Gabe Skroar renovatie yHuidtf'Werf Eerdmans assurantiën Bolswards Nieuwsblad straks ook huis-aan-huis in Spannum en Oosterend »x« 1^ O Zinkwerken Winnaars Bondspartij in Makkum gehuldigd. Rabobank 19 AZ ’67 lijft Ype Anema voor twee jaar in Geschiedenis herhaalt zich na 25 jaar Makelaardij. Bolsward Visstropers in de kraag gevat tussen Oosterlittens en Winsum ’n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Diefstal en pogingen tot diefstal in Bolsward Eervol ontslag voor Willy Haanstra Zomeravond orgelconcerten in de Martinikerk te Bolsward Van der Weerd b.v. WOENSDAG 13 JUNI 1979 118e JAARGANG Nr. 46 Reparaties goten eet. 7^' Voor de financiering en verzekering van uw boot en caravan naar: BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Ouders houden vandaag kinderen thuis VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED BOLSWARD - Het Bolswards Nieuwsblad gaat haar huis-aan- huis verspreidingsgebied met nog eens twee dorpen uitbreiden. Met ingang van woensdag 4 juli a.s. ontvangen alle inwoners van de dorpen Spannum en Oosterend het Bolswards Nieuwsblad wekelijks in de bus. Om ook vrijdags op de hoogte te blijven van al het nieuws in de W. en Z. W.-hoek van Friesland raden wij aan een abonnement te nemen op hèt streekblad voor dit gebied van oudsher. GRENEN WAND- SCHROOTJES 16 x 100 mm diverse lengten MAKKUM - Pinkstermaandag werd het afdelingspartuur uit Mak kum de grote winnaar op de Bonds-kaatspartij in Franeker. Reeds vrijdagavond werden zij in eigen dorp op grootse wijze gehuldigd en in het zonnetje gezet. Het begon met een feestelijke rijtoer door het dorp. Gezeten in een open rijtuig met koetsier Ate van Dijk, trok het trio met hun begeleider door Makkums straten. Het bestuur van de kaatsvereniging deelde mee in de overwinnings vreugde en liet zich eveneens voortbewegen met paard en wagen. De leidsels waren in handen van Haye Attema. Voor de muzikale omlijsting zorgde het harmonieorkest Halleluja, kompleet met drumband en majorettes en gevolgd door een grote schare supporters. De huldiging werd voortgezet in het hotel De Zwaan, waar zo’n honderd belangstel lenden de receptie bijwoonden. bouwbedrijf :~.z-== Bleeker bv STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 'O L - ■v z 1 in **- >4 JR ’Hwat hat Floridus Campuslaan 2 8701 AM Bolsward Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 De heer Mulder was gistermorgen niet op de hoogte van de aktie van de ouders, om hun kinderen thuis te houden van school. üs hjoed to sizzen Mannichien mient dat er in bistefreon is, as er in fügeltsje yn ’e kouwe iten jowt. FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING BOLSWARD/ALKMAAR - De eredi visieclub AZ ’67 uit Alkmaar heeft de Bolswarder Ype Anema (18) inge- lijfd. De club verzekerde zich voor twee jaar van de diensten van de Bolswarder slagerszoon. Anders dan de Leeuwarder Courant berichtte moet Anema niet worden gezien als de regelrechte opvolger van AZ mid denvelder Kristen Nygaard. Mis schien in de toekomst. De Deen in AZ-dienst verbond zich onlangs voor nog eens twee jaar aan de Noord- hollandse eredivisionist. Technisch installatiebedrijf gekl en goede raad De meeste felicitaties gingen vergezeld met het aanbieden van bloemen en enveloppen met inhoud. De Bond schit terde door afwezigheid, maar dat was overigens bekend. Ingevolge een eerder genomen bestuursbesluit, zal de Bond zich niet meer laten vertegenwoordigen op recepties en bij huldigingen. In dezelfde nacht wisten inbrekers in de sigarenzaak van de heer Lands- kroon aan het Skilwyk binnen te dringen. Uit de kassa namen zij 200 gulden mee. BOLSWARD - In de afgelopen dagen werd er in Bolsward op twee plaat sen ingebroken. In de nacht van donderdag op vrijdag sloegen inbre kers hun slag in het pand van de stichting Braundahl aan de Sneker- straat. Zij maakten zich uit de voeten met 80 elpees. De gramofoonplaten lagen in de woonkamer. Men is ver moedelijk via de voordeur naar bin nen gekomen. ’t Is wol hwat ünsmaeklik, mar jo kin se nou ien kear gjin ierpels jaen, zei mevrouw Veenstra. Het voederen be gint zijn vruchten af te werpen wanl de eerste veertjes laten zich reeds zien Tweemaal trachtte men afgelopen week end in te breken en wel bij Kooistra supermarkt en het Postkantoor. Beide pogingen mislukten. Bij Kooistra kreeg men de deur niet verder open