Gabe Sluw OSINGA DEMONSTRATIE VAN SMEDEN - HARLINGEN Sportfondsenbad elke nacht onder zeil Amerikaans orkest trok te weinig publiek mannen mode gaat. Tilbury als het om ijl Tilbury Thuisblijvers misten goed konsert Bolswarder vinding bespaart 50% van stookkosten Vrijwillige brandweer Wommels de beste van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel Twee aanrijdingen op dezelfde weg om dezelfde tijd SSv.d yyerf ■■■■■I V ..'7, de nieuwste sehietliamers compressoren niet-apparaten cirkelzaag-machines las trafo's Tot ziens op de demonstratie VRIJDAGAVOND even naar Inbraak bij sporthuis Van der Feer Nationaal Orgel Improvisatie Concours Bolsward om een BOEK OF TIJDSCHRIFT •w Tilbury f ..Het Wapen van Wonseradeel” +4wat haf i L STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel ■M 979 118e JAARGANG Nr. 47 VRIJDAG 15 JUNI 1979 ■<*r ■4. in Wij demonstreren: üs hjoed to sizzen Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Gir’o 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag ondiepe) willen we op korte termijn „onder zeil” hebben. Dat bad heeft een oppervlakte van ongeveer 425 vierkante meter.” Het gespannen luchtbelfolie levert één nadeel op en wel voor de krakers die in de nachtelijke uren in het Bolswarder bad nog wel eens een duik willen nemen. De kans is groot dat zij niet meer van het folie af kunnen komen. „Levensgevaarlijk,” waarschuwt de heer Postma. „Je zakt weg en je hebt geen hou-vast. Neem maar van mij aan, dat ze er niet meer uit kunnen komen.” Freonlikens kostet neat en men kin der in soad foar keapje. MANNEN MODE De publieke belangstelling viel ook de heer Bijlsma tegen, êén van de leden van het organiserend comité. „Wij konden er Oenema en Postma erg weinig. „Andere systemen zijn veel duurder. Sommige baden betalen soms bedragen van 2 ton om energiebesparende regelingen te tref fen. Nou dan zijn wij met ons systeem toch maar goedkoop.” Het folie werd ge leverd en op maat gesneden door de firma Hettinga uit Sneek. Al een aantal andere zwembaden in den lande toonden interesse voor de Bolswarder vinding. Zo zijn onlangs vertegenwoordigers uit Coe- vorden en Haren in de hanzestad wezen kijken. In het zwembad in Kollum heeft men inmiddels het folie ook al aange bracht. Ook hier zijn de resultaten bijzonder goed. BOLSWARD - Door een organisato rische fout in hun vaderland gemaakt kwamen de leden van de Ameri kaanse Youth Texas Band and Chorus, die maandagavond een con cert in de sporthal zouden geven, pas dinsdagmiddag in de hanzestad aan. Deze vertraging hield in dat het con cert naar de dinsdagavond verscho ven moest worden. De verschuiving werd via een geluidswagen aan de in woners van Bolsward bekend ge maakt. Het Amerikaanse jeugdor kest en -koor was hier op uitnodiging van de Schutterij Muziek Bolsward. Na Bolsward gaan de jonge muzikan ten door naar Londen, Brugge, Lu xemburg, Freiburg en Montreux in welke plaatsen zij tevens konsèrten zullen geven. Hopelijk zal in die plaatsen de publieke belangstelling beter zijn dan in de hanzestad want dinsdagavond bevolkten slechts een kleine tweehonderd belangstellen den de tribunes van de sporthal De Middelzee. BOLSWARD - Het Nationaal Orgel Im provisatie Concours dat sedert 1962 in de Martinikerk te Bolsward wordt ge houden zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 16 juni 1979. Deelnemers zijn; De warmte van het zwembadwater blijft door het met luchtbellen gevul de folie op deze manier bewaard, voorheen bedroeg het gasverbruik bij het stoken van het buitenbad zo’n 6 tot 8.000 m3 per week. Door