn omgeslagen in vijandschap. „Als die (Postma) zijn zin kreeg, stond hij (Haanstra) vandaag of morgen op straat.” staan was niet duidelijk. Men sen van de technische dienst van de waterleiding Friesland hebben de lekkage verholpen. Het advies luidt dan verder: Haanstra probeer op een BOLSWARD - Zoals bekend zijn er op de openbare lagere school al geruime tijd moeilijkheden. Met name de persoon van de heer Willy Haanstra, één van de onderwijzers, speelt in dit „drama” een hoofdrol. Het botert niet tussen deze jonge onderwijzer en (onder andere) een gedeelte van het overige personeel van de Bolswarder school. Deze interne moeilijkheden hebben er toe geleid dat er twee „kampen” zijn ontstaan. Enerzijds is dat Haanstra met zijn me destanders en aan de andere kant vinden we het grootste gedeelte van zijn kollega’s met hun sympatisanten. Het werd een slepende zaak die de gemoederen op en in de school danig bezig hielden. Een aantal leerkrachten moesten met ziekteverlof en burgemeester Johan Mulder riep tijdens een openbare raadsvergadering eens uit „spuugzat te zijn van de toestanden op de school.” De moeilijkheden bereiken zo langzamerhand een climax, nu de heer Haanstra de toegang tot de school is ontzegd. Burgemeester Mulder memoreerde dat vooral het werk dat de heer Van den Oever voor de PCI heeft verricht, er duidelijk uitspringt. Bolswards eerste burger meende zich te herinneren dat het de heer Van den Oever is geweest die een eerste stoot heeft gegeven tot de oprich ting van de Bolswarder oratoriumvereni ging. Vooral wat betreft de beginjaren sprak de heer Mulder in dat verband van de „stuwende kracht”. Het feit dat de heer Mulder de heer Van den Oever opvolgde als raadslid van de gemeente Bolsward, deed de eerste de opmerking ontvallen: „U heeft op tijd het veld geruimd”. De heer Mulder zou anders niet de eer te beurt gevallen zijn nu de erepenning uit te reiken. handelen volgens de heer schaafsma afweten. Zij aarzelt zoals ze dat al zo lang doet. De belangen van onze kinderen worden er door geschaad. Als het even kan zouden de eerder goedgekeurde kandidaten, zo snel mogelijk op de voordracht dienen te komen. B en W dienen handelend op te treden en haar gezag te laten gelden, dat is wat wij vragen. Met verbazing nam de heer Mulder kennis van enkele uitspraken van de heer Haan stra in een artikeltje in BN van afgelopen woensdag. De heer Haanstra zei toen onder meer dat in het gesprek met burgemeester Johan Mulder en nog twee andere personen de schuldvraag in het midden is gelaten, „die leg ik bij hem en bij niemand anders,” benadrukt de Bols warder onderwijzer. „Wie had verwacht dat B en W lering hadden getrokken uit de moeilijkhe den op de openbare School in 1977 Het kollege raadpleegt diverse men sen. Zij komt met een adviseur van buiten Bolsward, n.l. de heer J. W. Steenbeek van de A.B.O.P. (Algemen Bond Onderwijzend Personeel). De ze hoort de verschillende partijen. Op 5 april brengt hij zijn advies uit. Steenbeek konstateert daarbij het komt wel bedrogen uit, zo zei ons één van de ouders, de heer Thijs Schaafs ma, die de hele geschiedenis op de school voor ons uit de doeken deed. De heer Schaafsma, die namens een aantal ouders sprak zei ons in zijn visie op de zaak het volgende: Nadat het hoofd der school, de heer Jochem Postma op 14 februari zijn ontslag had ingediend en dit op 27 februari door de gemeenteraad werd geaksepteerd, is de procedure om te komen tot een nieuw hoofd in wer king gesteld. Vlak na de ontslag aanvrage van Postma komt een deel van het personeel en een groepje ouders in aktie. Het hoofd van Haan stra wordt geeist. Ruim 150 onder tekenen, vaak onvoldoende voorge licht en volgens de heer Schaafsma zelfs misleid („omdat het een aktie zou zijn die- ook uitging van de ouderkommissie, terwijl deze van niets wist”.) ideëen omtrent onderwijsvernieuwin gen bij de overige personeelsleden geaksepteerd te krijgen. 2. Het hoofd is zich in deze zaak steeds meer als partij gaan opstellen. 118e JAARGANG Nr. 45 Als het personeel van de school vergaderingen hield waren de wet houder van onderwijszaken van de gemeente Bolsward, de heer Jan Hulshoff en de heer Syb Jager van de schoolbegeledingsdienst daarbij aanwezig. „Als Haanstra er bij was, was de sfeer om te snijden,” aldus Mulder. Wanneer Willy niet aanwezig was werd er goed vergaderd en konden er besluiten worden genomen. Mulder meent tevens dat Haanstra gebruik maakt van wat Mulder noemt de achterban. Hij brengt in dit verband de namen van de Bolswarder Piet Bonte en die van Henk van der Tempel naar voren. Op de manier van lesgeven van Haanstra is nooit kri tiek geweest volgens Mulder. Wel op zijn omgang met de kollega’s bij voorbeeld. 4- De plaatselijke politiek speelt hierbij een duidelijk negatieve rol. „Vandaag wordt er een streep onder gezet, aan alles komt een eind,” zo zei de heer Albersen. Een speciaal woord van welkom was er ook voor het kollege van B. en W. en de gemeentesekretaris. Bolswards Nieuwsblad school te komen. Een nieuw hoofd, een „mannetjes putter” waar het gezag van afstraalt moet benoemd worden. Wanneer dit nieuwe hoofd er is kan Haanstra, daarna (na overleg) weer terug komen. 1 7 t

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1