dan enkele centimeters. Men kon derhalve niet in het pand komen. Wel slaagde men erin om het postkantoor aan de Broerestraat binnen te dringen, dit gebeurde via een loket. Een poging om de brandkast met een metalen stang open te breken faalde. Op de vraag of met het ontslag van de heer Haanstra de moeilijkheden op de OLS nu ook uit de wereld geholpen zijn, kon burgemeester Mulder gistermorgen, moeilijk een antwoord geven. Het ont slag van Haanstra is een zeer wel- overwogen beslissing is geweest. Zowel de menselijke aspekten als de belangen voor de school, zijn ernstig door het college overwogen.” De federatie Wonseradeel was ver tegenwoordigd in de persoon van Jacob Aukema uit Makkum. Hij stelde dat de meeste kaatsers prak tisch allemaal voortkomen uit de federatie. Wieger Haanstra sprak na mens de muziekvereniging Halleluja in Makkum. Hij feliciteerde hen met het behaalde resultaat en zei: „zo komt Makkum weer naar voren.” MANTGUM - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie van Baarderadeel twee mannen aange houden op verdenking van visstro- perij. Het gaat om de 49-jarige direkteur J. P. B. uit Nijehaske en zijn 22-jarige zoon P.B. Wonseradeel sprak de burgemeester Pieter Tjeerdsma. Hij zei o.m dat het op zichzelf al een gelukwens waard is om drie man in het veld te brengen en dan ook nog de Bond te winnen. Het trio kaatsers werd namens de ge meente een kommetje van Mak- kumer aardewerk aangeboden waarin het gemeentewapen was afgebeeld. Wethouder Simon G. Brunia, die zelf een verwoed kaatsliefhebber is, bracht de gelukwensen over aan de premiewinnars uit Winsum. Als kado overhandigde hij hen het boek Frys- lan/Friesland. Mevrouw Andela uit Winsum kwam het Makkumer trio eveneens felicitaties aanbieden. Zij beloofde het winnende Makkum een foto-verhaal. Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 De voorzitter van de kaatsvereniging Makkum de heer Albert H. Sieswerda, heette de gasten welkom en toonde zich zeer verrast dat Makkum in het bezit is gekomen van de Pim Muller Bal. „We hadden er helemaal niet op gere kend dat het partuur de kracht zou kunnen opbrengen om te winnen, maar wat is het mooi om de Bond te winnen,” zei hij. In Makkum zal nog lang en vaak over dit succes gesproken worden. Het is De politie nam 121 stuks paling in beslag, zijnde de buit van het peuren in de Franekervaart tussen Oosterlittens en Winsum. Tegen het tweetal is proces verbaal opgemaakt omdat zij niet in het bezit was van een vergunning die nodig is om te mogen peuren. De politie van Baarderadeel zal het toezicht op het peuren verscherpen. Zoen Tjeerd nam die taak in eerste in stantie op zich maar zag zich genood zaakt de pimpelmeesweesjes van de hand te doen in verband met vakantie plannen. Vandaal’ dat hij de hulp van zijn moeder inriep. Een niet tevergeefs. Mevrouw Veenstra heeft er bijna eèn dagtaak aan. Ze voedert de vogeltjes regelmatig met maden. Oud-bestuurslid en kaatser Rinke Reitsma uit Makkum was zeer verheugd over het winnen van de Bondspartij. „Toen zij gewonnen hadden zei ik tegen Hellinga: „Jim ha wol hündert daalders fortsjinne, mar ik wit net hwa’t se jim ütbitelje moat.” Hij wenste ook het jonge bestuur van de k.v. Makkum veel succes toe voor de toekomst en met de reeds behaalde successen van de laatste jaren. Hij deed dit mede uit naam van mede-oudbe- stuurslid Klaas Hibma en telegrafist 'Villem Tichelaar. MEVROUW VEENSTRA UIT WOMMELS VOEDERT ELKE DAG NEGEN PIMPELMEES-WEESJES Wommels. Mevrouw Veenstra uit de Freuleleane in Wommels heeft zich het let aangetrokken van negen piepjonge pimpelmeesjes. De vogeltjes zijn afkom stig uit Den Haag. Een zoon van mevr. Veenstra, Tjeerd, werk in de residentie stad bij een dierenarts en rijdt onder meer op ’n dierenambulance. Zodoende kwam hij in kontakt met een Haagse familie die van de negen vogeltjes af wilde omdat een kat de vader en de moeder van de pimpelmeesjes had ver orberd en de familie niet bereid was de jonge vogeltjes zelf groot te brengen. Z' Jongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955, l b.g.g. ’s avonds S. Heeres 05150-14139 Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! Naar aanleiding hiervan zien de ouders zich nu genoodzaakt de kinderen met ingang van vandaag thuis te houden tot, zoals het college in een brief werd meegedeeld, een nader te bepalen da