deze vinding kon het gebruik worden te ruggebracht op 4 tot 5.000 m3 gas. „En dat zijn harde cijfers,” zegt de heer Postma, die in het dagelijks leven direkteur van het Bolswarder bad is. „We hebben het folie in het sportfondsenbad in Wommels gepro beerd. Dat is nu zo’n drie jaar geleden. Het Wommelser bad is kleiner dus leende zich het er beter voor. In Bolsward gaat het om een stuk folie van zo’n 900 vierkante BOLSWARD - De Bolswarders Romke Oenema en Wibo Postma zijn al geruime tijd bezig met het energievraagstuk en dan met name de energiebesparing in het Bolswarder Sportfondsenbad. Hun „uit vinding” heeft er toe geleid dat er thans 50% bespaart wordt op de stookkosten van het buitenbad. Een besparing van maar liefst f 750,- per week. De „uitvinding” van de beide Bolswarders bestaat uit een enorm stuk luchtbelfolie dat iedere avond, na sluitingstijd, over het buitenbad wordt gespannen. Het folie, in feite is het een soort ver pakkingsmateriaal, zit op een viertal grote rollen en kan gemakkelijk door twee man over het bad worden gespannen. De hele handeling neemt nog geen kwartier in beslag. Een gedeelte van ’t Amerikaans orkest (en koor) dat afgelopen dinsdagavond in de Bolswarder sporthal een konsert verzorgde. De 54 leden van het orkest werden gedurende hun drie dagen durend verblijf in Bolsward ondergebracht in gastgezinnen. Donderdagmorgen werd hun Europese tournee vanuit de hanzestad voortgezet. Verder demonstreren wij een aantal ELEKTRISCHE HAND MACHINES en we hebben diverse aanbiedingen van de vrijwillige de resultaat van afgelopen zaterdag uit komen tijdens landelijke wedstrijden in Leersum op 15 september a.s. De Wom melser brandweer was de enigste die gemiddeld boven de acht wist te skoren. De heer Tjisse van der Velde werd uit geroepen tot de beste ordonnance, de heer Tjisse de Vries tot op een na beste bevelvoerder, de heer Oege Reitsma tot de op één na beste pompbediende, ter wijl de Wommelsers tevens de beste aanvalsploeg in hun gelederen hadden. De vrijwillige brandweer van Wommels eindigde met ruime voorsprong op de nummers twee en drie, respektievelijk Zuidlaren en de bedrijfsbrandweer van Philips uit Stadskanaal. Bestraat 6 Bolsward De jury wordt gevormd door de heren: Jean Wolfs. Hoofdleraar orgel conserva torium Maastricht en organist aan de O.L.V. kerk aldaar. Johan Th. Lemckert. Hoofdleraar orgel conservatorium Rot terdam en organist aan de Grote- of St. Laurenskerk. Anko Ezinga Leraar orgel en theorie aan de Muziek Pedagogische Académie (vakopleiding) te Leeuwarden en organist te Haren (Gr.) iS""***^ k MACHINE-, IJZERWAREN- EN GEREEDSCHAP PENHANDEL op VRIJDAGMIDDAG van 3 uur tot VRIJDAGAVOND 9 uur. Bijzonder in de smaak viel het optreden van twee veertienjarige leden van het uit 54 mensen bestaande orkest. De beide jongemannen bespeelden op zeer vaardige en swingende wijze hun instrumenten; banjo en guitaar. Na afloop van het konsert gaven de beide knapen nog een country and folk-toegift. Een dynamisch slot van een indrukwekkend konsert. Bij de heer H. Bles, wonende in de A. H. van der Venstraat werd gisteren zo’n 15 liter benzine uit de wagen gestolen. De heer Bles had de wagen voor zijn woning geparkeerd. BOLSWARD - Voor de tweede maal in één maand werd bij het Bols warder sporthuis A. P. van der Feer ingebroken. Evenals de eerste maal moest ook deze maal de kassa het ontgelden. De dieven maakten zich uit de voeten met ongeveer f 150,- Ze zijn via de achterdeur de zaak bin nengekomen. De diefstal werd in de nacht van woensdag op donderdag gepleegd. Henk Gijzen (Vinkeveen). Hij behaalde de acte orgel B en solospel a.h. Amster dams Sweelinck-Conservatorium. Stu deert verder bij Elly Kooiman. Siebr/m Zwaan (Gorinchem). Hij behaalde eind diploma orgel a.h. Utrechts Conserva torium. Studeert verder bij Louis Toe- bosch. Ton van Eek (Voorburg) Hij behaalde het diploma orgel B. Studeert verder bij Marie Claire Alain. Hij is organist van de St. Jacobskerk te Den Haag. Bram Biersteker (Amsterdam) Hij behaalde acte orgel A. Studeert verder orgel en protestantse kerkmuziek. Er wordt geïmproviseerd op het grote Hinsz-orgel (3 man. en ped.) gemaakt in 1776-1781 en op het koor-orgel (1 man. en aangeh. ped.) gemaakt in 1964 door H. J. Vierdag. Tijdens het beraad van de jury wordt er geconcerteerd door de hoog-geclassificeerde muziekvereniging Oranje te Bolsward o.l.v. de dirigent Gerrit Heeringa, met oorspronkelijke blaasmuziek. De vier deelnemers gaan wedijveren om een eerste en tweede prijs. Voor de toekenning van deze prijzen zal bij de beoordeling naast de orgel-inprovisatie, nu ook de orgel-pre- sentatie een belangrijke rol spelen. Op het Hinz-orgel wordt geïmproviseerd op een koraal-melodie en op het koororgel op een niet-koraalgebonden gegeven. Er is dus sprake van een geheel nieuwe opzet van het concours. f Ih- k r f De investering bedroeg (slechts) ƒ6.000,- Als bij het tweede buiten bad binnenkort deze energiebesparende maatregelen worden getroffen zit men op een totaal investering van nog geen 10.000,- En dat is volgens de heren BOLSWARD - Gistermorgen om streeks 12 uur deden zich op de Twybaksmarkt nabij Bolsward twee verkeersongevallen plaats. Op de kruising van de Twybaksmarkt en de Franekerstraat reed een auto bestuurder achterop ’n tractor. Even verder, op de kruizing met de Koopman Heeresweg reden twee wagens op elkaar. Persoonlijke on gelukken deden zich bij de aanrij dingen niet voor. natuurlijk ook niet voor dat de muzikanten een dag te laat kwamen. Men zou zondagmiddag al in Bolsward aankomen. We moesten nu het konsert verschuiven naar de dinsdag en dat kwam niet zo mooi uit, want op die avond werd er in de Martinikerk een orgelkonsert gegeven, ’t Is jammer,” zo konkludeerde de heer Bijlsma. Het publiek kreeg een sprankelend kon sert voorgeschoteld. De band opende het konsert met de Tannhauser Suite, ge volgd door Festique, Elsa’s procession, You don’t bring me flowers, waama het koor kwam met het nummer I’ll walke with God, gevolgd door Battle Hymn of the Republic en Irving Berlin Medley. Na de pauze werden nog eens vier nummers ten gehore gebracht. A Vanaf het begin van het zwemseizoen wordt over het buitenbad in Bolsward iedere nacht een enorme „deken”gespannen. Het zwarte „luchtbelfolie”dat zo’n 900 vierkante meter bestrijkt houdt de warmte vast en werkt op die manier meter. Ook het andere buitenbad (het energiebesparend. De Bolswarder vinding bespaart ongeveer 50% van dt stookkosten. Wommels. De leden t brandweer van Wommels verrichten af gelopen zaterdag uitstekend werk door tijdens wedstrijden in Stadskanaal als eerste te eindigen. De Wommelsers ko men uit in de tweede klas met pers lucht. Hoewel hier officieel geen melding van wordt gemaakt mogen de Wommelsers zich volgens de heer de Vries, de kom- mandant van de Wommelser brandweer, kampioen noemen van Groningen, Fries land, Drente en Overijssel in hun klas. In de tweede klas met perslucht kwa men negen teams uit. De vrijwillige brandweer van Wommels mag naar aanleiding van het uitsteken- Bolswards Nieuwsblad gr

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1