tum. BOLSWARD - Het college van bur gemeester en wethouders heeft „na rijp beraad” besloten de heer Willy Haanstra met ingang van 1 septem ber a.s. eervol ontslag te verlenen als onderwijzer aan de openbare lagere school in Bolsward. Dit werd afge lopen maandagmiddag de ouders van de kinderen van de 4 - 6 klas in een brief door het gemeentebestuur mee gedeeld. De brief kwam naar aan leiding van het verzoek van een aantal ouders om op zeer korte termijn, buiten de openbare school De Blinker een lokaliteit ter beschik king te stellen, waarin aan de betref fende gecombineerde klas les kon worden gegeven door de heer Haan- str. Het college antwoordde hierop dat het hen niet mogelijk was aan dit verzoek te voldoen. Maandagmiddag werd het kontrakt van Ype Anema ondertekend en wel in aanwezigheid van de AZ-bestuursleden Ligt hart en Peters, Hubert-Sneek-trainer Abma, de heer en mevrouw Anema en Ype zelf. Ype kreeg een a-kontrakt aan geboden. Ype Anema begon z’n nog prille voetb'alloopbaan bij het Bolswarder CAB. De laatste twee jaar speelde hij voor Hubert Sneek. Hij behoorde in Sneek tot de jeugdselektie-A. De laatste weken viel Ype Anema regelmatig in bij de hoofd macht van zondagamateur hoofdklasser Hubert Sneek. Met de a-selektie van AZ ’67 begint Ype 9 juli de training. Het ligt in de bedoeling dat Ype Anema met AZ voorafgaand aan de kompetitie een trainingskamp opslaat ergens in Noord-Nederland. Bovendien zal hij met AZ afreizen naar onder andere Spanje en Portugal om tegen buitenlandse teams in aktie te komen. BOLSWARD - Het tweede concert in deze serie zal op dinsdag 19 juni a.s. worden verzorgd door Bert Matter (1937), de bekende organist van de Sint Walburgskerk in Zutphen, tevens hoofdleraar orgel aan het Arnhems Conservatorium. Bert Matter zal de volgende werken ten geh'ore brengen: Fantasie sur „Une jeune fillette” van E. du Caurroy; (4 variaties over de melodie van Gezang 126); Ciaconne in e van D. Buxtehude; „Meine Seel erhebt den Herren” en „Kommst Du nun Jesu vom Himmel herunter” en Preludium und Fuge in G van Joh. Seb. Bach; „Ach Gott erhör meim seuf zen van J. L. Krebs; „Wer nur den lieben Gott laszt walten” van C. A. Homelius; het le deel van Deuxieme Sonate van C. F. Hendriks en besluit dan met een Improvisatie over een Koraalmelodie. de tweede maal dat Makkum de Bond heeft gewonnen. In 1954 waren dat Albert Rinia - in de kaatssport beter bekend als Proppie - Rinie Kuiper en Durk Lemstra. Nu 25 jaar later zijn het Henk Hellinga, de dertig jarige onder wijzer Bert Rinia, van beroep schilder en 27 jaar oud en zijn broer Sjaak Rinia (18) in het dagelijks leven administrateur. De heer Sieswerda prees ook de begeleider, „Proppie”, vader van de gebroeders Rinia voor zijn inzet. Andere successen die vermeldenswaard zijn, boekte de katsvereniging o.m. in 1912 met het winnen van Jong Neder land, 1954 zoals vermeld de bondspartij, 1969 Jongens Bond, 1970 Jong Neder land, 1976 Schooljongens bond, 1977 Jongens Bond en nu 1979 weer de Bondspartij. In Makkum leeft vooral onder de jeugd de kaatssport volgens de voorzitter. Dit bewijzen de 80 jongens en meisjes die wekelijks in tien perken op het veld de kaatssport beoefenen. De heer Sieswerda noemde hierbij de naam van Henk Hellinga die zich bijzonder inzet voor de kaatsjeugd. Het trio kaatsers ontving uit handen van de voorzitter een prachtig ingelijst tableau, en van verschillende kanten werden de winnaars boeketten bloemen aangeboden. Het partuur uit Winsum. die tweede waren geworden kregen aardewerken vazen aangeboden en bovendien een boeket bloemen. Ype Anema gaat Bolsward voorlopig ver laten. Zijn vader zal zijn knecht in de slagerij een tijd lang moeten missen. In Alkmaar gaat Ype bij kennissen van de familie Anema in de kost. Hij heeft tevens de mogelijkheid om bij een slager in Alkmaar in dienst te treden, zij het dan noodgedwongen voor een beperkt aantal uren per week, zodra Ype zijn rijbewijs heeft gehaald, komt hij waarschijnlijk naar Bolsward terug en zal tussen Bols ward en Alkmaar op en neer pendelen. Achter in het rijtuig de bondswinnaars v.l.n.r. Henk Hellinga en Sjaak en Bert Rinia. voorin Proppie (Albert Rinia) één van de bonds-winnaars in 1954 en koet sier Ate van Dijk. Namens het gemeentebestuur van Bolswards Nieuwsblad - Ir t «raSE» Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1